• Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sau 30 năm đổi mớiNhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sau 30 năm đổi mới

  Đại hội XII của Đảng khẳng định xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Trong bài viết này, tác giả đã tổng kết và đánh giá một cách tổng quát sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước p...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trườngQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trường

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước đang giành được những thành tựu hết sức to lớn. Nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế là nguy cơ về ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ô nhiễm m...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệpCơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp

  Bài viết góp phần làm rõ thêm những cơ sở hình thành tư tưởng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp của Hồ Chí Minh. Về mặt lý luận, tư tưởng của Người là sự vận dụng sáng tạo thế giới quan duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Về mặt thực tiễn, Hồ Chí Minh đã đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn mô hình hợ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu xã hội học Mác - LêninGiới thiệu xã hội học Mác - Lênin

  : Xã hội học Mác-Lênin là một bộ phận không thể tách rời của Xã hội học thế giới. Xã hội học Mác-Lênin đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển lý luận xã hội học nói chung và những nghiên cứu xã hội học Cụ thể nói riêng. Quá trình hình thành và phát triển bộ môn này gắn liền với tên tuổi của các nhà khoa học tiêu biểu người Đức và Nga. Ka...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh con ngườiQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh con người

  Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với những phẩm chất yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; chống sự tha hóa nhân cách, tâm hồn là một trong những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân. Để thực hiện tốt sứ mệnh cao cả này, bên cạnh việc tạo dựng môi trường sống lành mạnh,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam

  Đạo đức công chức là những quan điểm, quy tắc và chuẩn mực đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức công chức trong hoạt động chức nghiệp. Đạo đức công chức là một dạng của đạo đức nghề nghiệp. Công chức có đạo đức nghề nghiệp là thể hiện lương tâm, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình | vì lợi ích chung và lợi ích của người khác, ý thức rõ về cái cần ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Xuân LạcBài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Xuân Lạc

  1.Khoa học Thuật ngữ “Khoa học” xuất hiện từ rất sớm, nó phản ánh một hình thức hoạt động sáng tạo đặc biệt, một lĩnh vực hoạt động có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội của con người. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về “Khoa học”. Tổng hợp lại ta có thể đưa ra một định nghĩa tương đối tổng quát như sau: Khoa học là một hệ thống...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

  Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ thiên tài, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại mà Người còn là một nhà văn hoá lỗi lạc, một danh nhân văn hoá thế giới. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá mới Việt Nam...

  docx3 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản cầm quyềnTiểu luận Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng cộng sản cầm quyền

  1 ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng đảng cầm quyền vững mạnh Một quan điềm của V.I.Lênin mà mọi người cộng sản chân chính đều phải quán triệt: Một cuộc cách mạng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó biết tự bảo vệ, “giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn". Khi giai cấp vô sản giành được chính quyền, đảng cộng sản trở thành đảng cầm q...

  doc4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Mới nhất)Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Mới nhất)

  1. “MTDTTN phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.” 2. “Thực hiện đoàn kết QTế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc vs sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng.” 3. “Văn hóa ko thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế, chính trị phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát ...

  docx12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0