• Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin - Chương 8 Kĩ năng quản lí chungBài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin - Chương 8 Kĩ năng quản lí chung

  Lý thuyết sinh thái-động cơ của Herzberg • Phỏng vấn với 200 kĩ sư và kế toán viên, Herzberg kết luận con người có hai loại nhu cầu khác nhau, nhân tố sinh thái và nhân tố động cơ. • Nhân tố sinh thái: Chính sách công ti, sự giám sát, điều kiện làm việc, quan hệ liên con người, tiền bạc, an toàn địa vị - không làm tăng khả năng lao động của c...

  pdf33 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin - Chương 4 Lập kế hoạch dự ánBài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin - Chương 4 Lập kế hoạch dự án

  Chuẩn bị bản kế hoạch dự án Bản kế hoạch dự án bao gồm tất cả những tài liệu đã mô tả trong phần 2 này Chuẩn bị tài liệu kế hoạch dự án nhất quán bằng cách phối hợp các tài liệu kế hoạch tương ứng trong một tài liệu đại cương. Các bản kế hoạch cụ thể về từng lĩnh vực được đưa vào bản kế hoạch dự ản tổng thể như các tài liệu phụ lục

  pdf45 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin - Chương 3 Tư duy chiến lược về dự ánBài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin - Chương 3 Tư duy chiến lược về dự án

  Nhận diện các mục đích Những câu hỏi và vấn đề đáng quan đánh giá tâm là gì? Xây dựng kế hoạch Làm sao thu thập dữ liệu; phân tích, tổ đánh giá chức và trình bày các phát hiện? Tổ chức họp học hỏi Làm sao đều kì xét lại các kế hoạch và lập kế hoạch lại để phản ánh tiến độ và vấn đề? Kết thúc dự án Cái gì đã xong và cái gì sẽ xảy ra nữa? Liên...

  pdf34 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Khoa học máy tính - Chương 2: Giải thuậtBài giảng Khoa học máy tính - Chương 2: Giải thuật

  Mô Hình Hình Thức Tính Toán • Khi này lệnh 5 được thực thi để tìm các bit 1 và thay bằng 0. Trong trường hợp này, không bao giờ máy gặp bit 0 để làm cho lệnh 4 thực thi và đưa máy vào trạng thái 3 để máy di chuyển vào cuối dải bằng và kết thúc thích hợp.

  pdf40 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tin học - Phần II: Hệ điều hành WindowsGiáo trình Tin học - Phần II: Hệ điều hành Windows

  CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNGTRÊN WINDOWS 1. Gỡ bỏ một chương trình trên máy tính Khi một chương trình được cài đặt vào trong máy tính thì nó được quản lý trong nhóm Add or Remove Program để gỡ bỏ một chương trình ứng dụng ta làm như sau: Từ cửa sổ Control Panel nhắp chọn Add or Remove Program, có hộp thoại, chọn chương trình cần gỡ bỏ và nhấn Remove

  doc42 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 5 Lập trình hợp ngữ trên PCBài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 5 Lập trình hợp ngữ trên PC

   Bài tập 1:  Đọc 1 chuỗi kí tự từ bàn phím cho đến khi gặp phím ENTER.  Hiện các kí tự vừa nhập theo chiều ngƣợc lại.  Bài tập 2:  Nhập nội dung chuỗi STR1 có tối đa 40 kí tự từ bàn phím. Quá trình nhập kết thúc khi gặp phím ENTER.  Duyệt qua chuỗi STR1, chuyển các kí tự chữ hoa sang chuỗi STR2.  Hiển thị nội dung chuỗi STR2 ra màn hì...

  pdf161 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 733 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 4 Họ máy tính IBM-PCBài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 4 Họ máy tính IBM-PC

  Chế độ địa chỉ chỉ số cơ sở:  Toán hạng là ngăn nhớ có địa chỉ offset bằng tổng của nội dung một thanh ghi cơ sở (BX, BP) với một thanh ghi chỉ số (SI, DI) và một hằng số.  Ví dụ: MOV AL, [BX][SI]+4 ;  MOV AL, [BX+SI+4]

  pdf62 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 657 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3 Hệ thống máy tính (tiếp)Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3 Hệ thống máy tính (tiếp)

  Đặc điểm của DMA  CPU không tham gia vào quá trình trao đổi dữ liệu  DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu giữa bộ nhớ chính với module vào-ra hoàn toàn bằng phần cứng → tốc độ nhanh.  Thích hợp với các yêu cầu trao đổi dữ liệu kích thước lớn.

  pdf213 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 674 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3 Hệ thống máy tínhBài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3 Hệ thống máy tính

  Hoạt động vào-ra  Là hoạt động trao đổi dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi với bên trong máy tính.  Các kiểu hoạt động vào-ra:  CPU trao đổi dữ liệu với mô-đun vào-ra  Mô-đun vào-ra trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ chính

  pdf74 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 787 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 2 Biểu diễn dữ liệu và số học máy tínhBài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 2 Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính

  Giả sử có biến X thuộc kiểu số dấu chấm động theo chuẩn IEEE 754 dạng 32 bit. Nó đƣợc gán giá trị dƣới dạng thập phân bằng -124.125 và lƣu trữ vào bộ nhớ bắt đầu từ byte nhớ có địa chỉ là 200. Hãy cho biết nội dung của các byte nhớ chứa biến đó dƣới dạng Hexa, biết rằng bộ nhớ lƣu trữ theo kiểu đầu nhỏ (little-endian).

  pdf105 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 0