Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa

2. Kiến nghị Kết quả nghiên cứu cho thấy tính cấp thiết và các vấn đề trọng điểm mà Khánh Hòa cần phải thực hiện để hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: - Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn quy phạm pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Khánh Hòa. - Cải thiện các yếu tố liên quan đến kết quả khảo sát về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình quản lý của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình quản lý của các nhà thầu về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình giám sát, phản biện xã hội về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa.

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 2/2015 188 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA COMPLETION OF QUALITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION USING OF STATE BUDGET IN KHANH HOA PROVINCE Cao Thanh Vũ1, Nguyễn Thị Hiển2 Ngày nhận bài: 15/01/2015; Ngày phản biện thông qua: 06/02/2015; Ngày duyệt đăng: 10/6/2015 TÓM TẲT Nghiên cứu phân tích công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của các cơ quan quản lý Nhà nước và điều tra khảo sát chuyên gia để xác định các nguyên nhân cơ bản cho các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Qua đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa: (i) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn quy phạm pháp luật; (ii) Cải thiện các yếu tố liên quan đến kết quả khảo sát; (iii) Hoàn thiện quá trình quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước; (iv) Hoàn thiện quá trình quản lý của chủ đầu tư; (v) Hoàn thiện quá trình quản lý của các nhà thầu; (vi) Hoàn thiện quá trình giám sát, phản biện xã hội. Từ khóa: quản lý chất lượng, công trình xây dựng, Khánh Hòa ABSTRACT The study analyzes quality management of construction which is using of state budget in Khanh Hoa province. This study based on the data of the state management agencies and expert surveys to determine the underlying cause for the exist problems in quality management of construction. Thereby, it proposes solutions to improve the quality management of construction which is using of state budget in Khanh Hoa: (i) Revise, amend, supplement legal guidance documents; (ii) Improving the factors which related to the results of the survey; (iii) Improving the management process of state management agencies; (iv) Improving the management process of the investor; (v) Improving the management process of the contractor; (vi) Improving the monitoring process, social debate. Keywords: quality management, construction, Khanh Hoa 1 Cao Thanh Vũ: Cao học Quản trị kinh doanh 2012 - Trường Đại học Nha Trang 2 TS. Nguyễn Thị Hiển: Trường Đại học Nha Trang KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC I. ĐẶT VẤN ĐỀ Khánh Hòa là một đô thị trọ ng điể m và là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phấ n đấ u đầ u tư xây dự ng phá t triể n đế n năm 2020 trở thà nh đô thị trự c thuộ c Trung ương. Qua đó góp phần tích cực để thúc đẩy cho sự phát triển chung của các tỉnh trong khu vực và cả nước. Với nguồn thu ngân sách bì nh quân hàng năm trên 10.000 tỷ đồng; trong đó nguồ n vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các công trình xây dự ng là rất lớn (chiế m 25 - 30% tổ ng đầ u tư phá t triể n toà n xã hộ i) [4]. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng gần 1.000 doanh nghiệp có tham gia vào lĩnh vực hoạt động xây dựng, do đó công tá c quả n lý đầ u tư xây dựng, quả n lý chất lượng trong lĩnh vực xây dựng cầ n phả i đượ c quan tâm giá m sá t chặ t chẽ liên tục và thường xuyên. Vì vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng là vấn đề quan trọ ng và cốt lõi để đầ u tư xây dự ng công trình đạt hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tố t hơn cho xã hội. Do đó, việc nghiên cứu Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 2/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 189 “Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dự ng sử dụng nguồ n vốn ngân sách Nhà nướ c tại tỉnh Khánh Hòa” là cần thiết. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.1. Đố i tượ ng nghiên cứu Đối tượng của nghiên cứu này là công tác quản lý chất lượng các công trình xây dự ng sử dụng nguồ n vốn ngân sách Nhà nướ c tại tỉnh Khánh Hòa. 1.2. Phạ m vi nghiên cứu Phạ m vi nghiên cứ u là công tác quản lý chất lượng các công trình xây dự ng sử dụng nguồ n vốn ngân sách Nhà nướ c tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạ n 2009 - 2013. 2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 2.1. Dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu này sử dụng đồng thời số liệu thứ cấp và sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua báo cáo tổng kết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng Khánh Hòa, các thông tin qua mạng Internet. Dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp bởi tác giả thông qua bảng câu hỏi điều tra chuyên gia. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu này là: thống kê, mô tả, tổng hợp, phân tích, so sánh. Bên cạnh đó, phương pháp chuyên gia được thực hiện nhằm đánh giá ưu điểm, nhược điểm của công tác quản lý chất lượng. Các chuyên gia được mời phỏng vấn bao gồm cá c Sở : Kế hoạ ch và Đầ u tư, Xây dự ng, Y tế , Giao thông vậ n tả i; Ban Quản lý dự á n Cả i thiệ n vệ sinh môi trườ ng thà nh phố Nha Trang, Ban Quản lý dự á n cá c công trì nh Trọ ng Điể m, Ban Quản lý dự á n cá c công trì nh Giao thông và Thủy lợ i, Ban Quản lý dự á n cá c công trì nh Xây dự ng dân dụ ng. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 1. Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa Ngoài các chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được quy định trước đây, thì nay theo quy định mới cá c cơ quan quả n lý công trì nh xây dự ng chuyên ngà nh còn đượ c bổ sung thêm các chức năng như: kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch hàng năm các tổ chức, cá nhân, công trình xây dựng trên địa bàn, thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng công trình chuyên ngành (kể cả nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước); kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Theo quy định hiệ n nay, Sở Xây dựng thực hiện thẩm tra thiết kế công trình: nhà máy xi măng cấp II và cấp III; nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 07 tầng trở lên; công trình công cộng từ cấp III trở lên; công trình hạ tầng kỹ thuật từ cấp III trở lên (sử dụ ng nguồ n vốn ngân sách nhà nướ c), cấp II trở lên (cá c nguồ n vốn khác) và công trình xử lý chất thải rắn độc hại. Trong cơ cấu tổ chức bộ má y của Sở Xây dựng, Phòng Kỹ thuật Chất lượng (đơn vị trực thuộc và chịu trách nhiệm chính trong thực thi nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng) hiện nay chỉ có 04 biên chế. Do vậy, với các chức năng, nhiệm vụ được tăng thêm như đã nêu trên, thì khả năng đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao là vô cùng khó khăn. Nhờ công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, trong nhữ ng năm gầ n đây ngà nh xây dự ng Khá nh Hòa có nhiề u tiế n bộ , đã có nhiề u công trì nh đạ t giả i thưở ng kiế n trú c. Tuy nhiên, trong quá trì nh triể n khai tạ i tỉ nh Khá nh Hòa cũ ng gặ p rấ t nhiề u hạ n chế , yế u ké m gây ả nh hưở ng đế n công tá c quả n lý chấ t lượ ng công trì nh. Mộ t số sự cố liên quan đến xây dựng công trì nh như: Sự cố sạ t lở Khu nộ i trú củ a Trườ ng THPT Lạ c Long Quân - huyệ n Khá nh Vĩ nh (năm 2010); Hư hỏ ng đườ ng Nha Trang đi Đà Lạ t (đoạ n Diên Khá nh: Khá nh Vĩ nh - năm 2012); Sự cố dầ m sà n tầ ng 3 - công trì nh Trung tâm y tế dự phò ng - thị xã Ninh Hòa không đạ t má c bê tông theo thiế t kế - năm 2012) [3]. 2. Kết quả khảo sát công tác quản lý chất lượng sử dụng nguồ n vốn ngân sách tại tỉnh Khánh Hòa Dựa trên nghiên cứu của Nguyễn Thị Bích Ngọc (2008) [2], Trịnh Ngọc Chuân (2002) [1]và ý kiến của các chuyên gia, tác giả xây dựng bảng khảo sát công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Thông qua ý kiến của các chuyên gia đang hoạt động trong lĩ nh vự c đầ u tư xây dựng và cá c chủ thể quả n lý , khai thá c, sử dụ ng công trì nh xây dự ng, để đánh giá công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa, kết quả sơ bộ về sự đánh giá của người tham gia xây dựng đối với công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 2/2015 190 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Bảng 1. Thống kê mô tả giá trị trung bình (mean) kết quả khảo sát công tác quản lý chất lượng sử dụng nguồ n vốn ngân sách tại tỉnh Khánh Hòa Biến quan sát Nội dung Công trình dân dụng Công trình công nghiệp Công trình giao thông Công trình thủy lợi Công trình khác Cá c yế u tố liên quan đế n năng lực quản lý NLQL1 Năng lự c quả n lý củ a Sở Xây dựng (Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) trong quản lý chấ t lượ ng củ a công trình. 1,88 2,88 3,00 2,88 3,00 NLQL2 Năng lự c quản lý củ a đơn vị tư vấn giám sát các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách được chọn. 1,75 2,88 2,75 2,75 2,88 NLQL3 Năng lự c quản lý củ a đơn vị tư vấn quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách của Khánh Hòa được chọn. 1,75 3,00 2,75 2,88 3,00 NLQL4 Năng lự c quản lý củ a đơn vị chủ đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách được tỉnh chọn. 1,88 2,88 3,00 2,63 3,00 Cá c yế u tố liên quan đế n công nghệ – kỹ thuật CN1 Mứ c độ ứ ng dụ ng công nghệ mớ i của đơn vị thi công trong xây dựng công trình vốn ngân sách của tỉnh. 2,50 2,75 2,75 1,63 2,38 CN2 Chất lượng công tác giám sát của tư vấn đối với công trình sử dụng vốn ngân sách của tỉnh đã thực hiện tốt theo qui định. 2,88 2,88 2,50 1,75 3,00 CN3 Công tác kiểm tra về chất lượng công trình của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng công trình của tỉnh đã làm hết chức trách và nghiêm túc 3,00 2,75 2,63 1,75 3,13 CN4 Khả năng thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán của Sở Xây dựng (Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) đạt yêu cầu về tiến độ và hiệu quả 2,63 3,00 2,88 1,88 3,00 CN5 Công tác tổ chức đấu thầu của chủ đầu tư đúng luật và hiệu quả 2,88 2,88 2,75 2,88 2,88 CN6 Chất lượng của hồ sơ thiết kế kỹ thuậ t – dự toá n các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước đạt yêu cầu 2,88 2,75 2,75 2,00 2,88 CN7 Năng lực chuyên môn của các đơn vị tư vấn thiết kế các công trình sử dụng vốn ngân sách của tỉnh Khánh Hòa đạt yêu cầu 2,75 2,88 2,50 1,88 2,88 Cá c yế u tố liên quan đế n nguồn nhân lực NL1 Chất lượng nguồn nhân lực của các Nhà thầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình 2,63 2,88 1,50 2,88 2,75 NL2 Chất lượng nguồn nhân lực của Sở Xây dựng (Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) đáp ứng yêu cầu công tác quản lý chất lượng công trình 3,00 2,88 1,63 3,13 3,00 Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 2/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 191 NL3 Chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị tư vấn xây dựng công trình vốn ngân sách đáp ứng yêu cầu 2,88 2,88 1,50 2,88 3,13 NL4 Chất lượng nguồn nhân lực quản lý xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu 2,75 2,88 1,75 3,00 2,88 Cá c yế u tố liên quan đế n sự trao đổi thông tin TT1 Sự phố i hợ p chặ t chẽ , thườ ng xuyên trao đổi thông tin của ban chỉ huy công trườ ng và chủ đầu tư cùng cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình kịp thời 2,75 3,00 2,88 2,75 3,13 TT2 Các thông tin về công trình xây dựng được công khai đầy đủ tại địa điểm thi công 2,88 2,88 2,75 3,00 2,75 TT3 Sự giám sát của các tổ chức xã hội và người dân đối với các công trình phục vụ dân sinh sử dụng vốn ngân sách được phát huy tối đa 2,88 3,00 2,75 2,88 2,88 Cá c yế u tố liên quan đế n tài chính TC1 Năng lự c tài chính của đơn vị thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách được đảm bảo 3,00 1,88 2,63 3,00 3,13 TC2 Tiến độ cấp vốn cho các công trình sử dụng vốn ngân sách của tỉnh đúng tiến độ 2,88 2,00 2,63 2,88 3,00 TC3 Thủ tục thanh toán, cấp phát vốn các công trình sử dụng vốn ngân sách của tỉnh nhanh gọn, kịp thời. 3,00 2,00 2,50 2,88 2,75 Cá c yế u tố liên quan đế n vật tư, thiết bị VT1 Kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị của đơn vị thi công các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách được đảo bảo 3,00 3,00 2,50 3,00 1,88 VT2 Chủng loại vật tư, thiết bị được chỉ định sử dụng cho công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là hiệu quả 2,75 2,75 2,50 2,88 1,63 VT3 Công tác phê duyệt điều chỉnh các phát sinh do sự biến động giá của vật tư, nhân công, thiết bị của các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công 2,13 3,00 2,88 2,75 1,38 Cá c yế u tố liên quan đế n địa điểm xây dựng công trình CT1 Điều kiện địa chất, thuỷ văn ở địa điểm xây dựng của các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước được lựa chọn hợp lý, hiệu quả 3,00 3,25 3,13 3,00 3,25 CT2 Địa điểm của các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với qui hoạch chung, việc giải phóng mặt bằng tiết kiệm, hiệu quả. 2,75 3,00 3,00 3,00 2,75 CT3 Điều kiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuậ t ở địa điểm xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách được triển khai kịp thời đảm bảo tốt cho việc thi công công trình 3,00 2,63 2,88 2,63 2,s75 (Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra) Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 2/2015 192 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Qua bảng thống kê mô tả, với các chỉ tiêu được đo bởi thang Likert (5 điểm), kết quả cho thấy đánh giá của các chuyên gia liên quan trong lĩnh vực xây dựng về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa như sau: Đối với công tác quản lý chất lượng công trình dân dụng, điểm trung bình thấp nhất là cá c yế u tố liên quan đế n năng lực quản lý; Đối với công tác quản lý chất lượng công trình công nghiệp, điểm trung bình thấp nhất là cá c yế u tố liên quan đế n tài chính; Đối với công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, điểm trung bình thấp nhất là cá c yế u tố liên quan đế n nguồn nhân lực; Đối với công tác quản lý chất lượng công trình thủy lợi, điểm trung bình thấp nhất là cá c yế u tố liên quan đế n công nghệ - kỹ thuật; Đối với công tác quản lý chất lượng công trình khác, điểm trung bình thấp nhất là cá c yế u tố liên quan đế n vật tư, thiết bị. 3. Đánh giá chung về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dự ng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa 3.1. Những thành tựu đạt được Những năm gần đây, do tăng cường công tác quản lý nên chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khá nh Hòa được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2007 đến năm 2013, trên địa bàn tỉnh có rấ t nhiề u công trình được Bộ Xây dựng và Công đoàn ngành xây dựng Việt Nam công nhận là công trình đạt Huy chương Vàng - chất lượng cao và bằng công trình chất lượng cao. Có được kết quả đó là nhờ đị a phương đã tậ p trung các nguồn lực dành cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được tăng cao. Các công trình xây dựng đưa vào sử dụng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới. Để tăng cường công tá c quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng, các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa đã triể n khai thự c hiệ n mộ t số nộ i dung công việ c sau: - Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng văn bản pháp quy như Luật, Nghị định, Thông tư, các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng nhằm tạo ra môi trường pháp lý cho việc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Đề ra các chủ trương, chính sách khuyến khích đầu tư trang thiết bị hiện đại, sản xuất vật liệu mới, nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học trong xây dựng, đào tạo cán bộ, công nhân nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng nói chung và quản lý chất lượng công trình xây dựng nói riêng. - Tăng cường quản lý chất lượng thông qua các tổ chức chuyên lo về chất lượng tại các hội đồng nghiệm thu các cấp, các cục giám định chất lượng, phòng giám định. - Có chính sách khuyến khích các đơn vị, tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn quố c tế (ISO) 9001:2000, tuyên dương các đơn vị đăng ký và đạt công trình huy chương vàng chất lượng cao của ngành, công trình chất lượng tiêu biểu của liên ngành. Phải thấy rằng các văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng văn bản pháp quy về cơ bản đã đủ điều kiện để quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chỉ cần các tổ chức từ cơ quan cấp trên Chủ đầu tư, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các Nhà thầu (khảo sát, tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, tư vấn giám sát, thi công xây lắp) thực hiện đầy đủ chức năng của mình một cách có trách nhiệm theo đúng trình tự quản lý, thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy phạm nghiệm thu công trình xây dựng. 3.2. Những tồn tại và nguyên nhân - Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng chưa đủ năng lực kiểm tra kiểm soát từ khâu thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình, thẩm định dự án, đến công tác lập quy hoạch, lập hồ sơ thiết kế, công tác kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. - Nhận thức về công tác quản lý chất lượng của một số Chủ đầu tư còn hạn chế. - Nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ các điều kiện về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Nhiều tổ chức tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây lắp năng lực chuyên môn còn yếu. - Cơ quan thanh tra, kiểm tra chưa phát huy hết tác dụng. Việc thực hiện chế tài về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đôi khi chưa thật kiên quyết. - Công tác giám sát cộng đồng, phản biện xã hội: các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan theo quy định của pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, chưa có điều kiện tiến hành các hoạt động hợp pháp trong công tác giám sát các dự án đầu tư. Về nguyên nhân có thể phân thành 2 loại: Về nguyên nhân khách quan: hệ thống văn bản, luật qui định của Trung ương còn nhiều bất cập, thiếu nhất quán Về nguyên nhân chủ quan: Hệ thống quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Khánh Hòa còn tồn tại nhiều yếu kém, còn mang tính chủ quan. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 2/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 193 IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trong công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa, đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng văn bản pháp quy như Luật, Nghị định, Thông tư, các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng nhằm tạo ra môi trường pháp lý cho việc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có chính sách khuyến khích các đơn vị, tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn quố c tế , tuyên dương các đơn vị đăng ký và đạt công trình huy chương vàng chất lượng cao của ngành, công trình chất lượng tiêu biểu của liên ngành. Tuy nhiên, kết quả khảo sát công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa cho thấy từ các nguyên nhân của kết quả khảo sát, nghiên cứu đề xuất một loạt các kiến nghị giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo: Việc bố trí lấy mẫu thuận tiện chưa đảm bảo phân phối mẫu đều khắp. Do vậy, ý kiến cảm nhận của cá c chuyên gia đượ c trao đổ i, phỏ ng vấ n đối với công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng có thể chưa thậ t đầy đủ. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ hoàn thiện các hạn chế này. 2. Kiến nghị Kết quả nghiên cứu cho thấy tính cấp thiết và các vấn đề trọng điểm mà Khánh Hòa cần phải thực hiện để hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: - Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn quy phạm pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Khánh Hòa. - Cải thiện các yếu tố liên quan đến kết quả khảo sát về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình quản lý của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình quản lý của các nhà thầu về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. - Hoàn thiện quá trình giám sát, phản biện xã hội về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trịnh Ngọc Chuân (2002), Một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng 4, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội. 2. Nguyễn Thị Bích Ngọc (2008), Một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao chất lượng công trình tại công ty Tây Hồ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2013), Kết quả thanh tra về hoạt động quản lý trật tự xây dựng giai đoạn 2010 - 2013, Khá nh Hòa. 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2013), Đề á n xây dự ng tỉ nh Khá nh Hoà trở thà nh đô thị trự c thuộ c trung ương và o năm 2020, Khá nh Hòa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoan_thien_cong_tac_quan_ly_chat_luong_cac_cong_trinh_xay_du.pdf
Tài liệu liên quan