• Java - Control statements: Part 1Java - Control statements: Part 1

  Identifying attributes Look for descriptive words and phrases in the requirements document Create attributes and assign them to classes Each attribute is given an attribute type Some attributes may have an initial value Some classes may end up without any attributes Additional attributes may be added later on as the design and implementation ...

  ppt86 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Java - Introduction to classes and objectsJava - Introduction to classes and objects

  UML class diagrams Solid diamonds attached to association lines indicate a composition relationship Hollow diamonds indicate aggregation – a weaker form of composition

  ppt78 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Java - Introduction to java applicationsJava - Introduction to java applications

  Model system behavior Use case diagrams Model interactions between user and a system State machine diagrams Model the ways in which an object changes state Activity diagrams Models an object’s activity during program execution Communication diagrams (collaboration diagrams) Models the interactions among objects Emphasize what interaction...

  ppt99 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Introduction to computers, the internet and the world wide webIntroduction to computers, the internet and the world wide web

  Software generally viewed as a product You buy a software package from a software vendor, then install that software on your computer and run it as needed Upgrade process cumbersome and expensive Software as a service (SAAS) Software runs on servers elsewhere on the Internet When server is updated, all clients worldwide see the new capabilitie...

  ppt60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Java - Chương 10: Lập trình giao diệnJava - Chương 10: Lập trình giao diện

  Bước 4: Xử lý sự kiện tính giá bán khi Click chuột vào button “Tính giá bán”  Double click chuột lên button “Tính giá bán” sẽ chuyển sang chế độ code như sau:

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Java - Chương 9: Giao diện người dùngJava - Chương 9: Giao diện người dùng

  Lớp Point: biểu diễn điểm trên màn hình Lớp Dimension: biểu diễn kích thước về chiều rộng và chiều cao của một đối tượng Lớp Rectangle: biểu diễn hình chữ nhật Lớp Polygon: biểu diễn đa giác

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Java - Chương 8: Lớp và đối tượngJava - Chương 8: Lớp và đối tượng

  Java không có kiểu dữ liệu con trỏ như trong C. o Java có một trình dọn dẹp hệ thống sẽ dọn dẹp vùng nhớ cấp phát cho các đối tượng trước khi hủy một đối tượng. o Phương thức finalize() là một phương thức đặc biệt được cài đặt sẵn cho các lớp. Trình dọn dẹp hệ thống sẽ gọi phương thức này trước khi hủy một đối tượng

  pdf60 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Java - Chương 7: Phương ThứcJava - Chương 7: Phương Thức

  Một phương thức chứa một lời gọi đến chính nó là một phương thức đệ quy Một bài toán đệ quy có thể được giải bằng cách dùng vòng lặp và ngược lại Ví dụ: Một số bài toán đệ quy điển hình • Tính giai thừa • Tìm số fibonacci thứ n • Tháp Hà Nội

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Java - Chương 6: ChuỗiJava - Chương 6: Chuỗi

  Các phương thức: – boolean hasMoreTokens():kiểm tra còn mảnh nào không – String nextToken(): Chuyển đến token kế tiếp – String nextToken(String delim): • Ví dụ minh họa: Viết chương trình nhập vào một chuỗi, in các từ trong chuỗi đó ra màn hình, mỗi từ trên một dòng

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Java - MảngJava - Mảng

  Viết chương trình cho phép o Nhập các phần tử mảng từ bàn phím. o In mảng o Sắp xếp mảng tăng dần. o Sắp xếp mảng giảm dần. o Cho biết vị trị và giá trị phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng. o Cho biết mảng có bao nhiêu số nguyên tố, in ra danh sách các số nguyên tố. o Cho biết mảng có bao nhiêu số hoàn hảo, in ra danh sách các số hoàn hả...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0