Kinh tế môi trường - Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì?

Cáckhuyếnkhíchđốivớicánhânvàhộ giađình. Các khuyến khích đối với các doanh nghiệp. Cáckhuyếnkhíchtrong côngnghệkiểm soátônhiễm,

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế môi trường - Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh tế Môi trường Bài giảng 1 Kinh tế mơi trường là gì? A. Kinh tế môi trường là gì? B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. C. Vai trò của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải thích các vấn đề môi trường. D. Khung phân tích lợi ích chi phí. Đề cương đề nghị: o Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên môi trường được phát triển và quản lý như thế nào (phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh). o Xem xét các hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến các môi trường tự nhiên ra sao. o Xem xét cách thay đổi các thể chế và chính sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường. A. Kinh tế môi trường là gì? • Kinh tế môi trường - một nhánh của kinh tế học – nghiên cứu các vấn đề môi trường theo quan điểm và phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung sau: o Đâu là nguyên nhân kinh tế cơ bản là suy thoái tài nguyên môi trường? o Mức chất lượng môi trường bao nhiêu là có thể chấp nhận được? o Làm sao có thể đo lường bằng tiền giá trị của tài nguyên môi trường để đưa vào quá trình ra quyết định? o Giải pháp nào giải quyết các vấn đề suy thoái tài nguyên môi trường? A. Kinh tế môi trường là gì? • Trả lời các câu hỏi sau đây: o Có phải do ý thức về bảo vệ môi trường kém? o Có phải do caùch thöùc xaây döïng neàn kinh teá vaø caùc theå cheá ñaõ höôùng moïi ngöôøi ra caùc quyeát ñònh gaây haäu quaû phaù hoaïi môi tröôøng? B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? o Các nhà kinh tế tin rằng con người gây ô nhiễm bởi vì cách đó là cách rẻ nhất để thải bỏ các phế phẩm sau khi sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Tại sao con người lại có quyết định sản xuất, tiêu dùng và phát thải như thế? B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? o Do các thể chế kinh tế xã hội hiện hành đã tạo ra các động cơ “khuyến khích kinh tế” hướng người ta ra quyết định như thế. o Hai vấn đề sẽ được nghiên cứu là: o Các quy trình khuyến khích hoạt động như thế nào, và o Làm sao cấu trúc lại hệ thống các khuyến khích kinh tế để hướng mọi người ra quyết định và phát triển lối sống thân thiện với môi trường. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? o Thiếu quyền sở hữu đối với các tài nguyên môi trường có nghĩa là không có động cơ khuyến khích chúng ta tính các hậu quả môi trường do mình gây ra. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? o Các khuyến khích đối với cá nhân và hộ gia đình. o Các khuyến khích đối với các doanh nghiệp. o Các khuyến khích trong công nghệ kiểm soát ô nhiễm, … C. Vai trò của động cơ khuyến khích để giải quyết các vấn đề môi trường o Phân tích hiệu quả – chi phí o Phân tích lợi ích – chi phí Trong đó phân tích lợi ích chi phí là công cụ phân tích chính. D. Phân tích lợi ích chi phí • Công cụ phân tích để đánh giá các quyết định môi trường là gì?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_1_kinh_te_moi_truong_la_gi_9577.pdf
Tài liệu liên quan