• Hệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kêHệ thống ôn tập môn Nguyên lý thống kê

  Chỉ số (1): Phản ánh biến động của tổng lượng biến tiêu thức do ản ưởng của tất cả các nhân tố - Chỉ số (2): Phản ánh biến động của lượng biến tiêu thức nghiên cứu do ản ưởng của nhân tố chất lượng - Chỉ số (3): Phản ánh biến động của kết cấu tổng th do nhân tố số lượng - Chỉ số (4): Phản ánh biến động của quy mô tổng th ản ưởng tới biến biến ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4: Thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyềnBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4: Thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyền

  Chính sách của chính phủ đối vớ hãng độc quyền  Tìm cách làm cho các ngành độc quyề nên cạnh tranh hơn.  Kiểm soát hàng vi của các hãng độc qu  Sở hữu nhà nước  Không làm gì cả

  pdf30 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0

 • Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở nước taGóp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở nước ta

  Nhân cách của mỗi người là một chỉnh thể gåm toàn bộ các phẩm chất xã hội, trong đó, bản lĩnh là phẩm chất cơ bản để phát triển tài năng, phát triển nhân cách và đảm bảo cho hä thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.Đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ cần trang bị cho mình các kiến thức về chuyên môn, về xã hội, tu dưỡng phẩm chất đạo đức tèt ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh trong quá trình đổi mới ở Việt NamVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

  Ở Việt Nam, vấn đề thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Sau gần 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, công tác thực hiện chính sách ASXH đã đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách ASXH vẫn còn những hạn chế nhất định, cần có những giải pháp phù hợp...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0

 • Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sau 30 năm đổi mớiNhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sau 30 năm đổi mới

  Đại hội XII của Đảng khẳng định xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Trong bài viết này, tác giả đã tổng kết và đánh giá một cách tổng quát sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước p...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trườngQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trường

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước đang giành được những thành tựu hết sức to lớn. Nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế là nguy cơ về ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ô nhiễm m...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệpCơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp

  Bài viết góp phần làm rõ thêm những cơ sở hình thành tư tưởng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp của Hồ Chí Minh. Về mặt lý luận, tư tưởng của Người là sự vận dụng sáng tạo thế giới quan duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Về mặt thực tiễn, Hồ Chí Minh đã đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn mô hình hợ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 1

 • Giới thiệu xã hội học Mác - LêninGiới thiệu xã hội học Mác - Lênin

  : Xã hội học Mác-Lênin là một bộ phận không thể tách rời của Xã hội học thế giới. Xã hội học Mác-Lênin đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển lý luận xã hội học nói chung và những nghiên cứu xã hội học Cụ thể nói riêng. Quá trình hình thành và phát triển bộ môn này gắn liền với tên tuổi của các nhà khoa học tiêu biểu người Đức và Nga. Ka...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh con ngườiQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh con người

  Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với những phẩm chất yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; chống sự tha hóa nhân cách, tâm hồn là một trong những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân. Để thực hiện tốt sứ mệnh cao cả này, bên cạnh việc tạo dựng môi trường sống lành mạnh,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam

  Đạo đức công chức là những quan điểm, quy tắc và chuẩn mực đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức công chức trong hoạt động chức nghiệp. Đạo đức công chức là một dạng của đạo đức nghề nghiệp. Công chức có đạo đức nghề nghiệp là thể hiện lương tâm, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình | vì lợi ích chung và lợi ích của người khác, ý thức rõ về cái cần ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0