• Toán học - Giới hạn hàm số (phần 2)Toán học - Giới hạn hàm số (phần 2)

  Chỉ được thay tương đương qua tích các VCL Nguyên tắc ngắt bỏ VCL bậc thấp: tổng các VCL khác cấp tương đương với VCL bậc cao nhất Nguyên tắc thay tương đương trong tính giới hạn: giống VCB f(x) bị chận trong lân cận xo, (x) là VCL khi x  xo  (x) + f(x) (x) khi x  xo.

  ppt33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Toán học - Giới hạn hàm sốToán học - Giới hạn hàm số

  Nhớ kiểm tra dạng vô định trước khi lấy giới hạn. Tùy theo dạng vô định, chọn gh cơ bản thích hợp. Nếu dạng VĐ là 0,   , chuyển về 0/0 hoặc / Nếu là dạng VĐ mũ, biến đổi theo các cách sau: lấy lim của lnf(x) [u(x)]v(x)= ev(x)lnu(x) Dạng 1, dùng gh (1+x)1/x  e

  ppt29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Giới hạn dãy sốGiới hạn dãy số

  DÃY CON Cho {xn}, chọn ra các số hạng từ dãy này 1cách tùy ý theo thứ tự chỉ số tăng dần ta được 1 dãy con của {xn}. Các chỉ số của dãy con cũng kéo dài ra 

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giải tích 1 - Đạo hàm và vi phânGiải tích 1 - Đạo hàm và vi phân

  Nếu f xác định bởi 1 biểu thức sơ cấp: dùng công thức đạo hàm sơ cấp và các quy tắc(tổng, hiệu, tích, thương, hàm hợp). Nếu tại x0, biểu thức f ’ không xác định: tính bằng định nghĩa. Nếu hàm số có phân chia biểu thức tại x0: tính bằng định nghĩa. Nếu f(x) = u(x)v(x) hoặc f(x) là tích thương của nhiều hàm: tính (lnf)’

  ppt47 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Giải tích 1 - Chương 3: Đạo hàm và vi phânGiải tích 1 - Chương 3: Đạo hàm và vi phân

  Sử dụng khai triển Maclaurint trên tử số vì tử số là tổng 2 VCB cùng tương đương với x khi x→0. Còn dưới mẫu số, ta chỉ cần thay sin3x ~ x3. Như vậy, bậc của mẫu số là 3 (so với x) nên tử số ta cũng khai triển đến x3.

  ppt67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Giải tích 1 - Chương 2: Giới hạn và liên tụcGiải tích 1 - Chương 2: Giới hạn và liên tục

  So sánh các VCL: Cho A(x) và B(x) là hai vô cùng lớn khi . Giả sử Nếu k = ∞ , thì A(x) gọi là VCL bậc cao hơn B(x), Nếu k hữu hạn, khác không, thì A(x) và B(x) là hai VCL cùng cấp. ) Nếu k=1, thì A(x) và B(x) là hai VCL tương đương

  ppt84 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Môn Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)Môn Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Cho f(x) và g(x) là hai vô cùng lớn khi x x  0 . Giả sử 1) Nếu k  , thì f(x) gọi là VCL bậc cao hơn g(x). f x g x ( ) ( ( ))   2) Nếu k hữu hạn, khác không, thì f(x) và g(x) là hai VCL cùng cấp. 3) Nếu k 1 , thì f(x) và g(x) là hai VCL tương đương. f x g x ( ) ( )  Định nghĩa

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Tập xác định: R 0, laø soá voâ tyû. Khảo sát điểm gián đoạn Hàm không có giới hạn tại mọi điểm khác 0. Các điểm khác không là những điểm gián đoạn loại hai. Hàm liên tục tại x = 0

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Giải tích IBài giảng môn Giải tích I

  Cho hàm số z = f(x,y) xác định trong một miền D nào đó, M0(x0,y0) là một điểm trong của D. Ta nói rằng f(x,y) đạt cực trị tại M0 nếu với mọi điểm M trong một lân cận nào đó của M0, nhưng khác M0, hiệu số f(M) - f(M0) có dấu không đổi. Nếu f(M) - f(M0) > 0, ta có cực tiểu, nếu f(M) - f(M0) < 0, ta có cực đại.

  pdf137 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tiếp)Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tiếp)

  Tính chất 7. Nếu f(x) khả tích trên [a,b], thì | f | khả tích trên [a,b]: 8. Nếu f(x) khả tích trên [a,b], thì là những hàm liên tục trên đoạn này.

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0