• Sử dụng hiệu quả registrySử dụng hiệu quả registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 0

 • Crack dùng registryCrack dùng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 0

 • Thủ thuật registry hayThủ thuật registry hay

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 0

 • Cách dùng registryCách dùng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về registryTìm hiểu về registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1637 | Lượt tải: 0

 • Toàn bộ về registryToàn bộ về registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 1

 • Cách sử dụng registryCách sử dụng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 2

 • Ứng dụng registryỨng dụng registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1089 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình registryGiáo trình registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 2

 • Căn bản về registryCăn bản về registry

  Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những cấu hình từ người sử dụng Windows. Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số t...

  doc3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 0