• Đề cương chi tiết thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương chi tiết thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  - Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng. Với Hồ Chí Minh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta. Người cho rằng: Muốn giải phóng các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động phải tự mình cứu lấy mình bằng cách mạng vô sản.  Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, có thể và cần thiết...

  docx5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, suy nghĩ về nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nayTừ quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, suy nghĩ về nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay

  Sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự nghiệp này đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi phải được đặt trong tổng thể các lĩnh vực khác trong hệ thống xã hội. Bài viết giới thiệu một q...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí MinhBộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1/ Trong giáo trình, thuật ngữ ‘’tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? a/ Là ý thức tư tưởng của một cá nhân b/ Là tư tưởng của lãnh tụ c/ Là tư tưởng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc d/ Tất cả các đáp án trên đều đúng. 2/ Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng nào? a/ Hệ tư tưởng phong kiến b/ Hệ tư ...

  doc29 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí MinhCâu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Chọn câu trả lời đúng: Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh dược xuất bản vào năm nào? a. Năm 1920. b. Năm 1922. c. Năm 1925. d. Năm 1927. 2. Chọn câu trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp năm nào? a. Cuối năm 1915. b. Cuối năm 1916. c. Cuối năm 1917. d. Cuối năm 1918. 3. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, ưu...

  pdf23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí MinhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1. Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? a) Là tư tưởng của một cá nhân b) Là tư tưởng của lãnh tụ c) Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc d) Là tất cả những vấn đề trên Câu 2. Tìm đáp án sai Khái niệm “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm a) Bản chất cách mạng,khoa học của Tư tưởng Hồ Chí...

  doc58 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0

 • Liên hiệp quốc và vai trò của nó trong đời sống quốc tếLiên hiệp quốc và vai trò của nó trong đời sống quốc tế

  Liên Hiệp Quốc được thành lập trên cơ sở tổ chức tiền thân là Hội Quốc Liên (League of Nations), theo sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ W.Wilson sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Hoa Kỳ tuy sáng lập ra Hội Quốc Liên nhưng lại không chính thức làm hội viên, hơn thế quy chế hoạt động của hội lại lỏng lẻo, các cường quốc như Vương quốc Liên hiệp Anh và...

  doc19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0

 • Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng taLý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng ta

  Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung rất cơ bản trong học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác- Lênin. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, lý luận đó được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin phát triển cho phù hợp với tình hình thực tiễn. C.Mác- Ph. Ăng ghen trong điều kiện lịch sử của mình cũng đã vạch ra những...

  doc15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí MinhHệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì? a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù lao động. 2. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? a. Năm 1920. b....

  doc29 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dânBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

  (Bản scan) 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ a. Dân chủ trong lịch sử xã hội loài người - Tiếng Hy Lạp, “demos” nghĩa là nhân dân. - Trong xã hội nguyên thủy, việc “cử ra và phế bỏ người đứng đầu” là do quyền và sức lực của nhân dân,

  pdf23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương I: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐảngBài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương I: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước II. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1. Vài nét về cuộc đời cách mạng & sự nghiệp tư tưởng của Hồ Chí Minh 2. Vai trò của lãnh tụ NAQ đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - Nguyễ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0