• Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ “giám sát và phản biện xã hội” của nhà nước việt Nam trong lịch sửTổ chức và thực hiện nhiệm vụ “giám sát và phản biện xã hội” của nhà nước việt Nam trong lịch sử

  “Các bậc tể phụ triều Trần thờng thờng là danh thần, nh Tiết Phu (Mạc Đĩnh Chi); Giới Hiên (Nguyễn Trung Ngạn) là ngời trong sạch, cao siêu; Thanh Am (Trơng Hán Siêu); Mai Phong (Lê Quát) là ngời cứng cỏi, quả quyết; Đoàn Nhữ Hải, Trần Thì Kiến có tài năng khí phách; Giáp Sơn (Phạm SMạnh), Kinh Khê (Phạm Tông Mại) có phong độ, tiết tháo đều là a...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0

 • Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở nước taGóp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên ở nước ta

  Nhân cách của mỗi người là một chỉnh thể gåm toàn bộ các phẩm chất xã hội, trong đó, bản lĩnh là phẩm chất cơ bản để phát triển tài năng, phát triển nhân cách và đảm bảo cho hä thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.Đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ cần trang bị cho mình các kiến thức về chuyên môn, về xã hội, tu dưỡng phẩm chất đạo đức tèt ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 0

 • Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sau 30 năm đổi mớiNhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sau 30 năm đổi mới

  Đại hội XII của Đảng khẳng định xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Trong bài viết này, tác giả đã tổng kết và đánh giá một cách tổng quát sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước p...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trườngQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trường

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước đang giành được những thành tựu hết sức to lớn. Nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế là nguy cơ về ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ô nhiễm m...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh con ngườiQuan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh con người

  Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với những phẩm chất yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; chống sự tha hóa nhân cách, tâm hồn là một trong những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân. Để thực hiện tốt sứ mệnh cao cả này, bên cạnh việc tạo dựng môi trường sống lành mạnh,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng taLý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng ta

  Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung rất cơ bản trong học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác- Lênin. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, lý luận đó được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin phát triển cho phù hợp với tình hình thực tiễn. C.Mác- Ph. Ăng ghen trong điều kiện lịch sử của mình cũng đã vạch ra những...

  doc15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương I: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐảngBài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương I: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước II. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1. Vài nét về cuộc đời cách mạng & sự nghiệp tư tưởng của Hồ Chí Minh 2. Vai trò của lãnh tụ NAQ đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - Nguyễ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0

 • Phân tích quan điểm của Đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vữngPhân tích quan điểm của Đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững

  Đại hội XI chỉ rõ:” Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả v...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamNgân hàng câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  1. Như thế nào là Đường lối cách mạng của ĐCSVN? 2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của ĐCSVN toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực? 3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN? 4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN là gì? 5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN chúng...

  doc7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử “Nam tiến” của dân tộc Việt NamLịch sử “Nam tiến” của dân tộc Việt Nam

  Việt Nam ngày nay là sự kế thừa của nhà nước Văn Lang thời các Vua Hùng. Nhưng trải mấy nghìn năm lịch sử cương vực nước ta đã nhiều lần thay đổi. Việc mở rộng lãnh thổ của Việt Nam được tiến hành chủ yếu về phía Nam bởi hai nguyên nhân chính là dùng triết lý sức mạnh và do yếu tố địa chính học. Với mục đích chính trị – kinh tế, khi tiến hành quá ...

  docx8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0