• Tài chính doanh nghiệp - Nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp

  Tín dụng nhà cung cấp. - Nguồn gốc: Từ việc mua chịu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. * Đặc điểm của nguồn vốn tín dụng nhà cung cấp: - Quy mô nguồn vốn tín dụng thơng mại chỉ có giới hạn nhất định vì nó phụ thuộc vào số lợng hàng hoá dịch vụ đợc mua chịu của nhà cung cấp. - Doanh nghiệp phải hoàn trả sau một thời hạn nhất định và thờng là rất ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp

  Bài tập 1 Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thành chuyên sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm, có tài liệu sau về năm N: • Sản lượng tiêu thụ trong năm là 3.000 sản phẩm, với giá bán 200.000 ñồng/sản phẩm. • Tổng chi phí cố ñịnh kinh doanh: 80 triệu ñồng. • Chi phí biến ñổi cho 1 sản phẩm bằng 70% giá bán. Yêu cầu: 1. Xác ñịnh lợi nhuận trước lãi v...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 497 | Lượt tải: 1

 • Tài chính doanh nghiệp - Quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp

  Xác định mức rủi ro của dự án qua chỉ tiêu độ lệch chuẩn Bước 1: Xác định NPV hoặc IRR ở các kịch bản khác nhau Bước 2: Xác định xác suất theo các kịch bản khác nhau Bước 3: Tính kỳ vọng toán của NPV hoặc IRR Bước 4: Tính độ lệch chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro Kết luận: Độ lệch chuẩn càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao. Do đó dự án có thể bị...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 1

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

  Phương pháp thử và xử lý sai số: Theo phương pháp này trước tiên người ta phải tự chọn một lãi suất và sử dụng lãi suất đó làm tỷ lệ chiết khấu để tìm giá trị hiện tại của các khoản thu, giá trị hiện tại của vốn đầu tư và so sánh chúng với nhau để xác định giá trị hiện tại thuần của dự án. Nếu giá trị hiện tại thuần của dự án khác tương đối lớn...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 1

 • Tài chính doanh nghiệp - Dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp

  Cỏch 2: Xỏc d?nh tr?c ti?p thụng qua th?i gian luõn chuy?n c?a v?n luu d?ng ? Bớc 1: Xác định số ngày vận động của vốn Số ngày vận động của vốn=Kỳ luân chuyển hàng tồn kho (A)+Kỳ thu tiền trung bình (B) -Kỳ trả tiền trung bình (C) Trong đó: A = Hàng tồn kho bình quân/ giá vốn hàng bán bình quân một ngày B = Nợ phải thu bình quân /Doanh thu ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị theo thời gian của tiềnTài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị theo thời gian của tiền

  Bài tập 1 Ông Thái Hà muốn ñể dành tiền cho con ñi học ñại học. Ngay từ lúc con mới sinh, ông dự ñịnh sẽ mua bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm PRUDENTIAL với mức ñóng phí ñều ñặn ở ñầu mỗi năm là 7 triệu, lãi suất ổn ñịnh ở mức 8%/ năm. Hỏi khi con ông tròn 18 tuổi, hợp ñồng bảo hiểm kết thúc thì số tiền ông Thái Hà sẽ ñược thanh toán là b...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 1

 • Tài chính doanh nghiệp - Định giá chứng khoánTài chính doanh nghiệp - Định giá chứng khoán

  Bài tập 4: Đầu năm N, nhà đầu t Y có ý định đầu t vào cổ phiếu của công ty cổ phần X, giá thị trờng hiện hành của loại cổ phiếu này là 25.000 đồng/cổ phần. Ông Y có thêm tài liệu đáng tin cậy nh sau: ? Mức trả cổ tức mà công ty đã trả cho cổ đông thờng năm trớc (N-1) là 1.500 đồng/cổ phần. ? Chính sách cổ tức của công ty dự kiến nh sau: ? + ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0

 • Tài chính phát sinh - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệpTài chính phát sinh - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp

  Vốn bằng tiền của doanh nghiệp gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Quản trị vốn bằng tiền là một vấn ñề tài chính quan trọng của doanh nghiệp, bởi lẽ: o Vốn bằng tiền là yếu tố trực tiếp quyết ñịnh khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. o Tương ứng với một quy mô kinh doanh ñòi hỏi thường xuyên phải có một lượng tiền tương xứng nhất ñịnh mớ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 1

 • Tài chính phát sinh - Chương 7: Options – chiến lược kinh doanhTài chính phát sinh - Chương 7: Options – chiến lược kinh doanh

  Nhà đầu tư mua Call và Put Options ở hai mức giá thực hiện khác nhau, cùng mã (underlying asset) và cùng ngày đáo hạn (expiration date). Long Strangle thích hợp khi nhà đầu tư dự đoán giá cổ phiếu (underlying asset) sẽ biến động mạnh nhưng không biết là tăng hay giảm. Với Long Strangle thì lợi nhuận là không giới hạn, biến động càng mạnh lờ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Rủi ro và tỷ suất sinh lờiTài chính doanh nghiệp - Rủi ro và tỷ suất sinh lời

  Rủi ro có hệ thống và hệ số bêta R?i ro h? th?ng thỡ khụng th? lo?i tr? b?ng da d?ng húa d?u tu, nhung r?i ro phi h? th?ng thỡ cú th? lo?i tr? b?ng da d?ng húa d?u tu. ?N?u da d?ng húa danh m?c d?u tu t?t thỡ r?i ro phi h? th?ng cú th? d?n d?n b?ng 0

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 0