• Xử lý số tín hiệu - Chương 7: Thiết kế bộ lọc sốXử lý số tín hiệu - Chương 7: Thiết kế bộ lọc số

  Dễ trở nên bất ổn nếu quá trình lượng tử tham số làm cho các cực bị đẩy ra khỏi vòng tròn đơn vị  Không thể đạt pha tuyến tính trên toàn khoảng Nyquist

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0

 • Xử lý số tín hiệu - Chương 8: Biến đổi DFT và FFTXử lý số tín hiệu - Chương 8: Biến đổi DFT và FFT

  Khi đã thực hiện xong việc tính toán cho 1 tầng thì ta không cần lưu kết quả của tầng trước nữa. Do đó, tổng cộng ta chỉ cần 2N thanh ghi để lưu giá trị phức của ngõ vào, kết quả cũng như toàn bộ quá trình tính toán -> có thể thực hiện tính toán tại chỗ.  Giải thuật dựa vào sự chia nhỏ chuỗi thời gian rời rạc x(n) được gọi là giải thuật chia...

  pdf34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 0

 • Xử lý tín hiệu số sampling and reconstructionXử lý tín hiệu số sampling and reconstruction

  Exercises 2a • A sound wave has the form where t is in milliseconds. What is the frequency content of this signal? Which parts of it are audible and why?

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0

 • Xử lý tín hiệu số signal and system in time domainXử lý tín hiệu số signal and system in time domain

  Structure for the realization of LTI systems • Consider the 1st order system • This realization uses separate delays for both input and output, called Direct Form 1 structure

  pdf90 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0

 • Xử lý tín hiệu số Z - TransformXử lý tín hiệu số Z - Transform

  Causal signals are characterized by ROCs that are outside the maximum pole circle. • Anticausal signals have ROCs that are inside the minimum pole circle. • Mixed signals have ROCs that are the annular region between two circles—with the poles that lie inside the inner circle contributing causally and the poles that lie outside the outer cir...

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Tín hiệu và hệ thốngBài giảng môn Tín hiệu và hệ thống

  1.1.5. Các tín hiệu thông dụng a) Hàm bước đơn vị u(t) b) Xung đơn vị (t) c) Hàm mũ

  pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 583 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 1: Cơ bản về tín hiệu và hệ thốngKĩ thuật viễn thông - Chương 1: Cơ bản về tín hiệu và hệ thống

  b) Tính khả nghịch  Hệ thống khả nghịch: ngỏ vào phân biệt  ngỏ ra phân biệt. Khi đó tồn tại một hệ thống nghịch đảo để khi ghép liên tầng hai hệ thống thuận và nghịch tạo thành hệ thống đơn vị.

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 0

 • Chương 2: Phân tích hệ thống LTI trong miền thời gian - Lecture: 3Chương 2: Phân tích hệ thống LTI trong miền thời gian - Lecture: 3

  2.2.2. Đáp ứng xung và biểu diễn hệ thống LTI bằng tích chập  Tính tích chập: f(t) h(t)= f( )h(t )d (Lưu ý: ta sẽ tính tích phân trên tính theo thang thời gian còn t là tham số cũng chính là biến thời gian của kết quả)

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 2: Phân tích hệ thống LTI trong miền thời gianKĩ thuật viễn thông - Chương 2: Phân tích hệ thống LTI trong miền thời gian

  Kết luận:  Hệ thống ổn định tiệm cận khi tất cả các nghiệm của PT đặc trưng nằm bên trái của mặt phẳng phức  Hệ thống ổn biên khi có nghiệm đơn trên trục ảo và các nghiệm còn lại nằm ở nữa trái của MP phức

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier - Lecture: 5Kĩ thuật viễn thông - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier - Lecture: 5

  Ứng dụng của tính tương quan giữa hai tín hiệu: xử lý tín hiệu radar, sonar, thông tin số, và nhiều ứng dụng khác  Hàm tương quan giữa hai tín hiệu (tương quan chéo) Thực tế tín hiệu thu luôn bị trễ đi so với tín hiệu gốc, do vậy để so sánh tương quan người ta phải dùng tới hàm tương quan cho các tín hiệu

  pdf7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0