• Tài liệu môn học Ngôn ngữ lập trìnhTài liệu môn học Ngôn ngữ lập trình

  Trong các chương trình tính hiện đại thường hay dùng các toán tử OPEN và CLOSE (dùng các số liệu trong đưa ra ngoài để giảm bộ nhớ trong) Sử dụng bộ nhớ trong đưa ra ngoài nhằm giảm bớt nội dung mà bộ nhớ trong cần lưu trữ  làm tăngkhar năng tính toán của máy. Tuy vậy việc trao đổi thông tin từ trong ra...

  doc27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chương I: Các bộ vi điều khiển 8051Khoa học máy tính - Chương I: Các bộ vi điều khiển 8051

  Các bước truyền thông có bắt tay giữa máy in và 8255. Một byte dữ liệu được gửi đến bus dữ liệu máy in. Máy in được báo có 1 byte dữ liệu cần được in bằng cách kích hoạt tín hiệu đầu vào STROBE của nó. Khi máy nhận được dữ liệu nó báo bên gửi bằng cách kích hoạt tín hiệu đầu ra được gọi là ACK (chấp nhận). Tín hiệu ACK khởi tạo quá trình cấp ...

  pdf193 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 654 | Lượt tải: 0

 • Đề cương học phần Cơ sở dữ liệuĐề cương học phần Cơ sở dữ liệu

  Kiến thức: học phần cơ sở dữ liệu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu quan hệ. Sinh viên sẽ được thực tập với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Môn học đề cập đến 5 khối kiến thức: 1- Tổng quan về cơ sở dữ liệu; 2- Mô hình dữ liệu quan hệ; 3- Ngôn ngữ truy vấn SQL; 4- Ràng buộc toàn vẹn;...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 21: Distributed system securityKhoa học máy tính - Chapter 21: Distributed system security

  Intruders can launch a variety of attacks: leakage, tampering, masquerading, or denial of service Leakage/tampering are threats to message security Solution: Use encryption Private, public and session keys Session keys are typically used Message replay attacks can be avoided using challenge-response protocol Third-party authenticators: Kerber...

  ppt24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 20: Distributed file systemsKhoa học máy tính - Chapter 20: Distributed file systems

  Transparency concerns association between path name of a file and location of the file File sharing semantics may differ between DFSs: Unix semantics Session semantics Transaction semantics (atomic transactions) Stateless server design provides high availability Notion of a hint used to improve performance DFS uses file caching to improve pe...

  ppt26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 19: Recovery and fault toleranceKhoa học máy tính - Chapter 19: Recovery and fault tolerance

  Recovery from non-Byzantine faults can be performed by using two approaches: Backward recovery and forward recovery Fault tolerance implemented by maintaining logs E.g., undo or do logs Logs used to implement atomic transactions Two-phase commit protocol (2PC protocol) is used Nested transactions are a resiliency technique Used when transac...

  ppt22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 18: Distributed control algorithmsKhoa học máy tính - Chapter 18: Distributed control algorithms

  Actions of a distributed control algorithms are performed in many nodes of the system Two aspects of correctness are liveness and safety Distributed system models: physical and logical Examples of distributed control algorithms: Distributed mutual exclusion: e.g., token based Distributed deadlock detection: diffusion computation Distributed s...

  ppt40 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 17: Theoretical issues in distributed systemsKhoa học máy tính - Chapter 17: Theoretical issues in distributed systems

  Using local clocks in processes Logical clocks Vector clocks Include process ids in timestamps for total ordering It is not possible to record the global state of a system Chandy-Lamport algorithm obtains consistent recording of process states using special messages called markers

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 15: Security and protectionKhoa học máy tính - Chapter 15: Security and protection

  Security and protection measures are used to counter interference threats Use authentication and authorization techniques Threats launched using Trojan horses, viruses, worms, and exploitation of buffer overflows Encryption is an algorithmic transformation of data Block ciphers and stream ciphers Widely used encryption standards: DES and AES ...

  ppt41 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0

 • Khoa học máy tính - Chapter 14: Implementations of file operationsKhoa học máy tính - Chapter 14: Implementations of file operations

  An access method improves the performance of a file processing activity within a process using buffering and blocking of records Caching reduces the number of I/O operations performed to access data stored in files Physical IOCS implements a disk cache An access method implements a file cache The virtual memory handler uses a page cache OSs us...

  ppt53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0