• Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamMâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Như vậy, có thể nói những bước đi sau gần 30 năm tiến hành đổi mới đất nước còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn đồng thời thiếu tính bền vững trên cả ba mặt: kinh tế, môi trường và văn hóa, xã hội. Từ thực tiễn trên cho thấy, nếu chỉ chú trọng vào mục tiêu phát triển nhanh là chưa đủ. Xuất phát từ nhận thức này, Dự thảo chiến lược Phát triển kinh ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nayMột số giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  (Bản scan) Chúng ta thực hiện được công bằng xã hội đến mức nào, thực hành dân chủ hóa các mặt của đời sống xã hội hiệu quả ra sao phụ thuộc vào trình độ quản lý vĩ mô của Nhà nước, mức độ thể chế hóa thành các chính sách và hiện thực hóa đúng đắn đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng lãnh đạo chính trị và cầm quyền duy nhất, trong điều kiện...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐánh giá thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  (Bản scan) Nguyên nhân của những hạn chế trên một phần do việc xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử, vừa làm vừa tổng kết, nhận thức về KTTT định hướng XHCN chưa rõ ràng, công tác lý luận chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn, chưa nhận thức rõ những yêu cầu cơ bản trong phát triển KTTT văn minh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4: Thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyềnBài giảng Kinh tế chính trị - Chương 4: Thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyền

  Chính sách của chính phủ đối vớ hãng độc quyền  Tìm cách làm cho các ngành độc quyề nên cạnh tranh hơn.  Kiểm soát hàng vi của các hãng độc qu  Sở hữu nhà nước  Không làm gì cả

  pdf30 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0

 • Một phân loại các giai cấp trung lưu vùng kinh tế trọng điểm phía NamMột phân loại các giai cấp trung lưu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  Sau 1975, Việt Nam trải qua những biến đổi cơ cấu giai tầng xã hội rất kịch tính, và điều này vẫn còn đang diễn ra mạnh mẽ. Bài viết đề xuất một khung phân loại các giai cấp trung lưu dựa trên nghề, bao gồm sáu nhóm trung lưu, ba tầng trung lưu và hai kiểu trung lưu. Áp dụng khung phân loại đó, bài viết trình bày phân bố định lượng của các nhóm,...

  pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0

 • Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước taHội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Ngay từ rất sớm, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của việc mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm đưa sự nghiệp phát triển đất nước hoà vào trào lưu phát triển chung của thế giới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, coi đây là một trong những nguyê...

  doc21 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nayGiải pháp phát triển đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh hiện nay

  Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Trà Vinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: lịch sử, logic và thống kê số liệu thứ cấp về số lượng trí thức phân theo trình độ ở tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 hạn chế dẫn đến thực trạng đội ngũ trí ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt NamCách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vớ i viêc rô bốt sẽ thay thế con người trong nhiều ̣ lĩnh vực đang tác động manh m ̣ ẽ tới nguồn nhân lực. Cuộc cách mạng này cũng làm thay đổi ngành nghề và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực. Để tạo ra nguồn nhân lực có đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Viêt Nam ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0

 • Từ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl MarxTừ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl Marx

  Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Karl Marx. Từ lý luận phân phối thu nhập của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, K.Marx đã kế thừa có phê phán và làm rõ bản chất của tiền công và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh được...

  pdf4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0Tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Trong bài viết này chúng tôi cung cấp cho độc giả những khái niệm và nội dung cơ bản của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay đang diễn ra trên toàn cầu. Cách mạng Công nghiệp 4.0 diễn ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật lý. Trên lĩnh vực công nghệ sinh học, Cách mạng Công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu đ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 0