• Sinh học - Chương 3: Sinh vật học côn trùngSinh học - Chương 3: Sinh vật học côn trùng

  Trưởng thành: (vũ hóa) Con trưởng thành không còn bất kỳ thay đổi nào về hình thái, cấu tạo các cơ quan  Mang đặc điểm hình thái tiêu biểu của loài Hình thái có thể rất khác nhau giữa con đực và cái Đặc tính ăn thêm

  pptx9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệpSinh học - Chương 7: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

  Cácc loàii động ng thực vậtt có xu hướng ng giảmm nhanh bởii nhiềuu tácc động ng củảa môi trường ng và con ngườii ? Công nghệ sinh họcc giúpp bảỏo tồnn hoặcc tăng sinh cácc loạii động ng thực vậtt quý hiếmm ? CNSH giúpp bảỏo tồnn cácc nguồnn gene

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiênSinh học - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên

  Vi sinh vậtt đượcc sảnn xuấtt để sử dụng ng trong thu hồii dầuu ? VSV cũng có thể đượcc sử dụng ng để tăng cường ng thu hồii dầuu bằng ng cách ch tăng sinh VSV ngay trong giếng ng dầuu. ? VSV có thể hòàa mộtt số kim loạii từ mỏ cácc hàmm lượng ng quặng ng thấpp ? Ngàỳy nay quá trình hòàa tan sinh họcc đượcc sử dụng ng đốii vớii đồng ng và n...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 5: Năng lượng và chất đốt sinh họcSinh học - Chương 5: Năng lượng và chất đốt sinh học

  Việcc sử dụng ng nhiên liệuu không phảii hóáa thạch ch dầnn đượcc chấpp nhậnn do việcc tăng nhanh củảa giá dầuu thô và khí đốtt ? Thuậnn lợii củảa nhiên liệuu không phảii hóáa thạch ch là:: ? Đa dạng ng về nguồnn và định dạng ng (lỏng ng, khí, rắnn) ? Sạch ch, không phátt thảii hoặcc giảmm phátt thảii ? Không/ít sinh khí CO2. làmm giảmm sự ấ...

  pdf57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 4: Xử lý sinh học chất thảiSinh học - Chương 4: Xử lý sinh học chất thải

  Hàng ng ngànn hợpp chấtt hữu cơ tổng ng hợpp đượcc đưa vàòo môi trường ng ? Điểnn hình cho loạii hợpp chấtt nàỳy là thuốcc trừ sâu, diệtt cỏ và bảỏo vệ thực vậtt ? Đượcc đưa vàòo môi trường ng mộtt cách ch trực tiếpp ? Mộtt nhómm khácc có khả năng gây ô nhiễm nướcc ngầmm là cácc dung môi clo hóáa. ? Mộtt loạii hóáa chấtt đượcc tổng ng hợpp c...

  pdf46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 3: Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệpSinh học - Chương 3: Công nghệ sạch, chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp

  Phầnn lớnn đượcc thảii ra từ các nhà máy bao gồmm cả rắnn và lỏng ng, có BOD cao hơn nhiềuu so vớii chấtt thảii sinh hoạtt ? Cácc chấtt thảii hữu cơ phân hủỷy đượcc xuấtt phátt từ cácc nhà máýy chế biếnn thực phẩmm, sữa, thịt, rau quả. ? Thông thường ng chấtt thảii công nghiệpp đượcc xử lý trướcc khi xả ra hệ thống ng thoátt nướcc thảii chung...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 2: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh họcSinh học - Chương 2: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học

  Chất thải lỏng đã được xử lý kỵ khí từ lâu trong các ao hồ tự nhiên hoặc nhân tạo. ?Thuận lợi của phân hủy kỵ khí là tạo ra ít bùn, sinh khí methane và không cần phải sục khí ?Bất tiện của phân hủy kỵ khí là phải có hệ thống trộn tốt, nhiệt độ yêu cầu là 370C, BOD cao 1.2 – 2 g/L, thời gian lưu nước dài 30 – 60 ngày. ?Phân hủy kỵ khí là một ...

  pdf68 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Chương 1: Chương mở đầuSinh học - Chương 1: Chương mở đầu

  Xử lý ô nhiễm bằng ng công nghệ sinh họcc ? Kiểmm soátt môi trường ng ? Xử lý cácc vùng ng đã bị ô nhiễm bằng ng kỹ thuậtt sinh họcc. ? Loạii thảii hoặcc làmm giảmm ô nhiễm hiệnn tạii. ? Ngăn chặnn ô nhiễm bằng ng cácc Công nghệ sạch ch

  pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ sau thu hoạch (phần ngũ cốc)Công nghệ sau thu hoạch (phần ngũ cốc)

  Các phương pháp đánh giá tổn thất trong bảo quản ‡ Tổn thất theo vật chất khô ‡ Tổn thất do hô hấp của hạt, mốc và vi sinh vật ‡ Tổn thất do côn trùng ‡ Tổn thất do chuột ẫ October 22, 2009 Công Nghệ Sau Thu Hoạch (Ngũ cốc) 55 - Phương pháp Lincoln – Petersen (B y – đánh dấu - bắt lại) - a/P = r/n Æ P = an/r Trong đó: P - tổng số chuột tr...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Sinh học - Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phúSinh học - Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

  Bài giảng này đoạt GIẢI BA cuộc thi Soạn Bài giảng điện tử tích hợp nội dung bảo vệ động vật hoang dã vào môn sinh học lớp 7 (năm học 2014-2015), do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) tổ chức!

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0