• Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 9: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 9: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)

  Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về mẫu thiết kế hướng ₫ối tượng và miêu tả mục tiêu, tính chất của các mẫu thiết kế phục vụ cấu trúc các ₫ối tượng như Adapter, Composite, Proxy, Decorator, Facade, Flyweight

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 8 Thiết kế hướng đối tượngNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 8 Thiết kế hướng đối tượng

  Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về workflow thiết kế như nhiệm vụ, các artifact cần tạo ra, các worker tham gia, qui trình thực hiện. Chương này cũng ₫ã giới thiệu chi tiết về hoạt ₫ộng thiết kế kiến trúc phần mềm, thiết kế từng use-case, thiết kế từng class, thiết kế các hệ thống

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 7: Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượngNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 7: Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượng

  ‰ Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về workflow phân tích yêu cầu chức năng như nhiệm vụ, các artifact cần tạo ra, các worker tham gia, qui trình thực hiện. Chương này còn giới thiệu chi tiết về hoạt ₫ộng phân tích kiến trúc phần mềm và hoạt ₫ộng phân tích từng use-case chức năng.

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 6: Nắm bắt yêu cầu phần mềmNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 6: Nắm bắt yêu cầu phần mềm

  Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về workflow phân tích yêu cầu chức năng như nhiệm vụ, các artifact cần tạo ra, các worker tham gia, qui trình thực hiện. Chương này còn giới thiệu chi tiết về hoạt ₫ộng phân tích kiến trúc phần mềm và hoạt ₫ộng phân tích từng use-case chức năng

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifactsNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifacts

  Chương này ₫ã giới thiệu các thông tin cơ bản về ngôn ngữ mô hình UML như chức năng của ngôn ngữ UML, các phần tử cơ bản, các lược ₫ồ. Chúng ta sẽ dùng những kiến thức này ₫ể xây dựng và duy trì các artifacts trong qui trình phát triển phần mềm.

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUPNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUP

  Chương này ₫ã giới thiệu cho chúng ta các thông tin cơ bản về ₫ời sống phần mềm, về qui trình phát triển phần mềm RUP, về các workflows cần thực hiện, về các mô hình cũng như các lược ₫ồ cần xây dựng và duy trì

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm- Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#Nhập môn Công nghệ phần mềm- Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#

  Chương này ₫ã giới thiệu cú pháp của phát biểu class C# ₫ược dùng ₫ể ₫ặc tả chi tiết hiện thực 1 loại ₫ối tượng ₫ược dùng trong chương trình. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu cú pháp các phát biểu ₫ể ₫ịnh nghĩa các thành phần cấu thành ₫ối tượng như thuộc tính vật lý, thuộc tính giao tiếp, tác vụ chức năng, toán tử, delegate, event, indexer. ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượngNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượng

  ‰ Thí dụ, thay vì phải viết n class gần giống nhau như danh sách các số nguyên, danh sách các số thực, danh sách các chuỗi, danh sách các record Sinhvien, danh sách các ₫ối tượng ₫ồ họa,. ta chỉ cần viết 1 class tổng quát hóa : danh sách các phần tử có kiểu hình thức T. Khi cần tạo 1 class danh sách các phần tử thuộc kiểu cụ thể nào ₫ó, ta chỉ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềmNhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm

  Thuật ngữ “Công nghệ phần mềm” (Software engineering) ₫ể nói về các lý thuyết, phương pháp, qui trình và tiện ích ₫ược dùng trong việc phát triển phần mềm chuyên nghiệp hầu tối thiểu chi phí, nâng cao tính ₫úng ₫ắn, bền vững của phần mềm. ‰ Trong các nội dung của công nghệ phần mềm thì qui trình phát triển phần mềm là chủ yếu nhất. ‰ Trong cá...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình C - Chương 7: Hàm và biếnNgôn ngữ lập trình C - Chương 7: Hàm và biến

  Bài 7: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày hôm qua và xuất kết quả.  Bài 8: Viết chương trình nhập toạ độ 3 đỉnh A,B,C của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính chu vi, diện tích và tìm tọa độ trọng tâm

  pdf42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0