• Lễ hội nghinh Ông của cộng đồng ngư dân An Thủy (huyện Ba Tri - Tỉnh Bến Tre)Lễ hội nghinh Ông của cộng đồng ngư dân An Thủy (huyện Ba Tri - Tỉnh Bến Tre)

  The paper introduces, analyzes as well as finds out values and typical features of the whale worshiping festival from An Thuy fishing community (in Ba Tri district, Ben Tre Province). The basis of research used to complete the paper are theories of functionalism and structuralism combining with field study methods belonging to the ethnology...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nayChợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

  This paper is a monographical study about the activities of floating markets in the Mekong Delta. Whereby, we would like to present some activities of floating market sytem in terms of nets of merchandise, ways of consuming as well as factors effecting the current floating market development in the Mekong delta. The paper is written basing o...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Chùa Thầy và chư thánh tổ sưChùa Thầy và chư thánh tổ sư

  đà có khá đầy đủ, người Việt Nam tu hành đắc đạo cùng không phải là ít Vì vậy, các Phật tử hày luôn tỉnh giác. Điểu quan trọng là phải biết -vén bức rèm của hình thức' dể di thang đến chân như. Có giác ngộ” mới có "tu chứng cùng ví như ta có mảnh ruộng thì ta phải cày, cuớc. gieo tróng. cây. làm cỏ. chăm sóc. bảo vệ thì mới có thu hoạch dược hoa tr...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Toàn cảnh quan hệ Nga - Vatica - Nguyễn Văn DũngToàn cảnh quan hệ Nga - Vatica - Nguyễn Văn Dũng

  Giáo hội Công' giáo Rome xích gán quan điểm lại với nhau. Ngày 13/3/2007, Vladimir Putin đà có một cuộc gặp gờ với Giáo hoàng Benedict© XVI tại Vatican. Sau cuộc trao dổi với Giáo hoàng Rome, Tổng thõng Nga đà tặng Ngài 2 tập Bách khoa thư Còng- giáo bằng tiêng Nga do dòng Phanxicô (Franciscan Order) xuất bản tại Nga. Ngày 3/12/2009. trong chuyên...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Quá trình biến đổi kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu đổi mới (1986-2006)Quá trình biến đổi kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu đổi mới (1986-2006)

  Khu vực kinh tế III, năm 1995 có 476.069 lao động, chiếm 27,3% cơ cấu, đến năm 2006 số lao động tăng lên 971.616 người, chiếm 34,9% cơ cấu. Tóm lại, quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước trong 20 năm đầu đổi mới đã mở rộng thành phần kinh tế từ 2 thành 6 và mở đường cho các thành phần kinh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1965-1968Hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam thời kỳ 1965-1968

  In the most difficult moments of the war against America, the Central Propaganda Committee’s Department for South Vietnam undertook the mission of “fire holding” and “heat transferring” to the battle of the South of Vietnam. From the requirement of the resistance, the Central Propaganda Committee’s Department for South Vietnam organized man...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Hữu quân phó tiết chế, cai cơ Nguyễn Cửu ĐàmHữu quân phó tiết chế, cai cơ Nguyễn Cửu Đàm

  Nine Dam principle historical figures who contributed in many fields. First of all he is a talented military by helping Nguyên smashed invasive action of Siamese troops, stabilize the situation Chenla. He is a visionary plan for building exceptional savings Ban Bich with three sides and one side of the river, along with the security station ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Đóng góp của đồng bào Công giáo Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa - Xã hộiĐóng góp của đồng bào Công giáo Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa - Xã hội

  Tóm lại, trong những năm qua, người Công giáo đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, tham gia xây dựng đời sống văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội. Với những kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, người Công giáo Việt Nam đã góp phần không nhỏ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời, những kết quả t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Văn miếu, văn từ, văn chỉ trong lịch sử Việt NamVăn miếu, văn từ, văn chỉ trong lịch sử Việt Nam

  Ngày nay, Nho học không còn vị trí quan trọng như trước, chỉ có rất ít người Việt Nam biết chữ Hán. Hầu hết Văn Miếu, Văn Thánh hàng tỉnh, Văn Từ, Văn Chỉ đã bị phá hủy nhiều. Mặt khác, tư liệu về Văn Từ, Văn Chỉ cũng không nhiều, nên việc nghiên cứu vấn đề này có phần hạn chế. Như vậy, Văn Miếu ở Việt Nam ra đời từ thời Lý, phát triển qua...

  pdf9 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Những loại hình kinh tế biển, đảo và tiềm năng kinh tế tại vùng biển Nam Bộ, Việt Nam – Tiếp cận sinh thái văn hóa (cultural ecology)Những loại hình kinh tế biển, đảo và tiềm năng kinh tế tại vùng biển Nam Bộ, Việt Nam – Tiếp cận sinh thái văn hóa (cultural ecology)

  We apply the theory of cultural ecology to understand the adaptation of fishing communities and residents to the natural ecology of the southern region (of Vietnam). Cultural ecology describes the process of adapting between the social environments of an individual community to surrounding natural environment. Through reproducing rational in...

  pdf15 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 05/12/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0