• Thống kê doanh thu, chi phí, giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh bưu chính viễn thôngThống kê doanh thu, chi phí, giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh bưu chính viễn thông

  Lợi nhuận còn phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí tiền lương, chi khấu hao, chi điện nước, nguyên, vật liệu, dụng cụ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí sản xuất chung. Theo luật của nước ta một phần lợi nhuận của doanh nghiệp được nộp vào Ngân sách nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp), phần còn lại do doanh nghiệ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2772 | Lượt tải: 2

 • Thống kê điều kiện lao động và thực hiện chế độ bảo hộ, bảo hiểm lao độngThống kê điều kiện lao động và thực hiện chế độ bảo hộ, bảo hiểm lao động

  Tiêu chuẩn vệ sinh nơi làm việc của người lao động được thể hiện qua một số chỉ tiêu như ánh sáng, không khí, nồng độ chất độc hại, nhiệt độ, độ ồn, độ ẩm v. v . Các chỉ số đo trên hoặc dưới mức cho phép đều ảnh hưởng tới sức khoẻ và năng suất lao động. Có thể sử dụng các chỉ số sau đây để đánh giá mức độ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh nơi làm việc (ch...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1806 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Mã xoay vòngGiáo trình: Lý thuyết thông tin - Mã xoay vòng

  Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài học này bạn có thể: - Hiểu định nghĩa đa thức đặc trưng của thanh ghi, - Hiểu Quan hệgiữa chu kỳn, đa thức đặc trưng và đa thức (x n + 1), - Vận dụng sinh thanh ghi lùi từng bước, - Làmcơsở đểvận dụng sinh bộmãvòng.

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2764 | Lượt tải: 0

 • Thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp bưu chính viễn thôngThống kê tình hình sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp bưu chính viễn thông

  . Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sử dụng thời gian lao động Cơ sở để theo dõi và nghiên cứu việc sử dụng thời gian lao động là các bảng chấm công (Mẫu số 01-LĐTL của Bộ Tài chính). Thời gian lao động của công nhân được xác định bằng đơn vị ngày- công và giờ- công. - Ngày - công là đơn vị dùng để tính ngày công lao động không kể ngày đó làm việc bao...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 6086 | Lượt tải: 5

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Lược đồ sửa lỗi tối ưuGiáo trình: Lý thuyết thông tin - Lược đồ sửa lỗi tối ưu

  Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài học này bạn có thể: - Biết được vấn đề của bài toán, - Hiểu Định nghĩa Hiệp hợp, - Vận dụng để xây dựng lược đồ sửa lỗi theo các hiệp hợp, - Vận dụng để xây dựng lược đồ sửa lỗi thông qua bộ sửa lỗi, - Vận dụng tính Xác suất truyền đúng cho lược đồ sửa lỗi, - Kiến thức đạt được sẽ là cơ sở để các bạn có thể ứng dụng ch...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2317 | Lượt tải: 1

 • Thống kê tài sản lưu động trong bưu chính viễn thôngThống kê tài sản lưu động trong bưu chính viễn thông

  TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ THỐNG KÊ Tài sản lưu động (TSLĐ) là hình thức hiện vật của vốn lưu động được sử dụng vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp BCVT. Tài sản lưu động của doanh nghiệp BCVT có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau:

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1896 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Bổ đề về tự sửa lỗi và cận hammingGiáo trình: Lý thuyết thông tin - Bổ đề về tự sửa lỗi và cận hamming

  Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài học này bạn có thể: - Biết được Bổ đề về tự sửa lỗi, - Hiểu Định lý về cận Hamming, - Biết phân loại được các dạng lỗi, - Làm cơ sở lý thuyết cho các phương pháp sửa lỗi được trình bài trong các bài học tiếp theo.

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 2

 • Thống kê tài sản cố định và tài sản lưu động trong bưu chính viễn thôngThống kê tài sản cố định và tài sản lưu động trong bưu chính viễn thông

  THỐNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 4.1.1. KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thoả mãn các tiêu chuẩn của...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2524 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Lược đồ giải mãGiáo trình: Lý thuyết thông tin - Lược đồ giải mã

  Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài học này bạn có thể: - Biết đặt vấn đề bài toán giải mã, - Hiểu các khái niệm cơ bản của kỹ thuật truyền tin, - Biết và hiểu các dạng sai số cơ bản của kỹ thuật truyền tin, - Hiểu phương pháp xây dựng lược đồ giải mã tối ưu, - Vận dụng xây dựng lược đồ giải mã tối ưu và tính các dạng xác suất truyền sai.

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2183 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình: Lý thuyết thông tin - Chương 3: Sinh mã tách đượcGiáo trình: Lý thuyết thông tin - Chương 3: Sinh mã tách được

  Mục tiêu: Phân này đề cập đến bài toán mã hóa (coding) các giá trị của một biến X. Khi mã các giá trị của X người ta phải sử dụng bảng ký tự mã (Coding Character Table) hay bảng chữ cái (Code Alphabet). Như vậy, một giá trị x của X sẽ được mã thành một từ mã (Code Word) w dưới dạng một dãy các ký tự mã với độ dài là n ký tự. Trong truyền tin, một d...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 3190 | Lượt tải: 0