• Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 16: Kỹ thuật lập trình đệ quyBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 16: Kỹ thuật lập trình đệ quy

  Nhận xét Chỉ nên dùng phương pháp đệ quy để giải các bài toán kinh điển như giải các vấn đề “chia để trị”, “lần ngược”. Vấn đề đệ quy không nhất thiết phải giải bằng phương pháp đệ quy, có thể sử dụng phương pháp khác thay thế (khử đệ quy) Tiện cho người lập trình nhưng không tối ưu khi chạy trên máy. Bước đầu nên giải bằng đệ quy nhưng từng bư...

  ppt43 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 15: Hàm nâng cao (Phần 2)Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 15: Hàm nâng cao (Phần 2)

  Bài 1: Viết chương trình tính tổng các số nguyên truyền vào hàm (có truyền thêm số lượng). Bài 2: Sửa lại bài 1 để cho phép người dùng tính tổng các số có kiểu bất kỳ được truyền vào hàm (có truyền thêm số lượng) Bài 3: Viết chương trình sắp xếp mảng tăng dần. Các phần tử của mảng có kiểu bất kỳ (char, int, long, float, double, phân số, sinh viên...

  ppt29 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 15: Hàm nâng cao (Phần 1)Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 15: Hàm nâng cao (Phần 1)

  Bài 1: Viết chương trình có tên TinhToan sao cho khi gõ: TinhToan 2912 – 1706 sẽ xuất ra màn hình 1206 (có thể thay bằng +, *, /) Bài 2: Viết chương trình quản lý thông tin sinh viên (sử dụng hàm có đối số mặc định), bao gồm nhập, sắp xếp tăng dần theo tên và xuất danh sách sinh viên. Bài 3: Chuyển các hàm nhỏ hàm nội tuyến. Bài 4: Nhập mảng, sắ...

  ppt25 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 14: Các kỹ thuật thao tác trên bitBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 14: Các kỹ thuật thao tác trên bit

  Bài 1: Viết hàm thực hiện các thao tác trên bit. Bài 2: Viết bitcount đếm số lượng bit 1 của một số nguyên dương n. Bài 3: Cho mảng a gồm n số nguyên khác nhau. Viết hàm liệt kê các tổ hợp 1, 2, , n phần tử của số nguyên đó (không cần theo thứ tự) Ví dụ, n = 3, mảng a = {1, 2, 3} {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3} Bài 4: Giống...

  ppt28 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 690 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 13: Con trỏ nâng caoBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 13: Con trỏ nâng cao

  Câu 25: Chương trình cho phép người dùng nhập các dòng văn bản từ bàn phím đến khi nhập một dòng trống. Chương trình sẽ sắp xếp các dòng theo thứ tự alphabet rồi hiển thị chúng ra màn hình. Câu 26: Sử dụng con trỏ hàm để viết các hàm sắp xếp sau Tăng dần Giảm dần Dương giảm rồi âm tăng, cuối cùng là số 0

  ppt43 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Phần 2: Cài đặt hệ thống máy tínhGiáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Phần 2: Cài đặt hệ thống máy tính

  2. CÁC MÃ PHOENIX Máy tính được cải BIOS Phoenix sử dụng một nhóm ba bộ "Bip” được tích ra và ở đây ghi những mi nay theo số tiếng Bip liên tiếp, ví dụ: 1-1-3 nghĩa là "Bip”.ngưng. "Bip”.ngưng. "Bip” "Bip” "Bip”. Hơn nữa, còn có các mà đặc biệt sử dụng tiếng "Bip” ngắn và "Bip” kéo dài. - Một Bip: điều này trông không có vấn đề gì, "Bip” phát...

  pdf39 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 12: Quản lý bộ nhớBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 12: Quản lý bộ nhớ

  Bài 6: Việc cấp phát động nghĩa là gì? Bài 7: Cho biết sự khác nhau giữa malloc() và calloc()? Bài 8: Viết câu lệnh sử dụng hàm malloc() để cấp phát 1000 số kiểu long. Bài 9: Giống bài 7 nhưng dùng calloc() Bài 10: Cho biết sự khác nhau giữa memcpy và memmove Bài 11: Trình bày 2 cách khởi tạo mảng float data[1000]; với giá trị zero.

  ppt23 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 11: Con trỏ cơ bảnBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 11: Con trỏ cơ bản

  Bài 10: Trình bày khai báo con trỏ pchar trỏ đến kiểu char. Bài 11: Cho biến cost kiểu int. Khai báo và khởi tạo con trỏ pcost trỏ đến biến này. Bài 12: Gán giá trị 100 cho biến cost sử dụng hai cách trực tiếp và gián tiếp. Bài 13: In giá trị của con trỏ và giá trị của biến mà nó trỏ tới. Bài 14: Sử dụng con trỏ để làm lại các bài tập về mảng m...

  ppt38 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 561 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 10: Cấu trúcBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 10: Cấu trúc

  Ngày Khai báo kiểu dữ liệu ngày (NGAY) Nhập/Xuất ngày (ngày, tháng, năm) Kiểm tra năm nhuận Tính số thứ tự ngày trong năm Tính số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1 Tìm ngày trước đó, sau đó k ngày Tính khoảng cách giữa hai ngày So sánh hai ngày

  ppt32 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 9: Chuỗi ký tựBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 9: Chuỗi ký tự

  Bài 1: Xem thêm một số hàm khác như atoi, atol, atof : đổi chuỗi thành số itoa, ltoa, ultoa: đổi số thành chuỗi strtok Bài 2: Viết hàm upper(char s[]) đổi toàn bộ các ký tự sang ký tự hoa (giống hàm strupr) Bài 3: Viết hàm lower(char s[]) đổi toàn bộ các ký tự sang ký tự thường (giống hàm strlwr) Bài 4: Viết hàm proper(char s[]) đổi các ký tự...

  ppt19 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 1086 | Lượt tải: 1