• Kĩ thuật lập trình - Chương 3: SocketsKĩ thuật lập trình - Chương 3: Sockets

  Bài tập 10.Viết chương trình Client/Server. Khi Client gửi đường dẫn của tập tin nằm trên máy server thì server gửi trả cho Client nội dung của tập tin đó. 11.Cài đặt các chương trình đã minh họa trong bài giảng của chương bằng ngôn ngữ C# hoặc VB.NET

  pdf96 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 3 – Phần II: Cấu trúc lệnh tuần tựBài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình C - Chương 3 – Phần II: Cấu trúc lệnh tuần tự

  Bài tập 1.Viế t chương trı̀nh tı́nh diện tı́ch tam giá c khi biế t độ dà i cạnh đá y và chiề u cao 2.Viế t chương trı̀nh tı́nh diện tı́ch hı̀nh thang khi biế t độ dà i 2 cạnh đá y và chiề u cao 3.Viế t chương trı̀nh tı́nh diện tı́ch hı̀nh trò n khi biế t đườ ng kı́nh

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin quản lý - Quản lý luồng vào raHệ thống thông tin quản lý - Quản lý luồng vào ra

  Java còn cung cấp lớp stream đọc dữ liệu có định dạng. Stream đọc có định dạng sẽ tiến hành gọi stream liên kết để đọc các byte dữ liệu rồi chuyển đổi thành dạng dữ liệu phù hợp. Stream ghi có định dạng sẽ tiến hành chuyển dữ liệu của chương trình thành dạng byte rồi gọi stream liên kết ghi dữ liệu. DataInput: cho phép đọc các giá trị thuộc kiể...

  ppt49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Tiếp nhận dự ánHệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Tiếp nhận dự án

  Khả thi về tổ chức Vai trò của người ủng hộ dự án Người dùng

  ppt5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu độngPhân tích và thiết kế giải thuật - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động

  Duyệt danh sách Duyệt danh sách là thao tác thường ñược thực hiện khi có nhu cầu xử lý các phần tử của danh sách như: - Ðếm các phần tử của danh sách, - Tìm tất cả các phần tử thoả ñiều kiện, - Huỷ toàn bộ danh sách (và giải phóng bộ nhớ)

  pdf40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Xác định và phân tích yêu cầuPhân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Xác định và phân tích yêu cầu

  Xét phần mềm quản lý học sinh với nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ học sinh Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu Xét phần mềm quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu

  ppt58 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ lập trình java - Tổng quan ngôn ngữ lập trình javaNgôn ngữ lập trình java - Tổng quan ngôn ngữ lập trình java

  Danh sách các ngoại lệ (tt) NumberFormatException AWTException IOException FileNotFoundException EOFException NoSuchMethodException InterruptedException

  ppt65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Vấn đề i/o trong. netPhân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Vấn đề i/o trong. net

  Giả sử cơ sở dữ liệu là Access và dùng cơ chế XML serialization, ta phải khai báo các namespace sau: using System.Data.OleDb using System.IO using System.Xml.Serialization

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Các nhóm chức năngPhân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Các nhóm chức năng

  Các vai trò Phân tích hệ thống (system analyst) Kiến trúc hệ thống (architect) Xác định đặc tính use case (Use Case Specifier) Xây dựng đặc tính use case (Use Case Engineer) Thiết kế giao diện (User Interface Designer) Xây dựng các thành phần (Component Engineer) Tích hợp hệ thống (System Intergrator) Hiện thực (Implamentor)

  ppt7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếpPhân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp

  1. Trình bày tư tưởng và minh họa giải thuật tìm kiếm tuyến tính, tìm kiếm nhị phân 2. Cài ñặt thuật toán tìm tuyến tính bằng cách: - Sử dụng vòng lặp for - Sử dụng vòng lặp while 3. Trong trường hợp các phần tử của dãy ñã có thứ tự tăng (hoặc giảm) hãy cài ñặt lại thuật toán tìm nhị phân 2.3 Bài Tập © Dương Thành Phết-www.thayphet.net Khoa...

  pdf79 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0