• Tin học văn phòng 1 - Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệuTin học văn phòng 1 - Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu

  Bước 2 : Lần lượt thiết lập thuộc tính LOOKUP cho các trường một cách phù hợp. Mỗi quan hệ trên bảng thiết kế sẽ cần một thao tác thiết lập thuộc tính LOOKUP (sử dụng trình LookUp Wizard) từ trường trên bảng quan hệ nhiều sang trường bảng quan hệ một; Bước 3 : Thiết lập các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cần thiết cho các quan hệ tại cửa sổ R...

  ppt66 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Bài 2: Truy vấn dữ liệu (Query)Tin học văn phòng 1 - Bài 2: Truy vấn dữ liệu (Query)

  Bước 2: Thiết lập các trường cần cập nhật dữ liệu bằng cách: Chọn tên trường cần cập nhầt dữ liệu ở dòng Field; Gõ vào biểu thức tính giá trị cho trường đó ở dòng Update To; Gõ vào điều kiện để tính toán nếu cần ở dòng Criteria. Với yêu cầu trên, luongchinh = hesoluong * 290000 cửa sổ thiết kế query sẽ như sau: Để thi hành việc xoá cán bộ, nhấ...

  ppt65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Bài 3: Mẫu biểu - FormsTin học văn phòng 1 - Bài 3: Mẫu biểu - Forms

  Hãy chọn tên form con cần đưa lên ở danh sách Use an existing form. Chọn xong nhấn Finish. Ghi lại form với một tên gọi (ví dụ: frmTracuuDanhSachCanBo) và đóng lại, kết thúc yêu cầu cơ bản bài toán. Chú ý: Giá trị thuộc tính Name của hộp Combobox trên form mẹ phải trùng với tham số đã đặt ở form con

  ppt48 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Bài 4: Báo biểu - ReportTin học văn phòng 1 - Bài 4: Báo biểu - Report

  Textbox để tự động đánh số thứ tự phải thiết lập như sau: Control Source là =1; thuộc tính Running sum là Over Group. Các hộp chữ còn lại dùng đối tượng Label; Toàn bộ bảng biểu sử dụng đối tượng Line. Chú ý các đường kẻ phải được nối khít với nhau. Nếu không khít sẽ tạo ra các khe hở và nét đứt(không liền nét)

  ppt54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng - Học phần Tin họcBài giảng Tin học văn phòng - Học phần Tin học

  Khi nhận một thư đến mà không rõ địa chỉ người gửi, không hiểu nội dung thì nên xóa hẳn thư ra khỏi hệ thống. Trong tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng một chương trình nén và giải nén dữ liệu đã dược cài dặt trên máy tính (nếu máy tính chưa được cài phần mềm này thì đơn vị yêu cầu nhà cung cấp thiết bị cài đặt) với các thao tác tắt đơn gi...

  pdf187 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Tin học quản lýBài giảng môn Tin học quản lý

  - Tiếp theo thay số 7 trong thủ tục Button2_Click bằng biến songay: ketqua = ketqua & vbCrLf & _ "Nhiệt độ trung bình: " & _ Format(tong / songay, "0.0") - Bạn có thể dùng phát biểu Try Catch để bắt lỗi nếu người dùng nhập vào một số nhỏ hơn 0. - Chạy lại chương trình và kết quả rõ ràng linh động hơn.

  pdf58 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Tổng quan về MS ExcelTin học văn phòng 1 - Tổng quan về MS Excel

  Đặt password cho bảng tính:  B1: File  Info  Protect Workbook  Encrypt with password  B2: Nhập Password muốn đặt  B3: Nhập lại Password • Gỡ password cho bảng tính:  Chọn Review  Unprotect Sheet  nhập pass

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Chương 2: Hàm trong bảng tính ExcelTin học văn phòng 1 - Chương 2: Hàm trong bảng tính Excel

  Mục Text control:Điều kiển dữ liệu trong khối ô được chọn  Wrap text: Khi click chọn thì độ rộng cột sẽ cố định, dữ liệu nhập vào tự động xuống hàng.  Shrink to fit: khi click chọn vào mục này thì dữ liệu trọng ô sẽ co lại vừa bằng kích thước của ô.  Merge cells: Khi click chọn thì Excel sẽ sát nhập các ô đã chọn lại thành một ô. • Hộp O...

  pdf96 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Chương 3: Cơ sở dữ liệu trong ExcelTin học văn phòng 1 - Chương 3: Cơ sở dữ liệu trong Excel

  Page break between groups nếu muốn mỗi nhóm được tính toán/ thống kê nằm trên mỗi trang. • Summary below data để đưa dòng tính toán/thống kê vào phía dưới các bản ghi. • Kết quả có dạng như sau: • Nếu muốn huỷ tính năng Subtotal thì thực hiện lệnh [Menu] Data/ Subtotal., -> Remove All.

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng 1 - Chương 4: PivotTableTin học văn phòng 1 - Chương 4: PivotTable

  PivotChart có thể được chỉnh sửa giống như biểu đồ Excel.  Ví dụ: có thể thay đổi kiểu chart type và chart styles. • Khi PivotChart được chọn thì các thẻ bổ sung thêm sẽ xuất hiện trên Ribbon

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0