Phao kinh tế vĩ mô

Cho một nền kinh tế đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý , song mức đầu tư quá cao tiền ẩn nguy cơ khủng hoảng và làm phát cao. Theo anh / chị. Có thể dùng kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô nào để ổn định kinh tế. Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình IS - LM

doc120 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 4719 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phao kinh tế vĩ mô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : KINH TẾ VĨ MÔ Lý thuyÕt C©u 1: Nh÷ng kho¶n môc sau ®­îc tÝnh vµo GDP kh«ng? V× sao? Phí trả cho dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng VNN. Tiền gửi tiết kiệm của công dân. Trợ cấp hưu trí. Lãi từ tiền gửi ngân hàng. a. PhÝ tr¶ cho dÞch vô cung cÊp th«ng tin trªn m¹ng VNN: Cã b. TiÒn göi tiÕt kiÖm cña c«ng d©n (kh«ng – kh«ng chi tr¶ cho viÖc trao ®æi hµng hãa – dÞch vô). c. Trî cÊp h­u trÝ (kh«ng – kh«ng chi tr¶ cho viÖc trao ®æi hµng hãa – dÞch vô). d. L·i tõ tiÒn göi ng©n hµng (kh«ng – kh«ng chi tr¶ cho viÖc trao ®æi hµng hãa – dÞch vô). C©u 2: Chủ nhân của số tiền 1 tỉ đồng dự định thực hiện một trong ba Phương án sau: Mua một mạnh đất giá 0,7 tỷ đồng, xây trên đó một Căn nhà hết 0,3 tỷ đồng. Mua một căn nhà đã qua sử dụng 5 năm. Mua cổ phiếu toàn bộ số tiền đó. Gửi vào ngân hàng. Hãy cho biết với mỗi trường hợp số tiền được tính vào GDP năm Năm đó là bao nhiêu ? Vì sao ? Chñ nh©n cña sè tiÒn 1 tû cã dù ®Þnh a. Mua m¶nh ®Êt 0,7 tû, x©y c¨n nhµ hÕt 0,3 tû b. Mua c¨n nhµ qua sö dông 5 n¨m ® ®· qua sö dông kh«ng ®­îc tÝnh vµo GDP. c. Mua cæ phiÕu (kh«ng ®­îc tÝnh vµo GDP) d. Göi ng©n hµng (kh«ng ®­îc tÝnh vµo GDP) C©u 3: Nếu giá bán ô tô BMV nhập khẩu từ đức tăng lên thì có làm ảnh hưởng đến chỉ số điều chỉnh GDP của Việt Nam hay không ? Vì sao? Gi¸ b¸n « t« BMw nhËp khÈu tõ §øc t¨ng kh«ng lµm ¶nh tíi chØ sè ®iÒu chØnh GDP cña ViÖt Nam. GDP: Tæng s¶n phÈm hµng hãa – dÞch vô s¶n xuÊt, cung cÊp trong n­íc ® kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chØ sè gDP (« t« s¶n xuÊt t¹i §øc). C©u 4: Nếu gia đình bạn quyêt định thuê một người giúp việc làm tất cả các công việc nội trợ lâu nay bạn vẫn làm thì có làm thay đổi GDP của quốc gia không ? Vì sao ? Khi b¹n lµm tÊt c¶ c«ng viÖc néi trî Wph¶i tr¶ = 0 Khi thuª ng­êi gióp viÖc lµm c«ng viÖc ®ã b¹n ph¶i tr¶ cho ng­êi ta mét møc l­¬ng w=a GDP tÝnh theo luång thu nhËp: GDP = w + i + p + r + f + Te (trong tr­êng hîp nµy i + p + r + f + Te = 0) GDP t¨ng theo 1 l­îng Dw = a C©u 5: GDP và GDP / người có phản ánh đúng mức sống của người dân Một nước không ? Vì sao ? C©u 6: Hãy cho biết chỉ tiêu tính mức sống của dân cư một quốc gia. Theo bạn việc tính toán này có cho biết mức sống thực cuả họ khong ? Vì sao ? C©u 7: Nếu mức sống của người dân một nước phụ thuộc vào mức sản xuất ra hàng hóa . dịch vụ của nước đó. Vậy có phải sản xuất ra càng nhiều hàng hóa là càng tốt không? vì sao? Chóng ta cÇn ph¶i c¨n cø vµo Y®, vµo thùc tr¹ng cña ®Êt n­íc nÕu s¶n l­îng hµng hãa s¶n xuÊt Y<Y® mµ ng­êi d©n ®ang cã nhu cÇu, ® cã thÓ xuÊt khÈu ® s¶n xuÊt hµng hãa cµng nhiÒu cµng tèt. NÕu hµng hãa s¶n xuÊt ra: + Kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng + Ng­êi d©n kh«ng cã nhu cÇu tiªu dïng + Kh«ng thÓ xuÊt khÈu sang n­íc kh¸c ® Hµng hãa tån ®äng ® s¶n xuÊt g©y l·ng phÝ ® cung > cÇu ® kh«ng nªn s¶n xuÊt. C©u 8: Một nền kinh tế đóng có chính phủ, đầu tư có luôn bằng tiết kiệm không. Vi sao? Trong nÒn kinh tÕ ®ãng cã 3 t¸c nh©n tham gia vµo nÒn kinh tÕ. Y = C + S + T Y = C + I + G ® S + T = I + G S – I = G – T VT: S – I: §Çu t­ t­ nh©n VP: G-T: khu vùc CP Gi¶ sö I = S ® G = T: ®Êt n­íc l©m vµo t×nh tr¹ng th©m hôt kÐp: - Th©m hôt ng©n s¸ch - Th©m hôt c¸n c©n th­¬ng m¹i. C©u 9: Nhận định sau đây đúng hay sai, vì sao : “ khi nền kinh tế đang suy thoái, dân chúng cần ra sức tiết kiệm trong tiêu dùng để tăng đầu tư , nhờ đó sức sản xuất sẽ tăng, sản lượng tăng, nền kinh tế sẽ nhanh ra khỏi suy thoái” “Khi nÒn kinh tÕ ®ang suy tho¸i, d©n chóng cần ra sức tiÕt kiÖm trong tiªu dïng ®Ó t¨ng ®Çu t­ nhê ®ã s¶n l­îng t¨ng, nÒn kinh tÕ tho¸t khái suy tho¸i”. NhËn ®Þnh trªn lµ sai. Khi ¯ C ® AD ¯ (AD = C + I + G) ® Y¯ ® tY¯ ® T¯¯ ® B¯ (B = T-G) ® NÒn kinh tÕ vÉn bÞ suy tho¸i. C©u 10: Hãy chứng minh rằng số nhân chi tiêu có tác dụng khuyêh đại những thay đổi nhỏ trong chi tiêu tự định để chuyển thành thay đổi lớn hơn trong mức sản lượng thực tế. Sè nh©n chi tiªu trong nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n: KT ®ãng Më: V× 01 t<1 sè nh©n chi tiªu m cho biÕt s¶n l­îng thay ®æi bao nhiªu khi chi tiªu tù ®Þnh thay ®æi mét ®¬n vÞ. ThËt vËy khi t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ th× Y­ lªn m ®¬n vÞ. VD: MPC = 0,8 cã nghÜa lµ nÕu s¶n l­îng hay thu nhËp t¨ng 1 ®¬n vÞ sÏ ®­a 0,8 ®¬n vÞ tiªu dïng. C¸c doanh nghiÖp l¹i ph¶i s¶n xuÊt 0,8 ®¬n vÞ nµy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c t¨ng lªn. Y l¹i t¨ng 0,8 lÇn thø 2 ® c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chi tiªu 0,8 lÇn thø 2. Qu¸ tr×nh nµy tiÕp diÔn ®Õn khi céng tÊt c¶ c¸c møc s¶n l­îng ë mçi b­íc chóng ta ®­îc cÊp sè nh©n. C©u 11: Khi nền kinh tế đang suy thoái thì ngân sách chính phủ thường bị thẩm hụt .Để giảm bớt thẩm hụt ngân sách , có nền tăng thuế không? Vì sao ? Khi nÒn kinh tÕ ®ang suy tho¸i th× NSCP th­êng bÞ th©m hôt. Kh«ng nªn t¨ng T v×: T­® YD¯ (YD = Y-T) ® C¯¯ ( ® AD¯ (AD=C + I + G) ® Y¯ ® ty¯ ® T¯¯ B¯¯ (B = T – G) NÒn kinh tÕ cµng l©m vµo t×nh tr¹ng suy tho¸i h¬n. C©u 12: Hãy cho biết các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách chính phủ . Phân tích ảnh hưởng của mỗi biện pháp tới các biện số kinh Tế trong trung hạn. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc sù th©m hôt ng©n s¸ch: - Vay tiÒn ng©n hµng (in thªm tiÒn): Tµi trî kÞp thêi cho c¸c kho¶n th©m hôt, t¹o ®iÒu kiÖn cho bé m¸y tµi chÝnh vËn hµnh b×nh th­êng ® nªn dÔ g©y l¹m ph¸t cao, P­, ®êi sèng ng­êi d©n gi¶m sót ® tiÕp tôc vay nî sÏ g©y khñng ho¶ng tiÒn tÖ. - Sö dông dù trï ngo¹i tÖ: Bï ®¾p kÞp thêi sù th©m hôt, ng¨n c¶n ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc cña nã tíi nÒn kinh tÕ nh­ng nÕu l­îng dù tr÷ ngo¹i tÖ < møc tèi thiÕu ® ph¸ gi¸ ®ång b¶n tÖ ® uy tÝn quèc gia ® suy tho¸i. - Vay nî n­íc ngoµi: ChØ lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ. NÕu vay nî th­êng xuyªn ® chñ nî khèng chÕ ® kho¶n vay bÞ ®éng kh«ng ®ñ l­îng sÏ kh«ng hiÖu qu¶. - Vay nî trong n­íc: kh«ng sî bÞ lÖ thuéc vµo n­íc ngoµi nh­ng l¹i ¯ khèi l­îng tÝn dông cña nh©n d©n cho ®Çu t­. C©u 13: . hãy cho biết những nhân tố ảnh hưởng tới độ lớn của số nhân tiền và do đó tới mức cun tiền của nền kinh tế. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ®é lín cña mM. - Khi s­ ® mM¯ v× khi ng­êi d©n gi÷ tiÒn mÆt nhiÒu h¬n hä sÏ göi vµo ng©n hµng Ýt h¬n, qu¸ tr×nh t¹o tiÒn qua hÖ thèng NHTM sÏ gi¶m ®i ® mM¯ ® MS¯. Khi s cµng nhá tøc lµ c«ng chóng cµng gi÷ Ýt tiÒn mÆt vµ göi vµo ng©n hµng nhiÒu h¬n ® mM­ ® MS­. - ra­ ® mM¯ ® MS¯: Khi ng©n hµng dù tr÷ nhiÒu h¬n cã nghÜa lµ hä cho vay Ýt h¬n ® qu¸ tr×nh t¹o tiÒn qua hÖ thèng ng©n hµng ¯. Nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ra: rb: tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc rb­ ®r­ dù tr÷ d«i ra cña NHTM > rb. L·i suÊt chiÕt khÊu: L·i suÊt mµ NHTM tr¶ cho NHTw ®Ó bï ®¾p thiếu C©u 14: Tại sao trong nền kinh tế đóng , khi áp dụng chính sách tài khóa mở rộng lại gây hiệu ứn lấn át đầu tư tư nhân. ChÝnh s¸ch tµi khãa më réng Khi nÒn kinh tÕ ®ang suy tho¸i do tæng cÇu qu¸ thÊp. MT: Chèng suy tho¸i, ®ñ s¶n l­îng vÒ møc tiÒm n¨ng Y­ ®Y®. C«ng cô: ­G ¯T ­ G or ¯T C¬ chÕ t¸c ®éng: G­ ® AD­ (AD=C + I + G) ® Y­ (DY = DG-m’). NÕu T¯ ® YD­ (YD=Y-T)® C­ ® AD­ ® Y­. Khi AD chính sách tài khoá më réng trong nÒn kinh tÕ ®ãng G­, hiÖn t­îng I¯ do i­ lµ hiÖn t­îng “lÊn ¸t ®Çu t­ t­ nh©n hay tho¸i hôt ®Çu t­ t­ nh©n. C©u 15. Hãy chứng minh rằng , một nền kinh tế mở, vốn vận động tự do, tỷ giá hối đoái thả nổi ít can cân thanh toán luôn cân bằng. ThÊt nghiÖp theo chu kú ThÊt nghiÖp do: + thiÕu cÇu + gi¶m sót cña AD x¶y ra khi møc cÇu chung vÒ lao ®éng gi¶m xuèng trong giai ®o¹n suy tho¸i cña chu kú kinh doanh Y<Y TN = TN tù nhiªn + thÊt n0 chu kú TN tù nhien Ut: thÊt n0 t¹m thêi, U theo c¬ cÊu, TN theo lý thuyÕt cæ ®iÓn. TN theo chu kú: biÓu thÞ nh÷ng giao ®éng ng¾n h¹n cña thÊt n0 xung quanh møc TN. - §Ó kh¾c phôc hËu qu¶ TN ph¸t huy vai trß cña m×nh theo nh÷ng h­íng sau: - Cã nh÷ng CS khuyÕn khÝch ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ s¶n phÈm (CSTT, CS X-nhËp khÈu...) W IS w wr LD0 LD1 O Le1 Le0 L - CS khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhá, thñ c«ng, c¸ thÓ... tÝch cùc hç trî ®Ó ph¸t triÓn. - Tæ chøc d¹y nghÒ, ®µo t¹o L1 - L0: TN theo chu kú. L¹i dao ®éng -> VL tèt, rót ng¾n thêi gian t×m viÖc. - §èi víi L chu kú: CP cÇn cã c¸c CS më réng tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ nh¨m t¨ng tæng cÇu -> phôc håi vÒ kinh tÕ - U Câu 16.Bạn hiểu thế nào về thất nghiêp theo chu kỳ . Chính phủ có thể Làm gì để cải thiện vấn đề này? Vẽ đô thị của thị trường lao động biểu diễn thất nghiệp theo chu kỳ. C©u 17. lạm phát là gì ? các loại làm phát theo nguyên nhân ? tác hại của làm phát. L¹m ph¸t lµ sù t¨ng lªn liªn tôc cña møc gi¸ TB trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (TB h2 -> ph¸t triÓn liªn tôc) C¸c l¹m ph¸t vµ nguyªn nh©n a. L¹m ph¸t do cÇu kÐo. X¶y ra do AD t¨ng ®Æc biÖt khi Y > Yt nguyªn nh©n cña d­ cÇu do nÒn kinh tÕ chi tiªu nhiÒu h¬n n¨ng lùc s¶n xuÊt. Khi Y > Yt. ¸ cã ®é dèc l¬n khi AD0 -> AD1: Y t¨ng, U gi¶m, Ph¸t triÓn¨ng x1 (P0>P1) P P1 E1 P0 E0 AD0 AD1 O Y* Y1 Y b. L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy Chi phÝ: Gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vµo T W Ngµy c¶ khi Y < Y* -> AD dÞch tr¸i vµ lªn trªn + L¹m ph¸t nµy rÊt nguy hiÓm cho nÒn kinh tÕ cho mäi biÕn sè kinh tÕ ®Òu xÊu hoÆc: Y gi¶m, U t¨ng, l¹m ph¸t t¨ng, cßn gäi l¹m ph¸t kÌm suy tho¸i. P AS1 AS0 P1 P0 AD O Y1 Y0 Y* Y c. L¹m ph¸t Y, l¹m ph¸t dù kiÕn: P t¨ng tû lÖ kh¸ æn ®inh, dù kiÕn ®­îc AD, AS dÞch chuyÓn trªn cïng víi mét tèc ®é, Y = const. P t¨ng ®Òu ®Æn nh­ dù kiÕn P APW AP1 P2 AD P1 P P0 AS1 AS0 0 Y* Y d. L¹m ph¸t tiÒn tÖ: Møc cung tiÒn M nhanh h¬n sù t¨ng Y th× g©y ra l¹m ph¸t. L¹m ph¸t vµ l·i suÊt i thùc tÕ = i danh nghÜa - tû lÖ l¹m ph¸t + T¸c h¹i cña l¹m ph¸t: - G©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho c¸c c¸ nh©n, tËp ®oµn gi÷ nhiÒu tiÒn mÆt vµ c¸c tµi s¶n thuéc lo¹i h¹ gi¸ trong ®ã cã ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng (thu nhËp chñ yÕu tõ l­¬ng). - §µm biÕn d¹ng c¬ cÊu s¶n xuÊt x· héi (g©y tæn thÊt, c«ng, tiÒn cña khi l¹m ph¸t t¨ng). - Lµm biÕn d¹ng c¬ cÊu nhu cÇu lao ®éng - Ut¨ng. - Lµm mÊt ®i c«ng cô ®o l­êng kinh tÕ Cã thÓ lµm thay ®æi nh÷ng vô nép thuÕ cña c¸c c¸ nh©n th­êng tr¸i víi ý ®Þnh cña ng­êi lµm luËt. L¹m ph¸t kh«ng thÊy tr­íc g©y hËu qu¶ nÆng nÒn h¬n, ®ång néi tÖ mÊt gi¸, ng­êi d©n tÝch tr÷ vµng, g©y x¸o trén kinh tÕ . - Lµm ph¸t cßn lµ nguyªn nh©n g©y bÊt æn vÒ chÝnh trÞ x· héi mµ ®Ó chèng ®ì Nhµ n­íc ph¶i chi nh÷ng kho¶n tiÒn lín. C©u 18: Tại sao một số nước trên thế giới tìm cách định giá đồng nội tệ.Thấp hơn giá trị thực củ nó trong khi một số quốc gia khác lại cố gắng giữ giá đồng tiền nước mình cao hơn giá trị thực của nó? Mét sè gia ®×nh tuyªn bè ph¸ gi¸ ®ång tiÒn (®ång néi tÖ thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc cña nã). V× E =e.p/ph¸t triÓn NÕu p/ph¸t triÓn = const. E gi¶m -> CP gi¶m -> hµng hãa néi tÖ rÎ h¬n so víi hµng ngoµi -> xuÊt khÈu t¨ng -> nhËp khÈu gi¶m - NX t¨ng. NÕu e gi¶m min th× NX - max T¸c dông: thu hót ®Çu t­ du lÞch trong n­íc, c¶i thiÖn ngo¹i th­¬ng x-NK. - Mét sè n­íc kh¸c gi÷ gi¸ ®ång tiÒn n­íc m×nh ®Ó cao h¬n gi¸ trÞ thùc cña nã. e t¨ng -> NX gi¶m (XK gi¶m, NK t¨ng). Gi÷ gi¸ ®Ó NX = const. Câu 19.Gỉa giử xuất khẩu của Việt nam sang Mỹ tăng nhanh hơn nhập khẩu hàng từ Mỹ vào Việt nam, thì tỷ giá hối đoái của đồng Việt nam tính theo dồng đô la Mỹ sẽ thay đổi như thế nào vẽ đô thị minh họa. C©u 20: Hãy trình bảy về lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối trong thương mại quốc tế .Liên hệ thực tiễn Việt nam. Mét sè n­íc ®­îc coi lµ lîi thÕ tuyÖt ®èi. ViÖc s¶n xuÊt vµ cung øng mét hoÆc mét sè mÆt hµng nÕu n­íc ®ã s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã víi chi phÝ thÊp h¬n c¸c n­íc kh¸c. - Lîi thÕ nµy ¸p dông khi cã chuyªn m«n hãa trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ giao l­u kinh tÕ quèc tÕ. - Lîi thÕ tuyÖt ®èi diÔn ra ë c¸c n­íc cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt víi nhau v× VT§L, TN, TN m«i tr­êng. - Lîi thÕ so s¸nh. Mét n­íc ®­îc vµ lµ cã lîi thÕ so s¸nh trong viÖc s¶n xuÊt mét mÆt hµng nÕu nã s¶n xuÊt víi chi phÝ t­¬ng ®èi vµ chi phÝ c¬ héi thÊp h¬n n­íc kh¸c. VD: gi¶ sö s¶n xuÊt 2 mÆt hµng nµy quy ®æi thµnh chi phÝ vÒ lao ®éng tøc sè giê c«ng ®Ó s¶n xuÊt 2 mÆt hµng nµy N­íc Sè l­îng G¹o Lóa m× Tæng Nga 1tÊn 10h 12 ViÖt Nam 1tÊn 20h 60 Tæng 4 tÊn 72h Chi phÝ c¬ hé Nga s¶n xuÊt 1 tÊn g¹o hi sinh 5 tÊn lïa m× S¶n xuÊt g¹o ViÖt Nam < Na S¶n xuÊt lóa m× Nga > ViÖt Nam -> Nga s¶n xuÊt lóa m×; ViÖt Nam s¶n xuÊt g¹o > lîi thÕ tuyÖt ®èi trao ®æi tæng h: 44%. Bài tập: Câu 1: 1.Dưới đây là số liệu rút ra từ hệ thống tài khoản quốc gia của một nước: Tỷ đô la Tổng sản phẩm quốc dân theo giá thị trường 469,6 Thếu đánh vào các khoản chi tiêu 75 Tiêu hao tư bản 54,8 Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài 5,6 Trợ cấp cho sản xuất 5,9 Hãy tính : Tổng sản phẩm quốc nội theo giá thị trường Sản phẩm quốc dân ròng theo giá thị trường Thu nhập quốc dân a. GNP = GDP + NIPA GDP = GNP – NIPA = 469,6 – 5,6 = 464 tỷ USD b. NNP = GDP – ¦ = 464 – 58,8 = 409,2 tỷ (sai GNP –¦) c. NI = GDP –¦ – Te = 464 – 58,8 – 75 = 334,2 tỷ ( sai NNP –Te ) Câu2 Cô Mary là quản gia của ông Smiht . Hàng tháng cô chi tiêu toàn bộ số tiền thu lao 3.000 U SD cho các sinh hoạt cá nhân .Đầu năm nay , ông Smith đã cưới cô làm vợ . Cô vẫn tiếp tục làm công việc quản gia nhưng với tư cách bà chủ , còn ông nuôi cô với tư cách người chồng .Giả sử mức chi tiêu cho nhu cầu cá nhân của cô vẫn là 3.000 U SD/ tháng , thì sự kiện trên có làm thay đổi GDP của quốc gia không ? Hãy tính toán mức thay đổi nếu có. Cách 1 GDP theo luồn thu nhập : GDP = w + i + π + r = ¦ = Tc Trước khí Mary của ông Smith=Wmary= 3000 USD Sau khí cưới = Wmary = 0 ∆W = 0 – 3000 = - 3000 USD. Cách 2: GDP theo luồng hành hóa: GDP = C + I g + N. ∑ 6000 USD Sau khis cưới: Cmary = 3000 USD ( Chí tiêu họ quyết định ) Csmith = 0 ®∆C =3000 – 6000 = -3000 USD. Kết luật : GDP 3000 USD Câu 3: GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế đóng bằng 880 nghìn tỷ đồng . thuế gián thu là 10 % giá trị hàng hóa dịch vụ , khẩu hao là 100 nghìn tỷ đồng .Hãy cho biết thu nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính Tại sao thuế gian thu lại được đưa vào tính toán. GDP = 880.000 tỷ Te = 10% f = 100.000 tỷ NI = ? Giá trị hàng hóa + Te = giá thị trường 100% + 10% = 880.00 880.000 * 10 Te = = 80.000 110 NI = GDP – ¦ – Te = 700.000 tỷ Câu 4:. Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu phân tích ảnh hưởng của việc đưa giống mới vào sản xuất đại trà tới mức gía, sản lượng việc làm của nền kinh tế. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà ®cú sóc cung có lại Trong ngắn hạn Tại Eo Yo Po Khí đưa giống mới vào sản xuất trà tai cân bằng mới E1 Y (Y1 > Y0 P (P1 < P0) ® Việc làm U : có lợi cho nền kinh tế P P0 E1 ASo AS1 P1 E0 AD0 O Y0 Y1 Y Câu 5. Gía xăng dầu tăng sẽ ảnh hưởng thế nào tới mức giá , sản lượng Việc làm của các nước nhập khẩu xăng dầu trong ngắn hạn và dài Hạn. Hãy phân tích bằng mô hình AD- AS. Giá xăng đầu ­®chi phí sảnxuất ­®điểm As dich trái. Tại CB : E0 Y0 P0 Khi ­P điểm câm bằng mới E1 Y1¯(Y1<Y0) P­ (P1>P0 ) Trong ngắn hạn: P­,Y¯,U­ ®gây khó khăn cho nền kinh tế Trong dài hạn: Nhà sản xuất ¯ chi phí sản xuất băng cách thay thế vật lực mới ®¯chi phí®¯p Kết quả : As dich phải về vị trí cân bằng Y=Y* P AS1 AS0 P1 E1 P0 E0 AD0 O Y1 Y* Y Câu 6. Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu phân tích ảnh hưởng của việc chinh phủ tăng trợ cấp tới mức giá, sản lượng việc làm Của nền kinh tế trong ngắn hạn và trong dài hạn. Chính Phủ quyết định tăng trợ cấp sẽ gây cú soocscaauf có lợi ®AD dich phải Trong ngắn hạn Tai điểm cân băng ngắn hạn E0 Y0 P0 Tại điểm cân băng mới E0 ®E1 E1 P­( P1 > P0) Y­(Y1> Y0 ) P­, Y­ ® U¯: có lợi cho nền kinh tế -Trong dài hạn: Do P­® các yếu tố đầu vaò của nền san xuất­® chi phi sản xuất­. Y>Y* nền kinh tế vượt qua trạng thái toan dụng ®u<u* ® tao áp lực w ­® chi phí sản xuất ­ AS cắt AD trên cu Y* P AS P1 E1 P0 E0 AD1 AD0 O Y* = Y0 Y1 Y Câu 7:. Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu phân tích ảnh hưởng Của việc của chính phủ có quyết định về tăng mức lương tối thiểu tới mức giá , sản lượng việc làm của nền kinh tế trong ngắn hạn và trong dài hạn. Qỉa sử ban đầu nền kinh teesddatj trạng thái cân bằng tại E0 P0 Y0 Khí Chính phủ quyết định tăng mức tiền lương tới thiếu ® P­® chí phí sản xuất tăng . ®I­®Y¯®AS¬(AS0®AS1) tại điểm cân bằng mới E1 Y¯ P­ P P2 E2 P1 E1 P0 E0 O Y1 Y0 Y ® e­ ® i­ ® I­ ® Y­ ® P­ ® VL¯ ® u­ ® gây khs khăn cho nền kinh tế -Trong dài hạn Do P­ ® thu nhập tăng ® e­ ® AD (ADo ®AD1) tại điểm cân bằng E2 P2 > P1 Y2=Y0=Y* Khi C­ ® AD ® i¯ ® Y­ ® P­ ® VL­ trong dài hạn nền kinh té trở về mức can bằng lý lươn Y=Yo =Y* Câu 8:Nếu chính phủ áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân thì có ảnh hưởng thé nào tới mức giá sản lượng , viêc làm của nền kinh tế ? Hãy phân tích bằng mô hinh AD-A S. Nều Chính phủ áp dụng chính sách khuyến khích đầu tưt] nhân ® Chi phí giảm ® Y­ ® AD dich phải (tương tự) Câu 9: Khi chính phủ ra quyết định tăng ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ trong năm thì có ảnh hưởng thế nào tới mức giá, sản lượng,việc làm của nền kinh tế trong ngắn hạn và trong dài hạn.Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu để phân tích. Khi Chính phủ tăng ngày nghỉ lễ cuối tuồn, ngghir lễ trong năm thì C­ ® Y­ ® AD dịch phải (tăng tự) ® cú sốc cầu có lợi. Câu 10: Gỉa sử một nền kinh tế có hàm tieu dùng c= 0,8 YD, đầu tư dự kiện là 300( tỷ đô la), chi tiêu chính phủ là 300(tỷ đồng), hàm thuế có dạng T= 350. a/ Hãy viết hàm tổng cầu của nền kinh tế này. Xác định mức sản lượng cân bằng và vẽ đồ thị đường tổng cầu. b/ Gỉa sử chính phủ tăng thuế 120 đơn vị để đưa vào chi tiêu sản lượng thay đổi thế nào ? biểu thị sự thay đổi đó trên đồ thị. C = 0,8 D I = 300 tỷ USD ( I = I ) G = 300 tỷ USD T = 350 a./ AD = ? Y = ? Vẽ đồ thị b./ T­ = 120 Y thay đổi như thế nào. Vẽ đồ thị a./ AD = C + I + G = 0,8YD + 300 + 300 = 0,8YD + 600 YD = Y – T ® AD = 0,8(Y-T) + 600 = 0,8(Y-350) + 600 = 0,8Y – 280 + 600 = 0,8Y + 320 SLCB Y = AD ® Y = 0,8Y + 320 0,2Y = 32 320 Y= = 1600 0,2 AD Y=AD Y=AD=0,8Y 320 O 1600 B./ Gỉa sử Chính phủ tăng T thêm 120 đơn vị ® T = 350 +120 = 470 ® G­ = 300 + 120 = 420 Câu 11. Gỉa sử một nền kinh tế có hàm tiêu dùng C=0,8YD , đầu tư dự kiện là 300 (tỷ đồng) chi tiêu chính phủ là 300 (tỷ đồng) hàm thuế ròng có dạng T=100 tỷ (đồng) 0,2Y,xuất khẩu 100 ( tỷ đồng),nhập khẩu chiếm 10% tổng sản lượng thực tế. a/ tính mức sản lượng cân bằng của nền kính tế đó trước và sau khi có ngoại thương. b/Vẽ đô thị và cho biết cán cân thương mại của nền kinh tế này thặng dư hay thâm hụt vì sao? c/ Tại mức sản lượng cân bằng , cán cân ngân sách chính phủ thặng dự hay thâm hụt? C = 0,8YD I = 300 (tỷ đồng) G = 300 (tỷ đồng) IM = 10% stq = 0,1 y T = 100 + 0,2y EX = 100 (tỷ đồng) a./ Y trước va sau khi có ngoại thương b./ NX = ? c./ lại Y B > 0 B < 0 a./ Trước khí có ngoại thương : Trong nền kinh tế đóng : AD1 = C + I + G = 0,8YD + 300 + 300 = 0,8YD + 600 YD1 = Y – T ® A¯ = 0,8(Y-T) + 600 = 0,8 ( Y – 100 – 0,2Y ) + 600 = 0,64Y + 520 Y1 = AD1 ® Y1 = 0,64Y + 520 0,36Y = 520 520 Y = = 1444,5 0,36 Khi có ngoại thương : Trong nền kinh tế mở: AD2 = C + I + G + NX = 0,8YD + 600 + 100 – 0,1Y YD2 = Y – T Þ AD2 = 0,8 (Y-T) + 700 – 0,1Y = 0,8 (Y – 100 – 0,2Y) +700 – 0,1Y = 0,8Y – 80 – 0,16Y + 700 – 0,1Y SLCB Y2 = AD2 Þ Y2 = 0,54Y + 620 0,64Y = 620 620 Þ Y = = 1325,6 0,46 AD Y=AD AD1 AD2 620 520 45 0 Y2 Y1 Y B./ Cán cân thương mại: NX = EX - IM = 100 – 0,1Y = 100 – 0,1.(1325,6) = 100 – 132,56 = - 32,65 NX = - 32,65 < 0 Þ Cán cân thương mại thảm hụt ( nhập sau) c./ Cán cân ngân sách B = T – G = 100 + 0,2Y – 300 = 100 + 0,2(1325,6) – 300 = 100 265,12 – 300 = 265,12 – 300 = - 34,88 B = - 34,38 < 0 Þ B thảm hụt. Câu 12: Xét một nền kinh tế với các thông số sau: C= 10+0,8 YD T=0,2 Y I =5 (tỷ đồng) EX=5(tỷ đồng) G= 40(tỷ đồng) IM= 0,14Y Xác định mức chi tiêu tự định của nền kinh tế Xây dựng làm tổng cầu của nền kinh tế này Xác định mức sản lượng cân bằng. Nếu bây giờ chính phủ tăng chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ thêm 20 tỷ đồng ,thì sản lương cân bằng sẽ thay đổi như thế nào. Vẽ đô thị cho cả hai trường hơp trước và sau khi tăng chi tiêu chính phủ. C = 10+0,8 YD , T +0,2 Y I = 5 tỷ đồng , EX = 0,14 tỷ đồng a , AD = ? b , AD = ? c , Y = ? d , G ­ 120 ®thay đổi như thế nào e , vẽ đồthị a; AD = C + I + G+ EX =10+ 5+40 +5 = 60 tỷ đồng b; AD1 = C+I+NX = 10 +0,8 YD +5+ 10 +5 – 0,14 Y = 0,8YD+30 +0,14Y Y=Y-I ®AD= 0,8(Y-0,2Y)+30 – 0,14Y = 0,8Y – 0,16Y +30 +0,14Y = 0,5Y +30 C; Sản lượng cân băng Y=AD1®Y0,5=30 0,5Y = 30 30 Y= = 60 0,5 d; giả sử G­120tỷ đông ®G= 60 (tỷ đồng) AD2 = C+I+G+NX = 0,5 Y + 60 Y = AD ® Y 0,5Y +60 0,5Y = 60 60 Y = = 120 0,5 e ; Vẽ đổ thị Y=AD AD AD2 AD1 60 30 45 O 60 120 Y Câu 13. Cho một nền kinh tế đóng và hàm tiêu dùng có dạng: C=26,25 tỷ + 0,9375YD.Đầu tư 80 tỷ.chi tiêu của chính phủ=2000 tỷ.Tổng thu về thuế của chính phủ bằng 20% thu nhập.chính phủ trợ cấp cho các gia đình 100 tỷ hãy: Xây dựng hàm thuế ròng Xác định hàm tộng cầu và biểu diễn bằng đô thị Xác định mức sản lượng cân bằng Tại mức sản lượng cân bằng,ngân sách chính phủ thặng dư hay thâm hụt ? Nếu chính phủ tăng chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ 20 tỷ đồng nữa, thì sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu.Minh họa bằng đô thị C = 26,25 + 0,9375 YD I = 80 tỷ G = 2000 tỷ T = 20% = 0,2 y Tr = 100% tỷ a; xác định hàm T b; AD = ? c; Y = ? d; B = ? e; ­c 20 tỷ ®Ycân bằng = ? a; T = T + ty – TR T = 0,2Y + ty – 100 T = Y( 0,2 + ty ) – 100 b; AD = C + I + G = 26,25 + 0,9375 YD N+ 80 + 2000 = 0,9375 YD + 2106,25 YD = Y – T ® AD = 0,9375 (Y – T ) N+ 216,25 = 0,9375 ( Y – 0,2Y ) + 2106,25 = 0,9375 . 0,8 Y + 2106,25 = 0,75 Y + 2106,25 Y = AC; Y = ? Y = AD ® Y = 0,75 Y + 2106,25 0,25 Y = 2106,25 2106,25 Y = = 8425 0,25 Sản lượng cần bằng Y = 8425 AD Y=AD Y=AD=0,75Y+2106,25 O 8505 Y d./ B = ? B = T – G = 0,2Y – 2000 = 0,2 * 8425 – 2000 = 1685M -2000 = -315 B = -315 < 0 Þ Cán cân ngân sách thâm hụt e./ =G 20 tỷ đồng G = 2000 + 20 = 2020 AD = C + I + G = 26,25 + 0,9375yd +80 +2020 = 0,9375YD + 2126,25 YD = Y – T Þ AD = 0,3975(Y-T) + 2126,25 = 0,9375(Y – 0,2Y) + 2126,25 = 0,75Y + 2126,25 SLCB = Y = AD Þ Y = 0,75Y + 2126,25 0,25YY = 2126,253 2126,25 Y= = 8505 0,25 KL ; Khi ­ chi tiêu Chính phủ ∆G = 20 tỷ đòng thì ∆ Y­ 80 AD Y = AD Y = AD = = 0,75Y + 2126,25 2126,25 45 0 8505 Y Câu 14. Cho nền kinh tế đóng thu thuế độc lập với thu nhập.Xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,8 mức sản lượng tiềm năng là 600 tỷ đồng. Hiện tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đang ở mức 500 tỷ đồng. Muốn đạt mức sản lượng tiềm năng(trong khi các điều kiện khác không thay đổi ),thì: a/ chi tiêu của chinh phủ phải thay đôi thế nào? b/ thuế cần thay đổi thế nào c/ thuế và chi tiêu của chính phủ cùng phải thay đổi thế nào để đạt mức sản lượng tiềm năng trong khi không làm thay đổi cán cân ngân sách? d/Dùng đô thị minh họa tình huống trên a./ ∆G thay đổi n/n b./ ∆T thay đổi n/n c./ ∆T và ∆G n/n a./ ∆Y = ∆G * m′ ∆Y = Y* - Y = 600 – 500 = 100 tỷ USD 1 1 1 Ta có : m′ = = = = 5 1-MPC 1-0,8 0,2 ∆Y 100 Þ ∆G = = = 20 tỷ USD m′ 5 KL : G­ 20 tỷ USD b./ ∆Y = m′t * ∆T MPC 0,8 m′t=- =- = -4 (t = 0 ) (1-MPC)(1-t) 1-0,8 ∆Y 100 Þ ∆T = = = -25 tỷ USD m′t -4 KL: T ¯ 25 tỷ USD c./∆G ? ∆T ? ∆B = 0 ® ∆T - ∆G = 0 ® ∆T = ∆G = a ∆Y1 + ∆Y2 = ∆Y = 100 Ta có : ∆Y1 = m′ * ∆G ∆Y2 = m′t (-MPC) Þ m′∆G + (-MPC) m′t = 100 m′∆G – MPC * m′t = 100 5 * a (1 – MPC) = 100 5a * 0,2 = 100 Þ a = 100 = ∆T = ∆G = ∆Y Þ ∆T = ∆G = ∆Y cùng ­ 1 hượng như nhau (­ 100 tỷ USD ) thì đạt mức sản lượng tiềm năng. Câu 15. Nếu chính phủ áp dụng chính sách thu nhập theo hướng chuyển bớt một phần thu nhập của người giàu sang cho người nghèo thì hành vi tiêu dùng của các hộ gia đình sẽ thay đổi thế nào ?Hãy dùng mô hình tiêu dùng và tiết kiệm của Keynes để phân tích và nhận xét tác dụng của chính sách. Khi chuyển một phần thu nhập của người giàu sang cho người ngèo nghĩa là đã chuyển sang chi tiêu của người nghèo ∆C MPC = vì ∆C­ ® MPC­ ∆YD ∆S MPS = vì ∆S¯ ® MPS¯ ∆YD CS S = C + MPC C S =-C+MPS O 45 . YD -C Câu 16 . Một nền kinh tế ,thu thuế không phụ thuộc thu nhập, có xu hướng tiết kiệm cần biên là 0,3.Nêú câc nhà đầu tư lạc quan hơn nên đã tăng đầu tư thêm 10 tỷ đô la thì sản lượng thay đổi thế nào? Trong nền kinh tế MPS = 0,3 ∆I = 10 (tỷ USD) ∆Y = ? Trong nền kinh tế giản đơn sồ nhân chi tiêu của nền kinh tế: 1 m = vì MPC + MPS = 1 1 – MPC Þ MPC = 1-MPS = 1-0,3=0,7 1 1 M= = =3,33 1-0,7 0,3 Theo chi tiêu ta có : SLCB Y = (C + I) * m ;(I = I, C = C ) Þ ∆ = (∆C + ∆I)m ;(∆c = 0 do nền kinh tế giản đơn) Þ∆Y = ∆I * m = 10 * 3,33 = 3,3 tỷ USD Þ Đây mức sản lượng ∆Y tăng thêm 1 lượng ≈33,3 tỷ USD. Câu.17. Nếu chính phủ áp dụng sắc thuế thu nhập mới trong đó mức thu nhập thiểu thuế giảm từ 5 triệu đồng xuống 4 triệu đồng thì sẽ ảnh hưởng thuế nào tới tổng cầu của nền kinh tế? Hay Câu 18. Cho một nền kinh tế đóng không thu thuế phụ thuộc thu nhập. Nếu vì mục tiêu cân bằng cán cân ngân sách, chính phủ tăng cả thuế và chi tiêu cùng một lượng như nhau thì sản lương thay đổi thế nào? Trong một nền kinh tế thư không phụ € vào thu nhập ∆T = ∆Y = a ∆Y = ? 1 Ta có ∆Y = ∆G * m′G ; mà mG = m′ = 1-MP 1 Þ ∆Y = ∆G 1-MPC Mặt khác : ∆Y = ∆T * Mt Þ ∆Y = -∆T * MPC * m′ 1 ∆y = -MPC ∆T * (m′ = mG) 1-MPC Nếu Chính phủ tăng đồng thời cỏi thuế và chi tiêu cùng mọt lúc sẽ làm thay đổi ∆G=∆T=a Ta có : ∆Y = mG * ∆G + mT * ∆T = a * mG + a * mT = a ( mG + mT) , (vì t = 0) ∆Y = a 1 - MPC 1-MPC 1-MPC = a 1-MPC = a = ∆T = ∆G 1-MPC Vậy sản ượng tăng lên 1 lượng đúng = a Đơn vị tỷ đông Câu 19.Gỉa sủ ngân sách chính phủ bị thâm hụt 100 tỷ đồng.Nếu chính phủ giảm chi tiêu 100 tỷ đồng thì ngân sách có cân bằng không?Vì sao? -Gọi Ccân Nsách ban đầu Bo Thuế ban đầu To Bo=To=Go=-100 Chi tiêu của CP ban đầu Go -Sau khi giảm chi tiêu CP tương tự ta cũng có B1,T1,G1. B1 = T1 – G1 Nếu ∆G = -100 ® ∆Y = ∆G * m′ = -100 * m′ Vì Y¯ ® ty¯ ∆T = -100 * t * m′ T1 = To + ∆T T1-G1=To – 100 m′t – Go + 10 G1 = G0 + ∆G = (T0 – G0) – 100tm′+100 Vì t > 0, m′ > 0 Þ B = -100 tm′ < 0 ® NSCP bị thâm hụt Câu 20. Cho một nền kinh tế đóng có tỷ lệ ưa thích tiền mặt của dân chúng là 20%, các ngân hàng thương mại đều dự trữ đúng 10%.Nếu ngân hàng trung ương muốn thực hiện mục tiêu giảm cung tiền đi 50 ngàn tỷ dồng thì phải bán bao nhiêu trái phiếu chính phủ trên thị trường mở (giả sử bỏ qua tác động của gia s cả) s = 20% = 0,2 ra = 10% = 0,1 ∆MS = -50.000 tỷ đồng MB = ? Số nhân tiền đẩy đủ là : 1+s 1+0,2 1,2 mM= = = = 4 s+ra 0,2 + 0,1 0,3 Muốn giảm mức cung tiền đi 50.000 tỷ thì NHTW phải bán số trái phếu là : ∆MS ∆MS -50.000 Mm = ÞMB = = = -12500 MB m M 4 Khi NHTW bán đi một lượng trái phiếu thì lượng tiền thực tế sẽ giảm đi một lượng MB¯ 12500 tỷ. Câu .21. Gỉa sử tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%,tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 6%, tỷ lệ dự trữ dư thừa là 1%, va cung tiền là 820% tỷ đồng.Hãy tính khối lượng tiền mạnh. Câu 22: Cho một nền kinh tế có các số liệu sau: Trạng thái cân bằng trên thị trường hàng hóa được biểu diễn bằng biểu thức của đường I S: I=20-1/8Y; Trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ được biểu diễn bằng biểu thức của đường LM: I=-6+1/5Y (i: mức lãi suất được tính bằng %,Y:mức sản lượng được tính bằng tỷ U SD) a-Hãy tính mức lãi suất và mức sản lượng cân bằng? vẽ đô thị. b-Nếu bây giờ ngân hàng trung ương tăng mức cung tiền thêm 10 tỷ đô la lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi thế nào? Hãy biểu diễn sự thay đổi đó trên đồ thị. a./ Nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng tại điểm giống nhau của IS –LM 20 – 1 ta có Iso có pt : i = Y 8 Lmo có pt : I = -6 + 1 Y 5 Gọi Eo (Yo,io) là điểm mà nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng trên cả 2 thị trưởng hàng háo và tiền tệ. Là nền của pt : 1 Y IS= LM ® 20 - 8 1 = -6 + Y 5 13 Û Y = 26 40 26 * 40 SLCB Y= = 80 13 Thay Y vào pt ta có : 1 I = 20 - 80 = 10 8 Vậy E0 Yo = 80 Io = 10 20 LM0 E0 LM1 10 E1 0 ISo -6 80 160 -8 b./ ∆MS ­ 10 tỷ USD MS k ptLM :I =- + Y h h 1 = -6 + Y 5 MS Ta có h = 5 ® - = -6 ® MS =30 h -(30+10)+Y Y khi ∆MS = 10 LM có dạng: = -8 + 5 5 Khi đó điểm CB mới của IS Im là E1 (Y1,i1) Là nghiệm của pt Iso = LM1 Y 1 Û -8+ =20 - Y 5 8 13Y = 28 40 Þ Y = 86,15 tỷ i =9,23% KL: MS­ ® Y­ I 23. Tị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng: c=200+0,75YD Chi tiêu chính phủ G=75 Thuế ròng T=100 Cung tiền thực tế MS=500 Đầu tư I =225-25i Cầu tiền thực tế MD=Y-100i a/.Hãy xây dựng phương trình biểu diễn các đường I S và LM b/.Xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng c/.Gỉa sử chi tiêu chính phủ tăng thêm 50,xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng mới. d/.vẽ đồ thị minh họa Câu 24. Cho một nền kính tế đóng chỉ thu thuế tự định.Nếu chinh phủ tăng thuế để tài trợ cho việc tăng chi tiêu chính phủ,thì sản lượng của nền kinh tế đó thay đổi thế nào? Câu 25. Hãy cho biết việc ngân hang trung ương bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở có ảnh hưởng thế nào tới thị trường tiền tệ và do đó làm thay đổi mức lãi xuất, sản lượng , việc làm của nền kinh tế đóng . vẽ đồ thị mình họa và giải thích cơ thế tác động. Giải sử điểm cân bằng ban đầu Eo(Yo,io) Khi ngân hàng trung ương bán trái phiếu CP ® ra­ số nhân tiền đầy đủ: S+1 s+ra+1-ra 1-ra mM = = = 1+ S+ra s+ra s+ra Ra1 ® mM¯ ® MS¯(MS =mM*MB) Khi đó điểm cân bằng mới là E1 Tại E1 i1 >i0 Y1 <Y0 i LM1 i1 LM0 i0 IS0 O Y1 Y0 Y Kết quả i­,Y¯ ® I¯ ® rL¯ ® u­ Câu 26. Cho một nền kinh tế đóng. Nếu dân chúng thích dung tiền mặt hơn trong thanh toán thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mức lãi xuất, đầu tư, sản lượng , việc làm của nền kinh tế đóng. Hã dung mô hình IS – LM đểphân tích . Giải sử điểm cân bằng ban đầu trên thị trường hàng hóa và tiền tệ là Eo (Yo,io). Khi dân chúng thích dùng tiền mặt hơn trong thanh toán ® S­ mà: 1+s s+ra+1-ra mM= = s+ra s+ra 1 - ra = 1+ S + ra s­ ® (s + ra)­ ® mM¯ Þ MS¯ (MS = mM* MB) Þ LM dịch trái Tại điểm can bằng mới E1 i1 >Io Y1 <Yo i LM1 i1 LM0 i0 IS0 O Y1 Y0 Y KQ: i­, Y¯, I¯ ® VL¯ ® u­ Câu 27. hãy cho biệt việc các ngân hang thương mại tăng dự trữ có ảnh hưởng tới mức cung tiền của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng thế nào tới mức lãi suất, sản lượng, việc làm của nền kinh tế đóng vẽ đò thị minh họa và giải thích cơ chế tác động . Giả sử nền kinh tế ban đầu đạt trong thái cần bằng Eo ( Yo ; Io ) Khi ngâng hàng tương mai lên ra (sử dụng chính sách tiền tệ chặt) đến MS xuống ® LM dịch trái Tại điểm cần bằng E1 Y1 < Y0 I1 > i0 i LM1 i1 LM0 i0 IS0 O Y1 Y0 Y KQ: i­, Y¯ , I­ ® VL¯ ® u­ Câu 28: Cho một nền kinh tế đóng. Nếu chính phủ ra quyết định tăng ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mức lãi suất , đầu tư , sản lượng việc làm của nền kinh tế đó. Hãy dung mô hình IS – LM để phân tích . Giải sử điểm cân bằng ban đầu Eo(Yo,Io) Khi NHTW bán trái phiếu CP ® ra­ s+1 s+ra + 1 - roc mM = = s+ra s+ra 1-roc =1 + s+ra ra­ ® (s+ra)­ ® mM¯ ®MS¯ (MS=mM*MB) Þ lm dịch trái Tại điểm CB E1 i1 > io Y1 < Yo i LM1 i1 LM0 i0 IS0 O Y1 Y0 Y KQ: i­, Y¯, I¯ ® VL¯ ® u­ Câu 29: Cho một nền kinh tế đóng. Giả sử ngân hang trung ương bans công trái để trài trọ cho việc gia tăng chi tiêu của chính phủ thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới mức lãi suất đầu tư sản lượng việc làm của nền kinh tế đó . hãy chứng minh bằng mô hình IS – LM . Việc CP tang trợ cấp cá nhân có ảnh hưởng như thế nào tới I, Y, I, VL trong nền kinh tế đóng. Dùng mô hình IS_LI1. Giải sử nền kinh ế đạt trạng thái CB tại Eo (Yo,io) Khi CP ­ TR ® T¯ (T = T + IY – TR) ® TD­ (TD = Y – T) ® C­ (C = C + MPC*YD) ® AD­ (AD = C = I = G) ® IS Sử dụng CSTK rông ­G ®AD­ ® IS ¯T Tại điểm CB mới E1 i1 > io Y1 < Yo i IM1 i1 i0 IS1 IS0 0 Y0 Y1 Y KQ: KQ: i­, Y¯, I¯ ® VL¯ ® u­ Câu 30: Hãy cho biết việc dân chúng có xu hưởng thích dung tiền mặt hơn trong thanh toán có ảnh hưởng thế nào tới thị trường tiền tệ. sự thay đổi này ảnh hưởng thế nào tới mức lãi suất sản lượng việc làm của nền kinh tế đóng . Vẽ đồ thị và giải thích cơ chế tác động. Giải sử ban đầu nền kinh tế đạt cân bằng tại E0 ( Y0, i0) Khi CP tăng ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần ® C­ ® AD­ (AD = C+I+G) ® IS dịch trái (IS0 ® IS1) Tại điểm CB mới E1 i1 > i0 Y1 >Y0 i LM0 i1 i0 I IS0 0 Y0 Y1 Y KQ : i­, Y­, I¯ ® LI¯ ® VL­ Câu 31 Cho một nền kinh tế đóng, nếu muốn gia tăng sản lượng nhưng không làm thay đổi mức đầu tư thì theo bạn thị chính phủ cần áp dung những chính sách kinh tế vĩ mô nào ? Vễ đồ thị minh họa. Trong nền kinh tế đóng muốn t y Chính phủ phải AD những cs kí nào I = conts Vẽ đồ thị Giả sử bàn đầu nền kính tế đạt trong thái cần bằng lại Eo ( Yo ; io ) -Mục tiêu ­Y ( Y ® Y* ) I = I* = conts -Công cụ TK rộng + TT rộng - Cơ chế tác động + TK rộng ­ G ® AD ­ ® IS ¯ T Tại E1 Y­ , i ­ , I ¯ + TT rộng MS ® LM Tại E2 Y­ , i¯ , T­ Kết quả tại Et Y­­ , i = conts i I = conts LM0 TT rộng i1 E1 LM1 i0 E0 Et i2 E2 IS1 TS0 TK rộng 0 Y0 Y2 y Cau 32: Cho một nền kinh tế đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý, song mức đầu tư quá thấp có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Theo anh (chị) có thể dùng các chính sách kinh tế vĩ mô nào để thức đẩy tăng trưởng đầu tư mà không làm nền kinh tế phát triển nong hay suy thoái. Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình IS – LM. Thực trạng Y = Y* I = I* Chính sách kinh tế thúc đẩy I tăng nhưng không làm nèn kinh tế phát triển trong mô hình IS – LM. Gìả sử ban đầu nền kinh tế đạt trang thái cần bằng tại EO ( YO , io ) Mục tiêu Y = Y* = CONTS ­I ( I ® I* ) Công cụ Chính sáchTK chặt + TT rộng Có thể tác động TK chặt G¯ ® IS T­ Tại E1 : Y¯ ; i¯ ; I­ TT rộng MS­ ® LM Tại E2 Y¯ ; i¯ ; I­ Kết quả tại Et Y =conts ; i¯¯ ; I­ i LM0 i0 E0 LM1 i1 E1 i2 E2 Et IS0 IS1 O Y1 Y0 Y2 Y Cau 33 Cho một nền kinh tế đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý , song mức đầu tư quá cao tiền ẩn nguy cơ khủng hoảng và làm phát cao. Theo anh / chị. Có thể dùng kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô nào để ổn định kinh tế. Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình IS - LM Thực trang Y = Y* = conts ( I > I*) Kết hợp CS từ vĩ mô nào để ổn định kinh tế CM = mô hình IS . LM Gỉa sử ban đầu nền kinh tế cần bằng EO(Y0,io ) Mục tiêu Y = Y* = conts I¯ ( I ® I* ) Công cụ CS IK rộng + TT chặt Có thể tác động TK rộng G­ I ® IS T¯ Tại E1 : Y1 ; i­ ® I¯ TT chặt MS¯ ® LM Tại E2 : Y1 ; i­ ; I¯ Kết quả tại E1 Y conts ; i ­­ I ¯¯ i LM1 Et LM0 i2 i1 E1 i0 E0 IS1 IS0 O Y2 Y0 Y1 Y Câu hỏi I.Lý thuyết Những khoản mục sau co được tính vào GDP không? Vì sao? Phí trả cho dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng VNN. Tiền gửi tiết kiệm của công dân. Trợ cấp hưu trí. Lãi từ tiền gửi ngân hàng. 2.Chủ nhân của số tiền 1 tỉ đồng dự định thực hiện một trong ba Phương án sau: Mua một mạnh đất giá 0,7 tỷ đồng, xây trên đó một Căn nhà hết 0,3 tỷ đồng. Mua một căn nhà đã qua sử dụng 5 năm. Mua cổ phiếu toàn bộ số tiền đó. Gửi vào ngân hàng. Hãy cho biết với mỗi trường hợp số tiền được tính vào GDP năm Năm đó là bao nhiêu ? Vì sao ? 3. Nếu giá bán ô tô BMV nhập khẩu từ đức tăng lên thì có làm ảnh hưởng đến chỉ số điều chỉnh GDP của Việt Nam hay không ? Vì sao? 4. Nếu gia đình bạn quyêt định thuê một người giúp việc làm tất cả các công việc nội trợ lâu nay bạn vẫn làm thì có làm thay đổi GDP Của quốc gia không ? Vì sao ? 5. GDP và GDP / người có phản ánh đúng mức sống của người dân Một nước không ? Vì sao ? 6. Hãy cho biết chỉ tiêu tính mức sống của dân cư một quốc gia. Theo bạn việc tính toán này có cho biết mức sống thực cuả họ khong ? Vì sao ? 7. Nếu mức sống của người dân một nước phụ thuộc vào mức sản Xuất ra hàng hóa . dịch vụ của nước đó. Vậy có phải sản xuất ra càng nhiều hàng hóa là càng tốt không ? vì sao ? 8. Một nền kinh tế đóng có chính phủ, đầu tư có luôn bằng tiết kiệm không. Vi sao? 9. Nhận định sau đây đúng hay sai, vì sao : “ khi nền kinh tế đang suy thoái, dân chúng cần ra sức tiết kiệm trong tiêu dùng để tăng đầu tư , nhờ đó sức sản xuất sẽ tăng, sản lượng tăng, nền kinh tế sẽ nhanh ra khỏi suy thoái” 10. Hãy chứng minh rằng số nhân chi tiêu có tác dụng khuyêh đại những thay đổi nhỏ trong chi tiêu tự định để chuyển thành thay đổi lớn hơn trong mức sản lượng thực tế. 11. Khi nền kinh tế đang suy thoái thì ngân sách chính phủ thường bị thẩm hụt .Để giảm bớt thẩm hụt ngân sách , có nền tăng thuế không? Vì sao ? 12. Hãy cho biết các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách chính phủ . Phân tích ảnh hưởng của mỗi biện pháp tới các biện số kinh Tế trong trung hạn. 13. hãy cho biết những nhân tố ảnh hưởng tới độ lớn của số nhân tiền và do đó tới mức cun tiền của nền kinh tế. 14. Tại sao trong nền kinh tế đóng , khi áp dụng chính sách tài khóa mở rộng lại gây hiệu ứn lấn át đầu tư tư nhân. 15. Hãy chứng minh rằng , một nền kinh tế mở, vốn vận động tự do, tỷ giá hối đoái thả nổi ít can cân thanh toán luôn cân bằng. 16. Bạn hiểu thế nào về thất nghiêp theo chu kỳ . Chính phủ có thể Làm gì để cải thiện vấn đề này? Vẽ đô thị của thị trường lao động biểu diễn thất nghiệp theo chu kỳ. 17. lạm phát là gì ? các loại làm phát theo nguyên nhân ? tác hại của làm phát. 18. Tại sao một số nước trên thế giới tìm cách định giá đồng nội tệ Thấp hơn giá trị thực củ nó trong khi một số quốc gia khác lại cố gắng giữ giá đồng tiền nước mình cao hơn giá trị thực của nó? 19. Gỉa giử xuất khẩu của Việt nam sang Mỹ tăng nhanh hơn nhập khẩu hàng từ Mỹ vào Việt nam, thì tỷ giá hối đoái của đồng Việt nam tính theo dồng đô la Mỹ sẽ thay đổi như thế nào vẽ đô thị minh họa. 20. Hãy trình bảy về lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối trong thương mại quốc tế .Liên hệ thực tiễn Việt nam. II.Bài tập 1.Dưới đây là số liệu rút ra từ hệ thống tài khoản quốc gia của một nước: Tỷ đô la Tổng sản phẩm quốc dân theo giá thị trường 469,6 Thếu đánh vào các khoản chi tiêu 75 Tiêu hao tư bản 54,8 Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài 5,6 Trợ cấp cho sản xuất 5,9 Hãy tính : Tổng sản phẩm quốc nội theo giá thị trường Sản phẩm quốc dân ròng theo giá thị trường Thu nhập quốc dân Cô Mary là quản gia của ông Smiht . Hàng tháng cô chi tiêu toàn bộ số tiền thu lao 3.000 U SD cho các sinh hoạt cá nhân .Đầu năm nay , ông Smith đã cưới cô làm vợ . Cô vẫn tiếp tục làm công việc quản gia nhưng với tư cách bà chủ , còn ông nuôi cô với tư cách người chồng .Giả sử mức chi tiêu cho nhu cầu cá nhân của cô vẫn là 3.000 U SD/ tháng , thì sự kiện trên có làm thay đổi GDP của quốc gia không ? Hãy tính toán mức thay đổi nếu có. 3. GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế đóng bằng 880 nghìn tỷ đồng . thuế gián thu là 10 % giá trị hàng hóa dịch vụ , khẩu hao là 100 nghìn tỷ đồng .Hãy cho biết thu nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính Tại sao thuế gian thu lại được đưa vào tính toán. 4. Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu phân tích ảnh hưởng của việc đưa giống mới vào sản xuất đại trà tới mức gía, sản lượng việc làm của nền kinh tế. 5. Gía xăng dầu tăng sẽ ảnh hưởng thế nào tới mức giá , sản lượng Việc làm của các nước nhập khẩu xăng dầu trong ngắn hạn và dài Hạn. Hãy phân tích bằng mô hình AD- AS. 6. Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu phân tích ảnh hưởng của việc chinh phủ tăng trợ cấp tới mức giá, sản lượng việc làm Của nền kinh tế trong ngắn hạn và trong dài hạn. 7. Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu phân tích ảnh hưởng Của việc của chính phủ có quyết định về tăng mức lương tối thiểu tới mức giá , sản lượng việc làm của nền kinh tế trong ngắn hạn và trong dài hạn. 8. Nếu chính phủ áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân thì có ảnh hưởng thé nào tới mức giá sản lượng , viêc làm của nền kinh tế ? Hãy phân tích bằng mô hinh AD-A S. 9. Khi chính phủ ra quyết định tăng ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ trong năm thì có ảnh hưởng thế nào tới mức giá, sản lượng,việc làm của nền kinh tế trong ngắn hạn và trong dài hạn.Hãy dùng mô hình tổng cung – tổng cầu để phân tích. 10. Gỉa sử một nền kinh tế có hàm tieu dùng c= 0,8 YD, đầu tư dự kiện là 300( tỷ đô la), chi tiêu chính phủ là 300(tỷ đồng), hàm thuế có dạng T= 350. a/ Hãy viết hàm tổng cầu của nền kinh tế này. Xác định mức sản lượng cân bằng và vẽ đồ thị đường tổng cầu. b/ Gỉa sử chính phủ tăng thuế 120 đơn vị để đưa vào chi tiêu sản lượng thay đổi thế nào ? biểu thị sự thay đổi đó trên đồ thị. 11. Gỉa sử một nền kinh tế có hàm tiêu dùng C=0,8YD , đầu tư dự kiện là 300 (tỷ đồng) chi tiêu chính phủ là 300 (tỷ đồng) hàm thuế ròng có dạng T=100 tỷ (đồng) 0,2Y,xuất khẩu 100 ( tỷ đồng),nhập khẩu chiếm 10% tổng sản lượng thực tế. a/ tính mức sản lượng cân bằng của nền kính tế đó trước và sau khi có ngoại thương. b/Vẽ đô thị và cho biết cán cân thương mại của nền kinh tế này thặng dư hay thâm hụt vì sao? c/ Tại mức sản lượng cân bằng , cán cân ngân sách chính phủ thặng dự hay thâm hụt? 12. Xét một nền kinh tế với các thông số sau: C= 10+0,8 YD T=0,2 Y I =5 (tỷ đồng) EX=5(tỷ đồng) G= 40(tỷ đồng) IM= 0,14Y Xác định mức chi tiêu tự định của nền kinh tế Xây dựng làm tổng cầu của nền kinh tế này Xác định mức sản lượng cân bằng. Nếu bây giờ chính phủ tăng chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ thêm 20 tỷ đồng ,thì sản lương cân bằng sẽ thay đổi như thế nào. Vẽ đô thị cho cả hai trường hơp trước và sau khi tăng chi tiêu chính phủ. 13. Cho một nền kinh tế đóng và hàm tiêu dùng có dạng: C=26,25 tỷ + 0,9375YD.Đầu tư 80 tỷ.chi tiêu của chính phủ=2000 tỷ.Tổng thu về thuế của chính phủ bằng 20% thu nhập.chính phủ trợ cấp cho các gia đình 100 tỷ hãy: Xây dựng hàm thuế ròng Xác định hàm tộng cầu và biểu diễn bằng đô thị Xác định mức sản lượng cân bằng Tại mức sản lượng cân bằng,ngân sách chính phủ thặng dư hay thâm hụt ? Nếu chính phủ tăng chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ 20 tỷ đồng nữa, thì sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu.Minh họa bằng đô thị 14. Cho nền kinh tế đóng thu thuế độc lập với thu nhập.Xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,8 mức sản lượng tiềm năng là 600 tỷ đồng. Hiện tại mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đang ở mức 500 tỷ đồng. Muốn đạt mức sản lượng tiềm năng(trong khi các điều kiện khác không thay đổi ),thì: a/ chi tiêu của chinh phủ phải thay đôi thế nào? b/ thuế cần thay đổi thế nào c/ thuế và chi tiêu của chính phủ cùng phải thay đổi thế nào để đạt mức sản lượng tiềm năng trong khi không làm thay đổi cán cân ngân sách? d/Dùng đô thị minh họa tình huống trên 15. Nếu chính phủ áp dụng chính sách thu nhập theo hướng chuyển bớt một phần thu nhập của người giàu sang cho người nghèo thì hành vi tiêu dùng của các hộ gia đình sẽ thay đổi thế nào ?Hãy dùng mô hình tiêu dùng và tiết kiệm của Keynes để phân tích và nhận xét tác dụng của chính sách. 16. Một nền kinh tế ,thu thuế không phụ thuộc thu nhập, có xu hướng tiết kiệm cần biên là 0,3.Nêú câc nhà đầu tư lạc quan hơn nên đã tăng đầu tư thêm 10 tỷ đô la thì sản lượng thay đổi thế nào? 17. Nếu chính phủ áp dụng sắc thuế thu nhập mới trong đó mức thu nhập thiểu thuế giảm từ 5 triệu đồng xuống 4 triệu đồng thì sẽ ảnh hưởng thuế nào tới tổng cầu của nền kinh tế? Hay Minh họa bằng mô hình tổng cầu của Keynes. 18. Cho một nền kinh tế đóng không thu thuế phụ thuộc thu nhập. Nếu vì mục tiêu cân bằng cán cân ngân sách, chính phủ tăng cả thuế và chi tiêu cùng một lượng như nhau thì sản lương thay đổi thế nào? 19.Gỉa sủ ngân sách chính phủ bị thâm hụt 100 tỷ đồng.Nếu chính phủ giảm chi tiêu 100 tỷ đồng thì ngân sách có cân bằng không? Vì sao? 20. Cho một nền kinh tế đóng có tỷ lệ ưa thích tiền mặt của dân chúng là 20%, các ngân hàng thương mại đều dự trữ đúng 10%.Nếu ngân hàng trung ương muốn thực hiện mục tiêu giảm cung tiền đi 50 ngàn tỷ dồng thì phải bán bao nhiêu trái phiếu chính phủ trên thị trường mở (giả sử bỏ qua tác động của gia s cả) 21. Gỉa sử tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%,tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 6%, tỷ lệ dự trữ dư thừa là 1%, va cung tiền là 820% tỷ đồng.Hãy tính khối lượng tiền mạnh. 22. Cho một nền kinh tế có các số liệu sau: Trạng thái cân bằng trên thị trường hàng hóa được biểu diễn bằng biểu thức của đường I S: I=20-1/8Y; Trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ được biểu diễn bằng biểu thức của đường LM: I=-6+1/5Y (i: mức lãi suất được tính bằng %,Y:mức sản lượng được tính bằng tỷ U SD) a-Hãy tính mức lãi suất và mức sản lượng cân bằng? vẽ đô thị. b-Nếu bây giờ ngân hàng trung ương tăng mức cung tiền thêm 10 tỷ đô la lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi thế nào? Hãy biểu diễn sự thay đổi đó trên đồ thị. 23. Tị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế đóng được mô tả như sau: Tiêu dùng: c=200+0,75YD Chi tiêu chính phủ G=75 Thuế ròng T=100 Cung tiền thực tế MS=500 Đầu tư I =225-25i Cầu tiền thực tế MD=Y-100i a-Hãy xây dựng phương trình biểu diễn các đường I S và LM b-Xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng c-Gỉa sử chi tiêu chính phủ tăng thêm 50,xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng mới. d-vẽ đồ thị minh họa 24. Cho một nền kính tế đóng chỉ thu thuế tự định.Nếu chinh phủ tăng thuế để tài trợ cho việc tăng chi tiêu chính phủ,thì sản lượng của nền kinh tế đó thay đổi thế nào? 25. Hãy cho biết việc ngân hang trung ương bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở có ảnh hưởng thế nào tới thị trường tiền tệ và do đó làm thay đổi mức lãi xuất, sản lượng , việc làm của nền kinh tế đóng . vẽ đồ thị mình họa và giải thích cơ thế tác động. 26. Cho một nền kinh tế đóng. Nếu dân chúng thích dung tiền mặt hơn trong thanh toán thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mức lãi xuất, đầu tư, sản lượng , việc làm của nền kinh tế đóng. Hã dung mô hình IS – LM đểphân tích . 27. hãy cho biệt việc các ngân hang thương mại tăng dự trữ có ảnh hưởng tới mức cung tiền của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng thế nào tới mức lãi suất, sản lượng, việc làm của nền kinh tế đóng vẽ đò thị minh họa và giải thích cơ chế tác động . 28. Cho một nền kinh tế đóng. Nếu chính phủ ra quyết định tăng ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mức lãi suất , đầu tư , sản lượng việc làm của nền kinh tế đó. Hãy dung mô hình IS – LM để phân tích . 29. Cho một nền kinh tế đóng. Giả sử ngân hang trung ương bans công trái để trài trọ cho việc gia tăng chi tiêu của chính phủ thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới mức lãi suất đầu tư sản lượng việc làm của nền kinh tế đó . hãy chứng minh bằng mô hình IS – LM . 30. Hãy cho biết việc dân chúng có xu hưởng thích dung tiền mặt hơn trong thanh toán có ảnh hưởng thế nào tới thị trường tiền tệ. sự thay đổi này ảnh hưởng thế nào tới mức lãi suất sản lượng việc làm của nền kinh tế đóng . Vẽ đồ thị và giải thích cơ chế tác động. 31. Cho một nền kinh tế đóng, nếu muốn gia tăng sản lượng nhưng không làm thay đổi mức đầu tư thì theo bạn thị chính phủ cần áp dung những chính sách kinh tế vĩ mô nào ? Vễ đồ thị minh họa. 32. Cho một nền kinh tế đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý, song mức đầu tư quá thấp có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Theo anh (chị) có thể dùng các chính sách kinh tế vĩ mô nào để thức đẩy tăng trưởng đầu tư mà không làm nền kinh tế phát triển nong hay suy thoái. Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình IS – LM. 33. Cho một nền kinh tế đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý , song mức đầu tư quá cao tiền ẩn nguy cơ khủng hoảng và làm phát cao. Theo anh / chị. Có thể dùng kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô nào để ổn định kinh tế. Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình IS - LM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dockinh tế vĩ mô 2011.doc
  • dockinh te vĩ mô2010.doc
  • docOn thi kinh te vi mo.doc