Kinh tế học vi mô - Chương 2: Lý thuyết cầu

Mô hình tiêu dùng liên thời gian (người vay tiền) Tiêu dùng trong năm 1 Tiêu dùng trong năm 2

pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3172 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học vi mô - Chương 2: Lý thuyết cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
13.8.2013 Kinh tế Vi mô 1 Chương 2: Lý thuyết cầu 13.8.2013 2 Nội dung 1. Các lý thuyết kinh tế về hành vi của người tiêu dùng 2. Các vấn đề chính sách 3. Ước lượng và dự đốn cầu 1. Các lý thuyết kinh tế về hành vi của người tiêu dùng  Đường bàng quan  Đường ngân sách  Phối hợp tối ưu trong tiêu dùng  Tác động thay thế và tác động thu nhập  Sự hình thành đường cầu  Sở thích bộc lộ 13.8.2013 3 13.8.2013 Kinh tế Vi mô 2 Lý thuyết sở thích bộc lộ giả định  Người tiêu dùng chi hết thu nhập của mình  Với thu nhập và giá cả được xác định, người tiêu dùng chỉ chọn một giỏ hàng hóa  Mỗi giỏ hàng hóa chỉ tồn tại một tình huống giá và thu nhập duy nhất  Lựa chọn của người tiêu dùng là nhất quán 13.8.2013 4 13.8.2013 5 I X AOG . A 1 A 2 A 3 I 2 /P X2 I 3 I 1 /P X1 I 3 /P X2 . . 2. Các vấn đề về chính sách  Đo lường thiệt hại (lợi ích) của người tiêu dùng khi giá tăng (giảm)  Các phương án trợ cấp  Mô hình lao động-nghỉ ngơi và đường cung lao động  Mô hình tiêu dùng liên thời gian 13.8.2013 6 13.8.2013 Kinh tế Vi mô 3 13.8.2013 7 Đo lường thiệt hại của người tiêu dùng khi giá tăng X AOG B 1 U 1 B 2 U 2 B 3 A 1 A 2 A 3 I I 3 I/P X1 I 2 /P X2 I 3 /P X2 X 1 X 2 X 3 13.8.2013 8 Đo lường thiệt hại của người tiêu dùng khi giá tăng (DCS) X P X P X1 P X2 X 1 X 2 X 3 Đường cầu thông thường Đường cầu bù đắp A 1 A 2 A 3 D CS < 0 13.8.2013 9 Đo lường lợi ích của người tiêu dùng khi giá giảm X AOG B 1 U 1 B 2 U 2 B 3 A 1 A 2 A 3 I I 2 /P X2 I 3 I 1 /P X1 I 3 /P X2 X 2 X 1 X3 13.8.2013 Kinh tế Vi mô 4 13.8.2013 10 Đo lường lợi ích của người tiêu dùng khi giá giảm (DCS) X P X P X2 P X1 X 2 X 1 X 3 Đường cầu thông thường Đường cầu bù đắp A 1 A 2 A 3 D CS >0 13.8.2013 11 Các phương án trợ cấp • Trợ cấp qua giá (trợ cấp có yêu cầu chi đối ứng) và trợ cấp tiền mặt. • Trợ cấp hiện vật và trợ cấp tiền mặt. 13.8.2013 12 Trợ cấp qua giá và trợ cấp tiền mặt X 25 AOG A 1 B 1 B 2 B 3 U 1 U 2 U 3 A2 A 3 14 22 17 I = 50, P X1 = 2, A 1 (14,22) , U 1 Trợ cấp 50%, I= 50 50 22 28 I+ S = 72 38 36 13.8.2013 Kinh tế Vi mô 5 13.8.2013 13 Trợ cấp hiện vật và trợ cấp tiền mặt X 25 AOG B 1 B 2 B 3 A A 2 I= 125 I+ S = 175 35 X* = 10 U 2 I = 125, P X = 5 U 1 A 1 X 1 X 2 13.8.2013 14 Trợ cấp hiện vật và trợ cấp tiền mặt (tt) X 25 AOG B 1 B 2 B 3 U 3 A 2 I= 125 I+ S = 175 35 X 2 =X * = 10 U 2 U 1 A 1 A 3 X 3 I = 125, P X = 5, X * = 10 13.8.2013 15 Mô hình lao động-nghỉ ngơi Số giờ nghỉ ngơi Thu nhập 168 L 1 I 1 = 168*w 1 I 2 = 168*w 2 L 2 B 1 U 1 A 1 U 2 B 2 A 2 L 3 B 3 U 3 A 3 13.8.2013 Kinh tế Vi mô 6 13.8.2013 16 Đường cung lao động w 1 Số giờ làm việc w w 2 w 3 L 1 L 2 L3 A 1 A 2 A 3 S L 13.8.2013 17 Giải thích đường cung lao động Số giờ nghỉ ngơi Thu nhập 168 L1 I 1 = 168*w 1 I 2 = 168*w 2 L 2 B 1 U 1 A 1 U 2 B / A 2 Số giờ làm việc L / A / (1) (2) B 2 13.8.2013 18 Giải thích đường cung lao động (tt) Số giờ nghỉ ngơi Thu nhập 168 I 2 = 168*w 2 L 2 U 2 B 2 A 2 B 3 U 3 A 3 L 3 B / A / L / (1) (2) 13.8.2013 Kinh tế Vi mô 7 13.8.2013 19 Mô hình tiêu dùng liên thời gian (người vay tiền) Tiêu dùng trong năm 1 Tiêu dùng trong năm 2 A 1 I 2 I 1 + I 2 /(1+r 1 ) I 2 + I 1 *(1+r 1 ) U 1 B 1 C 1 A 2 B 2 U 2 I 2 + I 1 * (1+r 2 ) A C / 1 I 1 13.8.2013 20 Mô hình tiêu dùng liên thời gian (người cho vay) Tiêu dùng trong năm 1 Tiêu dùng trong năm 2 A 1 I 2 I 1 + I 2 /(1+r 1 ) I 2 + I 1 * (1+r 1 ) U 1 B 1 C 1 A 2 B 2 U 2 C / 1 I 2 + I 1 * (1+r 2 ) A I 1 13.8.2013 21 Mô hình tiêu dùng liên thời gian (người cho vay)(tt) Tiêu dùng trong năm 1 Tiêu dùng trong năm 2 A 1 I 2 I 1 + I 2 /(1+r 1 ) I 2 + I 1 * (1+r 1 ) U 1 B 1 C 1 A 2 B 2 U 2 I 2 + I 1 * (1+r 2 ) A I 1 C / 1 C 2 C / 2 13.8.2013 Kinh tế Vi mô 8 3. Ước lượng và dự đốn cầu 3.1 Ước lượng cầu: Ước lượng đơn giản: - Quan sát lượng bán trước và sau khi có sự thay đổi giá - Giả định hai kết hợp giá và lượng quan sát nằm trên cùng một đường cầu. 13.8.2013 22 Ước lượng bằng kinh tế lượng  Ước lượng bằng kinh tế lượng là sử dụng các số liệu thống kê về lượng cầu và các yếu tố ảnh hưởng rồi dùng phương pháp hồi quy để ước lượng các hệ số của hàm cầu.  Dạng tổng quát: Qd = f(P, I, Tas, P R , P F …)  Dạng tuyến tính: Qd = aP + bI + cTas + dP R + eP F + …+ z  Dạng phi tuyến: logQd = alogP + blogI + clogTas + dlogP R + elogP F + … 13.8.2013 23 3.2 Dự báo cầu  Ngoại suy  Phân tích dãy số thời gian  Trung bình trượt  San mũ  Phương pháp barometric 13.8.2013 24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_2_ly_thuyet_cau_605.pdf