• Kĩ thuật lập trình - Software testingKĩ thuật lập trình - Software testing

  Alpha testing  Users of the software work with the development team to test the software at the developer’s site.  Beta testing  A release of the software is made available to users to allow them to experiment and to raise problems that they discover with the system developers.  Acceptance testing  Customers test a system to decide whe...

  pdf109 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chapter 5: prototype and system modelingKĩ thuật lập trình - Chapter 5: prototype and system modeling

  state pattern: An object whose sole purpose is to represent the current "state" or configuration of another larger object.  A behavioral pattern.  Often implemented with an enum type for the states.  Each object represents one specific state for the larger object.  The larger object sets its state in response to various mutations.  Allo...

  pdf101 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn ngôn ngữ lập trình C/C++Tài liệu môn ngôn ngữ lập trình C/C++

  Các yêu cầu: – Hoàn thành tất cả các hàm của class Matrix – Bổ sung toán tử gán, và cộng ma trận – Xây dựng class Graphic mô tả đồ thị có hướng không trọng số kế thừa từ Matrix và có thể sử dụng trong đoạn biểu thức

  pdf137 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Programming languages storage managementProgramming languages storage management

  Stack-based Storage Management • First Allocated - Last Freed. • Simple storage recovery, compaction and reuse. • Not applicable if storage needs to be allocated/freed at arbitrary points.

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Mặt nạ và mã hóa dữ liệuMặt nạ và mã hóa dữ liệu

  An important application area is that of mutual authentication protocols. Such protocols enable communicating parties to satisfy themselves mutually about each other’s identity and to exchange session keys. There, the focus was key distribution. Central to the problem of authenticated key exchange are two issues: confidentiality and timeliness...

  pdf223 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng với javaLập trình hướng đối tượng với java

  1. Viết chương trình thay đổi màu nền của frame theo lựa chọn của người dùng: • Tạo ra các nút nhấn có tên theo các màu: Blue, Cyan, Gray, Green, Magenta, Orange, Pink, Red, White, Yellow. • Khi click chuột vào nút nào, màu nền của frame sẽ đổi theo màu đó. 2. Viết chương trình thay đổi màu nền trong bài 1 bằng ô văn bản. Tạo ra một ô văn bản d...

  pdf173 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Phương thức ảo và tính đa hìnhLập trình hướng đối tượng - Chương 5: Phương thức ảo và tính đa hình

  Khi lớp có phương thức ảo thuần tuý, lớp trở thành lớp cơ sở trừu tượng. Ta không thể tạo đối tượng thuộc lớp cơ sở thuần tuý. ? Ta có thể định nghĩa phương thức ảo thuần tuý, nhưng chỉ có các đối tượng thuộc lớp con có thể gọi nó. Xem pta_tt2 ? Trong ví dụ trên, các hàm thành phần trong lớp Shape là phương thức ảo thuần tuý. Nó bảo đảm khôn...

  pdf38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Sự kế thừaLập trình hướng đối tượng - Chương 4: Sự kế thừa

  Con trỏ trong kế thừa hoạt động theo nguyên tắc sau: Con trỏ đến đối tượng thuộc lớp cơ sở thì có thể trỏ đến các đối tượng thuộc lớp con. Điều ngược lại không đúng, con trỏ đến đối tượng thuộc lớp con thì không thể trỏ đến các đối tượng thuộc lớp cơ sở. Ta có thể ép kiểu để con trỏ đến đối tượng thuộc lớp con có thể trỏ đến đối tượng t...

  pdf74 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Định nghĩa phép toánLập trình hướng đối tượng - Chương 3: Định nghĩa phép toán

  ++ là phép toán một ngôi có vai trò tăng giá trị một đối tượng lên giá trị kế tiếp. Tương tự -- là phép toán một ngôi có vai trò giảm giá trị một đối tượng xuống giá trị trước đó. ++ và –– chỉ áp dụng cho các kiểu dữ liệu đếm được, nghĩa là mỗi giá trị của đối tượng đều có giá trị kế tiếp hoặc giá trị trước đó. ++ và –– có thể được dùng ...

  pdf93 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Đối tượng và lớpLập trình hướng đối tượng - Chương 2: Đối tượng và lớp

  Lớp Diem biểu diễn khái niệm điểm trong mặt phẳng với hai thành phần toạ độ x và y. Khai báo lớp Diem được đặt trong tập tin diem.h và chi tiết cài đặt các hàm thành phần được đặt trong tập tin diem.cpp. Có thể xây dựng một số ứng dụng của lớp điểm như trong tập tin tdiem.cpp hoặc dongho.cpp với các ứng dụng tương ứng là tdiem.exe và dongho.e...

  pdf120 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0