• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (IT)Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (IT)

  BÀI 1.GIỚI THIỆU VỀ PPNCKH 2. Nghiên cứu Khoa học (NCKH) cần con người như thế nào?  Có kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu.  Có đam mê nghiên cứu, ham thích tìm tòi, khám phá cái mới.  Có sự khách quan và trung thực về khoa học (đạo đức khoa học).  Biết cách làm việc độc lập, tập thể và có phương pháp.  Liên tục rèn luyện năng lực nghiê...

  pdf177 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hướng dẫn xây dựng đề cương dự ánBài giảng Hướng dẫn xây dựng đề cương dự án

  Phát triển đề án Nội dung đề án: Nên viết theo 8 tiêu đề nhỏ trong mẫu đơn Xác định số lượng trang tối đa cho phần viết này 1) Điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng: Mô tả ngắn về địa phương dự định thực hiện đề án. nêu bật vấn đề tồn tại/bức xúc của cộng đồng số liệu minh chứng?

  ppt28 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu sinh hoạt chi đoànTài liệu sinh hoạt chi đoàn

  Việc chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội trong từng cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, các lực lượng thực sự “vào cuộc”, trước hết là cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, các tổ chức chính trị-xã hội tạo thành phong trào ...

  pptx21 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - Bùi TuyểnBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - Bùi Tuyển

  - Khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh nội lực, phải xuất phát từ lợi ích dân tộc. - Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phải chú ý phát huy tính năng động của mỗi người, mỗi bộ phận. Đồng thời, phải khắc phục được những tiêu cực của kinh tế thị trường, đặc biệt là tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh kh...

  ppt37 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Bùi TuyểnBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Bùi Tuyển

  Để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, để xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta cần: - Tin dân, dựa vào dân, xác lập quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế, làm cho chế độ dân chủ được thực hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người

  ppt86 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn văn hóa - Bùi TuyểnBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn văn hóa - Bùi Tuyển

  Bồi dưỡng tinh thần nhân ái, lòng khoan dung. Xây dựng một xã hội nhân văn theo quan điểm Hồ Chí Minh phải bảo đảm công bằng xã hội, quan tâm đến lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội. Xét đến cùng là phấn đấu cho độc lập ,tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ của con người. Tất cả vì con người và do con người. Bồi dưỡng tinh thần nhân ái, khoan dung ...

  ppt63 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Bùi TuyểnBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Bùi Tuyển

  Đảng lãnh đạo bằng đường lối, bằng tổ chức, bộ máy của Đảng trong các cơ quan Nhà nước, bằng vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên hoạt động trong bộ máy nhà nước, bằng công tác kiểm tra, Đảng không làm thay công việc quản lý của Nhà nước. Nhà nước thể hiện ở thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ...

  ppt62 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức thực hiện công tác hòa giải cơ sởTổ chức thực hiện công tác hòa giải cơ sở

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên còn giúp đỡ, tạo điều kiện về nhân lực (con người), về tinh thần (động viên, khuyến khích, thuyết phục) đối với công tác hoà giải ở cơ sở, đồng thời tham gia hoà giải trực tiếp các vụ việc, các tranh chấp, xích mích trong nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn phối hợp với các cơ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Chương 4: Học thuyết giá trị - Huỳnh Kim HoaBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Chương 4: Học thuyết giá trị - Huỳnh Kim Hoa

  - Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông u sụp đổ không có nghĩa là sự Là cáo chung của chủ nghĩa xã hội. - Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn. - Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở một số quốc gia trong giới đương đại. Tóm lại, theo quy ...

  pdf69 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới - Nguyễn Thị Bích ThủyBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới - Nguyễn Thị Bích Thủy

  • Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh:  Hồ Chí Minh đã sớm thấy vai trò sức mạnh của văn hoá, đã sớm đưa văn hóa vào chiến lược phát triển của đất nước.  Xác lập hệ thống các quan điểm có giá trị xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam.  Đề cao vai trò của đạo đức, gắn đạo đức với sự tiến bộ của xã hội.  Xác lập chuẩn hệ giá trị đạo đức cho c...

  pdf48 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 02/12/2020 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0