Câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Chọn câu trả lời đúng: Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh dược xuất bản vào năm nào? a. Năm 1920. b. Năm 1922. c. Năm 1925. d. Năm 1927. 2. Chọn câu trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp năm nào? a. Cuối năm 1915. b. Cuối năm 1916. c. Cuối năm 1917. d. Cuối năm 1918. 3. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? a. Bản chất cách mạng. b. Bản chất khoa học. c. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để. d. Phương pháp làm việc biện chứng.

pdf23 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo) Mã đề cương chi tiết: TCDB016 1. Chọn câu trả lời đúng: Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh dược xuất bản vào năm nào? a. Năm 1920. b. Năm 1922. c. Năm 1925. d. Năm 1927. 2. Chọn câu trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp năm nào? a. Cuối năm 1915. b. Cuối năm 1916. c. Cuối năm 1917. d. Cuối năm 1918. 3. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? a. Bản chất cách mạng. b. Bản chất khoa học. c. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để. d. Phương pháp làm việc biện chứng. 4. Chọn câu trả lời đúng: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản? a. Con bạch tuộc. b. Con chim đại bàng. c. Con đỉa hai vòi. d. Cả a, b, c đều sai. 5. Câu: “... chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Đường cách mệnh. b. Chánh cương vắn tắt của Đảng. c. Sách lược vắn tắt của Đảng. d. Chương trình tóm tắt của Đảng. 6. Núi Các Mác, suối Lê nin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc tỉnh nào? a. Lạng Sơn. b. Tuyên Quang. c. Cao Bằng. d. Thái Nguyên. 7. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là chế độ xã hội như thế nào? a. Hoàn chỉnh về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. b. Có nền kinh tế phát triển cao. c. Phát triển cao về văn hóa, đạo đức. d. Cả a, b, c đều sai. 8. Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những hình thức sở hữu đó là gì? a. Sở hữu nhà nước. 1 b. Sở hữu hợp tác xã. c. Sở hữu của người lao động riêng lẻ. d. Tất cả các hình thức sở hữu trên. 9. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chế độ dân chủ mới có những yếu tố nào? a. Chủ nghĩa tư bản. b. Chủ nghĩa xã hội. c. Cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội. d. Cả a, b, c đều sai. 10. Điền vào chỗ trống, hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh. “Rằng đây bốn biển một nhà ..................... đều là anh em”. a. Lao động thế giới. b. Bống phương vô sản. c. Vàng đen trắng đỏ. d. Cả a, b, c đều sai. 11. Nhận định: “Dân ta có một ồng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một là sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt aua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn độc lập. b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng. c. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam. 12. Chọncâu trả lời đúng: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là: a. Tinh thần yêu nước; Ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc. b. Tổng kết những kinhnghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới. c. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. d. Tất cả a, b, c. 13. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, văn nghệ là: a. Lĩnh vực của đời sống xã hội. b. Nghệ thuật. c. Cả a, b, d đều sai. d. Mặt trận. 14. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì? a. Không giày xéo lên lợi ích cá nhân. b. Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể. c. Loại bỏ lợi ích cá nhân. d. Cả a, b, c đều sai. 15. Chọn Luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hóa và kinh tế. b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hoá. c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển chỉ kinh tế. 2 d. Cả a, b, c đều sai. 16. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì? a. Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết. b. Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng. c. Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt. d. Phát triển khoa học nước nhà. 17. Tác phẩm Đạo đức cách mạng là một văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì? a. Nguyễn Ái Quốc. b. Trần Lực. c. Hồ Chí Minh. d. T.L. 18. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới hiện nay là gì? a. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ. b. Có nguy cơ diễn ra chiến tranh thế giới. c. Nạn khủng bố hoành hành. d. Xuất hiện các vấn đề toàn cầu. 19. Chọn câu trả lời đúng: Hồ Chí Minh đề cập đến công tác xây dựng Đảng trên những mặt nào? a. Tư tưởng, chính trị, đạo đức b. Tổ chức, cán bộ. c. Cả a, b đúng. d. Cả a, b sai. 20. Chọn câu trả lời đúng: Tác phẩm nào sau đây là của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn độc lập. b. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. c. Hệ tư tưởng Đức. d. Bút ký triết học. 21. Đoạn viết dưới đây ghi lại các luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Trong số những luận điểm, luậnđiểm nào được Hồ Chí Minh viết trong Di chúc? a. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. b. Ai có tài, cs đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ. c. Để thựchành đoàn kết phải có tấm lòng khoan dung đại độ với con người. d. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. 22. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về dại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là ............ của đại đoàn kết”? Hãy ch ọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng a. nền gốc b. cơ sở. c. đặc điểm. d. thành công 23. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “..... muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết........., đoàn kết thật sự và cùng nhau tiến bộ”? 3 Hãy ch ọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: a. Chặt chẽ. b. Lâu dài. c. Một khối. d. Với nhau. 24. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong mấy triệu ngưoiừ cũng có người thế này thế khác, nhưng thếnày hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hòng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”? Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây? a. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc. b. Vài trò của đại đoàn kết dân tộc. c. Nguyên tắc cây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc. d. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. 25. Chọn câu trả lời đúng: Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, , Đảng ta đã thành lập Mặt trận Liên Việt vào năm nào? a. Năm 1951. b. Năm 1936. c. Năm 1939. d. Năm 1952. 26. Trong các luận điểm sau về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa ? a. Phải nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. b. Văn hóa cũng là một mặt trận. c. Xây dựng chính trị : dân quyền d. Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau đổi cho văn hóa Việt nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam. 27. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh dạy : « việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi ». Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây : a. Văn hóa đời sống. b. Văn hóa văn nghệ. c. Văn hóa giáo dục. d. Văn hóa chính trị. 28. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947), Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn câu thơ : « mình hơn người thì chớ kiêu căng. Người hơn mình thì chớ nịnh hót. Thấy của người thì chớ tham lam. Đối với mình thì chớ bủn xỉn ». Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây : a. Văn hóa văn nghệ. b. Văn hóa đời sống. c. Văn hóa giáo dục. d. Văn hóa chính trị. 4 29. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm : Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến. Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Xây dựng nền văn hóa mới. b. Tính chất nền văn hóa. c. Vai trò, vị trí của văn hóa. d. Chức năng của văn hóa. 30. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « hấp thụ những cái mới của văn hóa thế giới ». Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Tính chất nền văn hóa. b. Chức năng của văn hóa. c. Vai trò, vị trí của văn hóa. d. Xây dựng nền văn hóa mới. 31. Trong bài thơ cảm tưởng đọc « Thiên gia thi » (1942) của Hồ Chí Minh có 2 câu thơ : « Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết xung phong » Hãy xác định câu thơ trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Tính chất nền văn hóa. b. Vai trò, vị trí của văn hóa. c. Chức năng của văn hóa. d. Xây dựng nền văn hóa mới. 32. Trong những luận điểm về đạo đức sau của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Sửa đổi lối làm việc ? a. Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, là nền tảng của thi đua ái quốc. b. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. c. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều : nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. d. Đem lòng « chí công vô tư » mà đối với người, với việc. Đối lập với « chí công vô tư » là « dĩ công vi tư », đó là điều mà đạo đức cách mạng đòi hỏi phải chống lại. 33. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết : « Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ «cộng sản » mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức ». Đoạn văn trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây ? a. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu. b. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh c. Sửa đổi lối làm việc d. Tinh thần trách nhiệm. 34. Câu văn sau đây ghi ngắn gọn lời giải thích của Hồ Chí Minh về nội dung của Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Hãy phát hiện tóm tắt nào đã bị ghi nhầm về nội dung ? a. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. b. Liêm là trong sạch, không tham lam. c. Cần là siêng năng chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. 5 d. Chính nghĩa là không nhút nhát, thấy việc phải là làm, không sợ khó khăn, gian khổ. 35. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « Nói chung thì các dân tộc phương đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền». Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới b. Vai trò và sức mạnh của đạo đức c. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 36. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh có dạy : « Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng cách tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới ». Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới b. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. c. Vai trò và sức mạnh của đạo đức d. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức 37. Chọn câu trả lời đúng: Nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh? a. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. b. Tư tưởng đạo đức của phương Đông; Tinh hoa đạo đức của nhân loại. c. Tư tưởng đạo đức của Mác, Ăngghen và Lênin. d. Tất cả các nguồn gốc trên. 38. Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì? a. Hồ Chí Minh. b. Trần Lực. c. T.L. d. Cả a, b, c đều sai. 39. Chọn câu trả lời đúng: Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gì? a. Giữ vững độc lập dân tộc. b. Ổn định. c. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. d. Không có xung đột sắc tộc, tôn giáo. 40. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, động lực của cách mạng giải phóng dân tộc là: a. Toàn dân tộc. b. Công nhân, nông dân. c. Tầng lớp trí thức. d. Đảng Cộng sản. 41. Đoạn viết dưới đây ghi lại các luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Trong số những luận điểm này, luận điểm nào được Hồ Chí Minh viết trong Di chúc. a. Để thực hành đoàn kết phải có tấm lòng khoan dung đại độ với con người. b. Sức mạnh của Đảng là ở sự đòn kết nhất trí. 6 c. Từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. d. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. 42. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là ..... thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc”? Hãy ch ọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: a. con Lạc cháu Hồng. b. dòng giống Lạc Hồng. c. con Rồng cháu Tiên. d. anh em dòng giống. 43. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết dân tộc bao gồm những ai? a. Công nhân, nông dân. b. Tiểu tư sản , trí thức, mọi người yêu nước. c. Tư sản dân tộc. d. Cả a, b, c. 44. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 3 từ: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục........, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó”? Hãy ch ọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: a. Mọi khó khăn. b. Mọi trở ngại. c. Mọi trở lực. d. Mọi chông gai. 45. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lực lượng chủ yếu trong khối đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc thống nhất”? Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây? a. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. b. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc. c. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc. d. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc. 46. Hai câu thơ sau của Hồ Chí Minh bị chép thiếu 2 từ: “Thiếu điều phủ lấy giá gương Người chung ..... phải thương nhau cùng”? Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điển vào thành một câu thơ hoàn chỉnh và đúng. a. Dân tộc. b. Mục đích. c. Chính hướng. d. Giai cấp. 47. Chọn câu trả lời đúng: Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng ta đã thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm nào? a. Năm 1960. b. Năm 1936. c. Năm 1939. 7 d. Năm 1952. 48. Trong bài Đoàn kết giai cấp, Hồ Chí Minh viết: “... dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: Giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản”? Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: a. Hình thức tổ chức của đoàn kết quốc tế. b. Vai trò của đoàn kết quốc tế. c. Nội dung của đoàn kết quốc tế. d. Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế. 49. Trong Năm điểm lớn về xây dựng nền văn hóa dân tộc, được Hồ Chí Minh đưa ra trong Mục đọc sách của tác phẩm Nhật ký trong tù, luận điểm nào sau đây bị chép sai ? a. Xây dựng luân lý : biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. b. Xây dựng tâm lý : tinh thần tự lực tự cường. c. Xây dựng xã hội : mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. d. Xây dựng chính trị : dân quyền ; Xây dựng kinh tế. 50. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ : phải lột tả cho hết tinh thần dân tộc. Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Tính chất nền văn hóa. b. Chức năng của văn hóa. c. Vai trò, vị trí của văn hóa. d. Xây dựng nền văn hóa mới. 51. Khi nói về văn hóa, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm : « Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Xây dựng nền văn hóa mới. b. Chức năng của văn hóa. c. Vai trò, vị trí của văn hóa. d. Tính chất nền văn hóa. 52. Trong những luận điểm về đạo đức sau của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Cần, Kiệm, Liêm, Chính ? a. Đảng ta là một Đảng cầm quyền. mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. b. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. c. Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù có lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không ? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. d. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. 53. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết : « Có đạo đức cáh mạng thì khi có khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước Khi cần, thì 8 sẵn sáng hi sinh cả tính mạng mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng. » Đoạn văn trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây ? a. Đạo đức cách mạng b. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh c. Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn II của Bộ Công an. d. Thư gửi các bạn thanh niên. 54. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ ; những ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng ». Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới b. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. c. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng d. Vai trò và sức mạnh của đạo đức 55. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « phải thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bàokiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dânsẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ ». Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức b. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. c. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới d. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. 56. Nói về đạo đức cách mạng, trong bài Tự phê bình, Hồ Chí Minh có viết bốn câu thơ : « Dao có mài, mới sắc, Vàng có thui, mới trong, Nước có lọc, mới trong, Người có tự phê bình mới tiến bộ ». Hãy xác định bốn câu thơ trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới b. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. c. Vai trò và sức mạnh của đạo đức d. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức 57. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh dạy : « Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, thì phải luôn thực hành 4 chữ : Cần, Kiệm, Liêm, Chính ». a. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới b. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. c. Vai trò và sức mạnh của đạo đức d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 58. Đề cập đến những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để đạt được, trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, Hồ Chí Minh đã khái quát trong « sáu cái yêu ». Trong sáu cái yêu đó được chép ra sau đây, cái nào đ ã bị chép nhầm ? a. Yêu Tổ quốc b. Yêu nhân dân c. Yêu Chủ nghĩa xã hội ; Yêu lao động 9 d. Yêu khoa học và kĩ thuật 59. Chọn câu trả lời đúng : Bài thơ Khuyên Thanh niên được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào ? a. Tháng 9 năm 1950 b. Tháng 8 năm 1948 c. Tháng 12 năm 1951 d. Tháng 3 năm 1947 60. Chọn câu trả lời đúng : Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn : a. chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản b. chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước c. độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội d. độc lập tự do với chủ nghĩa yêu nước 61. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên: a. Lý Thụy. b. Tống Văn Sơ. c. Hồ Quang. d. Cả ba đều không đúng. 62. Ngày 14-08-1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh. Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. Đó là Hội nghị nào? a. Hội nghị quân sự Bắc kỳ. b. Hội nghị thành lập Khu iải phóng Việt Bắc. c. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương. d. Đại hội Quốc dân Việt Nam. 63. Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế như thế nào? a. Có công nghiệp hiện đại. b. Có công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có khoa học, kỹ thuật tiên tiến. c. Có nông nghiệp hiện đại. d. Có khoa học, kỹ thuật tiên tiến. 64. Chọn câu trả lời đúng: Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Khoa học – kỹ thuật phát triển. b. Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý. c. Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất. d. Cả a, b, c đều sai. 65. Chọn câu trả lời đúng: Hồ Chí Minh bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã từ khi nào? a. Năm 1920 . b. Năm 1945. c. Năm 1954. d. Năm 1927. 66. Chọn câu trả lời đúng: theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Khoa học – kỹ thuật. b. Con người. c. Chính trị. 10 d. Sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế. 67. Chọn câu trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc? a. Công nhân b. Công nhân, nông dân. c. Công nhân, nông dân, lao động trí óc. d. Học trò, nhà buôn. 68. Chọn câu trả lời đúng: Khái niệm “Dân” của Hồ Chí Minh được hiểu là? a. Mỗi con người Việt Nam cụ thể. b. Đông đảo quần chúng. c. Người Việt Nam yêu nước. d. Cả a, b đều đúng. 69. Chọn câu trả lời đúng:: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước chân chính là? a. Một bộ phận của tinh thần quốc tế. b. Tinh thần “vị quốc” c. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. d. Đề cao dân tộc mình. 70. Luận điểm: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Bản án chế độ thực dân Pháp. b. Chánh cương vắn tắt của Đảng. c. Thường thức chính trị. d. Đường cách mệnh. 71. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đản ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? a. Đạo đức cách mạng. b. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. c. Đường cách mệnh. d. Liên Xô vĩ đại. 72. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phươ ng thức nào? a. Đường lối, chủ trương, chính sách. b. Cả a, c, d. c. Qua các tổ chức đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước. d. Bằng công tác kiểm tra. 73. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, CHÍNH là: a. Thẳng thắn, đứng đắn. b. Không tà. c. Cả a, b. d. Cả a, b, c đều sai. 74. Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh được in số ra tháng, năm nào? a. Tháng 10 năm 1958. 11 b. Tháng 11 năm 1958. c. Tháng 12 năm 1958. d. Tháng 1 năm 1960. 75. Chọn câu trả lời đúng: Mục tiêu cách mạng cảu đất nước ta hiện này là gì? a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. b. Dân giàu, nước mạnh. c. Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. d. Cả a, b, c. 76. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thuộc loại hình quá độ nào? a. Trực tiếp. b. Kết hợp trực tiếp và gián tiếp. c. Cả a, b đều sai. d. Gián tiếp. 77. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, những điều kiện nào bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh và có hiệu lực. a. Pháp luật phải đúng và đủ. b. Cả a, c, d. c. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. d. Người thực thi luật pháp phải công tâm, nghiêm minh. 78. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là.....”: Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: a. thắng lợi. b. chiến thắng. c. thành công d. cái gốc. 79. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về đại hội đoàn kết bị chép thiếu 4 từ: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ Quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta........”? Hãy chọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: a. Bắt tay với họ. b. Tâp hợp họ lại. c. Đoàn kết với họ. d. Đồng tâm nhất trí. 80. Nói về đại đoàn kết dân tọc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt:Đó là đoàn kết”? Hãy xác định, luận điểm của Người là nói về vấn đề gì sau đây: a. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc. b. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. c. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc. d. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc. 81. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân” 12 Hãy xác định, luận điểm của Người là nói về vấn đề gì sau đây: a. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. b. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc. c. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc. d. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc. 82. Trong bài ca Hòn đá (tháng 4 -1942), Hồ Chí Minh viết: “Biết đồng sức, Biết đồng lòng, Việc gì khó, Làm cũng xong”? Hãy xác định, đoạn thơ trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: a. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc. b. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. c. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc. d. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc. 83. Nói về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tinh thần quốc tế là đoàn kết với các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới, chống chính sách xâm lược của các nước đế quốc... Giữ gìn hòa bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta... Đó là lập trường quốc tế cách mạng? Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: a. Nội dung của đoàn kết quốc tế. b. Hình thức tổ chức của đoàn kết quốc tế. c. Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế. d. Vai trò của đoàn kết quốc tế. 84. Trong Thư chúc Tết Việt kiều ở Lào, Xiêm (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Lào và Việt là hai nước anh em. Mối quan hệ giữa hai dân tộc rất là mật thiết. Đối với kiều bào ta làm ăn sinh sống ở đất nước Lào thì Lào lại như là một Tổ quốc thứ hai. Tục ngữ có câu: “Bán bà con xa, mua láng giềng gần” ý nghĩa là như thế”? Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây: a. Nội dung của đoàn kết quốc tế. b. Nguyên tắc của đoàn kết quốc tế. c. Vai trò của đoàn kết quốc tế. d. Hình thức tổ chức của đoàn kết quốc tế. e. 85. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm : văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lí tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Chức năng của văn hóa. b. Vai trò, vị trí của văn hóa. c. Xây dựng nền văn hóa mới. d. Tính chất nền văn hóa. 86. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « quần chúng không phải chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội. quần chúng còn là người sáng tác nữa » Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Chức năng của văn hóa. b. Vai trò, vị trí của văn hóa. c. Tính chất nền văn hóa. d. Xây dựng nền văn hóa mới. 13 87. Khi nói về văn hóa, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm : « Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải gìn giữ nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp ». Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Tính chất nền văn hóa. b. Chức năng của văn hóa. c. Xây dựng nền văn hóa mới. d. Vai trò, vị trí của văn hóa. 88. Trong những luận điểm về đạo đức sau của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ? a. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. b. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cáh mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. c. Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt. Chúng ta làm cách mạng để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến để xây dựng chế độ dân chủ mới. d. Đem lòng « chí công vô tư » mà đối với người, với việc. Đối lập với « chí công vô tư » là « dĩ công vi tư », đó là điều mà đạo đức cách mạng đòi hỏi phải chố ng lại. 89. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết : « Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền ». Đoạn văn trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây ? a. Lênin và các dân tộc phương Đông b. Thư gửi cho một đồng chí ở quốc tế cộng sản. c. Thư gửi đồng chí Pêtơrốp, Tổng thư kí Ban phương Đông d. Thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp 90. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì ? ». Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức b. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới c. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 91. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « làm việc công, phải có công tâm, công đức. chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trwch, không nên tư ân, tư huệ hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình». Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức b. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới c. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 14 92. Trong tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Hồ Chí Minh đưa ra sáu câu thơ : « Trời có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, đông. Đất có bốn phương : Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức : Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người ». Hãy xác định đoạn thơ trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức b. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức c. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 93. Trong buổi nói chuyện với sinh viên, câu nói sau bị chép thiếu : « Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lí luận mà không biết thực hành thì cũng là.. ». Hãy chọn một cụm từ thích hợp điền vào cho hoàn chỉnh : a. học mà không hành b. bán thân bất toại c. trí thức có một nửa d. lý luận suông 94. Đề cập đến những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để đạt được, trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, Hồ Chí Minh đã khái quát trong « sáu cái yêu ». Trong những cái yêu được chép ra sau đây, cái nào đã bị chép nhầm ? a. Yêu khoa học và kỷ luật b. Yêu người lao động c. Yêu Tổ quốc d. Yêu nhân dân 95. Chọn câu trả lời đúng : tác phẩm Đời sống mới được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào ? a. Tháng 3 năm 1947 b. Tháng 8 năm 1948 c. Tháng 12 năm 1951 d. Tháng 7 năm 1947 96. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải có sự lãnh đạo của một : a. Tổ chức đoàn thể b. Lãnh tụ cá nhân xuất sắc c. Hiệp hội giải phóng d. Đảng của giai cấp công nhân 97. Trong những câu dưới đây, câu nào là của Hồ Chí Minh? a. Tự do là hạnh phúc b. Câu c,d. c. Không có gì quý bằng độc lập, tự do. d. Cay đắng chi bằng mất tự do. 98. Chọn câu trả lời đúng: Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những trở lực kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội là gi? a. Chủ nghĩa cá nhân. 15 b. Bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. c. Cả a, b, d. d. Sự chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết. 99. Chọn câu trả lời đúng: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì? a. Đảng Cộng sản lãnh đạo. b. Thực hiện một nền dân chủ triệt để. c. Mọi người được hưởng các quyền tự do, dân chủ. d. Cả a, b, c đều đúng 100. Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào? a. Chủ nghĩa yêu nước; Tinh thần đoàn kết. b. Ý thức tự lực, tự cường. c. Câu a, b đúng. d. Câu a đúng câu b sai 101. Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Công nghiệp hóa là con đường tất yếu phải đi của chúng ta. b. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở xây dựng, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện. c. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp. d. Công nghiệp hóa phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển công nghiệp nặng. 102. Chọn câu trả lời đúng: theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố nào? a. Có đường lối độc lập tự chủ đúng đắn. b. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. c. Dựa vào nguồn lực ngoại sinh là chính. d. Cả a, b, c đều đúng. 103. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là: a. Công nhân; Nông dân. b. Lao động trí óc. c. Liên minh công – nông – lao động trí óc. d. Toàn thể dân tộc. 104. Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải làm gì? a. Có thành kiến với mọi người mắc sai lầm, khuyết điểm. b. Giữ vững định kiến giai cấp. c. Không bỏ qua sai lầm, khuyết điểm cũ. d. Có tấm lòng khoan dung, độ lượng. 105. Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. b. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân. c. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động. 16 d. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân. 106. “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh. a. Bản án chế độ thực dân Pháp. b. Chánh cương vắn tắt của Đảng. c. Cả a, b, d đều đúng. d. Đường cách mệnh. 107. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, “Giặc nội xâm”bao gồm những loại nào? a. Tham ô; Lãng phí. b. Quan liêu. c. Cả a, b, d. Chỉ có a. 108. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là gì? a. Coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội. b. Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý. c. Đề cao đạo đức trong quản lý xã hộ. d. Bảo đảm tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật. 109. Trong những luận điểm về đạo đức sau của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Di chúc ? a. Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. b. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. c. Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, là nền tảng của thi đua ái quốc. d. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. 110. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết : « Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân ». Đoạn văn trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây ? a. Di chúc b. Tinh thần trách nhiệm c. Sửa đổi lối làm việc d. Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu. 111. Câu văn sau đây ghi ngắn gọn lời giải thích của Hồ Chí Minh về nội dung của Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Hãy phát hiện tóm tắt nào đã bị ghi nhầm về nội dung ? a. Cần là làm việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng, phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. b. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. c. Liêm là trong sạch, không tham lam. 17 d. Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. 112. Nói về đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « Có đạo đức cáh mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước Khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình cũng không tiếc. đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng». Hãy xác định đoạn văn trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới b. Vai trò và sức mạnh của đạo đức c. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức. d. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 113. Trong tác phẩm Nhật kí trong tù, Hồ Chí Minh viết bài thơ Nghe tiếng giã gạo : « Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong rồi trắng tựa bông Sống ở trên đời người cũng vậy Gian nan rèn luyện mới thành công ». Hãy xác định bài thơ trên đề cập đến vấn đề gì sau đây : a. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng. b. Vai trò và sức mạnh của đạo đức c. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới d. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức 114. Trong Thư gửi Phụ nữ Việt Nam nhân dịp Xuân Bính Tuất, Hồ Chí Minh có dạy : « Năm mới Bính Tuất Phụ nữ đồng bào Phải gắng làm sao Gây « Đời sống mới » Việc thành là bởi . Bỏ thói xa hóa Tiền của dư ra Đem làm việc nghĩa ». Hãy xác định đoạn thơ trên đề cập đến phẩm chất đạo đức gì sau đây : a. Kiệm b. Cần c. Liêm d. Chính 115. Nói về vai trò của lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân, Hồ Chí Minh khẳng đinh : « Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi ». Câu nói trên được trích từ tác phẩm nào sau đây : a. Thư gửi đồng bào tỉnh Quảng Yên b. Lời cảm ơn đồng bào c. Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt d. Lời kêu gọi nhân dịp Cách Mạng Tháng Tám và ngày độc lập 116. Đề cập đến những phẩm chất đạo đức mà sinh viên cần phải rèn luyện để đạt được, trong Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, Hồ Chí Minh 18 đã khái quát trong « sáu cái yêu ». Trong những cái yêu được chép ra sau đây, cái nào x ếp thứ hai ? a. Yêu nhân dân b. Yêu khoa học và kỷ luật c. Yêu Tổ quốc d. Yêu Chủ nghĩa xã hội 117. Chọn câu trả lời đúng : thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là : a. đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động b. thực hiện quyền tự do, bình đẳng giữa các dân tộc c. Xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân d. thực hiện khẩu hiệu « ruộng đất cho nông dân » 118. Chọn câu trả lời đúng : cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi ph ải : a. Có thắng lợi của tất cả các nước thuộc địa phương đông b. Được tiến hành một cách chủ động và sáng tạo c. Dựa vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc d. Nổ ra đồng thời với cách mạng vô sản ở chính quốc 119. Chọn câu trả lời đúng : kẻ thù cần phải đánh đổ trong cách mạng giải phóng dân tộc là : a. đế quốc, thực dân và tay sai của chúng b. nghèo nàn, dốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa các nhân c. toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến d. giai cấp tư sản và giai cấp địa chủ 120. Chọn câu trả lời đúng : theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm : a. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng b. Xác định phương thức cầm quyền của Đảng c. Xác định năng lực cầm quyền của Đảng d. Cả a,b,c đều đúng Nguyễn Huỳnh Thịnh – ĐH Võ Trường Toản – Facebook: tailieuykhoa2000 Đáp án trắc nghiệm, gửi vào hộp thư: conheokisslove@gmail.com ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển gì? A. Lòng nhân ái B. Chủ nghĩa yêu nước C. Tình thần hiếu học D. Cần cù lao động Câu 2: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là: A. Những mặt tích cực của Nho giáo B. Tư tưởng vị tha của Phật giáo C. Tư tưởng của Khổng tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay đổi D. Mặt tiến bộ của chủ nghĩa Tam dân Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính sử dụng từ bao giờ? A. Từ năm 1945 B. Từ năm 1969 C. Từ năm 1986 D. Từ năm 1991 Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào? A. Năm 1954 B. Năm 1960 C. Năm 1965 D. Năm 1969 Câu 5: Chọn câu trả lời đúng nhất: Theo nghị quyết của UNESCO: A. Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa B. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới C. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là một nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam D. Cả A, B và C đều sai Câu 6: Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của nghĩa Mác là gì? A. Bản chất cách mạng B. Bản chất khoa học C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để D. Phương pháp làm việc biện chứng Câu 7: Chọn câu trả lời đúng nhất: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào? A. Cách mạng tư sản B. Cách mạng vô sản C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa D. Cả A, B và C đều sai Câu 8: Chọn câu trả lời đúng: Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào? A. 1931 – 1933 B. 1940 – 1941 C. 1942 – 1943 D. 1944 – 1945 Câu 9: Chọn phương án đúng: Hồ Chí Minh khẳng định độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời gian nào? A. Trong cách mạng tháng 8 – 1945 B. Trong kháng chiến chống Pháp C. Trong kháng chiến chống Mỹ D. Tất cả phương án trên Câu 10: Chọn nhận định đúng: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì: A. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc B. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc C. Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các thuộc địa lớn hơn ở các nước chính quốc D. Cả A, B và C đều sai Câu 11: Chọn bài viết đúng dựa vào đoạn trích sau đây: Cho đoạn trích sau đây: “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.” A. Đường cách mệnh B. Chánh cương vắn tắt của Đảng C. Sách lượt vắn tắt của Đảng D. Chương trình tóm tắt của Đảng Câu 12: Chọn phương án đúng: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông? A. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) B. Luật sư Lôdơbai C. Luật sư Nôoen Pri D. Cả A, B và C đều sai Câu 13: Chọn đáp án đúng: Tại một hội nghị TW, Đảng ta khẳng định: “Trong lúc này quyền lợi của dân tộc phải đặt trên hết, trước hết”. Đó là khẳng định của hội nghị nào? A. Hội nghị TW 6 (11/1939) B. Hội nghị TW 7 (11/1940) C. Hội nghi TW 8 (5/1941) D. Cả A, B và C đều sai Câu 14: Chọn phát biểu đúng: Trong những câu dưới đây, câu nào của Hồ Chí Minh? A. Không có gì quý hơn độc lập, tự do B. Không có gì quý bằng độc lập, tự do C. Cay đắng chi bằng mất tự do D. Cả A, B và C Câu 15: Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ do nhân dân làm chủ là gì? A. Nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử B. Nhân dân có quyền kiểm soát, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân C. Nhân dân có tất cả các quyền trên đây D. Cả A, B và C đều sai Câu 16: Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời ký quá độ lên, nền kinh tế nước ta có những hình thức sở hữu nào? A. Sở hữu nhà nước B. Sở hữu hợp tác xã C. Sở hữu của người lao động riêng lẻ D. Tất cả các hình thức sở hữu trên Câu 17: Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cần có những yếu tố nào? A. Đất kỹ nghệ B. Nông nghiệp C. Tất cả mọi người đều phát triển hết các khả năng của mình D. Cả 3 đáp án trên Câu 18: Chọn đáp án đúng: Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chế độ chủ nghĩa xã hội? A. Khuyến khích được lợi ích của người lao động B. Có lợi cho Nhà nước C. Kết hợp được lợi ích của người lao động , lợi ích của tập thể và lợi ích của Nhà nước D. Cả A, B và C đều sai Câu 19: Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào? A. Chủ nghĩa yêu nước B. Tinh thần đoàn kết C. Ý thức tự lực, tự cường D. Cả 3 đáp án trên Câu 20: Chọn phương án đúng: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xã hội là gì? A. Một nền kinh tế hiện đại, có sức tăng tưởng cao B. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động C. Phát triển mạnh mẽ khoa học – kỹ thuật D. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân lao động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftrac_nghiem_tu_tuong_hcm_140_cau_hay_1597_1791517.pdf