• Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Lý thuyết Anđehit - Xeton - Axit CacboxylicLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 6: Lý thuyết Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

  (Bản scan) 1, Dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố để giải Nguyên tắc: Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố bất kì trước và sau phản ứng luôn bằng nhau 2. Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng Nguyên tắc: Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ 1 mol chất X thành 1 (hay nhiều) mol chất Y

  pdf6 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1513 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Lý thuyết Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Lý thuyết Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

  (Bản scan) Khí mỏ dầu (còn gọi là khí đồng hành) có trong các mỏ dầu Khí thiên nhiên: là khí chứa trong các mỏ khí riêng biệt Thành phần chính: metan, etan, propan, butan, pentan....

  pdf11 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1429 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 4: Hiđrocacbon thơm - Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

  Câu 78: Đốt cháy hết 9,18 gam 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen A, B thu được H2O và 30,36 gam CO2. Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. C6H6 ; C7H8. B. C8H10 ; C9H12. C. C7H8 ; C9H12. D. C9H12 ; C10H14. Câu 79: Đốt 0,13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0,01 mol CO2 và 0,09 gam H 2O. Tỉ khối hơi của A so với B là 3; tỉ k...

  pdf5 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2372 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Lý thuyết Hiđrocacbon không noLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Lý thuyết Hiđrocacbon không no

  (Bản scan) Thường gặp 2 trường hợp sau: Trường hợp (1): Cho hỗn hợp khí X (gồm anken A và ankan B) lội qua dung dịch Brom (dư) hoặc dung dịch KMnO4 (dư): Ta có: Độ giảm thể tích hỗn hợp khí: Độ tăng khối lượng dung dịch...

  pdf11 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 3

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Hiđrocacbon không noLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 3: Hiđrocacbon không no

  Câu 87: Một hỗn hợp X gồm 1 ankin và H2 có V = 8,96 lít (đkc) và m X = 4,6 gam. Cho hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y, có tỉ khối X Y d = 2. Số mol H 2 phản ứng; khối lượng; CTPT của ankin là A. 0,16 mol; 3,6 gam; C 2H2. B. 0,2 mol; 4 gam; C 3H4. - 25 -C. 0,2 mol; 4 gam; C 2H2. D. 0,3 mol; 2 gam...

  pdf25 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 2: Hiđrocacbon noLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 2: Hiđrocacbon no

  Câu 69: Đốt cháy một số mol như nhau cua 3 hiđrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO 2 như nhau và tỉ lệ số mol nước và CO 2 đối với số mol của K, L, M tương ứng là 0,5 : 1 : 1,5. Xác định CT K, L, M (viết theo thứ tự tương ứng): A. C2H4 , C2H6 , C3H4. B. C3H8 , C3H4 , C2H4. C. C3H4 , C3H6 , C3H8.D. C2H2 , C2H4 , C2H6 Ta thấy đốt cùng 1 số mol...

  pdf13 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2433 | Lượt tải: 2

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 16 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phânLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 16 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân

  Ví dụ 10: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: bình (1) chứa dung dịch MCl 2 và bình (2) chứa dung dịch AgNO3 . Sau 3 phút 13 giây thì ở catot bình (1) thu được 1,6 gam kim loại còn ở catot bình (2) thu được 5,4 gam kim loại. Cả hai bình đều không thấy khí ở catot thoát ra. Kim loại M là: A. Zn B. Cu C. Ni D. Pb Hướng dẫn: - Do hai bình mắc ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 1

 • Luyện thi Hóa học - Chuyên đề 16: Điện phânLuyện thi Hóa học - Chuyên đề 16: Điện phân

  Câu 41: Khối lượng kim loại thoát ra trên catôt là A. 2,8 gam. B. 4,72 gam. C. 2,16 gam. D. 3,44 gam. Câu 42: Thời gian điện phân là A. 386 giây. B. 1158 giây. C. 772 giây. D. 965 giây. Câu 43: Điện phân dung dịch B gồm 0,04 mol CuSO4 và 0,04 mol Ag 2SO 4 trong thời gian 38 phút 36 giây với điện cực trơ, cường độ dòng điện 5A. Khối lượng ki...

  pdf4 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2928 | Lượt tải: 2

 • Cấu trúc ôn thi đại học môn Tiếng AnhCấu trúc ôn thi đại học môn Tiếng Anh

  QUY TẮC 4: Động từ ghép -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ex: be'come, under'stand, QUY TẮC 5: Trọng âm rơi vào chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self. Ex: e'vent, sub'tract, pro'test, in'sist, main'tain, my'self, him'self QUY TẮC 6: Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -...

  doc18 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1683 | Lượt tải: 5

 • Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình học Oxy - Thanh TùngCác hướng tư duy và phương pháp giải trong hình học Oxy - Thanh Tùng

  Ví dụ3 (D – 2002):Cho elip (E) có phương trình 2 2 1 16 9 x y + = . Xét ñiểm M chuyển ñộng trên tia Ox và ñiểm N chuyển ñộng trên tia Oy sao cho ñường thẳng MN luôn tiếp xúc với (E). Xác ñịnh tọa ñộ ñiểm M, N ñể ñoạn MN có ñộdài nhỏnhất. Tính giá trịnhỏnhất ñó. (ðs: (2 7;0), (0; 21) M N và GTNN của MN bằng 7) Ví dụ4 (B – 2010 – NC):Cho ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 4