• Lập trình cơ bản - Lập trình với cấu trúc lặpLập trình cơ bản - Lập trình với cấu trúc lặp

  Vòng lặp for thường sử dụng khi biết được số lần lặp xác định.  Vòng lặp while, do while sử dụng khi không biết rõ số lần lặp  Khi gọi vòng lặp while, do while, nếu biểu thức sai vòng lặp while sẽ không được thực hiện lần nào nhưng vòng lặp do while thực hiện được 1 lần  Số lần thực hiện ít nhất của while là 0 và của do while là 1

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Lập trình cơ bản - Lập trình với cấu trúc điều kiệnLập trình cơ bản - Lập trình với cấu trúc điều kiện

  Viết chương trình tính tiền điện theo yêu cầu sau  Tiền thuê bao điện kế 10000 đồng/tháng  Định mức sử dụng điện cho mỗi hộ là: 50 KW với giá 300đ/KW .  Nếu phần vượt định mức <= 50KW thì tính giá 480đ/KW  Nếu 50KW < phần vượt định mức < 100KW thì tính giá 700đ/KW  Nếu phần vượt định mức <= 200KW thì tính giá 900đ/KW  Các phần vượt địn...

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Lập trình cơ bản - Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trìnhLập trình cơ bản - Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình

   Các thành phần của một chương trình  Kiểu chương trình  Kiểu chú thích  Quy tắc đặt tên  Một số kiểu dữ liệu cơ bản  Cách khai báo và sử dụng biến, hằng  Một số hàm cơ bản

  pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Lập trình cơ bản - Tìm hiểu khái niệm lập trìnhLập trình cơ bản - Tìm hiểu khái niệm lập trình

  1. Viết lưu đồ thể hiện: tính điểm trung bình của học sinh với 3 môn toán, lý hoá 2. Đổi từ độ sang radian và ngược lại 3. Đổi tiền Việt Nam sang USD và ngược lại. 4. Thực hành: viết chương trình của các bài tập trên (C, C++, C#,

  pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Lập’ trình Windows - Chương 1: Tổng quan lập’ trình WindowsLập’ trình Windows - Chương 1: Tổng quan lập’ trình Windows

  Ứng dụng Echo: - Server tạo kết nối, lắng nghe - Client kết nối đến server - Client gửi tin nhắn đến server - Server nhận tin nhắn và gửi lại

  pdf312 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học: Lâp̣ trình Windows - Chương 3: Hê ̣thống CSDL RegistryBài giảng môn học: Lâp̣ trình Windows - Chương 3: Hê ̣thống CSDL Registry

  Bài số 2 a) Hãy trình bày (đƣa ra) dang đơn giản nhất cua môt hàm xư lý thông điêp cưa sổ ch o môṭ hôp̣ thoaị. b) Hãy viết hàm WndProc cho môt chƣơng trình co hê thống menu gồm 1 muc File , trong đó có các muc̣ con vớ i các chƣ́ c năng sau : Menu1, Menu2, khi ngƣờ i dùng nhấn vào các muc này chỉ cần đƣa ra thông báo đơn giản , muc Ex...

  pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn lập trình windowsBài giảng môn lập trình windows

  Đến đây chúng ta có thể dic̣ h và chaỵ chƣơng trình nhƣng các baṇ sẽ thấy chỉ các các nut duyêt qua các bản ghi là co tác dung con các điều khiên khác cua form là không co tác dung gì. Điều nà y là do chúng ta chƣa có các hàm xƣ̉ lý các điều khiển trên form .

  pdf47 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Lập trình java csdl - Bài 3: ComponentsLập trình java csdl - Bài 3: Components

  void removeNotify() Overrides JComponent.removeNotify to check if this button is currently set as the default button on the RootPane, and if so, sets the RootPane's default button to null to ensure the RootPane doesn't hold onto an invalid button reference. void setDefaultCapable(boolean defaultCapable) Sets the defaultCapable property, which...

  pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Lập trình java csdl - Bài 2: Swing layout managerLập trình java csdl - Bài 2: Swing layout manager

  Mỗi Container có một đối tượng Layout Manager mặc định, người dùng có thể gán cho Container một đối tượng Layout Manger khác.  Mỗi loại Layout Manager có các nguyên tắc riêng cho việc bố trí các Component bên trong một Container.  Một Layout Manager chịu trách nhiệm bố trí các Component được thêm vào Container và khi Container thay đổi kíc...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Lập trình java csdl - Bài 1: Java swingLập trình java csdl - Bài 1: Java swing

   JPanel được sử dụng gom nhóm các control bên trong, có thể được sử dụng như một user control.  JPanel được sử dụng như một thành phần bên trong JFrame, JDialog, JInternalFrame, hoặc trong một JPanel khác.

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0