• Bài giảng Toán rời rạc - Chương 8: Đại số BooleBài giảng Toán rời rạc - Chương 8: Đại số Boole

  Nội dung 1. Giới thiệu: - Boole Algebra. - Hàm Boole. - Hằng đẳng thức đại số Boole. 2. Các cổng logic. 3. Cực tiểu hóa mạch: - Bản đồ Karnaugh.

  pdf54 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 7: CâyBài giảng Toán rời rạc - Chương 7: Cây

  Nội dung 1. Giới thiệu: - Định nghĩa. TREE: Cây là một đồ thị vô hướng, liên thông và không chứa chu trình đơn. Ứng dụng trong KHMT: - Các thuật toán tìm kiếm. - Thiết kế mạng máy tính. - Sắp xếp. - Thuật ngữ. 2. Cây khung: - Cây khung nhỏ nhất.

  pdf29 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 3Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 3

  Nội dung (phần 3) 1. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: - Giải thuật Dijsktra. *Shortest path problems: Tìm ra đường đi có độ dài nhỏ nhất giữa 2 đỉnh s (source) và t (destination). * Các thuật toán: - Dijsktra (giữa 2 đỉnh, không cạnh âm). - Floyd-Warshall (mọi cặp đỉnh). - Bellman-Ford (có cạnh âm). *Nhận xét: - Có thể bỏ bớt các cạnh bộ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 2Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 2

  Nội dung (phần 2) 1. Sự đẳng cấu của đồ thị. 2. Đồ thị liên thông. 3. Chu trình và Đường đi Euler. 4. Chu trình và đường đi Hamilton. 5. Bài toán tô màu đồ thị.

  pdf58 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 1Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Đồ thị - Phần 1

  Nội dung 1. Giới thiệu về lý thuyết đồ thị. 2. Đồ thị vô hướng – Đồ thị có hướng. 3. Bậc của đỉnh. 4. Một số dạng đồ thị đặc biệt. 5. Biểu diễn đồ thị trên máy tính.

  pdf36 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Phép đếmBài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Phép đếm

  Nội dung 1. Giới thiệu. 2. Hai nguyên lý đếm cơ bản. 3. Nguyên lý chuồng bồ câu (Phúc). 4. Hoán vị (Khánh). 5. Tổ hợp (Hoa)

  pdf14 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Hàm & Quan hệBài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Hàm & Quan hệ

  Nội dung 1. Hàm. 2. Quan hệ. a) Quan hệ trên một tập hợp. b) Các tính chất của quan hệ. c) Quan hệ n-ngôi. d) Biểu diễn quan hệ. e) Tính bao đóng của quan hệ. f) Quan hệ tương đương.

  pdf31 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Suy luận. Chứng minhBài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Suy luận. Chứng minh

  Nội dung 1. Giới thiệu. Hai vấn đề trong toán học: a. Khi nào một suy luận toán học là ĐÚNG? b. PHƯƠNG PHÁP nào để xây dựng các suy luận toán học? 2. Các quy tắc suy luận 3. Phương pháp chứng minh. -> Quy nạp toán học. 4. Phát biểu đệ quy. 5. Bài tập – Hỏi đáp

  pdf26 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Lý thuyết tập hợpBài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Lý thuyết tập hợp

  Nội dung 1. Giới thiệu tập hợp. * Tập hợp (set): - Cấu trúc rời rạc cơ bản -> các cấu trúc rời rạc khác. *Mục đích: - Nhóm (group) các đối tượng lại với nhau. - Các đối tượng thường có tính chất tương tự nhau. * Ví dụ: - Các sinh viên trong lớp Toán Rời Rạc. - Các con cọp thích ăn chay 2. Tích Descartes. 3. Các phép toán tập hợp. 4. Hỏi...

  pdf27 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: LogicBài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Logic

  Nội dung 1. Propositional Logic. Logic (from the Greek) is the formal systematic study (sự nghiên cứu có tính hệ thống) of the principles (quy tắc) of valid inference and correct reasoning (lập luận có căn cứ và suy luận đúng). 2. Predicate Logic.

  pdf65 trang | Chia sẻ: Tiểu Khải Minh | Ngày: 16/02/2024 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0