• Địa lý - Chương 2: Chuyển đổi ảnhĐịa lý - Chương 2: Chuyển đổi ảnh

  Phân tích thành phần chính: Khi tổ hợp màu, chỉ sử dụng 3 kênhVì vậy, lượng thông tin trên các kênh còn lại không được sử dụng. Mặt khác, vấn đề lưu trữ dữ liệu ảnh cũng được xem xét đến, trong khi lưu trữ nhiều kênh ảnh mà lượng thông tin tăng thêm hầu như rất ít. Vì vậy, kỹ thuật phân tích thành phần chính (Principle Component Analysis – P...

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 1: Ảnh vệ tinh quang họcĐịa lý - Chương 1: Ảnh vệ tinh quang học

  Tích hôïp RS vaø GIS trong nghieân cöùu vaø trieån khai caùc öùng duïng nhö: thaønh laäp baûn ñoà chuyeân ñeà söû duïng ñaát, theo doõi bieán ñoäng ñaát ñai,. AÛnh vieãn thaùm sau khi ñöôïc xöû lyù vaø ñaêng kí toïa ñoä seõ trôû thaønh nguoàn cung caáp döõ lieäu quan troïng cho GIS, ngöôïc laïi döõ lieäu GIS hoã trôï raát nhieàu cho vieäc xöû ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Trắc địa đại cươngBài giảng môn Trắc địa đại cương

  Các yếu tố chính của đường cong tròn: Các điểm chính của đường cong tròn gồm: tiếp điểm đầu Tđ ; tiếp điểm cuối Tc và điểm giữa G. Đoạn tiếp tuyến (đoạn tiếp cự): T Đoạn phân giác(đoạn phân cự): P Chiều dài đường cong (TđTc): K

  ppt168 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0

 • Dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậuDạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Giáo viên nêu mục đích và tầm quan trọng của túi dụng cụ khẩn cấp: - Trong trương hợp khẩn cấp, chúng ta phải sơ tán nhanh khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng ta thương chỉ có đủ thơi gian để mang đi những vật dụng cần thiết nhất. Túi dụng cụ khẩn cấp sẽ đựng các vật dụng hữu ích giúp chúng ta sống sót. - Chúng ta phải chuẩn bị túi ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 6: Tổ chức lãnh thổ ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệpĐịa lý - Chương 6: Tổ chức lãnh thổ ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

  Nông nghiệp: Trong định h-ớng phát triển nông nghiệp thì chuyển dịch cơ cấu ngành, đ-a tỷ trọng chăn nuôi lên 37% so với hiện nay là 20% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển bền vững, tăng tỷ suất hàng hoá nông sản; coi trọng thâm canh, nghiên cứu chuyển đổi mùa vụ để phòng tránh thiên tai...

  pdf100 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế Việt NamGiáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam

  Ngành công nghiệp chế biến l-ơng thực - thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng có vị trí quan trọng, đảm bảo cung cấp dinh d-ỡng, thuận tiện cho đời sống sinh hoạt, góp phần tái tạo lại sức khoẻ cho ng-ời lao động. Ngoài ra nó còn giải phóng cho lao động nội trợ thoát khỏi ảnh h-ởng phụ thuộc vào bếp núc cổ truyền; thông qua các hoạt động chế biế...

  pdf65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 5: Bản đồ địa chínhĐịa lý - Chương 5: Bản đồ địa chính

  Phương pháp thành lập bản đồ địa chính gốc: ? Thành lập bằng các phương pháp đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa. ? Thành lập bằng các phương pháp đo vẽ từ không ảnh, ảnh vệ tinh độ phân giải cao. ? Kết hợp bổ sung giữa đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa và điều vẽ từ không ảnh. PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 4: Bản đồ địa hìnhĐịa lý - Chương 4: Bản đồ địa hình

  KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ? Đọc hiểu nội dung bản đồ địa hình. ? Xác định độ cao của các điểm bất kỳ trên bản đồ. ? Xác định tọa độ (tọa độ địa lý và tọa độ vuông góc) của các điểm trên bản đồ địa hình. ? Đo tính khoảng cách, đo tính diện tích, đo tính thể tích. ? Xác định độ dốc; Vẽ lát cắt địa hình. ? Xác định phần nhìn thấy và phần...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 3: Ngôn ngữ bản đồ và tổng quát hóa bản đồĐịa lý - Chương 3: Ngôn ngữ bản đồ và tổng quát hóa bản đồ

  Các hình thức tổng quát hóa bản đồ: ? Chọn lọc đối tượng: loại bỏ các đối tượng nhỏ khi chuyển từ bản đồ tỷ lệ lớn xuống tỷ lệ nhỏ. ? Gom các đối tượng riêng lẻ lại với nhau để tạo thành đối tượng lớn hơn. ? Khái quát hóa đặc trưng số lượng, khái quát hóa các đặc trưng chất lượng. ? Thay các kí hiệu riêng bằng các kí hiệu tập hợp

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0

 • Địa lý - Chương 2: Cơ sở toán học bản đồĐịa lý - Chương 2: Cơ sở toán học bản đồ

  PHÂN MẢNH VÀ DANH PHÁP BẢN ĐỒ ? Phân mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ? Bản đồ 1:1.000: chia tờ 1:2.000 làm 4 mảnh, đánh kí hiệu I.IV, trái qua phải, trên xuống dưới. ? Phiên hiệu: giống phiên hiệu mảnh 1:2.000 ? VD: F-48-68-(200-a-III).

  pdf47 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0