• Công nghệ InternetCông nghệ Internet

  Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2145 | Lượt tải: 0

 • Thiết lập webThiết lập web

  Trong giai đoạn khởi đầu của website, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng như: JSP, ASP, PHP, ASP.NET . Nhưng hiện tại có 2 ngôn ngữ được dùng phổ biến là PHP và ASP.NET. PHP được dùng trên các máy chủ lưu trữ web dùng hệ điều hành Linux như: CenOS, Debian, Fedora, RedHat, Ubuntu . các file có phần mở rộng là .php. Và thường theo cấu trúc...

  doc22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn cách lập WebHướng dẫn cách lập Web

  Trong giai đoạn khởi đầu của website, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng như: JSP, ASP, PHP, ASP.NET . Nhưng hiện tại có 2 ngôn ngữ được dùng phổ biến là PHP và ASP.NET. PHP được dùng trên các máy chủ lưu trữ web dùng hệ điều hành Linux như: CenOS, Debian, Fedora, RedHat, Ubuntu . các file có phần mở rộng là .php. Và thường theo cấu trúc...

  doc1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2595 | Lượt tải: 2

 • Giao thức truyền thông và các mô hình tham chiếuGiao thức truyền thông và các mô hình tham chiếu

  Giao thức giao tiếp hay còn gọi là Giao thức truyền thông, Giao thức liên mạng, Giao thức tương tác, Giao thức trao đổi thông tin (tiếng Anh là communication protocol) - trong công nghệ thông tin gọi tắt là giao thức (protocol), tuy nhiên, tránh nhầm với giao thức trong các ngành khác - là một tập hợp các quy tắc chuẩn dành cho việc biểu diễn dữ li...

  ppt75 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 1

 • Bài tập mạng máy tínhBài tập mạng máy tính

  Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system), Được thiết lập khi có từ 2 máy vi tính trở lên kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên: máy in, máy fax, tệp tin, dữ liệu Một máy tính được gọi là tự hoạt (autonomous) nếu nó có thể khởi động, vận hành các phần mềm đã cài đặt và tắt máy mà không cần phải có sự điều kh...

  doc22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 2

 • Nhập môn Mạng Máy TínhNhập môn Mạng Máy Tính

  1. Giới thiệu chung: 􀁺 Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính tự trị (Autonomous Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và theo một kiến trúc nào đó. 􀁺 Từ những năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông (Communication Network) trong đó các thành phần chính của mạng là các nút mạng, được gọi là bộ chuyển mạch (S...

  pdf94 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2423 | Lượt tải: 3

 • Ngôn ngữ lập trình JavaScriptNgôn ngữ lập trình JavaScript

  ript laø moät ngoân ngöõ thoâng dòch (interpreter), chöông trình nguoàn cuûa noù ñöôïc nhuùng (embedded) hoaëc tích hôïp (integated) vaøo taäp tin HTML chuaån. Khi file ñöôïc load trong Browser (coù support cho JavaScript), Browser seõ thoâng dòch caùc Script vaø thöïc hieän caùc coâng vieäc xaùc ñònh. Chöông trình nguoàn JavaScript ñöôïc tho...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2349 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn xây dựng webHướng dẫn xây dựng web

  Có nhiều mô hình ứng Web rất thuận tiện cho sự phát triển phần mềm mau chóng bằng cách cho phép lập trình viên định nghĩa những mô tả cấp cao cho chương trình. Thêm vào đó, có những tiềm năng cho sự phát triển của ứng dụng trên Hệ điều hành Internet, mặc dù hiện nay không có nhiều mô hình đang tồn tại phù hợp với kiểu mẫu này. Việc sử dụng mô hình...

  pdf37 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 1

 • Ứng dụng thiết kế webỨng dụng thiết kế web

  Để đưa website lên mạng điều đầu tiên là cần một máy chủ lưu trữ web và máy chủ này phải được kết nối Internet liên tục. Trong các giải pháp lưu trữ trên mạng có thể sử dụng: Share Hosting - tức mua một dung lượng nhất định trên máy chủ, VPS - tức một máy chủ chạy với công nghệ ảo hóa, Dedicated Server - một máy chủ vật lí. Và một [tên miền] cho w...

  pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2358 | Lượt tải: 0

 • Ví dụ lập trình webVí dụ lập trình web

  Thiết kế web tĩnh là sử dụng các đoạn mã HTML, ảnh, video, Flash để tạo một giao diện cho trang web và tên file được lưu có phần mở rộng là: .html hoặc .htm. Trong web tĩnh không có hệ cơ sở dữ liệu như MySQL hay MSSQL. Đối với một website tĩnh, khi muốn thay đổi giao diện cho các trang web con thì người viết phải thay đổi bằng tay cho từng trang ...

  pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2330 | Lượt tải: 0