Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì? a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù lao động. 2. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? a. Năm 1920. b. Năm 1925. c. Năm 1927. d. Năm 1930.

doc29 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì? a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù lao động. 2. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? a. Năm 1920. b. Năm 1925. c. Năm 1927. d. Năm 1930. 3. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 - 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã: a. Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục. b. Đến khoảng gần 30 nước. c. Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp. d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 4. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là: a. Những mặt tích cực của Nho giáo. b. Tư tưởng vị tha của Phật giáo. c. Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn 5. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là: a. Những mặt tích cực của Nho giáo. b. Kế thừa các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo. d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn 6. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp văn hóa phương Đông. Cụ thể là: a. Những mặt tích cực của Nho giáo. b. Tư tưởng vị tha của Phật giáo. c. Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi. d. Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn. 7. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào? a. Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh. b. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế. c. Trường Quốc học Huế. d. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết. 8. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào? a. 1920. c. 1925. b. 1922. d. 1927. 9. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tác phẩm Đường kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào? a. 1920. c. 1927. b. 1925. d. 1930. 10. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Thuật ngữ Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng bắt đầu từ bao giờ? a. Từ năm 1969. c. Từ năm 1986. b. Từ năm 1990. d. Từ năm 1991 11. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn gốc nào? a. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. b. Tinh hoa văn hóa nhân loại (trong đó có chủ nghĩa Mác – Lênin). d. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh? e. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. 12. Chọn đáp án trả lời đúng nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta. d. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam. 13. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào năm nào? a. Năm 1905 c. Năm 1911 b. Năm 1908 d. Năm 1912 14. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Từ năm 1920 đến năm 1945, Hồ Chí Minh bị địch bắt và giam giữ mấy lần? a. 2 lần c. 4 lần b. 3 lần d. 1 lần 15. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào? a. Năm 1960 c. Năm 1968 b. Năm 1965 d. Năm 1969 16. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Sinh Cung là người con thứ mấy trong gia đình? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 17. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào? a. Mác xây b. Lơ Havrơ c. Noóc măng đi d. Thủ đô Pari 18. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp vào năm nào? a. Cuối năm 1915 b. Cuối năm 1916 c. Cuối năm 1917 d. Cuối năm 1918 19. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào? a. Đầu năm 1917 b. Đầu năm 1918 c. Đầu năm 1919 d. Đầu năm 1920 20. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào ngày tháng năm nào? a. Ngày 1/9/1969 b. Ngày 2/9/1969 c. Ngày 3/9/1969 d.Ngày 4/9/1969 21. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Câu nói trên được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy? a. Đại hội lần thứ V b. Đại hội lần thứ VI c. Đại hội lần thứ VII d. Đại hội lần thứ VIII 22. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy thời kỳ? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 23. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Câu nói trên ở trong văn kiện nào? a. Lời kêu gọi Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam ngày 3/9/1969 b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam đọc tại lễ truy diệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969. c. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng LĐVN đọc tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh. d. Diễn văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đọc tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh. 24. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất: a. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa lớn. b. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. c. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam . d. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam và là nhà văn hoá lỗi lạc. 25. Chọn đáp án trả lời đúng nhất: a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. c. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. 26. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? a. Tinh thần hiếu học. b. Quản lý xã hội bằng đạo đức. c. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. d. Đề cao văn hoá, lễ giáo. 27. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố tích cực nào của Phật giáo? a. Tư tưởng vị tha c. Tinh thần cứu khổ, cứu nạn b. Tinh thần từ bi, bác ái d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng 28. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? a. Bản chất cách mạng c. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản b. Bản chất khoa học d. Phương pháp làm việc biện chứng 29. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Liên Xô vào thời gian nào? a. Năm 1921 c. Năm 1923 b. Năm 1922 d. Năm 1924 30. Chọn đáp án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Từ năm 1890 đến năm 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. b. Từ năm 1911 - 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước. c. Từ năm 1921 - 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng 31. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc? a. Trước năm1911 b. 1911 – 1920 c. 1921 – 1930 c. 1930 – 1945 32. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ hình thành về cơ bản tư tưởng cách mạng Việt Nam? a. 1911 – 1920 b. 1921 – 1930 c. 1930 – 1945 d. 1945 – 1969 33. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng? a. 1911 – 1920 b. 1921 – 1930 c. 1930 – 1945 d. 1945 – 1969 34. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện? a. 1911 – 1920 b. 1921 – 1930 c. 1930 – 1945 d. 1945 – 1969 35. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Những vấn đề đó thuộc phạm vi nào? a. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. b. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. c. Cả trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. d. Trong thế kỷ XX 36. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu.... Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc ... của V.I. Lênin. a. Tác phẩm "Nhà nước và cách mạng". b. Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết” c. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc. d. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. 37. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh được Đại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết công nhận là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam vào năm nào? a. 1969 c. 1987 b. 1975 d. 1990 38. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh nói câu: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào? a. 1945 c. 1960 b. 1954 d. 1966 39. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi : Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải: a. Đi theo con đường cách mạng vô sản b. Có Đảng cộng sản lãnh đạo. c. Tiến hành bằng bạo lực cách mạng. c. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. 40. Chọn đáp án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi đồng thời với thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. c. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng 41. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu viết sau đây của Hồ Chí Minh: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta". a. dựa vào sự giúp đỡ quốc tế d. đem sức ta b. dựa vào sự đoàn kết toàn dân c. dưới sự lãnh đạo của Đảng 42. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu viết sau đây của Hồ Chí Minh: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem...... để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". a. Lòng dũng cảm và sự hy sinh b. Toàn bộ sức lực. c. Tất cả tinh thần và lực lượng. d. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. 43. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập vào năm nào? a. 1930. c. 1945. b. 1941. d. 1946. 44. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh được xuất bản lần đầu tiên ở đâu? a. Mỹ. c. Pháp. b. Anh. d. Trung Quốc. 45. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” chống thực dân Pháp vào thời gian nào? a. 19-12-1945. c. 19-12-1947. b. 19-12-1946. d. 19-12-1948. 46. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên từ nước ngoài trở về Tổ quốc vào thời gian nào? a. Năm 1930 c. Năm 1944 b. Năm 1941 d. Năm 1945 47. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào không phải là của Hồ Chí Minh? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Đường cách mệnh. c. Tuyên ngôn Độc lập. d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 48. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian nào? a. Trong cách mạng tháng 8-1945. b. Trong kháng chiến chống Pháp. c. Trong kháng chiến chống Mỹ. d. Cả các đáp án còn lại đều đúng. 49. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào? a. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản b. Chủ nghĩa dân tộc chân chính. c. Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn. d. Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ. 50. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với ván đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh a. Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản. b. Quy luật khách quan của mối quan hệ giữa các mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. c. Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. 51. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm: a. Đi từ giải phóng dân tộc tiến tới xã hội cộng sản. b. Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân. c. Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. 52. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu: Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để: a. Giác ngộ dân chúng. b. Tổ chức, tập hợp dân chúng. c. Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. 53. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc gồm có những thành phần nào? a. Công nhân, nông dân. b. Công nhân, nông dân, trí thức. c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc d. Toàn dân tộc. 54. Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Cách mạng bạo lực được thực hiện thông qua những hình thức đấu tranh nào? a. Đấu tranh vũ trang. b. Đấu tranh chính trị. c. Đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và sự kết hợp giữa hai hình đấu tranh. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng. 55. Chọn đáp án trả lời đúng nhất: Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là: a. Giữ vững nền độc lập dân tộc. b. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. c. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. d. Hội nhập với nền kinh tế thế giới. 56. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" gửi đến Hội nghị Véc xây, lúc đó Hồ Chí Minh mang tên là gì? a. Nguyễn Tất Thành b. Nguyễn Ái Quốc c. Văn Ba c. Trần Vương 57. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những câu sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh? a. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi, CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi. b. Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông. c. Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. d. Cả ba đáp án còn lại đều đúng 58. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Đường cách mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng c. Sách lược vắn tắt của Đảng d. Chương trình tóm tắt của Đảng 59. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong lời kêu gọi của Hồ Chí Minh có câu "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” lời kêu gọi đó của Người vào thời gian nào? a. 3/1945 b. 8/1945 c. 9/1945 d. 12/1946 60. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: "Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a. Tháng 8 năm 1945 b. Tháng 9 năm 1945 c. Tháng 12 năm 1946 d. Tháng 6 năm 1966 61. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa..., song nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh ngày 19 – 12 – 1946 b. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh ngày 17 – 7 – 1966 c. Thư chúc tết đầu Xuân 1969 d. Bản Di chúc của Hồ Chí Minh được công bố tại lễ truy điệu Người ngày 9 – 9 – 1969 62. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh thoát khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông: a. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi) c. Luật sư Nôoen Pri d. Đồng chí Hồ Tùng Mậu 63. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 được khai mạc ngày 10 – 5 – 1941 do ai làm chủ tọa? a. Nguyễn Ái Quốc b. Trường Chinh c. Hoàng Quốc Việt d. Hoàng Văn Thụ 64. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tại một Hội nghị trung ương, Đảng ta khẳng định: Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc phải đặt lên trên hết, trước hết. Đó là khẳng định của Hội nghị nào của Đảng? a. Hội nghị TW6 (11/1939) b. Hội nghị TW7 (11/1940) c. Hội nghị TW8 (5/1941) d. Hội nghị toàn quốc của Đảng ( 8/1945) 65. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa. b. Tuyên ngôn Độc lập. c. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. d. Thư gửi đồng bào Nam bộ. 66. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Trong những câu dưới đây, câu nào không phải là của Hồ Chí Minh? a. Không có gì quý hơn độc lập, tự do b. Không có gì quý bằng độc lập, tự do c. Cay đắng chi bằng mất tự do. d. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” 67. Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Cơ sở nào hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH? a. Chủ nghĩa Mác-Lênin b. Thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam c. Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa d. Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam 68. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh về Nhà nước thì: a. Nhân dân là người chịu sự quản lý b. Nhân dân là người phục vụ c. Nhân dân là người đại diện cho quyền lực nhà nước d. Dân là chủ và dân làm chủ 69. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Chế độ chính trị do nhân dân làm chủ được hiểu như thế nào? a. Nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử b. Nhân dân có quyền kiểm soát, bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân c. Nhân dân phải thực hiện các nghĩa vụ công dân d. Nhân dân có tất cả các quyền và nghĩa vụ nêu trong ba phương án còn lại. 70. Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nền kinh tế XHCN là nền kinh tế như thế nào? a. Có công nghiệp hiện đại b. Có nông nghiệp hiện đại c. Có khoa học, kỹ thuật tiên tiến d.Có công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có khoa học - kỹ thuật tiên tiến 71. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Biện pháp để khơi dậy động lực của mỗi cá nhân trong xây dựng CNXH là: a. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người b. Tác động vào các động lực chính trị, tinh thần c. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước d. Cả ba phương án còn lại đều đúng 72. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH là: a. Chủ nghĩa cá nhân b. Bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu c. Sự chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết d. Cả ba phương án còn lại đều đúng 73. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là: a. Xây dựng nền tảng vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội b. Cải tạo nền kinh tế cũ, xây dựng nền kinh tế mới, kết hợp cải tạo với xây dựng c. Cả a và b d. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 74. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn? a. Ở các nước châu Âu. b. Ở các nước châu Á, phương Đông. c. Ở các nước tư bản phát triển nhất. d. Ở tất cả châu lục 75. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. b. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. c. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người. d. Theo lao động và cổ phần đóng góp. 76. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ nghĩa xã hội? a. Khuyến khích được lợi ích của người lao động. b. Có lợi tập thể. c. Có lợi cho Nhà nước. d. Cả ba phương án còn lại đều đúng. 77. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc của Người là gì? a. “ làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. b. “Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. c. Đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. d. “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. 78. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của CNXH là a. Khoa học - kỹ thuật tiên tiến. b. Kinh tế phát triển. c. Xã hội bình đẳng. c. Nâng cao đời sống nhân dân. 79. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào? a. Năm 1938 b. Năm 1941 c. Năm 1944 d. Năm 1946 80. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Mặt trận thống nhất Liên - Việt được thành lập vào thời gian nào? a. Năm 1945 b. Năm 1951 c. Năm 1960 d. Năm 1955 81. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào? a. Chủ nghĩa yêu nước. c. Ý thức tự lực, tự cường. b. Tinh thần đoàn kết. d. Cả a, b, c. 82. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển nước ta hiện nay là gì? a. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. b. Đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế. c. Ra sức tranh thủ nguồn vốn đầu tư của nước ngoài. d. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 83. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dân tộc thống nhất? a. Đảng Cộng sản. c. Các tổ chức chính trị - xã hội. b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. d. Cả a, b, c. 84. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Nguồn tài nguyên, đất đai. c. Con người. b. Cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện có. d. Sự hợp tác quốc tế 85. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội? a. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, viện trợ quốc tế. b. Huy động các nguồn lực sẵn có trong dân. c. Kết hợp cải tạo xã hội cũ với xây dựng xã hội mới. d. Kết hợp xây dựng và bảo vệ đất nước. 87. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nhận định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn Độc lập b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến c. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam. 88. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Khẩu hiệu chiến lược: "Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!" là của tác giả nào? a. Các Mác b. Ph. Ăngghen c. V.I.Lênin d. Hồ Chí Minh 89. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược b. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược c. Đại đoàn kết dân tộc là khẩu hiệu tập hợp lực lượng cách mạng d. Cả a, b, c 90. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc gồm những thành phần nào trong xã hội? a. Mọi người Việt Nam yêu nước b. Công nhân, nông dân c. Khối liên minh công- nông dân - lao động trí óc d. Toàn thể dân tộc Việt Nam 91. Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Đảng Cộng sản Việt Nam là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất b. Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất c. Đảng cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất d. Cả a, b, c. 92. Chọn câu trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức của Mặt trận dân tộc thống nhất: a. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ b. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các tầng lớp nhân dân c. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của giai cấp công nhân, nông dân, lao động trí óc d. Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân người Việt nam ở trong nước và nước ngoài 93. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là: a. Truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân, tương ái của dân tộc ta b. Tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX c. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin d. Cả a,b,c. 94. Chọn đáp án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Đoàn kết là sức mạnh. b. Đoàn kết là then chốt của mọi thành công c. Đoàn kết là nguồn gốc của mọi thắng lợi d. Cả a, b, c 95. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng. b. Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của dân tộc. c. Đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và dân tộc. d. Cả ba đáp án trên 96. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyên tắc, phương châm xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất? a. Hiệp thương dân chủ b. Dựa trên nền tảng liên minh công – nông – lao động trí óc c. Đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự chân thành d. Cả ba đáp án trên 97. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Luận điểm sau đây là của ai? "Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại". a. Các Mác. c. Xtalin. b. V.I. Lênin. d. Hồ Chí Minh. 98. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào? a. Năm 1919 c. Năm 1925 b. Năm 1920 d. Năm 1930 99. Luận điểm: "Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Đường Cách mệnh c. Chánh cương vắn tắt của Đảng d. Thường thức chính trị 100. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Các yếu tố nào dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? a. Chủ nghĩa Mác - Lênin b. Phong trào công nhân c. Phong trào yêu nước d. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 101. Luận điểm: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn Độc lập b. Đường Cách mệnh c. Điều lệ vắn tắt của Đảng d. Thường thức chính trị 102. Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh: a. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân b. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động c. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam d. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân 103. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy nguyên tắc? a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 104. Luận điểm: "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" được trích từ tác phẩm nào của Hồ chí Minh? a. Đường Cách mệnh b. Thường thức chính trị c. Sửa đổi lối làm việc d. Di chúc 105. Chọn đáp án trả lời đúng nhất: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đổi mới, chỉnh đốn Đảng được hiểu là: a. Một giải pháp tình thế b. Việc làm thường xuyên của Đảng c. Khi Đảng không còn vững mạnh d. Khi cách mạng ở vào thời kỳ khó khăn 106. Quan điểm : "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" được Hồ Chí Minh trình bày trong tác phẩm nào? a. Sách lược vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng c. Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng 107. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền bắt đầu năm nào? a. 1930 b. 1945 c. 1954 d. 1975 108. Quan điểm: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện nào? a. Chánh cương vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng c. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam d. Di chúc 109. "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Câu viết trên của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người? a. Đạo đức cách mạng b. Đường cách mệnh c. Di chúc d. Sửa đổi lối làm việc 110 "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Câu viết trên ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Đạo đức cách mạng b. Sửa đổi lối làm việc c. Thường thức chính trị d. Di chúc 111. "Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy". Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Bản án chế độ thực dân Pháp. b. Chánh cương vắn tắt của Đảng c. Đường cách mệnh. d. Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng. 112. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định? a. Do ý muốn của Đảng Cộng sản. b. Do số lượng giai cấp công nhân. c. Do đặc điểm của thời đại mới. d. Do đặc tính của giai cấp công nhân. 113. Khi mới thành lập, Đảng ta có tên gọi là gì? a. Đảng Cộng sản Việt Nam. b. Đảng Cộng sản Đông Dương. c. Đông Dương cộng sản Đảng d. Đảng Lao động Việt Nam. 114. Đảng ta có tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam từ khi nào? a. Năm 1930. c. Năm 1951. b. Năm 1945. d. Năm 1960. 115. Loại bỏ đáp án trả lời sai trong các câu sau đây: Nhà nước vì dân là Nhà nước: a. Phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho dân. b. Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân. c. Trong sạch, không được phép đặc quyền, đặc lợi. c. Do dân làm chủ, do dân tổ chức nên. 116. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào? a. Bằng đường lối, quan diểm, chủ trương, định hướng của Đảng b. Hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong bộ máy nhà nước. c. Bằng công tác kiểm tra. d. Cả a, b, c. 117. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào? a. Năm 1945. c. Năm 1948. b. Năm 1946. d. năm 1950. 118. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Quốc hội khóa I của nước ta có bao nhiêu đại biểu? a. 333. b. 365 c. 425 d. 475. 119. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào? a. Năm 1945. b. Năm 1946. c. Năm 1955 d. Năm 1959 120. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào? a. Năm 1954. b. Năm 1959. c. Năm 1965 d. Năm 1980 121. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Những căn bệnh nào trong bộ máy nhà nước mà Hồ Chí Minh gọi là "giặc nội xâm"? a. Cậy thế, hủ hoá, tư túng b. Tham ô, lãng phí, quan liêu c. Trái phép, chia rẽ, kiêu ngạo d. Đặc quyền, đặc lợi 122. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Việc chống những căn bệnh nào trong bộ máy nhà nước được Hồ Chí Minh so sánh giống việc cần kíp như đánh giặc trên mặt trận ? a. Trái phép, cậy thế, hủ hoá b. Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo c. Tham ô, lãng phí, quan liêu d. Đặc quyền, đặc lợi 123. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhà nước của dân là: a. Nhà nước do nhân dân tổ chức nên. b. Dân là chủ, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. c. Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân. d. Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. 124. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước Việt Nam... a. Mang bản chất giai cấp công nhân. b. Có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc. c. Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc. d. Mang tính dân tộc. 125. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ai đứng đầu: a. Trường Chinh b. Huỳnh Thúc Kháng c. Hồ Chí Minh d. Lê Văn Hiến 126. Chọn một đáp án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: "Chống và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận". a. Phá hoại của công b. Tham ô, lãng phí c. Vi phạm kỷ luật d. Lãng phí 127. "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta" Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Bài phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá I, năm 1946 b. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà c. Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. d. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ. 128. Nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh a. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam b. Tinh hoa đạo đức của nhân loại c. Tư tưởng đạo đức của Mác, Ăng ghen và Lênin d. Cả a, b, c 129. Chọn đáp án trả lời đúng : Theo Hồ Chí Minh, vai trò của đạo đức được xác định là: a. Nền tảng của người cách mạng b. Chỗ dựa của người cách mạng c. Vũ khí của người cách mạng d. Hành trang của người cách mạng 130. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh gồm mấy phẩm chất : a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 131. Trong các phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới, phẩm chất đạo đức nào quan trọng nhất, bao trùm nhất? a. Yêu thương con người b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư c. Trung với nước, hiếu với dân d. Tinh thần quốc tế trong sáng 132. Chọn đáp án trả lời đúng nhất : Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Hiếu với dân được hiểu là : a. Yêu thương dân b. Phục vụ dân hết lòng c. Yêu thương dân và phục vụ dân hết lòng d. Trung thành với dân 133. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Tinh thần quốc tế trong sáng được hiểu là: a. Tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản b.Tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước c. Tinh thần đoàn kết với tất cả những người tiến bộ trên thế giới d. Cả a, b, c 134. Để xây dựng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và chống lại những cái vô đạo đức có kết quả, theo quan điểm của Hồ Chí Minh phải: a. Tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi b. Động viên từng cá nhân thực hiện c. Bắt buộc từng cá nhân thực hiện d. Chống chủ nghĩa cá nhân 135. Chọn đáp án trả lời đúng nhất: Việc tu dưỡng đạo đức ở mỗi người phải được thực hiện trong: a. Mọi hoạt động thực tiễn b. Mọi mối quan hệ xã hội c. Mọi hoạt động thực tiễn, mọi mối quan hệ xã hội d. Trong đời tư và đời công 136. Chọn đáp án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Mục tiêu của văn hoá giáo dục là a. Nâng cao dân trí b. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp c. Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh d. Thực hiện cả ba chức năng của văn hoá bằng giáo dục 137. Nội dung giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải bao gồm: a. Văn hoá b. Chính trị c. Khoa học - kĩ thuật, chuyên môn nghiệp vụ d. Toàn diện 138. Theo Hồ Chí Minh, việc học phải được tiến hành như thế nào? a. Học ở mọi lúc, mọi nơi, suốt đời b. Học ở mọi người c. Tự học, tự đào tạo và đào tạo lại d. Cả a, b, c 139. Hãy cho biết ý nghĩa của việc thực hiện phương châm của Hồ Chí Minh về giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tế; học tập kết hợp với lao động; kết hợp gia đình – nhà trường – xã hội. a. Để có chất lượng và hiệu quả cao trong học tập. b. Để tạo ra phong trào rộng rãi trong cả nước. c. Tận dụng tất cả các điều kiện cho học tập. d. Để mọi người đều có cơ hội học tập. 140. Hãy cho biết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục đích của việc học tập để làm gì? a. Để hiểu biết nhiều kiến thức. b. Để có danh tiếng, địa vị trong xã hội. c. Để làm việc, làm người, làm cán bộ. d. Để lãnh đạo người khác. 141. Hãy cho biết vai trò của người nghệ sỹ trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Là tác giả. b. Là người chiến sĩ. c. Vừa là người sáng tác, vừa là người phê bình. d. Cả a, b, c 142. Cho biết vai trò của tác phẩm văn nghệ trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Kết tinh trí tuệ, tâm hồn của văn nghệ sĩ. b. Là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng, xây dựng xã hội mới, con người mới. c. Là món ăn tinh thần của mọi người trong cuộc sống. d. Là cơ sở để đánh giá tài năng của người nghệ sỹ 143. Vấn đề xây dựng đời sống mới được Hồ Chí Minh đặt ra từ khi nào ? a. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. b. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. c. Trong cải tạo XHCN nền kinh tế miền Bắc. d. Sau khi hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 144. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá hiện nay cần: a. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc b. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại c. Chống văn hoá phản tiến bộ d. Cả a, b, c 145. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng? a. Tài năng b. Phẩm chất chính trị c. Đạo đức d. Cả a, b, c 146. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của tác giả nào? a. Các Mác b. V.I. Lênin c. Hồ Chí Minh d. Lê Duẩn 147. Theo Hồ Chí Minh, chữ người nghĩa là gì? a. Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn b. Đồng bào cả nước c. Cả loài người d. Cả a, b, c 148. Các câu nói dưới đây, câu nói nào là của Hồ Chí Minh? a. Học không biết chán, dạy không biết mỏi b. Học, học nữa, học mãi c. Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học d. Ăn vóc, học hay 149. Năm 1943, Hồ Chí Minh đã vạch chương trình xây dựng nền văn hoá nước Việt Nam, Chương trình đó bao gồm mấy điểm? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 150. Chọn luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh a.Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hoá và kinh tế b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hoá c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế d. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hoá 151. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống trong câu nói của Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc ” a. Chậm phát triển b. Lạc hậu c. Yếu d. Không thể trở thành phú cường 152. Theo Hồ Chí Minh, Học để làm gì? a. Làm việc b. Làm người c. Làm cán bộ d. Cả a, b, c 153. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đời sống văn hoá mới không bao gồm những mặt nào? a. Đạo đức mới b. Lối sống mới c. Nếp sống mới d. Cách sống mới 154. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng là tác phẩm nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) b. Đường cách mệnh (1927) c. Thường thức chính trị (1953) d. Đạo đức cách mạng (1955) 155. Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của mỗi người? a. Đối với mình b. Đối với người c. Đối với việc d. Cả a, b, c 156. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có mấy chức năng? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 157. Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới? a. 3 b. 4 c. 4 d. 5 158. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nền văn hoá mới có những tính chất nào? a. Tính dân tộc b. Tính khoa học c. Tính đại chúng d. Cả a, b, c 159. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì? a. Xoá nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết. b. Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng. c. Đào tạo những con người tốt, có ích cho xã hội. d. Phát triển khoa học nước nhà. 160. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì? a. Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. b. Giáo dục tư tưởng chính trị c. Giáo dục thái độ lao động d. Giáo dục tri thức văn hoá 161. Lựa chọn đáp án trả lời đúng nhất về vai trò của văn hoá: a. Phục vụ nhiệm vụ chính trị b. Thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế c. Phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế d. Không có ảnh hưởng gì đến kinh tế và chính trị 162. Phương hướng vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới là a. Nắm vững quan điểm thực tiễn b. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh c. Giải quyết đúng những vấn đề do thực tiễn đặt ra d. Cả a, b, c 163. Đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới hiện nay là gì? a. Có nguy cơ diễn ra chiến tranh thế giới b. Nạn khủng bố hoành hành c. Xuất hiện các vấn đề toàn cầu d. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ 164. Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì? a. Giữ vững độc lập dân tộc b. Cơ bản ổn định c. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa d. Không có xung đột sắc tộc, tôn giáo 165. Hãy cho biết động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước ta hiện nay là gì? a. Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới b.Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc c. Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội d. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 166. Hãy cho biết mục tiêu cách mạng của đất nước ta hiện nay là gì? a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội b. Dân giàu, nước mạnh c. Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh d. Cả a, b, c 167. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì? a. Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dân làm chủ b. Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý c. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ d. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dân làm chủ 168. Đánh dấu loại bỏ đáp án trả lời sai: Những mặt tích cực của Nho giáo là: a. Triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời. b. Ước vọng về một xã hội bình trị, thế giới đại đồng. c. Tư tưởng tự do, bình đẳng, dân chủ. d. Triết lý nhân sinh; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. 169. Đánh dấu loại bỏ đáp án trả lời sai: Những mặt tích cực của Phật giáo là: a. Tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn. b. Tinh thần bình đẳng, dân chủ chất phác, không phân biệt đẳng cấp. c. Đề cao văn hoá, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. d. Coi trọng tu dưỡng đạo đức, giản dị, trong sạch, chăm lo làm điều thiện. 170. Đánh dấu loại bỏ đáp án trả lời sai: Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là: a. Chủ nghĩa yêu nước; tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất chống ngoại xâm; ý chí tự lực, tự cường. b. Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái. c. Đề cao quyền tự do, bình đẳng, dân chủ. d. Cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi. 171. Đánh dấu loại bỏ đáp án trả lời sai: Những mặt tích cực của văn hoá phương Tây là: a. Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái. b. Tư tưởng dân chủ và cách mạng. c. Đề cao quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. d. Đề cao văn hoá, lễ giáo, trung quân, ái quốc. 172. Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm là cho dân tộc nào? a. Dân tộc Việt Nam. b. Các dân tộc bị áp bức. c. Các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới. d. Tất cả các dân tộc trên thế giới. 173. "Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta". Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu? a. Luân Đôn, Anh b. Quảng Châu, Trung Quốc c. Paris, Pháp d. Máxcơva, Liên Xô 174. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V. I. Lênin: "Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động ... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong". Câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Nhật ký trong tù Việt Nam c. Đường cách mệnh d. V. I. Lênin và các dân tộc thuộc địa 175. Công nông là gốc cách mệnh. Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Nông dân Trung Quốc c. V. I. Lênin và Phương Đông d. Đường cách mệnh 176. "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi.” Câu nói đó đựơc Nguyễn ái Quốc viết trong tác phẩm nào? a. Đường cách mệnh b. Sửa đổi lối làm việc c. Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương d. V. I. Lênin và Phương Đông 177. Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc đọc tham luận tại Đại hội nào của Quốc tế Cộng sản? a. Đại hội V b. Đại hội VI c. Đại hội VII d. Cả ba Đại hội trên 178. Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự những Đại hội nào của Quốc tế Cộng sản? a. Đại hội II & V b. Đại hội IV & V c. Đại hội V & VI d. Đại hội V & VII 179. Hãy cho biết, trong thời gian hoạt động ở Pháp (1917 – 1923), Nguyễn Ái Quốc là thành viên của tổ chức chính trị nào dưới đây? a. Đảng Xã hội Pháp b. Đảng Cộng sản Pháp c. Hội liên hiệp thuộc địa d. Cả ba tổ chức trên 180. Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc không tham gia vào việc sáng lập tổ chức chính trị nào dưới đây? a. Hội những người Việt Nam yêu nước b. Đảng Xã hội Pháp c. Đảng Cộng sản Pháp d. Hội liên hiệp thuộc địa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctb_cau_hoi_trac_nghiem_tthcm_3288_1808818.doc
Tài liệu liên quan