• Đề cương chi tiết học phần môn Hóa Lý 1 (Physical Chemistry 1)Đề cương chi tiết học phần môn Hóa Lý 1 (Physical Chemistry 1)

  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Không ăn uống, hút thuốc trong phòng học - Tắt điện thoại, máy nghe nhạc, các thiết bị điện tử khác khi ngồi trong lớp - Nộp bài tập đúng thời gian qui định. - Những sinh viên vắng thi được phép thi lại vào ngày họ quay trở lại lớp. Để được thi lại, sinh viên cần liên hệ với giáo viên để xếp lịc...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần môn Hóa lý công nghệ hóa physical chemistryĐề cương chi tiết học phần môn Hóa lý công nghệ hóa physical chemistry

  Chương 6: Đặc Trƣng Của Dung Dịch Hỗn Hợp khí - Dung dịch - Thành phần dung dịch: các cách biểu diễn nồng độ dung dịch - Đại lượng mol riêng phần - Hỗn hợp khí lý tưởng - Hỗn hợp khí thực: hoạt áp Chương 7: Dung Dịch Lỏng Vô Cùng loãng - Áp suất hơi bão hòa. Độ hạ áp suất hơi bão hòa của dung dịch loãng chứa chất tan không bay hơi. - Độ t...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần môn Thực tập Hóa lý – Công Nghệ Hóa HọcĐề cương chi tiết học phần môn Thực tập Hóa lý – Công Nghệ Hóa Học

  Giúp sinh viên xác định độ tan S của muối ít tan ở các nhiệt độ khác nhau, từ đó xác định tích số tan phụ thuộc nhiệt độ, sau đó bằng phương pháp đồ thị tính H 0 , S 0 và G0 . Sinh viên dựa vào phương pháp nghiệm lạnh xác định được khối lượng phân tử của chất hữu cơ. Môn học giúp sinh viên xác định được bậc riêng và bậc chung cho phản ứng hó...

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 15: Conjugated systems, orbital symmetry, and ultraviolet spectroscopyHóa học - Chapter 15: Conjugated systems, orbital symmetry, and ultraviolet spectroscopy

  These compounds are an isolated diene, two conjugated dienes, and a conjugated triene. The isolated diene will have the shortest value of lmax (185 nm), close to that of cyclohexene (182 nm). The second compound looks like 3-methylenecyclohexene (232 nm) with an additional alkyl substituent (circled). Its absorption maximum should be around (232 ...

  ppt56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 17: Reactions of aromatic compoundsHóa học - Chapter 17: Reactions of aromatic compounds

  Benzylic carbocations are resonance-stabilized, easily formed. Benzyl halides undergo SN1 reactions. Benzylic halides are 100 times more reactive than primary halides via SN2. The transition state is stabilized by a ring.

  ppt70 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 18: Ketones and aldehydesHóa học - Chapter 18: Ketones and aldehydes

  Forms hydrazone, then heat with strong base like KOH or potassium tert-butoxide. Use a high-boiling solvent: ethylene glycol, diethylene glycol, or DMSO. A molecule of nitrogen is lost in the last steps of the reaction.

  ppt67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 19: AminesHóa học - Chapter 19: Amines

  In the presence of a strong base, primary amides react with chlorine or bromine to form shortened amines, with the loss of the carbonyl carbon atom. This reaction, called the Hofmann rearrangement, is used to synthesize primary and aryl amines.

  ppt86 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 20: Carboxylic acidsHóa học - Chapter 20: Carboxylic acids

  Ammonia and amines react with acid chlorides to give amides NaOH, pyridine, or a second equivalent of amine is used to neutralize the HCl produced to prevent protonation of the amine.

  ppt56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 687 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 21 - Part 1: Structure and properties of carboxylic acid derivativesHóa học - Chapter 21 - Part 1: Structure and properties of carboxylic acid derivatives

  The carbonyl carbons of acid derivatives appear at shifts around 170 to 180 ppm, slightly more shielded than the carbonyl carbons of ketones and aldehydes. The a-carbon atoms absorb around 30 to 40 ppm.

  ppt30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0

 • Hóa học - Chapter 21 - Part 2: Reactions of carboxylic acid derivativesHóa học - Chapter 21 - Part 2: Reactions of carboxylic acid derivatives

  Polycarbonates are polymers bonded to the carbonate ester linkage. The diol used to make Lexan® is a phenol called bisphenol A, a common intermediate in polyester and polyurethane synthesis.

  ppt53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 11/01/2019 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0