• Tư tưởng của Lê Nin về biện pháp kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và ý nghĩa đối với Việt NamTư tưởng của Lê Nin về biện pháp kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và ý nghĩa đối với Việt Nam

  Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội được bạn bè thế giới ghi nhận. Những thành tựu đó, chứng minh tính đúng đắn của Đảng và dân tộc ta trong việc lựa chọn con đường phát triển đất nước và là một minh chứng chứng minh tính đúng đắn của quan điểm củ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 0

 • Học thuyết đức trị và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamHọc thuyết đức trị và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì: “Tuy học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng, song những điều hay trong đó chúng ta nên học”. Người dạy chúng ta: “chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết của người xưa để lại. Lênin dạy chúng ta như vậy”

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 2910 | Lượt tải: 1

 • Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em- Vai trò và kỹ năng của đại biểu dân cử.Thúc đẩy bình đẳng giới bảo đảm quyền trẻ em- Vai trò và kỹ năng của đại biểu dân cử.

  Vấn đề Giới và QTE thường ẩn dấu đằng sau nhiều sự vật, hiện tượng. Để CS,PL hướng đúng mục tiêu BĐG thực hiện QTE phải vận dụng KT&KN về TVCC; PT và đánh giá TT;Phân tích RIA CQ và ĐBDC vận dụng các công cụ để thể hiện vai trò trong: Công tác LP, lập qui. Trong GS. Trong chu trình NS. ( Xem các sơ đồ sau)

  ppt41 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 1301 | Lượt tải: 1

 • Sử dụng quyền và thực hiện nhiệm vụ Đại biểu QH trong và ngoài kỳ họpSử dụng quyền và thực hiện nhiệm vụ Đại biểu QH trong và ngoài kỳ họp

  HP, Pháp luật đã xác định rõ vị thế, quyền và trách nhiệm của ĐBQH nhưng do đặc điểm của cơ cấu QH Việt nam muốn thực hiện sự bình đẳng giữa các ĐBQH như mong muốn phải có sự nổ lực cao từ bản thân ĐB và sự quan tâm của các cơ quan QH, CP và toàn bộ HTCT từ ĐP, đơn vị công tác của ĐB đến các diễn đàn của QH, trong đó có việc tiếp tục nghiên cứu, ho...

  ppt19 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 0

 • Thực hiện nhiệm vụ và quyền của Đại biểu quốc hộiThực hiện nhiệm vụ và quyền của Đại biểu quốc hội

  3.2. Sử dụng quyền Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp thông tin và giải quyết các vấn đề ĐB quan tâm Tiếp công dân; nhận đơn thư, kiến nghị của cử tri. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng biện pháp chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật Xâ...

  ppt10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 1

 • Chủ nghĩa tự do trong quan hệ quốc tế: Những luận điểm chính và sự đóng gópChủ nghĩa tự do trong quan hệ quốc tế: Những luận điểm chính và sự đóng góp

  Đem lại niềm tin về khả năng thay đổi QHQT thế giới theo hướng tích cực hơn và lạc quan hơn. Không chỉ niềm tin, Chủ nghĩa Tự do còn có những đóng góp cho an ninh, hợp tác và hòa bình một cách thực tiễn khi đề ra nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác, bảo đảm an ninh và duy trì hòa bình mà trên đã kể ra.

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề sở hữu và thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamVấn đề sở hữu và thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Đại hội Đảng lần thứ XI xác định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. ...

  ppt40 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 3598 | Lượt tải: 6

 • Quan niệm chung về hệ thống chính trị của nước taQuan niệm chung về hệ thống chính trị của nước ta

  Điều có ý nghĩa quan trọng có thể rút ra qua những phân tích trên đây là vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với sự hình thành và phát triển của toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội của đất nước đã tạo cơ sở khách quan cho các hoạt động tham gia hay phản hồi của các tổ chức này đến hệ thống chính trị: Đảng và Nhà nướ...

  docx8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 2081 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình môn Kinh tế chính trị - Bài 5 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt NamGiáo trình môn Kinh tế chính trị - Bài 5 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

  Các câu hỏi: - Câu hỏi thảo luận: 1. Từ lý luận và thực tiễn, anh (chị) hãy làm rõ đặc điểm CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam? 2. Anh (chị) hãy đánh giá thực trạng đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam thời gian qua và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển? - Câu hỏi ôn tập: 1. Phân biệt CNH vớ...

  doc37 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 12431 | Lượt tải: 29

 • Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước taQuyền lực chính trị của nhân dân lao động trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta

  Trên cơ sở lý luận về quyền lực và quyền lực chính trị; đồng chí hãy làm sáng tỏ tính tất yếu và các giải pháp góp phần hiện thực hóa quan điểm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của...

  doc11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 2922 | Lượt tải: 8