• Nhu cầu tài chính cho phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Sự kết hợp của nhiều kênh khác nhauNhu cầu tài chính cho phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Sự kết hợp của nhiều kênh khác nhau

  Như vậy có thể nói rằng, tùy theo từng giai đoạn phát triển khác nhau mà DN KH&CN có thể có nhu cầu tài chính khác nhau, có các kênh tài chính khác nhau phù hợp nhất với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu (giai đoạn ươm tạo và thành lập doanh nghiệp), mức độ rủi ro cao thì kênh tài chính thích hợp là từ các sáng lập...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hộiNhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

  Gần đây, trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 (Theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ), “đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN” được xác định là một trong sáu giải pháp lớn cần thực hiện để phát triển KH&CN của đất nước. Luật KH&CN năm 2013 (Luật số 29/2013/QH13) đ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Awareness of science and technology roles towards socio-economic developmentAwareness of science and technology roles towards socio-economic development

  Recently, the Strategies for S&T Development, 2011-2020 periods (promulgated with the Prime Minister’s Decision No. 418/QD-TTg dated 11th April 2012) indicated: “The promotion of propaganda to enhance the social awareness towards the S&T roles is defined as one of the six important solutions for the country’s S&T development. Law on S&T (encod...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu chính sách quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với các tập đoàn, công ty của MỹNghiên cứu chính sách quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với các tập đoàn, công ty của Mỹ

  Từ chính sách quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dành cho các tập đoàn, công ty của Mỹ cho thấy giữa doanh nghiệp và Chính phủ tồn tại mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, doanh nghiệp là điều kiện cần cho phát triển KH&CN và kinh tế - xã hội. Ngược lại, Chính phủ là điều kiện đủ để doanh nghiệp thực hiện hiệu quả c...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động có được công nghệ của doanh nghiệp: So sánh giữa tự tạo bên trong với tiếp nhận bên ngoàiHoạt động có được công nghệ của doanh nghiệp: So sánh giữa tự tạo bên trong với tiếp nhận bên ngoài

  Để duy trì, phát triển khả năng cạnh tranh của mình, mỗi doanh nghiệp có những chiến lược khác nhau trong việc có được công nghệ hoặc tự tạo ngay tại doanh nghiệp hoặc tiếp nhận từ bên ngoài. Mỗi phương thức có được công nghệ đều có những điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Tuy nhiên, doanh nghiệp quyết định lựa chọn một trong hai hoặc cả hai phươ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Study of management policies of activities of scientific research and technological development for US corporations and companiesStudy of management policies of activities of scientific research and technological development for US corporations and companies

  Management policies for activities of scientific research and technology development which are applied for US corporations and companies show the existence of mutual links in relations between the Government and enterprises where the later is the necessary condition for science-technology development and socio-economic development. Inversely, the G...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Some approaches in policy studySome approaches in policy study

  The policy study including tasks to analyze and assess impacts from policies plays the important role to contribute not only to the effective implementation of policies but, more importantly, to the process of comments and improvement of policies to make them fit the objectives of sustainable development and harmonize the willing of leaders and...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • For higher productivity of enterprises through application of advanced management systems and toolsFor higher productivity of enterprises through application of advanced management systems and tools

  - Enhancing and diversifying the dissemination of information of Program 712 and related activities to enhance productivity and quality over the whole country; - Holding on the application of pilot projects of tasks during the coming years of the Program with more enterprises to be involved and selected for different sectors and scales to comp...

  pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao năng suất của doanh nghiệp thông qua áp dụng các mô hình, hệ thống quản lý và công cụ cải tiếnNâng cao năng suất của doanh nghiệp thông qua áp dụng các mô hình, hệ thống quản lý và công cụ cải tiến

  - Tăng cường và đa dạng các hình thức tuyên truyền, quảng bá về Chương trình 712 và hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trên toàn quốc; - Tiếp tục áp dụng thí điểm các mô hình thử nghiệm của nhiệm vụ trong những năm tiếp theo của Chương trình với số lượng doanh nghiệp thí điểm nhiều hơn, lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho từng...

  pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện quy trình xây dựng chiến lược công nghệ mới dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt NamHoàn thiện quy trình xây dựng chiến lược công nghệ mới dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam

  Trong bài viết này, quy trình xây dựng chiến lược công nghệ đã khái quát quá trình xây dựng chiến lược phát triển công nghệ mới trên đối tượng là doanh nghiệp KH&CN. Đối với nhà quản lý quy trình này thể hiện một quá trình mà nhà quản lý tự đánh giá về thời gian và những vấn đề trong tương lai của doanh nghiệp. Để quản lý thành công một doanh n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0