Chiến lược thương hiệu - Tổng quan về chiến lược thương hiệu

- Có được định hƣớng TH phù hợp với môi trƣờng cạnh tranh - Giúp tập trung các nguồn lực cho xây dựng thƣơng hiệu. - Đảm bảo tính thống nhất trong thực thi các quyết định xây dựng và phát triển thƣơng hiệu. - Hạn chế tối đa những rủi ro có thể gặp phải trong xây dựng và phát triển thƣơng hiệu của doanh nghiệp. - Phát hiện và khắc phục các yếu điểm của các quyết định về thƣơng hiệu, nâng cao hiệu quả thực thi các quyết định TH. - Góp phần nâng cao giá trị thƣơng hiệu qua hình ảnh và lòng tin của công chúng với sản phẩm mang thƣơng hiệu

pdf13 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Lượt xem: 712 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược thương hiệu - Tổng quan về chiến lược thương hiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 CHIẾN LƢỢC THƢƠNG HIỆU September 27, 2017 Bộ môn Quản trị Thƣơng hiệu, Trƣờng Đại học Thƣơng mại DHTM_TMU 2 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỂ CHIẾN LƢỢC THƢƠNG HIỆU 1.1. Khái niệm và vị trí của chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.2. Kết cấu và nội dung của chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.3. Vai trò và mô hình tổng quát quản trị chiến lƣợc thƣơng hiệu Chƣơng 2: ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU VÀ LIÊN KẾT THƢƠNG HIỆU 2.1. Tầm nhìn và giá trị cốt lõi của thƣơng hiệu 2.2. Định vị thƣơng hiệu 2.3. Liên kết thƣơng hiệu Chƣơng 3: MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC THƢƠNG HIỆU 3.1. Mô hình thƣơng hiệu 3.2. Kiến trúc thƣơng hiệu 3.3. Mở rộng thƣơng hiệu và hoán đổi vị trí thƣơng hiệu trong sơ đồ kiến trúc Chƣơng 4: RỦI RO TRONG XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU 4.1. Khái quát chung về rủi ro trong xây dựng thƣơng hiệu 4.2. Dự báo rủi ro trong xây dựng thƣơng hiệu 4.3. Các biện pháp kiểm soát rủi ro trong xây dựng thƣơng hiệu Chƣơng 5: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG THƢƠNG HIỆU 5.1. Khái quát chung về dự án truyền thông thƣơng hiệu 5.2. Quy trình xây dựng dự án truyền thông thƣơng hiệu 5.3. Triển khai các nội dung của dự án truyền thông thƣơng hiệu Chƣơng 6: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƢỢC THƢƠNG HIỆU 6.1. Khái niệm và sự cần thiết đánh giá chiến lƣợc thƣơng hiệu 6.2. Quy trình đánh giá chiến lƣợc thƣơng hiệu 6.3. Phát triển chiến lƣợc thƣơng hiệu 3 TC (36/9) DHTM_TMU September 27, 2017 3 1. Bộ môn Quản trị thƣơng hiệu. Bài giảng mẫu Chiến lược thương hiệu 2. Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Trung (2009). Thương hiệu với nhà quản lý. NXB Lao động - Xã hội. 3. Paul Temporal (2008). Quản trị thương hiệu cao cấp từ tầm nhìn chiến lược đến định giá. NXB Trẻ 4. Kevin L.Keller (2007). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. Publisher: Prentice Hall 5. Kapferer J.N (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Publisher: Kogan 6. Fred R.David (2004), Khái luận về Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Hà Nội. 7. Martin Roll (2009). Chiến lược thương hiệu châu Á. Dịch giả: Bảo Bình. NXB Lao động – Xã hội. 8. DHTM_TMU 4 Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC THƢƠNG HIỆU September 27, 2017 1.1. Khái niệm và vị trí của chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.1.1. Khái niệm chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.1.2. Vai trò của chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.1.3. Mối quan hệ giữa chiến lƣợc TH và chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp 1.2. Kết cấu và nội dung của chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.2.1. Kết cấu và hình thức thể hiện của chiến lƣợc TH 1.2.2. Các nội dung chủ yếu của chiến lƣợc TH 1.3. Vai trò và mô hình tổng quát quản trị chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.2.1. Khái niệm quản trị chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lƣợc thƣơng hiệu 1.2.3. Mô hình tổng quát quản trị chiến lƣợc TH DHTM_TMU 1.1.1. Khái niệm chiến lƣợc thƣơng hiệu  Chiến lƣợc TH là 1 kế hoạch phát triển thƣơng hiệu có tính hệ thống nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. (A plan for the systematic development of a brand to enable it to meet its agreed objectives - Theo brandchannel.com)  Chiến lƣợc thƣơng hiệu là định hƣớng về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho thƣơng hiệu thông qua việc định dạng các nguồn lực của doanh nghiệp cho xây dựng và phát triển TH. Chiến lƣợc thƣơng hiệu là định hƣớng những nội dung và cách thức duy trì/ điều chỉnh vị thế thƣơng hiệu trƣớc những thay đổi của môi trƣờng cạnh tranh. 1 .1 K h á i n iệ m v à v ị tr í c ủ a c h iế n l ƣ ợ c T H 5 September 27, 2017 Chiến lược thương hiệu DHTM_TMU 1 .1 K h á i n iệ m v à v ị tr í c ủ a c h iế n l ƣ ợ c T H 6 September 27, 2017 Tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp Chiến lƣợc kinh doanh Chiến lƣợc thƣơng hiệu Chiến lƣợc marketing Chiến lƣợc tài chính Chiến lƣợc nhân sự Chiến lƣợc sản phẩm Chiến lƣợc thị trƣờng 1.1.2. Mối liên hệ giữa chiến lƣợc TH và CL KD  CLTH là chiến lƣợc chức năng, xuất phát từ CLKD và bị chi phối bởi CLKD  CLTH có liên kết mạnh với các chiến lƣợc chức năng khác (nhân sự, tài chính, marketing) DHTM_TMU 1.2.1. Kết cấu và hình thức thể hiện của chiến lƣợc TH • Kết cấu – Giới thiệu bối cảnh môi trƣờng – Các mục tiêu chiến lƣợc – Dự kiến nguồn lực và các biện pháp triển khai – Dự báo rủi ro và các biện pháp phòng ngừa • Hình thức thể hiện của chiến lƣợc thƣơng hiệu – CLTH đƣợc bộc lộ thông qua bản CLTH hoàn chỉnh dƣới dạng văn bản hoàn thiện; – CLTH đƣợc bộc lộ không hoàn chỉnh dƣới dạng: • Một bộ phận của chiến lƣợc doanh nghiệp • Chƣơng trình hành động cụ thể cho từng bộ phận • Sơ đồ chỉ đạo triển khai CLTH 1 .2 K ế t c ấ u v à n ộ i d u n g c ủ a c h iế n l ƣ ợ c T H 7 September 27, 2017 DHTM_TMU 1.2.2. Các nội dung chủ yếu của chiến lƣợc TH • Giới thiệu bối cảnh môi trƣờng bên ngoài và bên trong: – Giới thiệu môi trƣờng vĩ mô (kinh tế, chính trị, văn hóa, luật pháp, công nghệ); môi trƣờng ngành (khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng, sản phẩm thay thế, đối thủ tiềm năng ...). – Giới thiệu môi trƣờng bên trong (Nguồn lực vật chất, nhân lực, tài chính, công nghệ, thông tin, danh tiếng ....) 1 .2 K ế t c ấ u v à n ộ i d u n g c ủ a c h iế n l ƣ ợ c T H 8 September 27, 2017 DHTM_TMU • Các mục tiêu chiến lƣợc chung – Giá trị cốt lõi của thƣơng hiệu – Định vị thƣơng hiệu – Giá trị cảm nhận của thƣơng hiệu • Các mục tiêu chiến lƣợc cụ thể – Xây dựng, hoàn thiện, làm mới hoặc thay đổi hệ thống nhận diện thƣơng hiệu – Xác lập, gia tăng các biện pháp liên kết thƣơng hiệu – Xác lập các biện pháp bảo vệ thƣơng hiệu – Xây dựng, phát triển các điểm đối thoại TH – Truyền thông thƣơng hiệu và khai thác thƣơng hiệu 1 .2 K ế t c ấ u v à n ộ i d u n g c ủ a c h iế n l ƣ ợ c T H 9 September 27, 2017 1.2.2. Các nội dung chủ yếu của chiến lƣợc TH DHTM_TMU • Dự kiến các nguồn lực và biện pháp triển khai chiến lƣợc – Dự kiến và phân bổ các nguồn lực triển khai chiến lƣợc: nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ – Dự kiến các biện pháp với từng giai đoạn triển khai các mục tiêu chiến lƣợc • Dự báo rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong triển khai chiến lƣợc – Dự báo các rủi ro có thể gặp phải khi triển khai các mục tiêu chiến lƣợc – Dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro dự báo: phân tích nguy cơ, tổn thất có thể và chi phí để phòng ngừa rủi ro ... 1 .2 K ế t c ấ u v à n ộ i d u n g c ủ a c h iế n l ƣ ợ c T H 10 September 27, 2017 1.2.2. Các nội dung chủ yếu của chiến lƣợc TH DHTM_TMU 1.3.1. Khái niệm quản trị chiến lƣợc thƣơng hiệu • Khái niệm quản trị chiến lƣợc thƣơng hiệu Quản trị chiến lược thương hiệu là tập hợp các quyết định và hành động đƣợc thể hiện thông qua kết quả hoạch định, thực thi và đánh giá chiến lƣợc thƣơng hiệu nhằm gia tăng sức mạnh thƣơng hiệu trong môi trƣờng cạnh tranh. – Quản trị TH một cách có chiến lược (tư duy dài hạn); – Định dạng các nguồn lực tương thích môi trường cạnh tranh; – Dựa chủ yếu các kỹ thuật marketing; – Duy trì, bảo vệ và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. 1 .3 V a i tr ò v à m ô h ìn h t ổ n g q u á t Q T C L T H 11 September 27, 2017 DHTM_TMU 1.3.2. Vai trò của quản trị chiến lƣợc TH - Có đƣợc định hƣớng TH phù hợp với môi trƣờng cạnh tranh - Giúp tập trung các nguồn lực cho xây dựng thƣơng hiệu. - Đảm bảo tính thống nhất trong thực thi các quyết định xây dựng và phát triển thƣơng hiệu. - Hạn chế tối đa những rủi ro có thể gặp phải trong xây dựng và phát triển thƣơng hiệu của doanh nghiệp. - Phát hiện và khắc phục các yếu điểm của các quyết định về thƣơng hiệu, nâng cao hiệu quả thực thi các quyết định TH. - Góp phần nâng cao giá trị thƣơng hiệu qua hình ảnh và lòng tin của công chúng với sản phẩm mang thƣơng hiệu. 1 .3 V a i tr ò v à m ô h ìn h t ổ n g q u á t Q T C L T H 12 September 27, 2017 DHTM_TMU 1.3.3 Mô hình tổng quát quản trị chiến lƣợc TH 1 .3 V a i tr ò v à m ô h ìn h t ổ n g q u á t Q T C L T H 13 September 27, 2017 Xác định nhiệm vụ kinh doanh trọng tâm Xác định cơ hội & nguy cơ từ bên ngoài Xác lập danh mục TH & TH chiến lƣợc Xác định điểm mạnh, điểm yếu từ nguồn lực nội tại Xây dựng các mục tiêu thƣơng hiệu chung Lựa chọn các phƣơng án , nguồn lực để theo đuổi mục tiêu Xây dựng các kế hoạch, phân định các dự án TH cụ thể Thiết lập các biện pháp, chỉ định các tác nghiệp cụ thể Phân bổ các nguồn lực Đo lƣờng kết quả của từng tác nghiệp Đánh giá chung kết quả quá trình thực thi chiến lƣợc Hoạch định CLTH Thực thi CLTH Rà soát & đánh giá CLTH DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchienluocthuonghieu_1_5978_1329_3231_112_2037782.pdf