• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh trong quá trình đổi mới ở Việt NamVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách an sinh trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

  Ở Việt Nam, vấn đề thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Sau gần 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, công tác thực hiện chính sách ASXH đã đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách ASXH vẫn còn những hạn chế nhất định, cần có những giải pháp phù hợp...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệpCơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp

  Bài viết góp phần làm rõ thêm những cơ sở hình thành tư tưởng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp của Hồ Chí Minh. Về mặt lý luận, tư tưởng của Người là sự vận dụng sáng tạo thế giới quan duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Về mặt thực tiễn, Hồ Chí Minh đã đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn mô hình hợ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam

  Đạo đức công chức là những quan điểm, quy tắc và chuẩn mực đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức công chức trong hoạt động chức nghiệp. Đạo đức công chức là một dạng của đạo đức nghề nghiệp. Công chức có đạo đức nghề nghiệp là thể hiện lương tâm, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình | vì lợi ích chung và lợi ích của người khác, ý thức rõ về cái cần ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

  Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại mà Người còn là một nhà văn hoá lỗi lạc, một danh nhân văn hoá thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá mới Việt Nam...

  docx3 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản cầm quyềnTiểu luận Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản cầm quyền

  1 ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng đảng cầm quyền vững mạnh Một quan điềm của V.I.Lênin mà mọi người cộng sản chân chính đều phải quán triệt: Một cuộc cách mạng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó biết tự bảo vệ, “giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn". Khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, đảng cộng sản trở thành đảng cầm q...

  doc4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Mới nhất)Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Mới nhất)

  1. “MTDTTN phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.” 2. “Thực hiện đoàn kết QTế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc vs sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng.” 3. “Văn hóa ko thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế, chính trị phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát ...

  docx12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương chi tiết thuyết trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  - Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng. Với Hồ Chí Minh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta. Người cho rằng: Muốn giải phóng các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động phải tự mình cứu lấy mình bằng cách mạng vô sản.  Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, có thể và cần thiết...

  docx5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0

 • Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, suy nghĩ về nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nayTừ quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, suy nghĩ về nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay

  Sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự nghiệp này đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi phải được đặt trong tổng thể các lĩnh vực khác trong hệ thống xã hội. Bài viết giới thiệu một q...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí MinhBộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1/ Trong giáo trình, thuật ngữ ‘’tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? a/ Là ý thức tư tưởng của một cá nhân b/ Là tư tưởng của lãnh tụ c/ Là tư tưởng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc d/ Tất cả các đáp án trên đều đúng. 2/ Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng nào? a/ Hệ tư tưởng phong kiến b/ Hệ tư ...

  doc29 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0

 • Câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí MinhCâu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Chọn câu trả lời đúng: Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh dược xuất bản vào năm nào? a. Năm 1920. b. Năm 1922. c. Năm 1925. d. Năm 1927. 2. Chọn câu trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp năm nào? a. Cuối năm 1915. b. Cuối năm 1916. c. Cuối năm 1917. d. Cuối năm 1918. 3. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, ưu...

  pdf23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0