• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 13: Quản lý Transaction và lockBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 13: Quản lý Transaction và lock

  (Bản scan) Khi deadlock xảy ra: -SQL Server sẽ chọn 1 trong 2 transaction gây deadlock để hủy bỏ, khi đó transaction còn lại sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất - Transaction bị chọn hủy bỏ là transaction mà SQL ước tính chi phí cho phần việc đã làm được ít hơn transaction còn lại

  pptx104 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 12: SecurityBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 12: Security

  (Bản scan) Sự xung đột giữa các quyền - Thu hồi (revoke) quyền SELECT trên bảng customer ở role sales (giả thiết là John không có quyền nào khác ở cấp khác) - Cấm quyền (deny) vào role sales (cấm tát cả các thành viên của sales không được truy xuất vào bảng) - Cấm (deny) 1 cách tường minh John quyền SELECT trên bảng customer

  pptx78 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 11: TriggersBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 11: Triggers

  (Bản scan) Triggers lồng: - Thao tác của một Triggers kéo theo việc thi hành một Triggers khác, các Triggers này được gọi là Triggers lồng nhau. - Có thể lồng tối đa 32 cấp. - Các Triggers được xem là một đơn vị hành transaction. Do vậy, một Triggers trong dãy Triggers lồng nhau bị lỗi thì SQL server sẽ rollback tất cả các action đã thực hiện b...

  pptx36 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 10: CursosBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 10: Cursos

  (Bản scan) Biến Cursos - Ta có thể khai báo một kiểu biến Cursos và gán cho nó tham chiếu đến một Cursos đang tồn tại - Biến Cursos có thể được xem như là con trỏ Cursos - Biến Cursos là một biến cục bộ - Biến Cursos sau khi gán giá trị được sử dụng như một Cursos thông thường

  pptx21 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 9: Thủ tục và hàmBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 9: Thủ tục và hàm

  (Bản scan) SQL Server cho phép tạo 3 loại funtin: - Scalar: Giá trị trả về là kiểu dữ liệu cơ sở - Inline Table-value: Giá trị trả về là bảng dữ liệu có được từ một câu truy vấn - Multi-statement Table-valued: Giá trị trả về là bảng mà dữ liệu có được nhờ tích lũy dần sau một chuỗi thao tác xử lý và insert

  pptx39 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 8: Lập trình bằng Transaction - SQLBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 8: Lập trình bằng Transaction - SQL

  (Bản scan) RAISERROR: Người dùng có thể phát sinh lỗi từ bảng sysmessage. hoặc xây dựng lỗi động tùy thông tin của người dùng Sau khi lỗi được định nghĩa thì nó được gửi đến người dùng như một lỗi hệ thống

  pptx35 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 7: Chỉ mục (Indexes)Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 7: Chỉ mục (Indexes)

  (Bản scan) Query Path 7: Lọc bởi 2 non-clustered index Đối với câu truy vấn không thường xuyên dùng, tạo nhiều index trên là hợp lý, và tốt hơn là không có index nào cả Tuy nhiên, đối với các câu truy vấn thường xuyên, thì query path 8 sau tốt hơn so với giải pháp trên

  pptx72 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 6: Khung nhìn - ViewBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 6: Khung nhìn - View

  (Bản scan) Khi sử dụng các lệnh insert và update phải tuân theo các qui tắc sau: - Tất cả các cột phải có giá trị - Không được sử dụng từ khóa defaul trong câu lệnh insert và update - Phải có giá trị đúng của cột có check constraint - Không insert vào bảng có chứa cột có thuộc tính identity

  pptx25 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 5: Truy xuất và hiệu chỉnh dữ liệuBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 5: Truy xuất và hiệu chỉnh dữ liệu

  (Bản scan) Lệnh DELETE: Được dùng để xóa dữ liệu trong table Cú pháp: DELETE [FROM] [FROM ] [WHERE

  pptx106 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 3-4: Kiểu dữ liệu, tạo bảng, ràng buộc toàn vẹnBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 3-4: Kiểu dữ liệu, tạo bảng, ràng buộc toàn vẹn

  (Bản scan) Các bước thực hiện - Tạo bảng, cài ràng buộc khóa chính cho bảng trước (khóa ngoại nên cài sau, sau khi các bảng đã tạo xong) - Cài đặt ràng buộc khóa ngoại cho các bảng - Nhập dữ liệu cho các bảng Bảng cha nhập liệu trước Bảng con nhập liệu sau

  pptx54 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0