• Tự học lập trình assembly - Chương 4: Sơ đồ tương tácTự học lập trình assembly - Chương 4: Sơ đồ tương tác

  Web application should be registered by Facebook to have an application ID (client_id) and secret (client_secret). When request to some protected Facebook resources is received, web browser ("user agent") is redirected to Facebook's authorization server with application ID and the URL the user should be redirected back to after the authorization pr...

  ppt46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0

 • Tự học lập trình assembly - Chương 3: Sơ đồ lớp (class)Tự học lập trình assembly - Chương 3: Sơ đồ lớp (class)

  Xây dựng sơ đồ lớp cho phân hệ bán hàng của một siêu thị Siêu thị có bán nhiều sản phẩm hàng hóa, mỗi sản phẩm thuộc một loại hàng khác nhau, mỗi loại hàng có một % VAT tương ứng. Đơn giá bán của sản phẩm được quản lý theo thời điểm, lịch sử về giá sản phẩm cũng cần phải được lưu lại. Khi lập hóa đơn, cần biết mã số của nhân viên lập hóa đơn, mã...

  ppt64 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0

 • Tự học lập trình assembly - Chương 2: Sơ đồ hoạt vụ - Use case diagramTự học lập trình assembly - Chương 2: Sơ đồ hoạt vụ - Use case diagram

  Một văn phòng luật sư hoat động như sau: Các luật sư phải đăng ký thông tin để có thể làm việc chính thức tại văn phòng. Khi có khách hàng đến đăng ký nhờ bào chữa cho một vụ án thì người tiếp nhận đăng ký là luật sư đảm nhiệm vai trò quản lý. Người quản lý sẽ có trách nhiệm phân công luật sư rảnh theo dõi vụ kiện. Trong quá trình tham gia vụ án, n...

  ppt29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0

 • Tự học lập trình assembly - Chương 1: Giới thiệuTự học lập trình assembly - Chương 1: Giới thiệu

  Sơ đồ cấu trúc phức (Composite structure diagram) Chỉ ra cấu trúc nội tại của một lớp Các cộng tác có thể có Sơ đồ đóng gói (Package diagram) Là cách tổ chức các phần tử mô hình hóa vào một nhóm Có thể áp dụng cho bất kỳ loại sơ đồ UML nào Thường dùng để đóng gói cho sơ đồ lớp và sơ đồ use case

  ppt24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0

 • Tự học lập trình assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình assembly trên vi xử lý intel 8086/8088Tự học lập trình assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình assembly trên vi xử lý intel 8086/8088

  Chú ý 2: Hợp ngữ còn cung cấp các lệnh dịch chuyển số học SAL (Shift Arithmetic Left) và SAR (Shift Arithmetic Right) . SAL tương tự hoàn toàn ShL, có thể sử dụng để thực hiện nhân 2 với các số âm. SAR tương tự ShR nhưng bít cuối cùng của [Toán hạng đích] không bị thay bằng bít 0 mà vẫn giữ nguyên giá trị cũ, có thể sử dụng để thực hiện chia 2...

  docx113 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Trí tuệ nhân tạo - Chương V: Các chiến lược tìm kiếm tối ưuGiáo trình môn Trí tuệ nhân tạo - Chương V: Các chiến lược tìm kiếm tối ưu

  Giới thiệu tổng quát về một nhánh nghiên cứu mới của Trí Tuệ Nhân Tạo, đó là Học máy. Học được định nghĩa như là bất cứ sự thay đổi nào trong một hệ thống cho phép nó tiến hành tốt hơn trong lần thứ hai khi lặp lại cùng một nhiệm vụ hoặc với một nhiệm vụ khác rút ra từ cùng một quần thể các nhiệm vụ đó. Có ba tiếp cận học: Tiếp cận thứ nhất là ...

  pdf61 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình môn Trí tuệ nhân tạoGiáo trình môn Trí tuệ nhân tạo

  Tìm kiếm leo đồi (hill-climbing search) là tìm kiếm theo độ sâu đ-ợc h-ớng dẫn bởi hàm đánh giá. Song khác với tìm kiếm theo độ sâu, khi ta phát triển một đỉnh u thì b-ớc tiếp theo, ta chọn trong số các đỉnh con của u, đỉnh có nhiều hứa hẹn nhất để phát triển, đỉnh này đ-ợc xác định bởi hàm đánh giá. Ví dụ: Ta lại xét đồ thị không gian trạng t...

  pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Thừa kếBài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Thừa kế

  • Hàm ảo – Cú pháp: khai báo thêm từ khóa virtual trước hàm. – Dùng chung với tính liên kết ñộng => tính ña hình Liên kết tĩnh và liên kết ñộng

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - chương 7: Tái định nghĩa tác tửBài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - chương 7: Tái định nghĩa tác tử

  Tái định nghĩa tác tử xuất –nhập • Dùng ñể xuất nhập trực tiếp ñối tượng qua cin, cout: VD: PhanSo a(2,5); cout << a << endl; • Các phép toán nhập (>>), xuất (<<) phải ñược ñịnh nghĩa theo dạng hàm ñc lp và thường khai báo là friend. • Thao tác với các dòng (stream) xuất/nhập chuẩn như: – Bàn phím, tập tin dùng ñể ñọc, (istream) – Màn hình,...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Hàm bạn – lớp bạnBài giảng môn Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Hàm bạn – lớp bạn

  Hàm thành viên là hàm bạn • Hàm thành viên của 1 lớp có thể ñược khai báo là bạn của 1 lớp khác. • Chỉ cần khai báo :: bên trong lớp cần truy cập. • Trong nội dung hàm thành viên, có thể truy cập bất kỳ thành phần nào thuộc lớp ñã khai báo.

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0