• Big data system for health care recordsBig data system for health care records

  Acknowledgements The writers of this article would like to send sincere thanks to National Scientific Study Program, which aims at stable development in the Northwest, for its sponsor to this scientific subject “Applying and Promoting System of Integrated Softwares and Connecting Biomedical Devices with Communications Network to Support Hea...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trịĐặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Với một hệ thống thông tin KH&CN to lớn và hiện đại cả về cấu trúc và đối tượng bao quát như CSDL quốc gia về KH&CN, có rất nhiều yêu cầu đặt ra đối với phần mềm quản trị CSDL. Yêu cầu giải quyết những vấn đề nảy sinh từ đặc điểm cấu trúc dữ liệu của CSDL chỉ là một phần rất nhỏ bên cạnh các yêu cầu khác đối với phần mềm, như: yêu cầu về năn...

  pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 1

 • Chiến lược thương hiệu - Chương 3: Mô hình thương hiệu và kiến trúc THChiến lược thương hiệu - Chương 3: Mô hình thương hiệu và kiến trúc TH

  Hệ thống cấp bậc thương hiệu nhằm mục đích sắp xếp các danh mục thương hiệu thành từng lớp dạng bậc thang có sự phân biệt để dễ quản lý và dễ quan sát trong cấu trúc hình cây thương hiệu. Do đó, hệ thống cấp bậc thương hiệu không tách rời danh mục thương hiệu và niên giới của thương hiệu được hình thành từ thấu hiểu thị trường.

  pdf13 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 995 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược thương hiệu - Định vị thương hiệu và liên kết thương hiệuChiến lược thương hiệu - Định vị thương hiệu và liên kết thương hiệu

  Các bƣớc tiến hành đo lƣờng liên kết TH – Lựa chọn tập thương hiệu cạnh tranh – Xác định các dạng liên kết thƣơng hiệu – Lựa chọn các yếu tố cần đánh giá – Tiến hành điều tra và thu thập phản hồi từ phía khách hàng – Đo lƣờng các liên kết với sự trợ giúp của các phần mềm SPSS, XLstart. – Phân tích, đánh giá về cảm nhận của khách hàng đối với...

  pdf19 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 1351 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược thương hiệu - Tổng quan về chiến lược thương hiệuChiến lược thương hiệu - Tổng quan về chiến lược thương hiệu

  - Có được định hƣớng TH phù hợp với môi trƣờng cạnh tranh - Giúp tập trung các nguồn lực cho xây dựng thƣơng hiệu. - Đảm bảo tính thống nhất trong thực thi các quyết định xây dựng và phát triển thƣơng hiệu. - Hạn chế tối đa những rủi ro có thể gặp phải trong xây dựng và phát triển thƣơng hiệu của doanh nghiệp. - Phát hiện và khắc phục các yếu...

  pdf13 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 751 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 9: Tương quan, hồi quy tuyến tính - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 9: Tương quan, hồi quy tuyến tính - Chế Ngọc Hà

  Ví dụ: Nông nghiệp của Đài Loan 1957 – 1972: • lnY = -3,34 + 0,49lnK + 1,50lnL • Y: GNP (triệu USD) • K: Vốn (triệu USD) • L: Ngày công lao động (triệu ngày) Ví dụ: Hàm cầu lượng cà phê: • lnQ = 0,78 - 0,25lnPcà phê + 0,38lnPtrà • Q: Lượng cà phê sử dụng mỗi ngày (cân Anh) • P cà phê: Giá cà phê/cân Anh • P trà: Giá trà/cân Anh

  pdf30 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 706 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 8: Kiểm định phi tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 8: Kiểm định phi tham số - Chế Ngọc Hà

  Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét mối liên hệ giữa giới tính và sự ưa thích các nhãn hiệu nước giải khát, một mẫu ngẫu nhiên 2.425 người tiêu dùng với các nhãn hiệu nước giải khát được ưa thích như sau. Kiểm định giả thuyết không có mối liên hệ nào giữa giới tính và sự ưa thích nhãn hiệu nước giải khát ở mức ý nghĩa 0,5%.

  pdf17 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty nước giải khát đang nghiên cứu việc đưa vào một công thức mới để cải tiến sản phẩm của mình. Với công thức cũ, khi cho 500 người dùng thử thì có 120 người tỏ ra ưa thích nó. Với công thức mới, khi cho 1.000 người khác dùng thử thì có 300 người tỏ ra ưa thích nó. Hãy kiểm định xem công thức mới đưa vào có làm tăng tỷ lệ những người...

  pdf20 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 6: Ước lượng tham số - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 6: Ước lượng tham số - Chế Ngọc Hà

  Một công ty quảng cáo muốn kiểm tra sự thu hút của một chương trình quảng cáo đối với 2 khúc thị trường nam và nữ. Khi điều tra 425 nam và 370 nữ thì câu trả lời thích mẫu quảng cáo lần lượt là 240 và 196. Hãy xem xét về sự chênh lệch về tỷ lệ ưa thích mẫu quảng cáo giữa nam và nữ với độ tin cậy 95%

  pdf18 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng - Chế Ngọc HàBài giảng Thống kê trong kinh doanh & kinh tế - Chương 5: Các phân phối xác suất thông dụng - Chế Ngọc Hà

  Ví dụ 7: Chiều cao nam giới ở nước ta được biết là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với chiều cao trung bình là 165,14cm, độ lệch chuẩn là 5,61cm. Tính tỷ lệ nam giới có chiều cao: 1) trong khoảng từ 170cm đến 175cm; 2) trong khoảng từ 165cm đến 172cm. 3) trên 185cm

  pdf51 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 1