• Một phân loại các giai cấp trung lưu vùng kinh tế trọng điểm phía NamMột phân loại các giai cấp trung lưu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Sau 1975, Việt Nam trải qua những biến đổi cơ cấu giai tầng xã hội rất kịch tính, và điều này vẫn còn đang diễn ra mạnh mẽ. Bài viết đề xuất một khung phân loại các giai cấp trung lưu dựa trên nghề, bao gồm sáu nhóm trung lưu, ba tầng trung lưu và hai kiểu trung lưu. Áp dụng khung phân loại đó, bài viết trình bày phân bố định lượng của các nhóm,...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước taHội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của việc mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm đưa sự nghiệp phát triển đất nước hoà vào trào lưu phát triển chung của thế giới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, coi đây là một trong những nguyê...

  doc21 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nayGiải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nay

  Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Trà Vinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: lịch sử, logic và thống kê số liệu thứ cấp về số lượng trí thức phân theo trình độ ở tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 hạn chế dẫn đến thực trạng đội ngũ trí ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt NamCách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vớ i viêc rô bốt sẽ thay thế con người trong nhiều ̣ lĩnh vực đang tác động manh m ̣ ẽ tới nguồn nhân lực. Cuộc cách mạng này cũng làm thay đổi ngành nghề và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực. Để tạo ra nguồn nhân lực có đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Viêt Nam ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Từ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl MarxTừ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl Marx

  Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Karl Marx. Từ lý luận phân phối thu nhập của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, K.Marx đã kế thừa có phê phán và làm rõ bản chất của tiền công và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh được...

  pdf4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0Tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Trong bài viết này chúng tôi cung cấp cho độc giả những khái niệm và nội dung cơ bản của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay đang diễn ra trên toàn cầu. Cách mạng Công nghiệp 4.0 diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Trên lĩnh vực công nghệ sinh học, Cách mạng Công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu đ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Sự thành bại của các quốc gia và chỉ số thành bại của Việt Nam 2005-2016Sự thành bại của các quốc gia và chỉ số thành bại của Việt Nam 2005-2016

  Từ khi kinh tế học thể chế gắn liền với tên tuổi của Daron Acemoglu và James A. Robinson trở thành thời thượng, thì vai trò của thể chế kinh tế và thể chế chính trị được coi là nhân tố cơ bản và chủ yếu quyết định sự thịnh vượng của các quốc gia. Các quốc gia có nền kinh tế - xã hội vận hành theo thể chế “dung hợp” là các quốc gia có cơ may thàn...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Tính tích cực chính trị của người nông dân với việc thực hiện dân chủ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện nayTính tích cực chính trị của người nông dân với việc thực hiện dân chủ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện nay

  Sự nghiệp đổi mới với nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là sự nghiệp cách mạng toàn diện của toàn dân và yêu cầu đặt ra là toàn dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển đất nước. Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Dân là chủ và dân làm chủ. Quá trình này hướng trực tiếp vào dân chủ hóa kinh tế và dân...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • The principles of Vietnam’s communist party in its relation with the United States (1975 – 2013)The principles of Vietnam’s communist party in its relation with the United States (1975 – 2013)

  This paper is an effort to recollect in the most complete way the Communist Party of Vietnam’s foreign policies in general, and particularly its policies towards the United States in the last 40 years (1975 – 2013). In its relation with the United States, Vietnam has many times revised its policy orientation. From 1976 to 1978, the two countrie...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt NamTriết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

  Thành ngữ, tục ngữ là kho tàng “triết học dân gian”. Tư tưởng triết lý của nhân dân lao động về mọi vấn đề, trong đó có nghề kinh doanh đã được đúc rút từ thực tiễn và được chính thực tiễn kiểm nghiệm về tính chân lý. Do vậy, dù ra đời từ lâu nhưng những triết lý của dân gian về nghề buôn xưa vẫn còn nguyên giá trị và có tác dụng đặt nền móng v...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0