• Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Các mở rộng của C++Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Các mở rộng của C++

  Bài 4: Viết chương trình tạo một mảng một chiều động có kích thước là n (n nhập từ bàn phím). Các giá trị của mảng này được phát sinh ngẫu nhiên trên đoạn [a, b] với a và b đều nhập từ bàn phím. Hãy tìm số dương nhỏ nhất và số âm lớn nhất trong mảng; nếu không có số dương nhỏ nhất hoặc số âm lớn nhất thì xuất thông báo "không có số dương nhỏ n...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượngLập trình hướng đối tượng - Chương 1: Giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng

  Mô hình hóa và thiết kế theo hướng đối tượng  Suy nghĩ mới về vấn đề cần giải quyết dùng các mô hình  Được tổ chức xung quanh các khái niệm trong thế giới thực.  Trong một hệ thống thông tin hướng đối tượng, mọi thứ được xem như các đối tượng.  Mỗi đối tượng là sự kết hợp:  Cấu trúc dữ liệu (các thuộc tính)  và hoạt động (các thủ tục ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Lập trình C# - Bài 4: Một số cấu trúc dữ liệu khácLập trình C# - Bài 4: Một số cấu trúc dữ liệu khác

  - Sử dụng thuộc tính Length của mảng thay vì phải nắm số phần tử trong mảng - Cấu trúc lặp foreach hữu hiệu hơn là dùng for !!! - Lấy số chiều 1 mảng : sử dụng thuộc tính rank

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Lập trình C# - Bài 3: Các cấu trúc điều khiển của C#Lập trình C# - Bài 3: Các cấu trúc điều khiển của C#

  Vẫn mở cửa sổ dòng lệnh, mở thêm của sổ NotePad và bắt đầu viết, dịch,sửa lỗi và thi hành các chương trình sẽ viết (Lưu ý khi lưu lại tập tin chương trình :chọn Save/Save As, chọn folder lưu trữ là C:\ViDu, chọn Save As Type : All Files, và đặt tên phần mở rộng là CS)

  ppt45 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Lập trình C# - Bài 2: Các vấn đề cơ bản của C#Lập trình C# - Bài 2: Các vấn đề cơ bản của C#

  Chuyển đổi kiểu chuỗi sang các kiểu dữ liệu khác Từ chuỗi sang số thực (dạng float) Single.Parse(chuỗi) Ví dụ string s; s="123.45"; float f = Single.Parse( s); Từ chuỗi sang số thực (dạng double) Ví dụ string s="3.45"; double d = Double.Parse(s);

  ppt38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Lập trình C# - Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ lập trình C#Lập trình C# - Bài 1: Làm quen với ngôn ngữ lập trình C#

  Viết chương trình nhập vào bán kính 1 hình tròn, sau đó in ta chu vi và diện tích hình tròn Viết chương trình tính diện tích hình vành khăn (học viên tự phân tích hình vành khăn) Viết chương trình tính tiền lương tháng và in chi tiết tiền lương tháng của 1 công nhân biết tiền lương tháng tính theo công thức sau Tiền lương ngày công = 100000 x S...

  ppt59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Lập trình cơ bản - Giới thiệuLập trình cơ bản - Giới thiệu

  Giúp sử dụng tốt công cụ lưu đồ khi xây dựng thuật giải.  Tiếp cận các kỹ thuật lập trình cơ bản: cấu trúc điều khiển, vòng lặp, hàm để tạo ra các chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C/ C++.  Giúp sinh viên có tư duy logic, kỹ năng lập trình cơ bản để phục vụ các môn học ở các năm sau.  Mục tiêu cuối cùng là cho thấy: lập trình ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Lập trình cơ bản - Kiểu dữ liệu có cấu trúcLập trình cơ bản - Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Vân đề nôp đồ an – điêm thanh phân  Vân đề thi thưc hanh:  Thơi gian, đia điêm: t.Khanh (quyêt đinh)  Vân đề miên thi, câm thi  Vân đề thi lý thuyêt:  Thơi gian: 90phut – không sử dung tai liêu  Nôi dung: toan bộ chương trinh  Hinh thưc: trăc nghiêm – tự luân (3-5 bai tâp lâp trinh)  Đề thi chung 2 lơp năm 1: SP tin, CNTT

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Lập trình cơ bản - Sử dụng mảngLập trình cơ bản - Sử dụng mảng

  Khai báo ma trận MxN (M, N là hằng số). Viết chương trình in ra những phần tử của mảng có số tận cùng là 7. 2. Viết chương trình in ra các phần tử nằm trên 2 đường chéo. 3. Viết chương trình tạo ma trận a các số nguyên gồm 9 dòng 14 cột. Trong đó a[i][j] = i*j; 4. Viết chương trình tính tổng các giá trị lớn nhất trên mỗi dòng (mỗi dòng chọn...

  pdf43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Lập trình cơ bản - Thủ tục và hàmLập trình cơ bản - Thủ tục và hàm

  Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN của hai số nguyên đó. 6. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 < k ≤ 5) , tìm ước số lẻ lớn nhất của n 7. Nhập vào 3 số thực a, b, c và kiểm tra xem chúng có thành lập thành của một tam giác hay không. Nếu có hãy tính diện tích, chiều dài mỗi đường cao của t...

  pdf39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0