• Giới thiệu luật và các quy tắc của tổ chức hàng hải quốc tế imoGiới thiệu luật và các quy tắc của tổ chức hàng hải quốc tế imo

  Công ước dung tích yêu cầu từng tàu phải được cung cấp giấy phép dung tích quốc tế. Đểlàm bằng chứng cho việc đăng ký tàu, quốc gia tàu mang cờsẽ ban hành giấy phép này hoặc Hiệp hội phân cấp sẽthay mặt ban hành giấy phép này. Giấy phép này được chấp nhận toàn cầu cung cấp các chi tiết của tàu một cách chính thức: kích thước và thểtích chí...

  pdf43 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 2875 | Lượt tải: 12

 • Nghiệp vụ huy động vốnNghiệp vụ huy động vốn

  Là những khoảnmụctàisảnCóđược phản ánh trong & ngoài bảng CĐKT, có thểbịtổnthất trong quá trình KD –Các khoản tín dụng bịrủiro –Các khoảnđầutưbịrủiro –Các khoảnbảolãnhbịrủiro

  pdf50 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 2050 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Môn học: Kết cấu tính toán địa chính đô thịĐồ án Môn học: Kết cấu tính toán địa chính đô thị

  Công dụng của bơm nước là hút nước nguội từ thùng dưới của két giải nhiệt và đẩy nước tới các mạch vào bọng nước trong động cơ để làm mát động cơ .Trong động cơ 1TR-FE, bơm nước có nhiệm vụ cung cấp nước tuần hoàn cho hệ thống làm mát với lưu lượng và áp suất nhất định. Yêu cầu của bơm nước phải cung cấp đủ lưu lượng cho vòng tuần hoàn và đảm bảo ...

  doc55 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 3

 • Giáo trình: Đường đô thị và tổ chức giao thôngGiáo trình: Đường đô thị và tổ chức giao thông

  LỜI NÓI ĐẦU Môn học “Đường Đô Thị và Tổ Chức Giao Thông” là một môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng cầu đường của trường ĐH Giao Thông Vận Tải. Sau thời gian dài được giảng dạy với bài giảng, tác giả đã biên soạn thành giáo trình. Giáo trình này đã bám sát đề cương đã được phê duyệt, có sự tham khảo giáo trình của ...

  doc216 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 14116 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Các dạng thiết bị năng lượng tàu thuỷ hiện đạiĐề tài Các dạng thiết bị năng lượng tàu thuỷ hiện đại

  Thiết bị năng lượng điêden thiết bị năng lượng tuabin hơi thiết bị năng lượng tuabin khí thiết bị năng lượng nguyên tử

  doc22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 2392 | Lượt tải: 13

 • Hệ thống giao thông vận tải Việt Nam: Những vấn đề hiện tại và chương trình cho tương laiHệ thống giao thông vận tải Việt Nam: Những vấn đề hiện tại và chương trình cho tương lai

  Đứng trên quan điểm quy hoạch giao thông vận tải, bài báo trình bày khái quát hiện trạng và đưa ra định hướng về các giải pháp phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam. Đầu tiên, bài báo đề cập tới những điều kiện ngoại cảnh tác động đến sự phát triển hệ thống giao thông như kinh tế, con người, môi trường, công nghệ và các chính sách về gi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Khảo sát hệ thống nhiên liệu LPG cho xe HiJet Jumbo 1.6Đề tài Khảo sát hệ thống nhiên liệu LPG cho xe HiJet Jumbo 1.6

  Ngaìy nay, khi xaî häüi caìng phaït triãøn con ngæåìi âaî coï nhæîng bæåïc tiãún måïi trong khoa hoüc kyî thuáût. Cäng nghiãûp phaït triãøn: caïc cäng trçnh, nhaì maïy moüc lãn, thç váún âãö ä nhiãøm mäi træåìng ngaìy caìng tråí nãn tráöm troüng.Trong âoï khê xaí do âäüng cå âäút trong gáy ra laì vä cuìng låïn. Vç thãú viãûc thay thãú nhiãn liãûu m...

  doc47 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay chằng buộc hàng hóaSổ tay chằng buộc hàng hóa

  Sổ tay chằng buộc hàng hóa Nội dung C1: quy định chung C2: các thiết bị chằng buộc hàng hóa và cách bố trí C3: sắp xếp và chằng buộc hàng hóa không được tiêu chuẩn hóa Phụ lục Các thông số của các thiết bị chằng buộc hàng hóa cố định Các thông số của các thiết bị chằng buộc hàng hóa di động Hướng dẫn phương pháp và khuyến nghị cho việc sắp...

  pdf88 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 3624 | Lượt tải: 11

 • Lý thuyết sai số trong xác định vị trí tàuLý thuyết sai số trong xác định vị trí tàu

  Lý thuyết sai số trong xác định vị trí tàu Trung tâm huấn luyện thuyền viên ĐH Giao thông vận tải TpHCM Nội dung: - xác định vị trí tàu &1 nguyên lý chung xác định vị trí tàu &2 định nghĩa và phân loại sai số &3 những tc ngẫu nhiên. Sai số bình phương trung bình - Dự tính vị trí tàu bằng phương pháp giải tích - Nguyên lý chung về xác địn...

  pdf32 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 4

 • Thiết kế cầu bê tông cốt thépThiết kế cầu bê tông cốt thép

  Hệ thống cầu vòm có thể v-ợt đ-ợc những nhịp rất lớn xem Bảng 1-1 trang 8 vàhệ thống cầu vòm đơn giản có thể phân loại: không khớp, 2 khớp, ba khớp; theo vị trí đ-ờng xe chạy: trên, giữa, d-ới. Giá thành của ván khuôn vàgiàn giáo đối với cầu vòm là cao so với cầu dầm thông th-ờng thi công bằng ph-ơng pháp đổ tại chỗ, do đó cầu vòm chỉ ki...

  pdf282 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 2732 | Lượt tải: 20