• Đề cương chi tiết học phần Pháp luật đại cương (Genaral Law)Đề cương chi tiết học phần Pháp luật đại cương (Genaral Law)

  Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo sinh viên đại học. Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, kiến thức cơ bản của một số ngành luật trong hệ thống pháp luật của nhà nước Việt Nam: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân...

  pdf17 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất ứng dụng - Chương 3: Các luật phân phối xác suất thường gặpBài giảng Xác suất ứng dụng - Chương 3: Các luật phân phối xác suất thường gặp

  Bài 1. Phân phối Siêu bội Bài 2. Phân phối Nhị thức Bài 3. Phân phối Poisson Bài 4. Phân phối Chuẩn Bài 5. Xấp xỉ các quy luật PPXS

  pdf19 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất ứng dụng - Chương 2: Biến ngẫu nhiênBài giảng Xác suất ứng dụng - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

  Bài 1. Biến ngẫu nhiên 1.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên • Nếu tập giá trị X( )| của X chứa các phần tử riêng lẻ hữu hạn hay đếm được thì ta gọi X là biến ngẫu nhiên rời rạc. Đặt X x i ( ) ( 1,2,.) i i , ta ký hiệu X x x { , ,.} 1 2 . • Y X ( ) được gọi là hàm của biến ngẫu nhiên X vàY cũng là một biến ngẫu nhiên. • Nếu tập giá trị X( )| lấp đầy ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất ứng dụng - Chương 1: Xác suất của biến cốBài giảng Xác suất ứng dụng - Chương 1: Xác suất của biến cố

  Bài 1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN 1.1. Hiện tượng ngẫu nhiên Hiện tượng - Hiện tượng tất nhiên - Hiện tượng ngẫu nhiên Hiện tượng ngẫu nhiên chính là đối tượng khảo sát của lý thuyết xác suất. 1.2. Phép thử và Biến cố Bài 2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Bài 3. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

  pdf19 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn - Chương 4: Tương quan & hồi quyBài giảng Thống kê suy diễn - Chương 4: Tương quan & hồi quy

  1. Vector ngẫu nhiên Bộ gồm số nhiều m biến ngẫu nhiên được gọi là vector ngẫu nhiên m thành phần • Ví dụ: X: biến ngẫu nhiên chiều cao học sinh THCS Y: biến ngẫu nhiên cân nặng học sinh THCS  bộ (X ; Y) gọi là vector ngẫu nhiên 2 thành phần 2. Hệ số tương quan 3. Hồi quy đơn 4. Máy tính Casio ES

  pdf4 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn - Chương 3: Kiểm định không tham sốBài giảng Thống kê suy diễn - Chương 3: Kiểm định không tham số

  1. Những vấn đề chung 2. Kiểm định Wilcoxon 3. Kiểm định Mann – Whitney 4. Kiểm định Kruskal – Wallis 5. Kiểm định Chi bình phương

  pdf11 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn - Chương 2: Kiểm định giả thuyết tham sốBài giảng Thống kê suy diễn - Chương 2: Kiểm định giả thuyết tham số

  1. Những vấn đề chung 2. Kiểm định một tham số tổng thể 3. Kiểm định hai tham số tổng thể 4. Kiểm định số nhiều tham số tổng thể

  pdf29 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn - Chương 1: Ước lượng tham sốBài giảng Thống kê suy diễn - Chương 1: Ước lượng tham số

  1. Những vấn đề chung về ước lượng 2. ước lượng một tham số tổng thể 3. ước lượng hai tham số tổng thể

  pdf16 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 6: Chỉ sốBài giảng Thống kê mô tả - Chương 6: Chỉ số

  1. Những vấn đề chung 1.1. Khái niệm Là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của một vấn đề / hiện tượng kinh tế - xã hội (biến ngẫu nhiên). 1.2. Phân loại Dựa vào quy chiếu: - Chỉ số thời gian: đo lường (so sánh) sự thay đổi giữa những vấn đề / hiện tượng ở cùng một không gian nhưng khác nhau về thời gian. - Chỉ số không gia...

  pdf9 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 5: Dãy số thời gianBài giảng Thống kê mô tả - Chương 5: Dãy số thời gian

  1. Những vấn đề chung 1.1 Giới thiệu. Hiện tượng KT-XH luôn biến động theo thời gian. Để nghiên cứu biến động nầy, người ta dùng phương pháp dãy số thời gian. Dữ liệu mẫu thống kê được chọn theo yêu cầu ngẫu nhiên, tức là các giá trị quan sát là độc lập với nhau. Tuy nhiên, các hiện tượng theo thời gian, các giá trị quan sát thường không độc l...

  pdf6 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0