• Vật lý - ThermodynamicsVật lý - Thermodynamics

  In every cycle, a heat engine absorbs 1000 J from a hot reservoir at 600K, does 400 J of work and expels 600 J into a cold reservoir at 300 K. Calculate the efficiency of the best possible engine. e= 1-300/600 =0.5 Recall that the actual engine has e=0.4.

  ppt41 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Vật lý - Bài tập quang 2015Tài liệu môn Vật lý - Bài tập quang 2015

  Bài 20: a, Góc ứng với quang phổ bậc 2 của ánh sáng có bước sóng 589nm là: Góc ứng với quang phổ bậc 2 của ánh sang có bước sóng 589,59nm là: b, Cách tử phân biệt được 2 vạch quang phổ bậc 1: Vậy ta có thể phân biệt được 2 vạch quang phổ bậc 1 của 2 ánh sang có bước song như trên.

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Vật rắnVật lý - Vật rắn

  Trả lời bài tập 5.2 - 1 • Dùng ñịnh luật 2 Newton cho • khối tâm trên trục x: • quả cầu quay quanh trục z hướng ra ngoài: • Vì ω (< 0) giảm dần khi lăn xuống nên α < 0. mg N fs x MaCM = Mg sinθ − fs Iα = − fsR Trục z hướng ra ngoài nên vật lăn xuống có ω < 0.

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Vật dẫn và điện môiVật lý - Vật dẫn và điện môi

  • Các ñiện tích liên kết tạo ra ñiện trường ngược chiều, làm cho ñiện trường trong ñiện môi nhỏ hơn ñiện trường trong chân không. • Nếu ñiện môi ñẳng hướng lấp ñầy khoảng không gian giữa hai mặt ñẳng thế của ñiện trường ngoài thì ñiện trường giảm ñi ε lần

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Từ trường tĩnhVật lý - Từ trường tĩnh

  5a. Dipole từ • Dipole từ là một dòng ñiện kín có kích thước nhỏ. • Momen dipole từ ñược ñịnh nghĩa như sau: • N là số vòng dây, • I là cường ñộ dòng ñiện, • S là diện tích của một vòng dây, • n là pháp vectơ hướng theo chiều thuận ñối với chiều dòng ñiện. pm = NISn

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Từ môiVật lý - Từ môi

  • Từ trường trong từ môi là tổng hợp của từ trường ngoài và từ trường riêng do các dipole trong từ môi tạo ra. • Nếu từ môi (ñẳng hướng) lấp ñầy không gian giới hạn giữa các ñường sức của từ trường ngoài thì từ trường trong từ môi tăng lên µ lần. • Ví dụ: nếu ñưa thanh từ môi hình trụ vào trong một solenoid, thì từ trườg trong solenoid tăng ...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 2 - Trắc nghiệm phần từ trường tĩnhVật lý 2 - Trắc nghiệm phần từ trường tĩnh

  Trả lời câu 30 • Momen lực từ tác ñộng lên vòng dây là: M = pmBsinθ. • θ là góc giữa pm và B. • pm = NIS. • M = NISBsinθ. • Hai dòng ñiện có cùng cường ñộ I, diện tích S, số vòng N và góc θ (vì cùng nằm trong một mặt phẳng), do ñó chịu tác ñộng của momen lực từ bằng nhau

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lý 2 - Phần tĩnh điệnTrắc nghiệm Vật lý 2 - Phần tĩnh điện

  Câu 30 Gọi EA là cường ñộ ñiện trường ở khoảng cách r trên trục của lưỡng cực ñiện, và EB là cường ñộ ñiện trường ở khoảng cách r trên ñường trung trực của lưỡng cực ñiện. So sánh ta có: (a) EA/EB = 1,5 (b) EA/EB = 3 (c) EA/EB = 2,5 (d) EA/EB = 2

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Vật lý 2 Vật dẫn và Điện môiTrắc nghiệm Vật lý 2 Vật dẫn và Điện môi

  Câu 19 Một tụ ñiện phẳng ñược lấp ñầy bởi hai ñiện môi như hình vẽ. So sánh ñộ lớn của vectơ cường ñộ ñiện trường trong hai ñiện môi ta có: (a) E1 = E2 (b) ε1E1 = ε2E2 (c) ε1E2 = ε2E1 (d) (ε1 − 1)E2 = (ε2 − 1)E1 ε 1 ε2 Trả lời câu 19 • Trên mặt phân cách hai ñiện môi ta có: D 1n = D2n. • Vì vectơ cảm ứng ñiện trường song song với p...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Cảm ứng điện từ và Điện từ trường biến thiênTrắc nghiệm Cảm ứng điện từ và Điện từ trường biến thiên

  Trả lời câu 13 • (a) là ñịnh luật Ampère, dùng cho từ trường tĩnh. • (b) và (c) là ñịnh luật Gauss ñối với từ trường. • Định luật về dòng ñiện toàn phần (hay ñịnh luật

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0