• Understanding students’ learning experiences through mining user-generated contents on social mediaUnderstanding students’ learning experiences through mining user-generated contents on social media

  Our work is the first step toward revealing insights from informal social data in order to improve quality of education. The limitation of this work will also lead to many possible direction for future work. For examples, we did find a small number of posts refering to good things at schools. However, in this work, we only chose to focus on ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0

 • An assestment model for cyber security of Vietnamese organizationAn assestment model for cyber security of Vietnamese organization

  CSAF based on ITI-GAF is very promising and has been developed to meet those requirements. One hand, it inherits all the good features of the enterprise architecture approach. On the other hand, it has been simplified to match the infrastructure and capacity in the developing countries. The assessment model and the web assessment service des...

  pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0

 • Khả năng và định hướng về sự phát triển internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) trên thế giớiKhả năng và định hướng về sự phát triển internet kết nối vạn vật (Internet of things - IoT) trên thế giới

  Trong các thách thức nhằm khai thác tiềm năng của IoT, thách thức về thiếu nguồn nhân lực có chất lượng là thách thức chính của Việt Nam. I4.0 nói chung và IoT nói riêng đặt ra nhu cầu cao về lao động có khả năng thích nghi và sáng tạo công nghệ, cần “tài năng” nhiều hơn là “kỹ năng”. Mặc dù, đang có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, song chất lượng ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 2

 • Thiết kế mạng lan - Wan - Trịnh Huy HoàngThiết kế mạng lan - Wan - Trịnh Huy Hoàng

  Mô hình ứng dụng : Mô hình xây dựng trên các ứng dụng kết nốI WAN Phân tích yêu cầu về hiệu năng Phân tích yêu cầu về quản lý mạng Phân tích các yêu cầu về an toàn – an ninh mạng Phân tích các yêu cầu về ứng dụng

  ppt208 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 852 | Lượt tải: 2

 • Phân tích hệ thống - Mô hình khái niệm và biểu đồ lớpPhân tích hệ thống - Mô hình khái niệm và biểu đồ lớp

  Một số chỉ dẫn thực tế:  Không nên mô hình hóa các mối quan hệ thành thuộc tính. Nếu điều này xảy ra, ta thường có thể nhận thấy triệu chứng là mô hình thiếu quan hệ. Thêm vào đó, đã có lúc ta bỏ qua sự cần thiết của một yếu tố hạn định.  Việc viết tài liệu cho mô hình là vô cùng quan trọng. Các tài liệu cần phải nắm bắt thấu đáo những nguy...

  pdf110 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng lập trình mạng - Lương Ánh HoàngBài giảng lập trình mạng - Lương Ánh Hoàng

  Các công việc cần thực hiện  Xác định địa chỉ Server  Tạo Socket  Gửi nhận dữ liệu theo giao thức ñã thiết kế  Đóng Socket Đoạn chương trình minh họa using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Net; using System.Net.Sockets; class Program { static void Main(string[] args) { IPEndPoint iep = new I...

  pdf81 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 1

 • A 8×1 Sprout-Shaped Antenna Array with Low Sidelobe Level of -25 dBA 8×1 Sprout-Shaped Antenna Array with Low Sidelobe Level of -25 dB

  In this paper, a 8×1 sprout-shaped antenna array with low sidelobe level (SLL) for point to point applications has been proposed. The array has the dimensions of 165 mm × 195 mm × 1.575 mm and is designed on Rogers RT/Duroid 5870tm with the thickness of 1.575 mm and permittivity of 2.33. In order to achieve low SLL, Chebyshev distribution w...

  pdf6 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 0

 • A Novel Method Based on Two Different Thicknesses of The Sample for Determining Complex Permittivity of Materials Using Electromagnetic Wave Propagation in Free Space at X-BandA Novel Method Based on Two Different Thicknesses of The Sample for Determining Complex Permittivity of Materials Using Electromagnetic Wave Propagation in Free Space at X-Band

  We propose a method for determining the complex permittivity of materials using two different thicknesses of the sample in free space. The method consists of two antennas placed in free space and the two different thicknesses material samples placed in the middle of the two antennas. The results show that the permittivity of material is quit...

  pdf6 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 0

 • A Feeding Network with Chebyshev Distribution for Designing Low Sidelobe Level Antenna ArraysA Feeding Network with Chebyshev Distribution for Designing Low Sidelobe Level Antenna Arrays

  In this paper, a Chebyshev distribution based feeding network for designing low SLL microstrip antenna arrays has been proposed. The detailed design procedure and calculation have been presented. A feeding network for 8×1 linear antenna array with Chebyshev weigths (preset SLL of -25 dB) has been designed and simulated as a demonstration. Th...

  pdf6 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 0

 • Deep Learning for Epileptic Spike DetectionDeep Learning for Epileptic Spike Detection

  In conclusion, we have applied the DBN model as a classifier to detect epileptic spikes in EEG signal. The training process show that the DBN can learn hidden features in EEG data which distinguish between epileptic spikes and non spikes group with high accuracy. The experiment results not only indicates that learning high-level representati...

  pdf13 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0