• Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 13: Con trỏ nâng caoBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 13: Con trỏ nâng cao

  Câu 25: Chương trình cho phép người dùng nhập các dòng văn bản từ bàn phím đến khi nhập một dòng trống. Chương trình sẽ sắp xếp các dòng theo thứ tự alphabet rồi hiển thị chúng ra màn hình. Câu 26: Sử dụng con trỏ hàm để viết các hàm sắp xếp sau Tăng dần Giảm dần Dương giảm rồi âm tăng, cuối cùng là số 0

  ppt43 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Phần 2: Cài đặt hệ thống máy tínhGiáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Phần 2: Cài đặt hệ thống máy tính

  2. CÁC MÃ PHOENIX Máy tính được cải BIOS Phoenix sử dụng một nhóm ba bộ "Bip” được tích ra và ở đây ghi những mi nay theo số tiếng Bip liên tiếp, ví dụ: 1-1-3 nghĩa là "Bip”.ngưng. "Bip”.ngưng. "Bip” "Bip” "Bip”. Hơn nữa, còn có các mà đặc biệt sử dụng tiếng "Bip” ngắn và "Bip” kéo dài. - Một Bip: điều này trông không có vấn đề gì, "Bip” phát...

  pdf39 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 12: Quản lý bộ nhớBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 12: Quản lý bộ nhớ

  Bài 6: Việc cấp phát động nghĩa là gì? Bài 7: Cho biết sự khác nhau giữa malloc() và calloc()? Bài 8: Viết câu lệnh sử dụng hàm malloc() để cấp phát 1000 số kiểu long. Bài 9: Giống bài 7 nhưng dùng calloc() Bài 10: Cho biết sự khác nhau giữa memcpy và memmove Bài 11: Trình bày 2 cách khởi tạo mảng float data[1000]; với giá trị zero.

  ppt23 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 11: Con trỏ cơ bảnBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 11: Con trỏ cơ bản

  Bài 10: Trình bày khai báo con trỏ pchar trỏ đến kiểu char. Bài 11: Cho biến cost kiểu int. Khai báo và khởi tạo con trỏ pcost trỏ đến biến này. Bài 12: Gán giá trị 100 cho biến cost sử dụng hai cách trực tiếp và gián tiếp. Bài 13: In giá trị của con trỏ và giá trị của biến mà nó trỏ tới. Bài 14: Sử dụng con trỏ để làm lại các bài tập về mảng m...

  ppt38 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 10: Cấu trúcBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 10: Cấu trúc

  Ngày Khai báo kiểu dữ liệu ngày (NGAY) Nhập/Xuất ngày (ngày, tháng, năm) Kiểm tra năm nhuận Tính số thứ tự ngày trong năm Tính số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1 Tìm ngày trước đó, sau đó k ngày Tính khoảng cách giữa hai ngày So sánh hai ngày

  ppt32 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 9: Chuỗi ký tựBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 9: Chuỗi ký tự

  Bài 1: Xem thêm một số hàm khác như atoi, atol, atof : đổi chuỗi thành số itoa, ltoa, ultoa: đổi số thành chuỗi strtok Bài 2: Viết hàm upper(char s[]) đổi toàn bộ các ký tự sang ký tự hoa (giống hàm strupr) Bài 3: Viết hàm lower(char s[]) đổi toàn bộ các ký tự sang ký tự thường (giống hàm strlwr) Bài 4: Viết hàm proper(char s[]) đổi các ký tự...

  ppt19 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 770 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 8: Mảng hai chiềuBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 8: Mảng hai chiều

  Yêu cầu Cho trước ma trận a, kích thước mxn. Tính tổng các phần tử trên: Dòng d, cột c Đường chéo chính, đường chéo phụ (ma trận vuông) Nửa trên/dưới đường chéo chính (ma trận vuông) Nửa trên/dưới đường chéo phụ (ma trận vuông) Ý tưởng Duyệt ma trận và cộng dồn các phần tử có tọa độ (dòng, cột) thỏa yêu cầu.

  ppt32 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 7: Mảng một chiềuBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 7: Mảng một chiều

  Các thao tác xử lý Tách các số nguyên tố có trong mảng a đưa vào mảng b. Tách mảng a thành 2 mảng b (chứa các số nguyên dương) và c (chứa các số còn lại) Sắp xếp mảng giảm dần Sắp xếp mảng sao cho các số dương đứng đầu mảng giảm dần, kế đến là các số âm tăng dần, cuối cùng là các số 0.

  ppt49 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 6: HàmBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 6: Hàm

  Bài tập 3 trang 155 chương 9 (Câu lệnh lặp). Hàm nhận vào một số nguyên dương n và thực hiện: Trả về số đảo của số đó. Có phải là số đối xứng (Trả về True/False) Có phải là số chính phương. Có phải là số nguyên tố. Tổng các chữ số lẻ. Tổng các chữ số nguyên tố. Tổng các chữ số chính phương.

  ppt27 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 511 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Chương 5: Câu lệnh lặpBài giảng Nhập môn lập trình - Chương 5: Câu lệnh lặp

  S = 1/2 + 1/4 + + 1/2n S = 1 + 1/3 + 1/5 + + 1/(2n+1) S = 1/(1x2) + 1/(2x3) + + 1/(nxn+1) S = 1/2 + 2/3 + + n/(n+1) S = 1 + 1/(1 + 2) + + 1/(1 + 2 + + n) Liệt kê tất cả ước số của số nguyên dương n Tính tổng các ước số của số nguyên dương n Đếm số lượng ước số của số nguyên dương n Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương n

  ppt49 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0