• Triết học - Những vấn đề chính trị - Xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩaTriết học - Những vấn đề chính trị - Xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Nguyên nhân kinh tế + Nền kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế với những lợi ích khác nhau của các giai cấp, tầng lớp xã hội,những yếu tố may rủi, ngẫu nhiên vẫn tác động mạnh mẽ đến con người, sự bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội vẫn còn diễn ra, sự cách biệt khá lớn về đời sống vật chất và tinh thần giữa các...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 1

 • Tử vi nhập môn toàn khoaTử vi nhập môn toàn khoa

  Nữ số mệnh hồng loan thì có hai đời chồng. Cung mệnh thân hay tài bạch có hồng loan ngộ không kiếp đồng cung hay chiếu thì không chết non cũng nghèo hèn. Nữ mệnh có đào hoa tang môn tọa thủ là gái lẳng lơ, có thiên riêu thì có ngoại tình. Cung mệnh có liêm trinh gặp hồng loan thiên khôi văn xương hội hợp là mưu sĩ nổi tiếng và được trọng dụng...

  pdf222 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 2

 • Triết học - Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hộiTriết học - Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội

  1. Khái niệm “Hình thái kinh tế – xã hội” Hình thái kinh tế – xã hội là phạm trù dùng để chỉ một xã hội trọn vẹn trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; có những quan hệ sản xuất bị trình độ của lực lượng sản xuất quy định, những quan hệ sản xuất này tạo nên kết cấu kinh tế (cơ sở hạ tầng) củ...

  ppt32 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 1

 • Triết học - Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễnTriết học - Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và thực tiễn

  3. Phương pháp luận Phương pháp nào, loại phương pháp nào cũng có tính ưu việt và cũng có những hạn chế của nó; vì vậy, con người cần được định hướng cho việc lựa chọn, vận dụng phương pháp và tìm ra những phương pháp mới. Phương pháp luận ra đời đáp ứng nhu cầu ấy. Phương pháp luận là lý luận về phương pháp, là học thuyết về phương pháp.

  ppt65 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa họcTriết học - Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

  TGQ huyền thoại là TGQ hình thành và phát triển trong giai đoạn đầu của xã hội loài người. Đặc trưng cơ bản của TGQ huyền thoại: 1). Về hình thức thể hiện TGQ huyền thoại thể hiện chủ yếu qua các chuyện thần thoại.

  ppt41 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 0

 • Đại cương lịch sử triết học Mác - LêninĐại cương lịch sử triết học Mác - Lênin

  CN M-LN phát triển trải qua 2 giai đoạn lớn: - Giai đoạn hình thành và phát triển CN Mác, do K.Marx & F.Engels thực hiện. CN Mác gồm 3 bộ phận cấu thành là Triết học Mác, KTCT Mác và CNXHKH. - Giai đoạn bảo vệ và phát triển CN Mác thành CN M-LN do V.I.Lenin thực hiện. CN M-LN gồm 3 bộ phận cấu thàn...

  ppt30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Lịch sử triết học phương tâyTriết học - Lịch sử triết học phương tây

  Bản nguyên của thế giới là những phần tử nhỏ bé siêu cảm giác, những mần sống không thể cảm nhận. Vạn vật biến đổi do quá trình hợp nhất và phân giải của chúng. ANAXAGORAS (500 – 428 TCN) Thế giới vật chất chỉ là cái bóng của thế giới ý niệm. Ý niệm là đối tượng của nhận thức, là nguồn gốc...

  ppt76 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 702 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Centre of political sciencesTriết học - Centre of political sciences

  IV. MỐI QUAN HỆ CỦA TRIẾT HỌC VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC Kết luận của các khoa học là những tư liệu để từ đó triết học rút ra những kết luận chung nhất. - Những kết luận chung nhất của triết học quay lại phục vụ cho các khoa học cụ thể với tư cách định hướng để các khoa học cụ thể có thể đạt đượ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Ôn tập lịch sử triết họcTriết học - Ôn tập lịch sử triết học

  Câu 7 : Dựa Trên Những Cơ Sở Lý Luận Nào Mà Đảng Ta Lại Chủ Trương Xây Dựng Quan Hệ Sản Xuất Dựa Trên Chế Độ Đa Dạng Hóa Hình Thức Sở Hữu Với 1 Nền Kinh Tế Hàng Hóa Nhiều Thành Phần Và 1 Chế Độ Phân Phối Lao Động ? Nước ta lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa bỏ qua phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa với ý nghĩa bỏ qua chế độ chính trị của c...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 712 | Lượt tải: 1

 • Triết học - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩaTriết học - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội • Tính tất yếu của thời kỳ quá độ - Thêi k× qu¸ ®é b¾t ®Çu tõ khi GCCN vµ nh©n d©n lao ®éng giµnh ®îc chÝnh quyÒn nhµ níc ®Õn khi x©y dùng thµnh c«ng CNXH - §èi víi nh÷ng níc qu¸ ®é trùc tiÕp tõ Chñ nghÜa tư b¶n lªn CNXH: cÇn TKQ§ ®Ó tæ chøc s¾p xÕp l¹i nh÷ng c¬ së vËt chÊt mµ CNTB ®· ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 0