• Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 3Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 3

  Nội dung (phần 3) 1. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: - Giải thuật Dijsktra. *Shortest path problems: Tìm ra đường đi có độ dài nhỏ nhất giữa 2 đỉnh s (source) và t (destination). * Các thuật toán: - Dijsktra (giữa 2 đỉnh, không cạnh âm). - Floyd-Warshall (mọi cặp đỉnh). - Bellman-Ford (có cạnh âm). *Nhận xét: - Có thể bỏ bớt các cạnh bộ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 2Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 2

  Nội dung (phần 2) 1. Sự đẳng cấu của đồ thị. 2. Đồ thị liên thông. 3. Chu trình và Đường đi Euler. 4. Chu trình và đường đi Hamilton. 5. Bài toán tô màu đồ thị.

  pdf58 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 1Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 1

  Nội dung 1. Giới thiệu về lý thuyết đồ thị. 2. Đồ thị vô hướng – Đồ thị có hướng. 3. Bậc của đỉnh. 4. Một số dạng đồ thị đặc biệt. 5. Biểu diễn đồ thị trên máy tính.

  pdf36 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Phép đếmBài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Phép đếm

  Nội dung 1. Giới thiệu. 2. Hai nguyên lý đếm cơ bản. 3. Nguyên lý chuồng bồ câu (Phúc). 4. Hoán vị (Khánh). 5. Tổ hợp (Hoa)

  pdf14 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Hàm & Quan hệBài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Hàm & Quan hệ

  Nội dung 1. Hàm. 2. Quan hệ. a) Quan hệ trên một tập hợp. b) Các tính chất của quan hệ. c) Quan hệ n-ngôi. d) Biểu diễn quan hệ. e) Tính bao đóng của quan hệ. f) Quan hệ tương đương.

  pdf31 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Suy luận. Chứng minhBài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Suy luận. Chứng minh

  Nội dung 1. Giới thiệu. Hai vấn đề trong toán học: a. Khi nào một suy luận toán học là ĐÚNG? b. PHƯƠNG PHÁP nào để xây dựng các suy luận toán học? 2. Các quy tắc suy luận 3. Phương pháp chứng minh. -> Quy nạp toán học. 4. Phát biểu đệ quy. 5. Bài tập – Hỏi đáp

  pdf26 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Lý thuyết tập hợpBài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Lý thuyết tập hợp

  Nội dung 1. Giới thiệu tập hợp. * Tập hợp (set): - Cấu trúc rời rạc cơ bản -> các cấu trúc rời rạc khác. *Mục đích: - Nhóm (group) các đối tượng lại với nhau. - Các đối tượng thường có tính chất tương tự nhau. * Ví dụ: - Các sinh viên trong lớp Toán Rời Rạc. - Các con cọp thích ăn chay 2. Tích Descartes. 3. Các phép toán tập hợp. 4. Hỏi...

  pdf27 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: LogicBài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Logic

  Nội dung 1. Propositional Logic. Logic (from the Greek) is the formal systematic study (sự nghiên cứu có tính hệ thống) of the principles (quy tắc) of valid inference and correct reasoning (lập luận có căn cứ và suy luận đúng). 2. Predicate Logic.

  pdf65 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương giới thiệu môn họcBài giảng Toán rời rạc - Chương giới thiệu môn học

  TOÁN RỜI RẠC” là gì? Là tên chung của nhiều ngành toán học nghiên cứu về các cấu trúc toán học mà về cơ bản là “rời rạc” (discrete) chứ không “liên tục” (continuous).

  pdf18 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Vi tích phân hàm hai biếnBài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Vi tích phân hàm hai biến

  Năng suất biên của một yếu tố sản xuất biến đổi là phần thay đổi trong tổng sản lượng khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản phẩm biến đổi, kí hiệu MP. - Năng suất biên lao động là phần thay đổi trong tổng sản lượng khi thay đổi một đơn vị lao động trong sử dụng - MP’L = Q’L

  pdf13 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0