• Giáo trình thiết kế webGiáo trình thiết kế web

    I. Các thẻ định cấu trúc tμi liệu 1.1 HTML Cặp thẻ nμy đợc sử dụng để xác nhận một tμi liệu lμ tμi liệu HTML, tức lμ nó có sử dụng các thẻ HTML để trình bμy. Toμn bộ nội dung của tμi liệu đợc đặt giữa cặp thẻ nμy. Cú pháp: Trình duyệt sẽ xem các tμi liệu không sử dụng thẻ <HTML> nhnhững tệp tin văn bản bình thờng. 1.2 HEAD Thẻ HEAD...

    pdf37 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 19/12/2012 | Lượt xem: 2856 | Lượt tải: 5