• Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Dữ liệu và thông tinBài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Dữ liệu và thông tin

  Ngôn ngữ SQL: là một ngôn ngữ truy vấn dựa trên đại số quan hệ và được chia thành các phần sau:  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL): Cung cấp các lệnh định nghĩa các bảng biểu và các quan hệ giữa chúng theo đúng với lược đồ quan hệ, xóa quan hệ, tạo chỉ mục, tạo khung nhìn  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML): gồm các ngôn ngữ truy vấn dựa trê...

  pdf73 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình C - Chương 5 Con trỏ, mảng, chuỗi ký tựBài giảng Lập trình C - Chương 5 Con trỏ, mảng, chuỗi ký tự

  Đổi ký tự hoa sang thương và ngược lại  Đổi một ký tự thường thành ký tự hoa (trong ctype.h) Cú pháp: char toupper(char c)  Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa Cú pháp: char* strupr(char *s)  Đổi một ký tự hoa thành ký tự thường (trong ctype.h) Cú pháp: char tolower(char c)  Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường Cú pháp: char *s...

  pdf25 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình C - Chương 4 Hàm và cấu trúc chương trìnhBài giảng Lập trình C - Chương 4 Hàm và cấu trúc chương trình

  Thuât toán tráo đổi giá trị 2 biến Bài toán: Cho 2 số x và y làm thể nào để biến đổi giá trị x và y  Xác định bài toán:  Input: Hai biến x và y có giá trị tương ứng là a, b  Output: Hai biến x và y có giá trị tương ứng là b, a  Mô tả thuât toán Mượn một biến z để chứa giá trị tạm thời Bước 1: z <- x {Sau bước này giá trị của z sẽ bằng a...

  pdf17 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình C - Chương 3 Các cấu trúc điều khiểnBài giảng Lập trình C - Chương 3 Các cấu trúc điều khiển

  Thuật toán kiểm tra số nguyên tố 1. Nêu n = = 1 thì { Kêt luận: n không nguyên tố Dưng thuật toán } 2. flag = 1; //gán cho cơ flag giá trị đúng = 1TRUE 3. Lặp i = 2, 3, 4, ., n-1 Nêu (i la ước sô cua n) thi { flag = 0; //gán cho cờ flag giá trị sai = FALSE Thoát khỏi vòng lặp } 4. Nêu flag = 1 thì Kêt luận: n la số nguyên tố Ngươc la...

  pdf20 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình C - Chương 2 Kiểu dữ liệu, biến, biểu thứcBài giảng Lập trình C - Chương 2 Kiểu dữ liệu, biến, biểu thức

  Hàm nhập xuất của C  Thư viện  Xuất: printf(“hằng chuỗi”); Vd: printf(“Xin chao cac ban”); printf(“chuỗi định dạng”, đối số 1, đối số 2); Chuỗi định dạng để qui định kiểu dữ liệu, cách biểu diễn, độ rộng, số chữ số thập phân, Vd: int a=5; float b=2.7; printf(“Gia tri cua bien a=%d, b=%f“, a, b);  Nhập: scanf(“chuỗi định dạn...

  pdf20 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Decision Support Systems - Appendix A: An Overview on Time Series Data MiningBài giảng Decision Support Systems - Appendix A: An Overview on Time Series Data Mining

  Conclusions An overview of recent advances in Time series data mining Feature-based dimensionality reduction Discretization Further research: Empirical comparisons Applications in time series data mining (clustering, classification, finding motifs, anomaly detection, prediction,etc.)

  ppt37 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Thực hành AccessThực hành Access

  3.2. Chọn một số bản ghi cụ thể Nếu muốn lựa chọn các trường của một số bản ghi cụ thể, ta làm như sau: Bước 1: Trong cửa sổ CSDL, nhấn vào thanh Queries để nhìn danh sách các truy vấn, nhấn đúp vào phím Create Query In Design View (tạo truy vấn trong chế độ thiết kế).

  pdf33 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu - Chương 1: Các khái niệm cơ bảnBài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Chuyển các ràng buộc của mô hình dữ liệu quan niệm thành các ràng buộc tương ứng trong lược đồ quan hệ: – Ràng buộc miền và thuộc tính → ràng buộc ở mức trường dữ liệu – Ràng buộc thực thể → ràng buộc ở mức bảng, các ràng buộc này được thể hiện như: Bảng phải có khóa chính, các luật hợp lệ dữ liệu giữa các trường dữ liệu của bảng – Ràng buộc...

  pdf33 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Temporal DatabasesBài giảng Temporal Databases

  There are two commonly used methods to implement a temporal database application:  Method 1: Firstly, build a software layer which support the temporal data model and its temporal query language on top of a RDBMS (That means the layer can analyze and process the temporal queries. The main advantage of this method is the possibility of reusing the ...

  ppt90 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 14: Sao lưu và phục hồi dữ liệuBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 14: Sao lưu và phục hồi dữ liệu

  (Bản scan) Kiểm chúng việc thực hiện phục hồi differential bằng cách: thực hiện việc xem lại trong bảng nhóm sách và HoaDown đã có nhóm N007 và hóa đơn 11, nếu có nghĩa là thực hiện thành công

  pptx86 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0