• Đổi mới mô hình khu công nghiệp nhìn từ tiếp cận lý thuyết cụmĐổi mới mô hình khu công nghiệp nhìn từ tiếp cận lý thuyết cụm

  4. Xác định ngành định hướng cho KCN phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và nhu cầu thực tế. Lựa chọn ngành công nghiệp để phát triển trong KCN cần phải chú ý: (1) Lựa chọn ngành công nghiệp ưu tiên phát triển nhanh hơn, với mức đầu tư tập trung hơn, tạo tiền đề thúc đẩy các ngành công nghiệp khác; (2) Khi lựa chọn mô hình KCN cần...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Cluster thoery: An approach to innovate the industrial zone modelCluster thoery: An approach to innovate the industrial zone model

  Determine the key industry in the new industrial zones appropriately to development orientation and practice demand of localities! When selecting the kinds of industries to develop in industrial zones based on Cluster Theory, notice that (1) giving the priority to industries which have more potentials and more investment attraction rate to crea...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Kinh nghiệm phát triển công nghệ trong một số ngành công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan và bài học cho Việt NamKinh nghiệm phát triển công nghệ trong một số ngành công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan và bài học cho Việt Nam

  Ngoài ra, Nhà nước cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ ngành CNHT thông qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân lực, thành lập bộ phận R&D trong doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiếp cận được với KH&CN tiên tiến trên thế giới; từ đó giúp doanh nghiệp làm chủ được dây chuyền công nghệ, từng bước cải tiến, sao chép, đổi mớ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử hình thành và phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ trực thuộc bộ ở Việt NamLịch sử hình thành và phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ trực thuộc bộ ở Việt Nam

  Thứ ba, nhận rõ khiếm khuyết của việc tổ chức các viện NC&PT công nghệ tách rời sản xuất, thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nhằm điều chỉnh, sắp xếp hay tổ chức lại các viện nghiên cứu loại này, điển hình như Quyết định 324-CP ngày 11/9/1992 về tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Quyết đ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Experiences of Thailand in technology development in supporting industries and lessons for VietnamExperiences of Thailand in technology development in supporting industries and lessons for Vietnam

  In addition, the State should improve the quality of technological manpower in SIs through policies to support businesses in human resource development, establishment of R&D units in enterprises which can get access to advanced S&T of the world; thereby enabling businesses to master technology lines, gradually improve, replicate them towards t...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • History of establishment and development of technological research and development organizations under ministries in VietnamHistory of establishment and development of technological research and development organizations under ministries in Vietnam

  Third, acknowledging shortcomings of the separation in organization structure of technological R&D organizations from production activities, recently the State issued many guiding documents to adjust, to arrange and to re-organize this type of research institutes. Some of them can be listed, namely: Decision No. 324-CP on 11th September 1992 go...

  pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • On the triple helix model for promotion of innovations in VietnamOn the triple helix model for promotion of innovations in Vietnam

  As purpose to promote innovations, this study deals with the experiences of other countries to identify the triple helix model which is suitable for Vietnam in context of integration. The above proposed model can make expect the equal participation of the actors and the provision of their legal benefits in the Vietnam regulation framework. Once...

  pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Phát triển đối tác chiến lược trong chuyển giao công nghệ vào Việt NamPhát triển đối tác chiến lược trong chuyển giao công nghệ vào Việt Nam

  Cùng với mở rộng quan hệ chiến lược trong chuyển giao công nghệ, cần chú trọng tăng cường sử dụng có hiệu quả các quan hệ chiến lược đã có được. Chúng ta đã có những trường hợp không tận dụng tốt các quan hệ chiến lược do thiếu sự chủ động hoặc thiếu năng lực cần thiết. Thực tế đã chỉ ra, để tranh thủ tốt các quan hệ chiến lược với bên ngoài, p...

  pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Từ mô hình chuyển giao tri thức đến hoạt động đổi mới sở hữu trí tuệ: Xu thế toàn cầu, vấn đề đối với Việt NamTừ mô hình chuyển giao tri thức đến hoạt động đổi mới sở hữu trí tuệ: Xu thế toàn cầu, vấn đề đối với Việt Nam

  Hệ thống chuyển giao công nghệ đổi mới đòi hỏi phải có khung khổ chính sách, luật pháp mở đường với hạ tầng tương xứng và nguồn lực tài chính cho hoạt động của những công ty khởi nghiệp, tổ chức phái sinh để đưa nhanh công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong chuyển giao công nghệ không chỉ theo một định hướng m...

  pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Roles of the state in emerging process of innovation systemRoles of the state in emerging process of innovation system

  In order to carry out well the above mentioned roles, it is necessary to identify the nature of the innovation system of the concerned country. In the actual context of Vietnam, the important factors are to identify the dominating interactions which have governed the formation of the innovation system; to explore and to untap potential chances ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0