• Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2: Chương 5 Hoc thuyết giá trị thặng dưBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2: Chương 5 Hoc thuyết giá trị thặng dư

  Giá cả ruộng đất trong thời kỳ đầu của kinh doanh tư bản, phụ thuộc vào hai yếu tố chính là: địa tô và lãi suất ngân hàng GRĐ: giá cả ruộng đất. R: địa tô. Z’: lãi suất ngân hàng. Trong thực tế hiện nay, giá cả ruộng đất mang yếu tố độc quyền và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: vị trí, cung - cầu, giá trị kinh tế, khả năng thanh toán.

  ppt68 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2: Chương 4 Học thuyết giá trịBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2: Chương 4 Học thuyết giá trị

  2.3 Làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa Do đòi hỏi của quy luật giá trị, nếu nhà sản xuất nào có giá trị cá biệt thấp, thì sẽ thu được lợi nhuận cao, từ đó mở rộng và phát triển sản xuất. Ngược lại, nếu giá trị cá biệt cao, thì sẽ bị thua lỗ, dẫn đến phá sản.

  ppt32 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 2334 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Tiểu luận môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2Đề tài Tiểu luận môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2

  11. Phân tích bản chất và các hình thức địa tô TBCN. Ý nghĩa thực tiễn. 12. Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh. Sự biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền? Ý nghĩa nghiên cứu.

  ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 4504 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêninBài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  6. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC Bản chất: Là công cụ thực hiện chuyên chính giai cấp-giai cấp nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Mọi nhà nước ở các nước tư bản , thực chất đều là công cụ CCGC của GC tư sản. Mọi NNXHCN đều là công cụ thực hiện quyền làm chủ của ND, dưới sự lãnh đạo của Chính đảng Cộng sản

  ppt152 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 0

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sửBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Vai trò của lãnh tụ + Nắm bắt xu thế dân tộc, quốc tế và thời đại trên cơ sở hiểu biết những quy luật khách quan của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội. + Định hướng chiến luợc và hoạch định chương trình hành động cách mạng. + Tổ chức lực lượng, giáo dục thuyết phục quần chúng, thống nhất ý chí và hành động của quần chúng nhằm hướng vào gi...

  ppt68 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1312 | Lượt tải: 3

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 Phép biện chứng duy vậtBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 Phép biện chứng duy vật

  b/ Quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực + Cả 2 gắn bó, và chuyển hóa cho nhau. Quá trình này là vô tận làm cho sự vật, hiện tượng không ngừng phát triển. + Cùng điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật có thể tồn tại nhiều khả năng chứ không chỉ có một khả năng. Và, khi có những điều kiện mới thì có thể xuất hiện những khả năng mới và ngư...

  ppt81 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 6

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứngBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Nguyên tắc khách quan: Phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan Phát huy tính năng động chủ quan: phát huy tính năng động sáng tạo của quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của tri thức khoa học và tỡnh cảm cách mạng trong hoạt động thực tiễn Tính thống nhất biện chứng giữa tôn trọng khách quan và phát huy tính năng động chủ quan tron...

  ppt60 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 3

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương Mở đầuBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương Mở đầu

  II/ ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP. 1/ Đối tượng. Những quan điểm cơ bản, nền tảng và mang tính chân lý bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin trong phạm vi ba bộ phận lý luận cấu thành 2/ Mục đích: Hiểu và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào cuộc sống. 3/ Phương pháp: Phải gắn những luận điểm của c...

  ppt144 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1353 | Lượt tải: 4

 • Câu hỏi hướng dẫn học tập chương IV và V: Học thuyết giá trịCâu hỏi hướng dẫn học tập chương IV và V: Học thuyết giá trị

  MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 1: Để tái sản xuất sức lao động, cần phải tiêu dùng những vật dụng sau: a. Thức ăn, đồ uống: 7USD/ ngày b. Đồ dung gia đình: 75 USD/ năm c. Quần áo, giày dép: 270 USD/ năm d. Những đồ dùng lâu bền: 5.700 USD/ 10 năm e. Đáp ứng nhu cầu văn hóa: 15 USD/ tháng Hãy xác định giá trị sức lao động trong 1 ngày. Bà...

  doc5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 6619 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng môn Triết Học Marx – LeninBài giảng môn Triết Học Marx – Lenin

  IV. ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp a. Khái niệm giai cấp Giai cấp là “những tập đoàn người rộng lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với TLSX, vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, v...

  ppt89 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 1