• Kĩ năng quản lý - Phần: Kỹ năng giao quyềnKĩ năng quản lý - Phần: Kỹ năng giao quyền

  Có cần phải làm không? (Nhằm mục đích gì?) Có cần phải làm ngay không? (Có gì xảy ra nếu chưa làm ngay hay hoãn lại?) Có bắt buộc phải tự ta làm không? (Có thể giao quyền cho người khác thực hiện?)

  ppt50 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1310 | Lượt tải: 5

 • Kĩ năng phỏng vấn - Phần: Kỹ năng Phỏng vấn tìm việc (tiếp)Kĩ năng phỏng vấn - Phần: Kỹ năng Phỏng vấn tìm việc (tiếp)

  Tìm hiểu nhà tuyển dụng Lĩnh vực kinh doanh Khách hàng Danh tiếng Văn hoá doanh nghiệp Ai sẽ phỏng vấn? Bao nhiêu người?

  ppt28 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 5

 • Kĩ năng phỏng vấn - Phần: Kỹ năng phỏng vấn tìm việcKĩ năng phỏng vấn - Phần: Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

  Hãy chỉ giùm tôi phải đi đường nào? Thế cô muốn đi tới đâu? Tôi không quan tâm đến nơi tôi tới. Thế thì cô đi đường nào cũng thế thôi.

  ppt82 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 5

 • Kĩ năng phỏng vấn - Phần: Kĩ năng hồ sơ xin việc ấn tượngKĩ năng phỏng vấn - Phần: Kĩ năng hồ sơ xin việc ấn tượng

  Đơn xin việc Sơ yếu lý lịch Bằng cấp (Đại học, Cao đẳng, trung học ) Các thư giới thiệu (nếu có) Photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tạm vắng, tạm trú Ảnh 3x4: 2 ảnh mới nhất Giấy khám sức khỏe Các giấy tờ có liên quan đến nơi làm cũ (nếu có)

  ppt37 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 3

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Xây dựng và quản lý nhóm làm việcKĩ năng lãnh đạo - Phần: Xây dựng và quản lý nhóm làm việc

  Nhãm lµ sù liªn kÕt cña 2 hay nhiÒu c¸ nh©n cã sù t¸c ®éng qua l¹i vµ phô thuéc lÉn nhau nh»m tho¶ m·n những nhu cÇu nµo ®ã cña c¸c thµnh viªn vµ cïng ®¹t tíi những môc tiªu chung. Thông thường, nhóm làm việc là một tập thể các cá nhân có các kỹ năng bổ sung cho nhau để phục vụ cho mục đích chung với trách nhiệm tập thể

  pptx49 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 4

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Văn hoá tổ chức/ doanh nghiệpKĩ năng lãnh đạo - Phần: Văn hoá tổ chức/ doanh nghiệp

  Tổ chức được hình thành khi hai hay nhiều người cùng nhau hợp tác và thoả thuận một cách chính thức để phối hợp những nỗ lực của họ nhằm hoàn thành những mục tiêu chung.

  ppt41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1095 | Lượt tải: 4

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Thiết lập và sử dụng quyền lựcKĩ năng lãnh đạo - Phần: Thiết lập và sử dụng quyền lực

  Điều kiển việc phân bố nguồn lực Giải quyết tranh chấp Tuyển dụng, huấn luyện, sa thải và thăng tiến nhân viên Giao nhiệm vụ Dàn xếp vấn đề của một cuộc tranh cải quan trọng Khuyến khích mọi người xây dựng mục tiêu Tranh thủ sự hợp tác giữa các bộ phận

  ppt41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 6

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Lãnh đạo và quản lýKĩ năng lãnh đạo - Phần: Lãnh đạo và quản lý

  Cầm trống, ngồi ở mũi thuyền Giữ nhịp chèo của cả đội theo một chiến thuật thích hợp & sao cho thật nhanh, đều

  ppt62 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1257 | Lượt tải: 5

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Kỹ năng giao việc/ uỷ quyềnKĩ năng lãnh đạo - Phần: Kỹ năng giao việc/ uỷ quyền

  Quyết định của nhân viên thường vượt quá quyền hạn của mình và dường như chẳng ai biết ai là người đảm trách dự án. Các nhân viên có liên quan không được thông báo những thông tin nằm trong kế hoạch và mục tiêu. Các nhân viên có năng lực đôi khi cảm thấy nhàm chán, tổ chức có nhiều nhân viên xin thôi việc. Người lãnh đạo đôi khi can thiệp vào vi...

  ppt40 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 6

 • Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Tạo động lực làm việc cho nhân viênKĩ năng lãnh đạo - Phần: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  l Là những nhân tố bên trong kích thích con ngưười nỗ lực làm việc trong điều kiện cho phép tạo ra năng suất, hiệu quả cao. l Biểu hiện của động lực làm việc là sự sẵn sàng nỗ lực say mê làm việc nhằm đạt đưưîc mục tiêu của tổ chức cũng nhưư của bản thân đề ra.

  ppt43 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1303 | Lượt tải: 7