• Kĩ thuật viễn thông - Chương 4: Mã sửa saiKĩ thuật viễn thông - Chương 4: Mã sửa sai

  Ta sẽ xây dựng bộ mã thỏa yêu cầu bằng cách chỉ ra các cột c(r1), c(r2), , c(rn) của ma trận chẵn lẻ tương ứng. Huỳnh Văn Kha 9/30/2010 12 • Các cột này cần phải thỏa điều kiện: mọi tập gồm 2e cột đều độc lập tuyến tính.

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 4: Phân tích tín hiệu liên tục theo thời gian biến đổi fourierKĩ thuật viễn thông - Chương 4: Phân tích tín hiệu liên tục theo thời gian biến đổi fourier

  Trong thực tế, việc nhân tín hiệu analog thường phức tạp và tốn kém. Do đó, trong bộ điều chế biên độ, cần tìm ra cách khác để nhân m(t) với cosct . May mắn là trong trường hợp này, ta có thể thay phép nhân bằng tác động chuyển mạch. Tương tự cho trường hợp giải điều chế. Trong sơ đồ hình P4.7-3a, chu kỳ của xung vuông tuần hoàn x(t) trong hình...

  pdf73 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục theo thời gian dùng biến đổi laplaceKĩ thuật viễn thông - Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục theo thời gian dùng biến đổi laplace

  Biến đổi Fourier không được dùng trực tiếp khi phân tích hệ thống không ổn định, hay ở biên ổn định. Hơn nữa, các ngõ vào còn bị giới hạn là các ngõ vào phải có biến đổi Fourier, nên không dùng được khi tín hiệu tăng theo dạng mủ. Các giới hạn này xuất phát tử các thành phần phổ dùng trong biến đổi Fourier để tạo ra f(t) là các hàm sin hay hàm ...

  pdf96 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 543 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 3: Đáp ứng tần số và mạch lọc tương tựKĩ thuật viễn thông - Chương 3: Đáp ứng tần số và mạch lọc tương tự

  Vẽ đáp ứng tần số được đơn giản hóa bằng cách dùng đơn vị logarithm cho trục biên độ và trục tần số, và được gọi là giảm đồ Bode. Dùng đơn vị logarithm cho phép thực hiện phép cộng (thay vì nhân) đáp ứng biên độ của bốn dạng thừa số trong hàm truyền là (1) hằng số (2) có cực hay zêrô tại gốc (3) có cực hay zêrô bậc nhất (4) có các cực hay zêrô ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chương 7: Lấy mẩu tín hiệuKĩ thuật viễn thông - Chương 7: Lấy mẩu tín hiệu

  Trong thí dụ 5.3, ta lấy mẩu tín hiệu f(t) bằng cách nhân tín hiệu này với chuỗi xung pT(t), và có được tín hiệu được lấy mẩu vẽ trong hình 5.8d. Phương pháp này được gọi là lấy mẩu tự nhiên. Hình P5.1-7 vẽ dạng lấy mẩu thường gọi là lấy mẩu dùng đỉnh phẳng (flat top sampling) của cùng tín hiệu f(t) = sinc2(5t). (a) Chứng tõ là có thể khôi phụ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chapter 3: Low noise amplifier (lna)Kĩ thuật viễn thông - Chapter 3: Low noise amplifier (lna)

  An alternative design is based on the Gilbert cell multiplier in below figure, where The ratio of the diode equations with negligible saturation current gives a second relationship: Combining of these two equations gives an expression for IC1.

  pdf73 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật viễn thông - Chapter 5: If amplifiers and filtersKĩ thuật viễn thông - Chapter 5: If amplifiers and filters

  Hybrid Methods: To meet various design goals, combinations of the above method may be employed:  Several PLL synthesizers can be combined to create a multi-loop synthesizer.  DDS and a PLL can be combined to achieve fine step sizes, yet the wide tuning range of a PLL

  pdf65 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 0

 • Signal processing - The discrete fourier transformSignal processing - The discrete fourier transform

  Computational Fourier Analysis 2. The Discrete Fourier Transform 3. Sampling the Discrete – Time Fourier Transform 4. Properties of the Discrete Fourier Transform 5. Linear Convolution Using the DFT 6. Fourier Analysis of Signals Using the DFT 7. Direct Computation of the DFT 8. The FFT Idea Using a Matrix Approach 9. Decimation – in – Time...

  pdf123 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0

 • Signal processing - Discrete – Time signals and systemsSignal processing - Discrete – Time signals and systems

  Discrete – Time Signals Discrete – Time Systems Convolution Description of Linear Time – Invariant Systems Properties of Linear Time – Invariant Systems Analytic Evaluation of Convolution Numerical Computation of Convolution Real – Time Implementation of FIR Filters FIR Spatial Filters Systems Described by Linear Constant – Coefficient Di...

  pdf74 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0

 • Digital Signal processing - Chapter 0: IntroductionDigital Signal processing - Chapter 0: Introduction

  Cho bộ lọc thông thấp có đáp ứng biên độ phẳng 0dB trong khoảng [0  4]KHz, suy giảm với độ dốc 12dB/octave trong khoảng [4  8]KHz và suy giảm với độ dốc 20dB/decade ngoài 8KHz. Tìm giá trị đáp ứng biên độ của bộ lọc tại các tần số sau: a) 2KHz. b) 3KHz. c) 5KHz. d) 6KHz. e) 7KHz. f) 8KHz. g) 10KHz. h) 12KHz. i) 16KHz. j) 20KHz

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 504 | Lượt tải: 0