• Kĩ thuật viễn thông - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi FourierKĩ thuật viễn thông - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier

  Nhận xét về đáp ứng của hệ thống LTI với tín hiệu tuần hoàn  y(t) cũng được biểu diễn dưới dạng chuỗi Fourier với các hệ số là D nH(n 0)  y(t) là tín hiệu tuần hoàn cùng tần số với f(t)  Các thành phần tần số khác nhau của f(t) khi qua HT LTI sẽ bị thay đổi khác nhau về biên độ và pha tùy thuộc vào H( )  HT LTI đóng vai trò là một bộ chọn...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi Fourier - Lecture: 7Kĩ thuật viễn thông - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi Fourier - Lecture: 7

  .2. Các tính chất của biến đổi Fourier  Liên hiệp phức và tính đối xứng liên hiệp phức: f(t) F(ω)= f(t)e dt jωt f(t) F( 21π ω)e dω jωt * j 1 1 ωt * * jωt f (t) [ F( 2π 2π ω)e dω] F (ω)e dω 1 * jωt 2π F ( ω)e dω f (t) F ( * * ω) F( ω)=F (ω) * f(t):Real |F(ω)| : even function of ω F(ω) : odd function of ω

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi FourierKĩ thuật viễn thông - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi Fourier

  Ước lượng băng thông của tín hiệu điều chế:  Xét trường hợp tổng quát: tần số tín hiệu điều chế thay đổi quanh tần số sóng mang c. Giả sử là c- đến c+ Băng thông của y (t) là 2 !!!?  Tìm : i c dφ(t) ω =ω +k dt p p dφ(t) ω=kφ' ;φ' max | | dt Nếu chọn k 0 thì =0 y (t) có băng thông bằng 0!!!?  Băng thông của y (t) có dạng: 2 ω+X X=2ωM

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 5: Lấy mẫu (Sampling) - Lecture: 9Kĩ thuật viễn thông - Chương 5: Lấy mẫu (Sampling) - Lecture: 9

  5.1.2. Lấy mẫu trong miền tần số  Điều kiện khôi phục lại tín hiệu gốc khi lấy mẫu phổ của tín hiệu T0 τ ω 2π/τ 0  Lấy mẫu phổ tín hiệu đã được lấy mẫu

  pdf25 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace - Lecture: 10Kĩ thuật viễn thông - Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace - Lecture: 10

  Khai triển các hàm proper:  Giả sử các pole là: s= 1, 2, 3,  Khai triển F(s) dùng quy luật sau: • Các pole không lặp lại:

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi LaplaceKĩ thuật viễn thông - Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace

  Hiệu chỉnh hệ thống dùng quỹ đạo nghiệm số  G c(s)=1/s (bố trí pole tại 0) sẽ bảo đảm cải thiện chất lượng xác lập. Tuy nhiên lại làm giảm chất lượng quá độ, và tính ổn định của hệ thống!!!

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tựKĩ thuật viễn thông - Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự

  Ví dụ 2: Thiết kế bộ lọc thông dãi Chebyshev thỏa mãn các yêu cầu sau: r trong dãi thông (1000 2000) 1dB; độ lợi dãi chắn ( 450 hoặc 4000) Gs -20dB? Ví dụ 3: Thiết kế bộ lọc thông dãi Butterworth thỏa mãn các yêu cầu sau: Độ lợi trong dãi thông (1000 2000) -1dB; độ lợi dãi chắn ( 450 hoặc 4000) Gs -20dB?

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • Signal processing - Fourier representation of signalsSignal processing - Fourier representation of signals

  1. Sinusoidal Signals and their Properties 2. Fourier Representation of Continuous – Time Signals 3. Fourier Representation of Discrete – Time Signals 4. Summary of Fourier Series and Fourier Transforms 5. Properties of the Discrete – Time Fourier Transform a) Relationship to the z – Transform and Periodicity b) Symmetry Properties c) Opera...

  pdf77 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 0

 • Full transition to terrestrial digital broadcasting in JapanFull transition to terrestrial digital broadcasting in Japan

  households that have not shifted to digital and are exempted from entire NHK reception fee that meet the following requirements ; ○ households on a welfare benefit ○ Residential tax-exempt households including a person with a disability person ○ households living in social welfare facilities ○ households subject to Disaster Relief Law *star...

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống thông tin vệ tinh - Chương 1 - Đại cương về thông tin vệ tinhHệ thống thông tin vệ tinh - Chương 1 - Đại cương về thông tin vệ tinh

  Tín hiệu ñược thu bởi anten sẽ được qua phần tiền khuyếch đại và chuyển ñổi xuống băng cơ bản. Sau ñó tín hiệu sẽ ñược giải ñiều chế, tách bản tin ñiều hướng (bao gồm vị trí của vệ tinh) và tách mã C/A. Hai thông tin trên kết hợp với đồng hồ của máy thu sẽ ñược ñưa vào bộ xử lý ñể tính toán vị trí của máy thu. Tín hiệu lối ra của máy thu bao g...

  pdf155 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0