Giáo trình hướng dẫn tự học nova

IỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHNova -TDN - Chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên nền AutoCAD Release 14 với ngôn ngữ lập trình Visual C++. Nova -TDN là sản phẩm liên kết giữa Công ty Hài Hoà và Hãng ViaNova của Nauy. Với Nova -TDN có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova -TDN thật đơn giản nhưng lại cho kết quả rất chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ và có thể thiết kế theo tiêu chuẩn AASHTO. Các chức năng chính của chương trình: · Nhập số liệu khảo sát. · Vẽ mặt bằng hiện trạng và thiết kế bình đồ tuyến. · Thiết kế trắc dọc,trắc ngang. · Tính toán và lập bảng khối lượng đào đắp. · Vẽ đường bình độ, dựng phối cảnh mặt đường cùng cảnh quan địa hình và tạo hoạt cảnh 3D.

doc62 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3334 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hướng dẫn tự học nova, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ NCD §Þnh nghÜa ®­êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt DNDD §­êng cong ®øng CD Cèng trßn CONG CÇu CAU T¹o giÕng thu n­íc TGT Huû cao ®é thiÕt kÕ HCDTK Nèi cao ®é ®­êng ®á mÆt VDD §iÒn thiÕt kÕ DTK TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p DTSB Tr¾c ngang tù nhiªn ... VÏ tr¾c ngang tù nhiªn TN §­êng cò VDC §iÒn møc so s¸nh tr¾c ngang tù nhiªn SSTN VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang DCTN ThiÕt kÕ tr¾c ngang... ThiÕt kÕ tr¾c ngang TKTN §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang DNTKTN T¹o ®a tuyÕn dèc t¹i tr¾c ngang DTD T¹o luy TL Ap c¸c líp ¸o ®­êng theo TCVN APK §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang DTKTN VÐt bïn vµ h÷u c¬ VB Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ VBTD §¸nh cÊp DC Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp DCTD TÝnh diÖn tÝch ... TÝnh diÖn tÝch TDT §iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch DDT LËp b¶ng diÖn tÝch LBDT LËp b¶ng tõ gi¸ trÞ ®iÒn LBGT HiÖu chØnh tr¾c ngang... Copy c¸c ®èi t­îng tr¾c ngang CTK Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang XTK DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang DTN HÖ to¹ ®é tr¾c ngang GTN Thay b¶ng tr¾c ngang TBTN HiÖn tr¾c ngang theo tªn HTN Danh môc Tªn lÖnh Cèng... Tr¾c ngang cèng trßn TNCT Cèng trßn CTCT Cèng b¶n CBCT CÊu t¹o mãng cèng MONGC Lo¹i ®èi t­îng khái Nova -TDN LDT Tra cøu c¸c ®èi t­îng cña Nova -TDN TRA Nova -TDN Help About Nova -TDN AboutTDN 4.Phô trî T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng... THB HiÖu chØnh b¶ng HCB T¸ch b¶ng CHB TrÝch b¶ng TRICHB Thªm bít hµng cét b¶ng HHCB Copy c«ng thøc, d÷ liÖu b¶ng CPB Pline PLTD Pline theo ®é dèc PLDD R¶i luy RTL KÝch th­íc KT Söa Text ET Xo¸ ®èi t­îng theo líp XL HiÖu chØnh líp ELAY C¨n chØnh c¸c côm kÝch th­íc EMD §æi co ch÷ DCCHU HiÖu chØnh c¸c ®èi t­îng Text EMT HiÖu chØnh c¸c ®èi t­îng Attribute EMA Lµm tr¬n c¸c ®­êng ®a tuyÕn b»ng lÖnh PEDIT LT Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n LTP Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline LTS Mòi tªn liªn tôc MT Ký hiÖu c¾t ®øt CDUT Th­ viÖn ng­êi dïng TV Khai b¸o sè liÖu thiÕt kÕ X©y dùng b¶n vÏ nguyªn sinh Khi x©y dùng b¶n vÏ nguyªn sinh ngoµi viÖc cµi ®Æt c¸c th«ng sè cñac AutoCAD cho phï hîp víi b¶n vÏ theo TCVN cÇn ph¶i khai b¸o thªm: Dïng lÖnh UNITS ®Ó ®Æt sè ch÷ sè lÊy sau dÊu chÊm thËp ph©n. Khai b¸o c¸c kiÓu ch÷ víi ph«ng ch÷ tiÕng ViÖt cho: -KiÓu ch÷ vµ kiÓu ch÷ sè cho phÇn b×nh ®å. -KiÓu ch÷ phÇn tiªu ®Ò (Vnsimple) , kiÓu ch÷ tªn cäc (Vnsimple) vµ kiÓu ch÷ sè (Vnromanc) cho b¶n vÏ tr¾c däc vµ tr¾c ngang. NÕu kh«ng cã g× ®Æc biÖt trong b¶n vÏ nguyªn sinh sö dông môc Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu cña Nova -TDN. Khai b¸o mÉu b¶ng biÓu §Ó chän mÉu b¶ng biÓu tr×nh bµy phÇn b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang chän Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang nh­ trªn H×nh 21. chän §Çu Tr¾c Däc hoÆc §Çu Tr¾c Ngang ®Ó khai b¸o mÉu biÓu b¶ng cho phï hîp. VÝ dô ®èi víi §Çu Tr¾c Däc: H×nh 21. Khai mÉu b¶ng tr¾c ngang Cao ch÷ : lµ chiÒu cao ch÷ ngoµi giÊy chung cho toµn b¶ng. Kh.c¸ch ®Çu: chiÒu dµi phÇn ®Çu cña b¶ng ®­îc x¸c ®Þnh bëi ®é dµi cña hµng cã phÇn m« t¶ dµi nhÊt. Muèn thªm 1 hµng vµo trong b¶ng bÊm chuét vµo phÇn kÎ « t¹i cét m« t¶ (bªn ph¶i hép tho¹i) sÏ tù ®éng thªm mét hµng vµo phÝa trªn hµng võa chän ®éng thêi xuÊt hiÖn sè 0 trong cét SH (sè hiÖu) vµ None trong cét m« t¶ lµ None. NÕu sau ®ã chän sang phÇn Sè hiÖu (« bªn tr¸i hép tho¹i) vµ chän môc cÇn thiÕt th× khi t¹o b¶ng tr¾c däc Nova –TDN sÏ tù ®éng ®iÒn gi¸ trÞ t­¬ng øng vµo ®óng vÞ trÝ c¸c cäc. NÕu kh«ng chän ë phÇn Sè hiÖu th× t¹i hµng nµy trong b¶n vÏ tr¾c däc NSD ph¶i tù ®iÒn c¸c th«ng sè cÇn thiÕt vµo dßng nµy trong b¶n vÏ. ¤ M« t¶ cho phÐp thay ®æi phÇn ®iÒn dßng m« t¶ t¹i ®Çu tr¾c däc trong b¶n vÏ. VÝ dô khi chän sè hiÖu øng víi Cao ®é tim ®­êng nh­ng phÇn m« t¶ cã thÓ söa l¹i lµ Existing Elevation ®Ó cho b¶n vÏ tiÕng Anh. ¤ Kh.C¸ch cho phÐp ®Þnh nghÜa chiÒu cao cña hµng hµng t­¬ng øng ®Ó c¨n ch÷ võa vµo gi÷a hai ®­êng kÎ b¶ng. Muèn xo¸ 1 hµng bÊt kú th× bÊm chuét vµo hµng ®ã råi Ên phÝm Del. ®Ó xo¸. Chän c¸c kiÓu ch÷ cho phÇn Tiªu ®Ò, Tªn cäc vµ Ch÷ sè. Trong c¸c môc nµy chØ xuÊt hiÖn c¸c kiÓu ch÷ cã trong b¶n vÏ hiÖn thêi. Do ®ã trong b¶n vÏ nguyªn sinh ph¶i khai b¸o tr­íc nh­ ®· nãi ë trªn. Cã thÓ tuú chän kiÓu ch÷ cho b¶ng tr¾c däc- tr¾c ngang b»ng c¸ch chän menu format > Text Style > chän kiÓu ch÷ míi > chän new (®Æt tªn cho kiÓu ch÷ míi cÇn n¹p) > close . sau ®ã khai b¸o b¶ng tr¾c däc- tr¾c ngang vµ chän l¹i kiÓu ch÷. MÉu b¶ng cã thÓ l­u ra tÖp ®Ó khi cÇn cã thÓ gäi vµo thµnh b¶ng hiÖn thêi. Nova -TDN lu«n coi mÉu b¶ng ®­îc gäi ra lÇn cuèi lµ hiÖn thêi. L­u ý: CÇn ph¶i l­u mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang ra 2 tÖp kh¸c nhau. Riªng ®èi víi §Çu Tr¾c Ngang t¹i môc Tªn cäc: vµ Lý tr×nh: nÕu cã nhËp ký tù th× trªn tr¾c ngang víi tªn cäc lµ P4 t¹i lý tr×nh 0.06905Km sÏ xuÊt hiÖn , nÕu t¹i mét « nµo ®ã ®Ó trèng th× sÏ kh«ng xuÊt hiÖn hµng t­¬ng øng trªn b¶n vÏ. VÝ dô nÕu kh«ng muèn ®iÒn tªn cäc th× phÇn tªn cäc ®Ó trèng. Khai b¸o tr¾c ngang thiÕt kÕ Cã thÓ ph¶i khai b¸o 2 lo¹i mÉu tr¾c ngang: Tr¾c ngang chuÈn ®­îc khai t¹i môc Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ ®ã lµ mÉu tr¾c ngang sÏ ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n siªu cao, diÖn tÝch ®µo ®¾p s¬ bé vµ dùng phèi c¶nh tuyÕn ®­êng khi kh«ng theo thiÕt kÕ trªn tr¾c ngang. Nã sÏ ®­îc ¸p dông cho toµn tuyÕn. Tr¾c ngang thiÕt kÕ ¸p cô thÓ cho tõng tr¾c ngang ®­îc khai b¸o t¹i môc ThiÕt kÕ tr¾c ngang, c¸c mÉu tr¾c ngang nµy cã thÓ l­u ra tÖp ®Ó sau cÇn thiÕt cã thÓ lÊy l¹i. L­uý: Trong ®o¹n tuyÕn thiÕt kÕ khi cã c¸c ®¹n tuyÕn víi chiÒu réng hoÆc c¸c th«ng sè thiÕt kÕ kh¸c nhau Nova_TDN cho phÐp khai b¸o vµ ¸p tr¾c ngang thiÕt kÕ cho tõng ®o¹n (tõ cäc ... tíi cäc...) Khai b¸o c¸c líp ¸o ®­êng C¸c líp ¸o ®­êng mµ chiÒu dÇy cña chóng tÝnh to¸n tr­íc vµ l­u chóng l¹i d­íi c¸c Tªn khu«n kh¸c nhau ®Ó tiÖn cho qu¸ tr×nh sö dông. Chän môc Khai b¸o c¸c líp ¸o ®­êng. Víi mçi lo¹i khu«n cã 3 mÉu kh¸c nhau nh­ trªn H×nh 22. Khu«n trªn nÒn cò: chØ cã khi thiÕt kÕ c¶i t¹o Khu«n trªn nÒn míi: khi thiÕt kÕ ®­êng míi hoÆc lµ phÇn c¹p thªm khi thiÕt kÕ c¶i t¹o. Gia cè lÒ : c¸c líp ¸o t¹i phÇn lÒ chØ cã ý nghÜa khi ChiÒu dµi (CD) gia cè kh¸c 0. H×nh 22. Khai c¸c líp ¸o ®­êng Muèn khai b¸o thªm 1 líp bÊm chuét vµo dßng d­íi cña b¶ng sau ®ã nhËp Tªn líp vµ Cao líp t¹i c¸c « t­¬ng øng phÝa trªn. Sè líp nhiÒu nhÊt lµ 8. CÇn xo¸ dßng nµo ®ã th× chän dßng ®ã lµ hiÖn thêi vµ Ên phÝm Del. Khai b¸o vÐt bïn, vÐt h÷u c¬ vµ bÒ réng ®¸nh cÊp Tr­íc khi vÐt bïn ph¶i khai b¸o vÐt bïn, Tr­íc khi ®¸nh vÐt h÷u c¬ ph¶i khai b¸o vÐt h÷u c¬ nÕu kh«ng Nova_TDN sÏ nhËn nhÇm diÖn tÝch gi÷a vÐt bïn vµ vÐt h÷u c¬. H×nh 23 H×nh 23. Khai b¸o vÐt bïn vµ ®¸nh cÊp NhËp sè liÖu M« h×nh ®Þa h×nh dïng ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cao ®é ®iÓm bÊt kú trªn m« h×nh tù nhiªn trong Nova -TDN lµ m« h×nh tam giac ®­îc x©y dùng dùa trªn: C¸c cao ®é ®iÓm tù nhiªn (§iÓm cao tr×nh) C¸c ®­êng ®ång møc cña b¶n vÏ b×nh ®é. §Ó x©y dùng m« h×nh cÇn ph¶i nhËp c¸c sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa h×nh. Th­ viÖn vËt ®Þa h×nh Tr­íc khi tiÕn hµnh nhËp c¸c §iÓm cao tr×nh. Chóng ph¶i x©y dùng th­ viÖn ®Þa vËt. Nova -TDN ®· cã s½n mét sè ®Þa vËt, tuy nhiªn cã thÓ bæ sung b»ng c¸ch chän môc Th­ viÖn vËt ®Þa h×nh. Tr­íc khi muèn thªm 1 ®Þa vËt vµo th­ viÖn ph¶i vÏ: H×nh chiÕu ®øng cña vËt (H×nh nµy sÏ ®­îc chÌn trªn tr¾c ngang). H×nh chiÕu b»ng cña vËt (H×nh nµy sÏ ®­îc chÌn trªn b¶n vÏ b×nh ®å). H×nh phèi c¶nh cña vËt (H×nh nµy sÏ ®­îc chÌn vµo khi vÏ Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt ). H×nh chiÕu b»ng ®­îc vÏ víi kÝch th­íc nh­ muèn thÓ hiÖn nã ngoµi giÊy víi qui ®Þnh 1 ®¬n vÞ vÏ=1mm ngoµi giÊy. Sau ®ã h×nh sÏ ®­îc chÌn víi tØ lÖ cÇn thiÕt. H×nh chiÕu ®øng vµ H×nh phèi c¶nh ph¶i ®­îc vÏ víi kÝch th­íc thùc víi qui ®Þnh 1 ®¬n vÞ vÏ = 1®¬n vÞ ngoµi thùc tÕ. Sau khi chän Th­ viÖn vËt ®Þa h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ nh­ trªn H×nh 31. H×nh 31. T¹o th­ viÖn ®Þa vËt H×nh chiÕu ®øng cña vËt lµ b¾t buéc. ChØ khi ®· t¹o th­ viÖn h×nh chiÕu ®øng míi cã thÓ chÌn h×nh chiÕu b»ng vµ h×nh phèi c¶nh t­¬ng øng. Muèn chÌn hoÆc thªm th­ viÖn chän phÝm hoÆc t­¬ng øng. Sau ®ã sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: tù Zoom khi chän §èi t­îng/Kh«i phôc §èi t­îng: Cã/: Yªu cÇu chØ ®iÓm c¬ së lµ ®iÓm gèc cña qu¸ tr×nh chÌn vËt sau nµy. TiÕp theo: §iÓm thø nhÊt : ChØ ®iÓm 1. §iÓm thø hai : ChØ ®iÓm 2. §iÓm 1 vµ ®iÓm 2 lµ vïng cöa sæ Window chän c¸c ®èi t­îng t¹o thµnh h×nh chiÕu cña vËt. Mçi vËt sau khi ®­îc thªm vµo th­ viÖn sÏ ®­îc tù ®éng ®¸nh sè hiÖu. Sau nµy khi nhËp §iÓm cao tr×nh sè hiÖu ph¶i ®­îc nhËp ®óng theo Sè hiÖu trong Th­ viÖn vËt ®Þa h×nh. HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh Khai b¸o HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh Tr­íc khi vµo nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh bao gåm Gãc h­íng b¾c vµ to¹ ®é cña HT§G§ t¹i gèc 0,0 cña WCS b»ng c¸ch chän môc Khai b¸o cña Menu §Þa h×nh. VÝ dô nh­ trªn H×nh 32. gãc h­íng b¾c so víi trôc X cña WCS lµ 45° vµ to¹ ®é cña HT§G§ t¹i gèc 0,0 cña WCS lµ 326750,506900. H×nh 32. Khai b¸o hÖ to¹ ®é cña HT§G§ NÕu to¹ ®é ®­îc x¸c ®Þnh theo HT§G§ th× nªn cho gi¸ trÞ to¹ ®é cña HT§G§ t¹i gèc 0,0 cña hÖ WCS cña AutoCAD ®Ó sao cho vïng vÏ kh«ng n»m xa qu¸ gèc 0,0 cña hÖ WCS -AutoCAD vµ gãc h­íng b¾c cña HT§G§. Gi¸ trÞ cña gãc h­íng b¾c ®­îc khai b¸o sao cho b¶n vÏ b×nh ®å sÏ ®­îc vÏ n»m ngang theo WCS cña AutoCAD ®Ó tr¸nh viÖc xoay b¶n vÏ khi in, nÕu kh«ng th× c¸c ch÷ ®iÒn trªn b¶n vÏ sÏ kh«ng n»m ngang bëi v× lóc ®iÒn nã lu«n n»m ngang víi WCS cña AutoCAD. TiÕp theo ph¶i cho kho¶ng dÞch cña phèi c¶nh víi gi¸ trÞ Del X vµ Del Y ®ñ lín ®Ó cho h×nh phèi c¶nh n»m ra ngoµi vïng cña b¶n vÏ b×nh ®å nh»m tr¸nh viÖc chång chÐo h×nh phèi c¶nh lªn trªn b¶n vÏ b×nh ®å. T¹o l­íi khèng chÕ mÆt b»ng C¸c « Tõ to¹ ®é Theo chiÒu X vµ Theo chiÒu Y to¹ ®é cña HT§G§ H×nh 33, cÇn cho gi¸ trÞ b­íc r¶i vµ sè hµng r¶i theo tõng chiÒu. Gi¸ trÞ b­íc cã thÓ ©m ®Ó cho phÐp r¶i trong c¸c cung phÇn t­ kh¸c nhau cña hÖ to¹ ®é. H×nh 33. R¶i l­íi khèng chÕ mÆt b»ng NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tù nhiªn §Þnh nghÜa tr¹m m¸y C¸c ®iÓm ®Æt m¸y sau khi ®· tiÕn hµnh b×nh sai tiÕn hµnh nhËp vµo b¶n vÏ b»ng c¸ch chän môc §Þnh nghÜa tr¹m m¸y. Nova -TDN cho phÐp ®Æt c¸c tr¹m m¸y chÝnh vµ m¸y phô. §Æt m¸y chÝnh H×nh 34. Hép tho¹i §Æt m¸y chÝnh Khi chän §Æt m¸y chÝnh cöa sæ nhËp nh­ trªn H×nh 34. To¹ ®é ®­a vµo cã thÓ lµ theo HT§G§ hoÆc theo HÖ to¹ ®é cña AutoCAD. Trong tr­êng hîp nÕu chän vµo phÝm sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: ChØ ®iÓm ®Æt m¸y: 345.4,1256.4 ¿ To¹ ®é ®­a vµo lµ cña AutoCAD cho nªn nÕu ®ang chän HT§G§ th× Nova -TDN sÏ tù ®éng chuyÓn nã vÒ HT§G§ sau khi nhËp. Cao ®é TN lµ cao ®é tù nhiªn t¹i ®iÓm ®Æt m¸y. Sau khi nhËp xong chän ®Ó vÏ vµ tiÕn hµnh nhËp tiÕp. 2. §Æt m¸y phô NÕu chän ®Æt m¸y phô th× cöa sæ nhËp sÏ nh­ trªn H×nh 35. Kho¶ng c¸ch ®­îc tÝnh tõ mèc qui 0 tíi ®iÓm ®Æt m¸y phô tÝnh theo ph­¬ng n»m ngang. Gãc ®­îc x¸c ®Þnh bëi h­íng qui 0 cña mèc qui 0 vµ h­íng tõ mèc qui 0 tíi ®iÓm ®Æt m¸y phô tÝnh theo chiÒu kim ®ång hå. H×nh 35. §Æt m¸y phô ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö H×nh 36 ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö Sau khi ®o ®¹c tr¾c ®Þa b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö, Nova -TDN cho phÐp chuyÓn ®æi sè liÖu ®ã ®Ó t¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh khi thiÕt kÕ tuyÕn. Tr­íc khi chän Menu T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®iÓm cao tr×nh trªn b¶n vÏ cÇn ph¶i chuyÓn ®æi sè liÖu ®o b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö b»ng c¸ch chän ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i nh­ H×nh 36. Tr­íc tiªn h·y chän « Lo¹i m¸y Khi ®ã xuÊt hiÖn danh s¸ch lo¹i m¸y toµn ®¹c . cã thÓ chän mét trong c¸c lo¹i m¸y : * Leica TC600/TC800 hoÆc Leica TPS 1000 . Sau ®ã chän Lo¹i 8 ký tù hoÆc Lo¹i 16 ký tù . * Nikkon DTM400-DTM700 . File d÷ liÖu xuÊt tõ m¸y Nikkon DTM400-DTM700 cã phÇn më réng lµ (*.RAW) d¹ng ®Çy ®ñ bao gåm m· m¸y, sè hiÖu ®iÓm, chiÒu cao bÖ m¸y, gãc ®øng, gãc n»m, chiÒu dµi ®äc mia, ghi chó. * Sè hiÖu to¹ ®é Nikkon (ENZ) . File d÷ liÖu xuÊt tõ m¸y Nikkon DTM400-DTM700 cã phÇn më réng lµ (*.ENZ) d¹ng ®· chuyÓn ®æi sang to¹ ®é ®iÓm ®o bao gåm sè hiÖu ®iÓm, to¹ ®é X, täa ®é Y, cao ®é Z, ghi chó theo hÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh. TiÕp theo chän « TÖp gèc ®Ó chän tÖp gèc , khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i OPEN, chän tÖp sè liÖu ®o b»ng m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö cÇn chuyÓn ®æi (tÖp cã phÇn më réng .gsi). cho m¸y Leica; (*.700) hoÆc(*.RAW) cho m¸y Nikkon; (*.ENZ) cho d¹ng thøc ®· chuyÓn ®æi to¹ ®é. Sau ®ã chän t¹i « TÖp ®Ých ®Ó chuyÓn ®Õn tÖp míi (®Æt tªn cho tÖp cÇn chuyÓn ®Õn) råi chän open. Khi trë l¹i hép tho¹i H×nh 36 b¹n h·y chän chøc n¨ng Convert . F L­u ý : Khi Convert nÕu d¹ng thøc file chuyÓn ®æi ®óng, ch­¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o sè ®iÓm cao tr×nh ®· ®­îc chuyÓn ®æi. NÕu thÊy th«ng b¸o 0 cã nghÜa lµ file d÷ liÖu chuyÓn ®æi tõ m¸y toµn ®¹c ra m¸y tÝnh ch­a phï hîp ®Ó chuyÓn sang Nova-TDN. (Tèt nhÊt b¹n chän chøc n¨ng chuyÓn ®æi d¹ng to¹ ®é) TiÕp theo chän chøc n¨ng VÏ ®iÓm, ch­¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o sè ®iÓm ®· vÏ trªn mµn h×nh. Sau khi chuyÓn ®æi xong h·y chän Tho¸t ®Ó kÕt thóc c«ng viÖc chuyÓn ®æi. T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o toµn ®¹c Chän môc T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o nh­ trªn H×nh 37. Víi Gãc n»m tÝnh tõ mèc qui 0 theo chiÒu kim ®ång hå. Gãc ®øng tÝnh tõ ph­¬ng th¼ng ®øng. S¬ ®å x¸c ®Þnh cao ®é ®iÓm cÇn nhËp thÓ hiÖn trªn H×nh 38 vµ . Sau khi nhËp hÕt sè liÖu ®iÓm cña ao bÊm vµo ®Ó tiÕn hµnh nèi thµnh 1 ®­êng ®a tuyÕn thÓ hiÖn ao vµ danh s¸ch ®iÓm sÏ ®­îc tÝnh tõ ®Çu khi b¾t ®Çu vµo lÖnh hoÆc tõ thêi ®iÓm chän vµo . NÕu phÝm ®­îc ®¸nh dÊu th× ®a tuyÕn sÏ ®­îc khÐp kÝn. Chän phÝm sÏ xuÊt hiÖn Th­ viÖn vËt ®Þa h×nh cho phÐp chän sè hiÖu vËt ®Þa h×nh nÕu kh«ng nhí. H×nh 37. NhËp c¸c ®iÓm toµn ®¹c H×nh 38. H×nh chiÕu b»ng nhËp ®iÓm H×nh 39. H×nh chiÕu ®øng - NhËp theo ghi sæ ®o kiÓu dµi ®äc mia: khi ®ã cÇn nhËp c¸c th«ng sè sau: Gãc ®øng, gãc n»m, cao mia (m) vµ dµi ®äc mia (m) C«ng thøc tÝnh: C«ng thøc tÝnh cao ®é vµ kho¶ng c¸ch n»m ngang: ChiÒu dµi : §o theo kiÓu 3 d©y Dµi xiªn Dµi ®äc mia SAB = k.n.cos Vpl - ChiÒu cao: H = S.tgV+i – l Trong ®ã: SAB Lµ chiÒu dµi n»m ngang gi÷a hai ®iÓm A,B i ChiÒu cao m¸y l ChiÒu cao mia V Gãc gi÷a tia ng¾m (chØ gi÷a) vµ ph­¬ng n»m ngang T¹o ®Þa h×nh nhµ Tõ sæ ®o toµn ®¹c trÝch ra phÇn c¸c ®iÓm gãc nhµ vµ sö dông T¹o ®Þa h×nh nhµ ®Ó vÏ vµ sau nµy cã thÓ dùng phèi c¶nh nhµ hiÖn tr¹ng nhê chøc n¨ng Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt. MÆt b»ng nhµ ®­îc t¹o bëi 4 ®iÓm, trong qu¸ tr×nh nhËp cã thÓ nhËp c¶ 4 ®iÓm hoÆc 3 ®iÓm hoÆc sö dông c¸c ®iÓm cña c¸c nhµ ®· ®­îc nhËp tr­íc. Trªn H×nh 310 lµ hép héi tho¹i nhËp sè liÖu to¹ ®é gãc nhµ. H×nh 310. NhËp to¹ ®é gãc nhµ PhÇn nhËp sè liÖu tõ sæ ®o t­¬ng tù phÇn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o. Ngoµi ra cã thÓ nhËp ®iÓm b»ng c¸ch chØ ®iÓm trªn b¶n vÏ khi sö dông phÝm . Muèn t¹o ®iÓm trong b¶n vÏ dïng phÝm . Sau khi ®· cã 3 hoÆc 4 ®iÓm ®­îc t¹o bÊm vµo phÝm ®Ó t¹o nhµ. NÕu chØ cã 3 ®iÓm nÕu t¹o nhµ th× ®iÓm thø 4 sÏ ®­îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c h×nh b×nh hµnh cho nªn ®Ó cã thÓ t¹o ®­îc nhµ theo vÞ trÝ mong muèn dïng phÝm ®Ó chän vÞ trÝ cho thÝch hîp. Víi phÝm cã thÓ chän 1 nhµ ®· ®­îc t¹o trong b¶n vÏ nh»m môc ®Ých sö dông c¸c ®iÓm gãc cña nã ®Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é cña nhµ cÇn nhËp. còng cã thÓ chän 1 nhµ trong danh s¸ch Nhµ ®· nhËp. T¹i c¸c ®Ønh cña nhµ ®­îc chän sÏ xuÊt hiÖn c¸c ký hiÖu P1,P2,P3 vµ P4 vµ ®¸nh dÊu c¸c ®Ønh t­¬ng øng trªn Hép héi tho¹i h×nh 6.10 nh»m môc ®Ých chän c¸c ®Ønh nµy ®Ó t¹o nhµ míi. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp CÊu tróc tÖp *.TXT gåm cã 4 cét s¾p xÕp theo thø tù: Cét tªn ®iÓm (t­¬ng øng víi môc Ghi chó cña c¸c phÇn nhËp ®iÓm ®­îc nãi ë trªn). To¹ ®é X To¹ ®é Y Cao ®é Z cña ®iÓm Ngoµi ra nÕu cßn c¸c cét sau ®ã th× néi dung cña c¸c cét nµy sÏ kh«ng ®­îc ®äc vµo. MÉu tÖp sè liÖu cã thÓ xem trong tÖp ToanDacDT.TXT. Sau khi chän tÖp sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh­ H×nh 311 yªu cÇu chän hÖ to¹ ®é cña sè liÖu. NÕu chän HÖ to¹ ®é AutoCAD th× sÏ theo hÖ to¹ ®é hiÖn thêi cña b¶n vÏ. Muèn thùc hiÖn lÖnh chän môc T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu. H×nh 311. Chän hÖ to¹ ®é FL­u ý: §èi víi c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö kh¸c nhau cÇn ph¶i chuyÓn ®æi sè liÖu sao cho phï hîp víi d¹ng tÖp võa ®Ò cËp ë trªn. T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh cßn 1 c¸ch kh¸c ®Ó nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh ®ã lµ chän T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh. Nh­ trªn Error! Reference source not found. cã thÓ nhËp to¹ ®é ®iÓm theo: To¹ ®é cña HT§G§ hoÆc To¹ ®é tuyÖt ®èi cña AutoCAD (To¹ ®é hiÖn thêi). Lóc nµy ph¶i cho to¹ ®é X vµ Y cña ®iÓm. NÕu trong hÖ to¹ ®é cùc cÇn nhËp Kho¶ng c¸ch vµ Gãc theo trôc X cña hÖ to¹ ®é. NÕu ®ang chän hoÆc th× cã thÓ thay ®æi HÖ to¹ ®é hiÖn thêi b»ng c¸ch chän vµo phÝm . XuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Object: yªu cÇu chän ®èi t­îng LINE hoÆc PLINE cña b¶n vÏ ®Ó ®Þnh nghÜa hÖ to¹ ®é víi gèc to¹ ®é lµ ®iÓm ®Çu hoÆc cuèi cña chóng mµ gÇn vÞ trÝ chän ®èi t­îng nhÊt vµ h­íng trôc X tíi ®iÓm cßn l¹i cña LINE hoÆc ®Ønh gÇn ®iÓm gèc cña PLINE. NÕu chän vµo cäc th× gèc to¹ ®é sÏ lµ tim cäc. Khi cã thÓ chØ ®iÓm theo to¹ ®é AutoCAD b»ng c¸ch chän . H×nh 312. T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh HiÖu chØnh c¸c ®iÓm cao tr×nh Cho phÐp thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña §iÓm cao tr×nh. Tr­êng hîp nÕu ®iÓm cao tr×nh cã gi¸ trÞ ©m th× cao ®é ®iÓm sÏ kh«ng ®­îc tÝnh tíi trong tr­êng hîp X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt mÆc dï trong b¶n vÏ vÉn cã ®iÓm ®ã. To¹ ®é X va Y dïng lÖnh AutoCAD ®Ó thay ®æi. Cöa sæ hiÖu chØnh xem H×nh 313. H×nh 313. HiÖu chØnh ®iÓm cao tr×nh BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu Sö dông ®Ó BËt hoÆc T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu thùc chÊt lµ nh»m ®Ó lo¹i c¸c cao tr×nh cña c«ng tr×nh nh©n o ra khái qu¸ tr×nh X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt ®Ó cho viÖc vÏ §­êng ®ång møc hoÆc lµ BÒ mÆt tù nhiªn ®óng víi thùc tÕ. §Çu tiªn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Objects: Yªu cÇu chän c¸c ®èi t­îng cÇn hiÖu chØnh. B»ng c¸ch tæ hîp 3 yÕu tè: Ghi chó, ChØ sè vµ Cao ®é cã thÓ BËt hoÆc T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. Cöa sæ BËt/T¾t xem H×nh 314 . NÕu ®­îc ®¸nh dÊu th× c¸c cao tr×nh ®­îc chän sÏ bÞ lo¹i khái b¶n vÏ. H×nh 314. BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh NhËp ®­êng ®ång møc §Ó nhËp ®­êng ®ång møc tõ b¶n vÏ b×nh ®é (b¶n ®å) chän NhËp ®­êng ®ång møc. Sau khi nhËp vµo cao ®é c¸c dßng nh¾c cho phÐp vÏ ®­êng ®ång møc. Cô thÓ c¸c dßng nh¾c xem môc Pline. H×nh 315. NhËp cao ®é ®ång møc §Þnh nghÜa ®­êng ®ång møc hoÆc ®­êng mÐp §Þnh nghÜa ®­êng ®ång møc Khi ®· cã s½n 1 b¶n vÏ b×nh ®é ®­îc nhËp vµo tr­íc cã thÓ cã Cao ®é Z hoÆc Z=0 víi ®iÒu kiÖn c¸c ®­êng ®ång møc ®­îc thÓ hiÖn b»ng lÖnh PLINE hoÆc 3DPOLY ®Ó chuyÓn sang d¹ng ®­êng ®ång møc cña Nova -TDN cÇn ph¶i §Þnh nghÜa ®­êng ®ång møc. Sau khi chän c¸c ®­êng ®a tuyÕn sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh­ . Trong tr­êng hîp ®Þnh nghÜa ®­êng ®ång møc nÕu « ®­îc ®¸nh dÊu th× cao ®é ®­êng ®ång møc sÏ lÊy theo cao ®é Z cña ®èi t­îng cßn nÕu kh«ng ph¶i nhËp cao ®é vµo vµ c¸c ®èi t­îng ®· ®­îc chän sÏ cã cïng 1 cao ®é. H×nh 316H×nh 316. §Þnh nghÜa ®­êng ®ång møc §Þnh nghÜa ®­êng mÐp Sau khi ®· cã m« h×nh tù nhiªn d­íi d¹ng c¸c ®iÓm cao tr×nh §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh ®Ó nèi c¸c ®­êng cïng ghi chó nh»m môc ®Ých thÓ hiÖn c¸c ®­êng mÐp ao, bê kªnh, mÐp ®­êng ... tuy nhiªn sau nµy dïng chøc n¨ng X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt vµ VÏ l­íi bÒ mÆt tù nhiªn vÉn kh«ng thÓ m« t¶ ®­îc ®ã lµ c¸c ®­êng mÐp bëi v× c¸c ®iÓm ®o trªn ®­êng mÐp qu¸ c¸ch xa nhau do ®ã cÇn ph¶i sö dông chøc n¨ng ®Þnh nghÜa ®­êng mÐp nh»m ph¸t sinh thªm sè ®iÓm trªn ®­êng mÐp bæ sung vµo sè liÖu ®o. Sè ®iÓm phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch mµ ®­a vµo nh­ H×nh 317. H×nh 317. §Þnh nghÜa ®­êng mÐp FL­u ý: Sau nµy khi thiÕt kÕ tuyÕn cã phÇn ®µo còng ph¶i ®Þnh nghÜa c¸c ®­êng mÐp luy cña tuyÕn ®­êng võa thiÕt kÕ ®­îc t¹o bëi chøc n¨ng Phèi c¶nh tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ b»ng chøc n¨ng nµy tr­íc khi X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt nh»m môc ®Ých vÏ l­íi bÒ mÆt tù nhiªn. NhËp tuyÕn theo TCVN Thùc chÊt cña viÖc nhËp tuyÕn theo TCVN chÝnh lµ nhËp c¸c §iÓm cao tr×nh nh­ng phï hîp víi qu¸ tr×nh ®o theo mÆt c¾t cña tuyÕn. NhËp sè liÖu theo TCVN Sau khi chän NhËp sè liÖu theo TCVN sÏ xuÊt hiÖn cña sæ nh­ H×nh 318. NhËp tr¾c däc : -T¹i cét Tªn cäc cÇn l­u ý: c¸c cäc T§ (hoÆc TD), P vµ TC ph¶i ®­îc ­u tiªn nhËp ®Ó Nova -TDN cã thÓ ph©n biÖt ®­îc ®o¹n cong. NÕu nhËp Tªn cäc T§1+H1 sÏ lµ kh«ng hîp lÖ. H×nh 318.NhËp sè liÖu theo TCVN Trong tr­êng hîp TC1 cña ®o¹n cong ®Çu trïng víi TD2 cña ®o¹n cong tiÕp th× vÉn ph¶i nhËp 2 cäc TC1 vµ TD2 víi kho¶ng c¸ch lÏ gi÷a chóng b»ng 0. MÆt c¾t ngang cña TD2 kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhËp. T¹i ®­êng cong chuyÓn tiÕp t¹i ®iÓm nèi ®Çu nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ ND vµ t¹i ®iÓm nèi cuèi nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ NC H×nh 319. l­a chän kiÓu d÷ liÖu Tr­íc khi nhËp tr¾c däc-tr¾c ngang ph¶i chän kiÓu nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trªn tr¾c däc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hay céng dån, cao ®é ®iÓm mia trªn tr¾c ngang theo chªnh cao hay cao ®é tù nhiªn. D¹ng nhËp gãc cho phÐp chän kiÓu nhËp gãc ch¾n cung cho thuËn tiÖn. Xem h×nh H×nh 319 Hép tho¹i m· nhËn d¹ng cho phÐp thay ®æi tªn c¸c cäc t¹i c¸c ®o¹n cong khi thÊy cÇn thiÕt nÕu kh«ng mÆc ®Þnh tªn cäc ®Æc biÖt nh­ trong h«p tho¹i H×nh 320 H×nh 320 . M· nhËn d¹ng Trªn H×nh 321 cã thÓ tÝnh c¸c th«ng sè cho ®­êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®­êng cong trßn khi thiÕt kÕ tuyÕn nh»m x¸c ®Þnh chiÒu dµi nöa ®o¹n cong nhÊt lµ khi ®o¹n cong cã chiÒu dµi ®o¹n chuyÓn ®Çu vµ ®o¹n chuyÓn tiÕp cuèi kh¸c nhau. H×nh 321. tÝnh c¸c th«ng sè chung Khi ®· nhËp xong d÷ liÖu tr¾c däc, tr¾c ngang tr­êng hîp cao ®é toµn tuyÕn bÞ sai do cao ®é mèc sai, cÇn thiÕt ph¶i n©ng hoÆc h¹ cao ®é cña tÊt c¶ c¸c cäc trªn tuyÕn th× nhËp kho¶ng cao ®é cÇn n©ng hay h¹ vµo « n©ng cao ®é trong hép tho¹i H×nh 322vµ chän phÝm nhËn. -T¹i cét KC¸ch cã thÓ nhËp theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc céng dån. -T¹i cét Cao ®é TN nhËp cao ®é tù nhiªn t¹i cäc t­¬ng øng. H×nh 322. n©ng cao ®é cäc -T¹i cét Cao ®é TK nhËp cao ®é thiÕt kÕ t¹i cäc t­¬ng øng nÕu biÕt tr­íc. Sau nµy khi ®· vÏ tr¾c däc tù nhiªn sö dông chøc n¨ng Nèi cao ®é ®­êng ®á mÆt ®Ó kÎ ®­êng ®á. -T¹i cét Gãc ch¾n cung cÇn ph¶i nhËp vµo gãc thay ®æi h­íng tuyÕn t¹i cäc. MÆc ®Þnh 180:0:0 nghÜa lµ tuyÕn vÉn ®i th¼ng. NÕu h­íng tuyÕn thay ®æi th× nhËp vµo gi¸ trÞ gãc ®­îc tÝnh theo chiÒu kim ®ång hå so víi cäc tr­íc ®ã, xem H×nh 323. Riªng ®èi víi T§,P vµ TC gãc h­íng tuyÕn ®­îc nhËp t¹i cäc P. Cã thÓ xem phÇn minh ho¹ ®Ó nhËp cho ®óng. H×nh 323 .Gãc h­íng tuyÕn -T¹i cét b¸n kÝnh ®èi víi ®­êng cong trßn kh«ng phµi nhËp R cßn ®­êng cong chuyÓn tiÕp nhÊt thiÕt ph¶i nhËp b¸n kÝnh ®Ó Nova_TDN x¸c ®Þnh vÞ trÝ cäc TD vµ TC cña ®än cong. NhËp tr¾c ngang: Muèn hiÖn hoÆc t¾t phÇn nhËp tr¾c ngang bÊm vµo phÝm Tr¾c ngang trong menu thÓ hiÖn. -Cét KC¸ch cho phÐp nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc kho¶ng c¸ch dån tÝnh tõ tim cäc sang ph¶i hoÆc sang tr¸i. NÕu lµ kho¶ng c¸ch lÎ th× « ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu. -Cét Cao§é cho phÐp nhËp cao ®é tuyÖt ®èi cña ®iÓm mia hoÆc lµ cao ®é t­¬ng ®èi gi÷a ®iÓm mia sau so víi ®iÓm mia tr­íc. NÕu nhËp theo cao ®é t­¬ng ®èi th× « ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu. -T¹i cét F.code nhËp sè thø tù cña sè hiÖu vËt trong th­ viÖn vËt ®Þa h×nh. cã thÓ më th­ viÖn VËt ®Þa h×nh ®Ó xem sè thø tù cña ký hiÖu ®Þa vËt. Tr­íc ®ã ph¶i x©y dùng Th­ viÖn vËt ®Þa h×nh cho ®Çy ®ñ, bao gåm h×nh chiÕu ®øng, h×nh chiÕu b»ng vµ phèi c¶nh. H×nh chiÕu ®øng sÏ ®­îc chÌn trªn b¶n vÏ tr¾c ngang. KÝch th­íc cña nã th­êng theo kÝch th­íc thËt cña vËt. H×nh chiÕu b»ng sÏ ®­îc chÌn lªn b¶n vÏ b×nh ®å vµ th­êng chóng lµ c¸c ký hiÖu ®Þa vËt. KÝch th­íc cña chóng th­êng ®­îc vÏ b»ng kÝch th­íc mµ muèn thÓ hiÖn trªn giÊy (1mm=1®¬n vÞ vÏ). H×nh phèi c¶nh sÏ ®­îc chÌn khi Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt. Lµ h×nh 3 chiÒu vµ kÝch th­íc cña chóng theo kÝch thøc thùc. - Cét M« t¶ dïng ®Ó nhËp ghi chó c¸c ®iÓm mia nh»m môc ®Ých sau nµy cã thÓ nèi c¸c ®iÓm mia cïng ghi chó l¹i víi nhau. NÕu ghi chó lµ “1” hoÆc “MT” th× Nova -TDN sÏ hiÓu lµ mÐp nhùa bªn tr¸i vµ “2” hoÆc “MP” ®­îc hiÓu lµ mÐp nhùa ph¶i cña ®­êng cò cã s½n. khi vÏ tr¾c ngang trªn ®ã sÏ thÓ hiÖn ®­êng cò C¸ch nhËp sè liÖu Trong b¶ng nhËp sè liÖu tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ: Copy tõng «, mét hoÆc nhiÒu hµng, cét b»ng c¸ch dïng chuét b«i ®en vïng sè liÖu cÇn copy Ên phÝm Ctrl+C ®Ó copy Ctrl+V ®Ó d¸n Khi cÇn xo¸ hµng, cét dïng lÖnh Cut T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh VÏ tuyÕn theo TCVN cã thÓ thùc hiÖn lu«n viÖc d¸n c¸c ®iÓm mia thµnh c¸c §iÓm cao tr×nh hoÆc nÕu kh«ng thùc hiÖn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang ®Ó d¸n c¸c cao tr×nh ®· ®­îc nhËp theo NhËp sè liÖu theo TCVN. Së dÜ cÇn ph¶i d¸n cao tr×nh lµ nh»m môc ®Ých x©y dùng m« h×nh tù nhiªn ®Ó phôc vô cho viÖc chÌn cäc, ph¸t sinh cäc míi vµ vÏ l­íi bÒ mÆt tù nhiªn sau nµy. NÕu thÊy kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn lÖnh nµy. ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu H×nh 324. ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu Trªn H×nh 324 Cho phÐp chuyÓn ®æi tõ tÖp dõ liÖu tuyÕn tõ file (*.ntd ) ra EXCEL d­íi hai d¹ng: TÖp sè liÖu tr¾c däc (*.dpf) TÖp sè liÖu tr¾c ngang (*.dcf). Ng­îc l¹i còng cã thÓ nhËp sè liÖu tr¾c däc_tr¾c ngang tõ EXCEL råi chuyÓn sang file (*.ntd) ®Ó thiÕt kÕ. XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp Sau khi chän XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh­ H×nh 325 yªu cÇu chän hÖ to¹ ®é mµ muèn to¹ ®é c¸c §iÓm cao tr×nh theo hÖ ®ã. Sau ®ã yªu cÇu cho tªn tÖp ghi ra. Chøc n¨ng nµy nh»m môc ®Ých phôc vô c¸c yªu cÇu riªng biÖt cña ng­êi sö dông. H×nh 325. chän kiÓu to¹ ®é X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt ViÖc X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt lµ ®Æc biÖt quan träng ®Ó phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ tiÕp theo. Gi¶ sö ®· cã tÖp sè liÖu ToanDac.TXT gåm to¹ ®é cña c¸c §iÓm cao tr×nh cña vïng cÇn thiÕt kÕ theo HÖ to¹ ®é AutoCAD. Sau khi T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu theo HT§G§ hoÆc hÖ to¹ ®é AutoCAD. cã thÓ dïng BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh hoÆc chØ ®­êng bao ®Þa h×nh vµ c¸c lç thñng ®Ó lo¹i c¸c ®iÓm cao ®é lµm ¶nh h­ëng tíi m« h×nh ®Þa h×nh (VÝ dô c¸c ®iÓm cao tr×nh cña c«ng tr×nh nh©n t¹o). ViÖc chän lç thñng ®Æc biÖt quan träng trong tr­êng hîp chóng cÇn vÏ ®­êng ®ång møc tù tËp hîp c¸c ®iÓm cao tr×nh. §­êng bao ®Þa h×nh vµ lç thñng ®­îc thÓ hiÖn trªn H×nh 326. Khi chän lÖnh sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Select Objects: yªu cÇu chän tËp hîp c¸c ®iÓm cao tr×nh hoÆc c¸c ®­êng ®ång møc ®­îc ®­a vµo tõ b¶n vÏ b×nh ®é nh­ ®­îc ®Ò cËp ë trªn. Sau ®ã cÇn ph¶i chØ ®­êng bao ®Þa h×nh nÕu cã - ®ã lµ 1 ®­êng PLINE do vÏ tõ tr­íc, nÕu kh«ng cã th× cã thÓ Ên ENTER ®Ó bá qua. TiÕp theo ph¶i chØ c¸c lç thñng (lµ vïng mµ muèn lo¹i c¸c cao ®é ®iÓm ra khái viÖc x©y dùng m« h×nh) vµ ®iÓm bªn trong cña nã. C¸c læ thñng do t¹o b»ng PLINE tr­íc ®ã. C¸c lç thñng còng kh«ng nhÊt thiÕt b¾t buéc ph¶i cã. H×nh 326 .X©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh Sau khi ®· X©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ biÕt ®­îc cao ®é tù nhiªn cña bÊt cø mét ®iÓm nµo ®ã trong vïng mµ võa chØ ra b»ng c¸ch chän môc Tra cøu cao ®é tù nhiªn. FL­u ý: C¸c lç thñng kh«ng ®­îc giao nhau hoÆc cã c¹nh ®­êng biªn n»m trïng lªn nhau. VÏ ®Þa h×nh hiÖn tr¹ng §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh Sau khi chän §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é, nèi c¸c ®­êng cïng ghi chó vµ chÌn vËt ®Þa h×nh(h×nh chiÕu b»ng) cho c¸c §iÓm cao tr×nh ®­îc chän. Sau khi xuÊt hiÖn dßng nh¾c SelectObjects: cÇn chän c¸c §iÓm cao tr×nh. Khi ®· chän xong sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh­ H×nh 41. NÕu chän víi Chän tÊt c¶ th× tÊt c¶ c¸c ®iÓm cã cïng ghi chó ®­îc chän sÏ ®­îc nèi víi nhau, cßn nÕu chØ chän 1 lo¹i ghi chó nµo ®ã th× chØ c¸c ®iÓm cã ghi chó ®ã míi ®­îc nèi. Nõu chän th× c¸c cao tr×nh ®­îc chän sÏ ®­îc nèi víi nhau. Thø tù nèi theo thø tù t¨ng dÇn cña Sè hiÖu ®iÓm mµ nã l¹i ®­îc ®¸nh sè tù ®éng theo chiÒu t¨ng dÇn. §­êng nèi ®­îc t¹o ra sÏ lµ ®­êng 3DPOLY. H×nh 41. §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh NÕu môc ®­îc ®¸nh dÊu th× c¸c h×nh chiÕu b»ng t­¬ng øng víi c¸c sè hiÖu vËt sÏ ®­îc chÌn vµo. PhÇn cho phÐp ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é cña c¸c §iÓm cao tr×nh theo kiÓu cïng hµng hoÆc phÇn nguyªn vµ phÇn lÎ lÖch hµng nhau nh­ng dÊu chÊm thËp ph©n lu«n trïng víi to¹ ®é X vµ Y cña ®iÓm cÇn ®iÒn. cã thÓ xem trªn H×nh 42. Sau khi thùc hiÖn xong b¶n vÏ b×nh ®å cã thÓ t¾t c¸c §iÓm cao tr×nh b»ng c¸ch t¾t c¸c líp t­ng øng cña nã. H×nh 42. §o¹n tuyÕn ®­îc ®iÒn vµ nèi theo ghi chó VÏ ®­êng ®ång møc T¹o ®­êng ®ång møc tõ sè liÖu c¸c ®iÓm cao tr×nh. §Ó cho viÖc vÏ c¸c ®­êng ®ång møc cã thÓ theo ý cña ng­êi sö dông th× viÖc chän c¸c §iÓm cao tr×nh vµ vïng x©y dùng m« h×nh l­íi lµ quan träng. ViÖc chän ph¶i ®¶m b¶o sao cho Nova -TDN kh«ng t¹o ra c¸c bÒ mÆt tù nhiªn n»m ngoµi ý muèn cña m×nh. Do ®ã cã thÓ ph¶i x©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt mét sè lÇn sau mçi lÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc vÏ ®­êng ®ång møc ngay. HoÆc lµ t¹o ®­êng bao ngoµi vµ c¸c vïng thñng trong qu¸ tr×nh x©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt nh­ ®­îc ®Ò cËp trong môc X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt. Sau khi chän môc VÏ ®­êng ®ång møc sÏ xuÊt hiÖn « cöa sæ nh­ H×nh 43. Gi¸ trÞ lµ gi¸ trÞ mµ c¸c ®­êng ®ång møc b¾t ®Çu ®­îc vÏ vµ lµ gi¸ trÞ gèc ®Ó tÝnh cao ®é cña c¸c ®­êng tiÕp theo phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña b­íc cao ®é mµ nhËp vµo t¹i « . lµ sè ®­êng ®ång møc mµ bá c¸ch kh«ng ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é. Theo sè liÖu nhËp vµo c¸c møc cña ®­êng ®ång møc sÏ lµ 20,20.5,21,21.5 ... vµ cø 5 ®­êng th× 1 ®­êng cã ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é (b¾t ®Çu tõ møc 20). lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ trÞ cao ®é cña 1 ®­êng ®ång møc ®­îc ®iÒn. KÕt qu¶ ®­îc c¸c ®­êng ®ång møc nh­ trªn H×nh 44. H×nh 43. NhËp b­íc ®ång møc H×nh 44. KÕt qu¶ cña vÏ ®­êng ®ång møc Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt Sau khi ®· nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh cã Sè hiÖu vËt t­¬ng øng víi Th­ viÖn vËt ®Þa h×nh vµ nhËp nhµ víi c¸c khai b¸o ®Çy ®ñ sÏ cã h×nh phèi c¶nh hiÖn tr¹ng nh­ H×nh 45. H×nh 45. Phèi c¶nh ®Þa vËt C¸c b­íc dùng phèi c¶nh Chän menu: B×nh ®å/ Dùng phèi c¶nh tuyÕn thiÕt kÕ. KÕt thóc phÇn nµy ta thÊy xuÊt hiÖn ®­êng bao kÝn trªn mÆt b»ng tuyÕn vµ toµn bé l­íi ®­êng thiÕt kÕ (n»m phÝa trªn khu vù b×nh ®å) Chän memu: ®Þa h×nh/ ®Þnh nghÜa ®­êng ®ång møc vµ ®­êng mÐp: sau khi chän lÖnh dïng con trá chuét chon vµo ®­êng bao kÝn võ t¹o tªn mÆt b»ng tuyÕn ë phÇn trªn råi chän kiÓu ®­êng mÐp vµ kÕt thóc lÖnh b»ng chän phÝm OK trong hép tho¹i. Chän tiÕp menu: B×nh ®å/ X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt. LÇn l­ît chän ®­êng bao , lç thñng nÕu cã( nÕu kh«ng cã ®­êng bao hoÆc lç thñng th× nhÊn phÝm ENTER. (chó ý lµm theo c¸c dßng nh¾c lÖnh trªn dßng nh¾c Command) Chän menu: B×nh ®å/ vÏ l­íi bÒ mÆt tù nhiªn Chän menu: B×nh ®å/ Ho¹t c¶nh 3D: Khi thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Ho¹t c¶nh 3D H×nh 46 nhÊn phÝm ph¶i chuét vµo dßng M« h×nh sau ®ã chän dßng khëi t¹o vµ chän toµn bé khu vùc l­íi m« h×nh bÒ mÆt.§îi cho khi nµo khëi t¹o xong c·c mÆt 3D tiÕp tôc nhÊn phÝm ph¶i chuét vµo khu vùc cã h×nh võa khëi t¹o ®Ó chän mÇu nÒn, ¸nh s¸ng, mÇu s¾c... H×nh 46. Ho¹t c¶nh 3D Ch¹y theo hµnh tr×nh Chän menu: B×nh ®å/ ch¹y theo hµnh tr×nh. Sau khi nhËp lÖnh NhËn &th«i trªn hép tho¹i H×nh 47 dïng con trá chuét chän vµo mét trong 3 ®­êng cã mÇu tr¾ng ë gi÷a phÇn ®­êng thiÕt kÕ ta sÏ t¹o ®­îc ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh gièng nh­ ®ang ®i «to trªn ®­êng. Ghi ra file AVI dïng khi cÇn thiÕt ®Ó tr×nh diÔn theo ho¹t c¶nh mµ kh«ng cÇn ®Õn Nova_TDN H×nh 47. Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh ThiÕt kÕ tuyÕn Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh Tr­íc khi b¾t tay vµo c«ng viÖc thiÕt kÕ ho¨c nhËp sè liÖu c¸c §iÓm cao tr×nh nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o mét sè th«ng sè cÇn thiÕt b»ng c¸ch thùc hiÖn lÖnh Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh. Trªn H×nh 48 lµ cöa sæ khai b¸o. §Çu tiªn ph¶i chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ, cã thÓ lµ: Tiªu chuÈn ViÖt nam Tiªu chuÈn AASHTO 1 Tiªu chuÈn AASHTO 2 Tiªu chuÈn AASHTO 3 Tiªu chuÈn AASHTO 4 ®­êng bª t«ng n«ng th«n §i theo chóng lµ viÖc thay ®æi mÉu thiÕt kÕ tr¾c ngang, tiªu chuÈn vÒ ®­êng cong n»m vµ c¸c diÖn tÝch cÇn x¸c ®Þnh... H×nh 48. Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh ¤ lµ chiÒu cao cña ch÷ cÇn ®iÒn trªn b×nh ®å víi cho c¸c ký hiÖu cäc vµ cho c¸c gi¸ trÞ sè trong b¶n vÏ b×nh ®å. lµ chiÒu cao c¸c thuéc tÝnh cña ®iÓm cao tr×nh, v× sau nµy kh«ng in ra giÊy cho nªn nã th­êng ph¶i nhá h¬n ®Ó c¸c thuéc tÝnh cña chóng kh«ng bÞ ®iÒn chång chÐo lªn nhau. NÕu « ®­îc ®¸nh dÊu th× c¸c gi¸ trÞ gãc thay ®æi h­íng tuyÕn ®iÒn trªn b¶n vÏ sÏ theo gi¸ trÞ cña gãc chuyÓn h­íng, cßn ng­îc l¹i sÏ lµ gi¸ trÞ gãc =180-Gãc chuyÓn h­íng. H×nh 49. Khai b¸o tuyÕn thiÕt kÕ. ViÖc tiÕp theo lµ ph¶i khai b¸o tuyÕn vµ chän tuyÕn hiÖn hµnh. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn trong 1 b¶n vÏ, tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ cã 1 tuyÕn hiÖn hµnh vµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ th­êng chØ t¸c ®éng ®èi víi tuyÕn hiÖn hµnh cho nªn khi muèn thiÕt kÕ tuyÕn kh¸c th× ph¶i ®­a nã vÒ hiÖn hµnh b»ng c¸ch chän vµo dßng øng víi tuyÕn muèn chän sau ®ã phÝm . øng víi mçi tuyÕn cÇn ph¶i khai b¸o mét sè th«ng sè cÇn thiÕt vµ mÆt c¾t chuÈn cña nã. Cöa sæ khai b¸o nh­ H×nh 49 sÏ xuÊt hiÖn khi chän phÝm hoÆc phÝm . T¹i ®©y cÇn khai b¸o: Lý tr×nh ®Çu cña tuyÕn cÇn thiÕt kÕ - nã chÝnh lµ lý tr×nh t¹i gèc tuyÕn. VËn tèc thiÕt kÕ, dùa vµo nã cã thÓ tra c¸c yÕu tè ®­êng cong n»m theo tiªu chuÈn t­¬ng øng. H×nh 410. C¸c th«ng sè mÆt c¾t chuÈn H×nh 411. Vª ta luy TC AASHTO TiÕp theo cÇn khai b¸o c¸c th«ng sè mÆt c¾t chuÈn víi kÝch th­íc cña chóng thÓ hiÖn trªn H×nh 49. Gi¸ trÞ cao mÐp lÒ cã thÓ d­¬ng hoÆc ©m. Riªng ®èi víi tiªu chuÈn AASHTO chiÒu dÇy cña líp Asphal1 b»ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña cao mÐp lÒ. §èi víi mÉu mÆt c¾t trong AASHTO1 ph¶i nhËp thªm kho¶ng T vª ®Çu luy. Trong tr­êng hîp nÕu kh«ng thiÕt kÕ ®­êng ®á ®¸y r·nh tr¸i hoÆc ph¶i vµ cao ®é mÐp ngoµi cña lÒ so víi tù nhiªn mµ nhá h¬n gi¸ trÞ cao r·nh th× Nova -TDN sÏ tù ®éng bè trÝ r·nh theo kÝch th­íc r·nh khai, luy r·nh lÊy theo luy ®µo. H×nh 412 . DÞch ®Ønh tr¾c ngang thiÕt kÕ. §èi víi c¸c c¾t ngang trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao nÕu kh«ng muèn thay ®æi ®é dèc lÒ phÝa l­ng cña ®o¹n cong trong qu¸ tr×nh ¸p tr¾c ngang th× ®¸nh dÊu vµo môc gi÷ nguyªn d«c lÒ l­ng, gi÷ nguyªn d«c lÒ bông trong ®o¹n cã siªu cao Trong tr­êng hîp nÕu cao ®é hoµn thiÖn kh¸c cao ®é thiÕt kÕ ®­êng ®á trªn tr¾c däc th× cho gi¸ trÞ kh¸c 0 nh­ H×nh 410. V¹ch tuyÕn vµ ®Þnh nghÜa c¸c ®­êng mÆt b»ng tuyÕn TiÕn hµnh v¹ch tuyÕn trong vïng ®· x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh b»ng c¸ch sö dông lÖnh PLINE cña AutoCAD. Sau khi ®· cã ®­êng tim tuyÕn nÕu ch­a khai b¸o gèc tuyÕn hoÆc gèc tuyÕn n»m kh«ng ®óng vÞ trÝ mong muèn th× thùc hiÖn chøc n¨ng Khai b¸o gèc tuyÕn ®Ó ®Þnh nghÜa. H×nh 413. §Þnh nghÜa ®­êng mÆt b»ng tuyÕn Sau khi ®· cã gèc tuyÕn míi ®Þnh nghÜa ®­îc c¸c ®­êng mÆt b»ng tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn §Þnh nghÜa c¸c ®­êng mÆt b»ng tuyÕn ®Çu tiªn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c SelectObjects: yªu cÇu chän c¸c ®­êng cÇn ®Þnh nghÜa vµ sau khi chän xong sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh­ H×nh 413. chän vµo ®Ó ®Þnh nghÜa tim tuyÕn. cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c ®­êng kh¸c nh­ mÐp ph©n c¸ch, mÐp xe ch¹y vµ mÐp lÒ mµ sau nµy cã thÓ dùa vµo kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ®Ó x¸c ®Þnh réng mÆt, réng ph©n c¸ch vµ réng lÒ trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tr¾c ngang. Sau khi ®Þnh nghÜa xong c¸c ®­êng PLINE vÏ nhiÒu ®Ønh sÏ bÞ chÆt ra tõng ®o¹n nªn ph¶i l­u ý khi v¹ch tuyÕn sao cho c¸c ®o¹n lµ chØ nèi tõ ®Ønh tíi ®Ønh tr¸nh tr­êng hîp t¹i chç gãc chuyÓn h­íng =0 còng cã 1 ®Ønh. Bè trÝ ®­êng cong vµ siªu cao Tr­íc khi thiÕt kÕ ®­êng cong cã thÓ chän c¸c yÕu tè cong theo TCVN 4054-85 hoÆc TCVN 4054-98 b»ng c¸ch chän vµo « File > chän file tiªu chuÈn cÇn tra cøu. Sau khi ®· ®Þnh nghÜa tim tuyÕn ph¶i tiÕn hµnh bè trÝ ®­êng cong n»m t¹i c¸c ®Ønh b»ng c¸ch thùc hiÖn môc Bè trÝ ®­êng cong vµ siªu cao. XuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän c¹nh thø nhÊt hoÆc ®o¹n cong cÇn söa: yªu cÇu chän c¹nh thø nhÊt hoÆc ®o¹n cong cÇn thay ®æi yÕu tè cong. NÕu chän ®­êng cong th× kh«ng thÓ thay ®æi b¸n kÝnh cña nã mµ chØ thay ®æi ®­îc c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao. Cho nªn nÕu cÇn thay ®æi b¸n kÝnh th× ph¶i xo¸ nã ®i vµ sau ®ã chän vµo ®o¹n th¼ng cña tuyÕn. NÕu chän ®o¹n th¼ng cña tuyÕn th× sÏ xuÊ hiÖn dßng nh¾c tiÕp theo: Chän c¹nh thø hai: Yªu cÇu chän ®o¹n th¼ng thø 2. Nova-TND cho phÐp bè trÝ ®­êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc kh«ng chuyÓn tiÕp nh­ Error! Reference source not found.. cÇn ph¶i nhËp c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao, nÕu muèn lÊy theo tiªu chuÈn th× chän vµo phÝm . Lóc nµy sÏ lµ c¸c gi¸ trÞ theo tiªu chuÈn vµ cã thÓ chØnh l¹i. Sau khi chän kiÓu ®­êng cong cho b¸n kÝnh cña ®­êng cong. NÕu muèn biÕt gi¸ trÞ b¸n kÝnh tèi thiÓu th× chän vµ b¸n kÝnh tèi thiÓu cña ®­êng cong sÏ ®­îc tÝnh theo HÖ sè lùc ngang mµ nhËp vµo t¹i hép héi tho¹i Error! Reference source not found.. Khi ®· cã b¸n kÝnh cÇn biÕt chiÒu dµi ®o¹n nèi tèi thiÓu th× chän . ChiÒu dµi ®o¹n nèi tèi thiÓu ®­îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo §é dèc phô s­ên l­ng khi cã bè trÝ siªu cao. §é dèc phô cÇn ph¶i nhËp vµo t¹i hép héi tho¹i H×nh 414. H×nh 414. Bè trÝ cong n»m vµ siªu cao H×nh 415. §­êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp H×nh 416 . §­êng cong chuyÓn tiÕp C¸c yÕu tè cong thÓ hiÖn nh­ trªn H×nh 415 vµ H×nh 417. §èi víi ®­êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp gi¸ trÞ cña nöa nèi ®Çu vµ nöa nèi cuèi sÏ quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña ®o¹n nèi trong ®o¹n cong. VÝ dô nÕu nöa nèi ®Çu b»ng mét nöa ®o¹n nèi ®Çu nghÜa lµ ®o¹n nèi ®­îc bè trÝ ®èi xøng so víi T§. Trong tr­êng hîp §­êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp nÕu c¸c ®o¹n cong cïng chiÒu ®­îc bè trÝ gÇn nhau vµ cã 1 phÇn ®o¹n nèi giao nhau nh­ trªn H×nh 417. cÇn ph¶i nhËp vµo kho¶ng c¸ch cña c¸c ®o¹n cã phÇn giao nhau víi ®o¹n cong kh¸c. C¸c yÕu tè cong trong phÇn giao nhau sÏ ®­îc lÊy theo ®o¹n cong n»m kÒ nÕu cã. H×nh 417. §o¹n cong cïng chiÒu NÕu cã më réng th× nã sÏ ®­îc bè trÝ trïng víi ®o¹n nèi hoÆc ®o¹n chuyÓn tiÕp. Khi cã më réng nÕu ®­îc ®¸nh dÊu th× kÝch th­íc lÒ sÏ kh«ng bÞ thay ®æi trong ®o¹n cong. NÕu kh«ng th× ph¶i cho gi¸ trÞ lÒ ®­êng tèi thiÓu khi nµy do cã më réng kÝch th­íc lÒ ®­êng sÏ bÞ gi¶m vµ lÒ tèi thiÓu sÏ b»ng gi¸ trÞ ®­a vµo. H×nh 418. HÖ sè lùc ngang H×nh 419. §é dèc phô H×nh 420. C¸c kiÓu t©m quay cña dèc 1 m¸i Trong tr­êng hîp nÕu th× sau khi ®¹t ®é dèc 1 m¸i trong ®o¹n chuyÓn ®æi c¶ 2 m¸i sÏ cïng quay quanh 1 t©m. C¸c kiÓu t©m quay thÓ hiÖn nh­ trªn H×nh 420. Quay quanh ®Ønh - t©m quay sÏ lµ giao ®iÓm cña mÆt ®­êng dèc 2 m¸i vµ tim tuyÕn. Tim tuyÕn cã thÓ kh«ng trïng víi tim cäc nÕu kho¶ng dÞch ®Ønh trªn b×nh ®å lµ kh¸c 0. Quay quanh mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y - lµ vÞ trÝ øng víi mÐp ngoµi cña mÆt ®­êng khi ch­a cã më réng vµ dèc lµ dèc 2 m¸i. Quay quanh lÒ - øng víi mÐp ngoµi cña lÒ khi ch­a cã më réng vµ dèc lµ dèc 2 m¸i. Ph¸t sinh vµ chÌn cäc Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong tim tuyÕn tiÕn hµnh ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn thªm c¸c cäc theo ®Þa h×nh b»ng c¸ch chän Ph¸t sinh cäc hoÆc ChÌn cäc. NÕu chän Ph¸t sinh cäc sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh­ H×nh 421. H×nh 421. Ph¸t sinh cäc cÇn ph¶i nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc cÇn ph¸t sinh. NÕu chän th× chØ ph¸t sinh trong tõng ®o¹n côc bé. Trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn cäc nÕu ch­a x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh th× Nova-TDN sÏ tù ®éng x©y dùng m« h×nh tõ tËp hîp c¸c §iÓm cao tr×nh vµ c¸c ®­êng ®ång møc cã trong b¶n vÏ. NÕu kh«ng cã c¸c §iÓm cao tr×nh hoÆc ®­êng ®ång møc th× cao ®é cäc sÏ b»ng 0 vµ kh«ng cã c¸c ®iÓm mia cña cäc, nÕu cÇn thiÕt th× thùc hiÖn HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia ®Ó ®­a vµo. NÕu chän Nova_TDN sÏ nhËn sè liÖu tõ tÖp *.ntd vµ chÌn cäc vµo tuyÕn trªn b×nh ®å §èi víi c¸c cäc t¹i vÞ trÝ ®Æc biÖt cã thÓ thªm vµo b»ng c¸ch thùc hiÖn ChÌn cäc míi. cã thÓ thªm cäc t¹i 1 lý tr×nh nµo ®ã hoÆc theo kho¶nh c¸ch dån tÝnh tõ lý tr×nh gèc hoÆc b»ng c¸ch chØ vÞ trÝ trªn tuyÕn hoÆc trªn tr¾c däc b»ng c¸ch chän c¸c phÝm hoÆc t­¬ng øng.H×nh 422 H×nh 422. ChÌn cäc VÏ tuyÕn theo TCVN Sau khi ®· NhËp sè liÖu theo TCVN vµ ghi sè liÖu ®ã ra tÖp *.ntd ( cã thÓ nhËp tõ ch­¬ng tr×nh TOPO) nµo ®ã cã thÓ VÏ tuyÕn theo TCVN. Thùc chÊt cña lÖnh nµy lµ tiÕn hµnh v¹ch tuyÕn vµ d¸n c¸c ®iÓm cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm mia t­¬ng øng theo sè liÖu ®· nhËp. Sau khi ®· chän tÖp sè liÖu t­¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh­ trªn H×nh 423. VÞ trÝ cña gèc tuyÕn ®­îc x¸c ®Þnh theo HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh vµ h­íng tuyÕn t¹i ®iÓm gèc ®­îc x¸c ®Þnh theo Gãc ph­¬ng vÞ. NÕu muèn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña gèc tuyÕn theo hÖ to¹ ®é UCS cña AutoCAD th× chän . NÕu nót ®­îc ®¸nh dÊu th× c¸c ®iÓm cao tr×nh sÏ ®­îc d¸n t¹i vÞ trÝ c¸c ®iÓm mia t­¬ng øng, nÕu kh«ng sau nµy cÇn d¸n c¸c ®iÓm cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm mia th× thùc hiÖn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang. NÕu chän th× c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao sÏ ®­îc bè trÝ theo tiªu chuÈn, nÕu kh«ng ®¸nh dÊu th× c¸c ®o¹n cong sÏ ch­a ®­îc bè trÝ yÕu tè cong vµ siªu cao nÕu cÇn thiÕt th× sau nµy thùc hiÖn Bè trÝ ®­êng cong vµ siªu cao ®Ó bè trÝ. H×nh 423. NhËp gèc tuyÕn X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn Trong qu¸ tr×nh chØnh l¹i h­íng tuyÕn cã thÓ x¶y ra tr­êng hîp tim cäc ®· c¾m ngoµi hiÖn tr­êng kh«ng n»m trªn ®­êng tim tuyÕn míi do ®ã cÇn x¸c ®Þnh l¹i kho¶ng lÖch cña tim cäc so víi tim tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn. Do dÞch chØnh nªn vÞ trÝ tr¾c ngang cò sÏ kh«ng vu«ng gãc víi tim míi n÷a. Trong tr­êng hîp kho¶ng lÖch ®ã lµ nhá th× kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ c¸c ®iÓm mia cña tr¾c ngang, nÕu kh«ng ph¶i thùc hiÖn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia. Trªn lµ m« t¶ kho¶ng lªch cäc so víi tuyÕn. H×nh 424. Kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Sau khi ®· ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn cäc nÕu cã sù thay ®æi vÒ mÆt ®Þa h×nh tù nhiªn nh­ lµ bæ sung thªm sè liÖu ®o th× ph¶i thùc hiÖn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia b»ng c¸ch chän tõ cäc ®Çu ®Õn cäc cuèi trong kho¶ng cÇn x¸c ®Þnh l¹i hoÆc lµ chän H×nh 425 ®Ó x¸c ®Þnh c¸c cäc n»m gi÷a 2 ®iÓm mµ sÏ chØ trªn tuyÕn. H×nh 425. Chän cäc ®Ó x¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Tuú chän H×nh 426. Tuú chän Khi cÇn thay ®æi bÒ réng néi suy c¸c ®iÓm mia sang hai phÝa cña tr¾c ngang hoÆc tr­êng hîp c¸c ®iÓm mia trªn tr¾c ngang qu¸ dµy cÇn tù ®éng lo¹i bít theo ý muèn h·y chän menu Tuú chän. Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 426 råi nhËp vµo c¸c « t­¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ cÇn thiÕt. §Ó lo¹i bá bít ®iÓm mia cÇ nhËp hai th«ng sè kho¶ng c¸ch vµ ®é chªnh dèc max. Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc ViÖc chän cäc ®Ó xo¸ t­¬ng tù nh­ viÖc chän cäc ®Ó X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia ngoµi ra nÕu « ®­îc ®¸nh dÊu th× cã thÓ xo¸ toµn bé cäc trªn tuyÕn vµ ®­êng tim tuyÕn. còng cã thÓ tiÕn hµnh xo¸ cäc hoÆc tim tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn lÖnh ERASE cña AutoCAD. HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cã thÓ vi chØnh l¹i sè liÖu c¸c ®iÓm mia cña cäc thuéc tuyÕn hiÖn thêi b»ng c¸ch thùc hiÖn HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia. Sau khi thùc hiÖn lÖnh sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh­ H×nh 427. Tuy nhiªn lóc nµy sè liÖu sÏ ®­îc lÊy cña tuyÕn hiÖn thêi trong b¶n vÏ lªn vµ sau khi hiÖu chØnh xong sÏ cËp nhËt l¹i cho tuyÕn. Còng cã thÓ ghi l¹i sè liÖu ®· hiÖu chØnh ra tÖp *.ntd nh­ trong phÇn nhËp sè liÖu tr¾c däc - tr¾c ngang. H×nh 8-18 H×nh 427 .Chän cäc ®Ó x¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Tra cøu sè liÖu cäc Chøc n¨ng nµy cho phÐp xem ®Ó kiÓm tra sè liÖu thiÕt kÕ t¹i tõng cäc. Nh­ trªn H×nh 428 cã c¸c sè liÖu tù nhiªn, sè liÖu thiÕt kÕ vµ gi¸ trÞ diÖn tÝch cña t¹i tõng cäc. Dùa vµo nã cã thÓ kiÓm tra l¹i sè liÖu thiÕt kÕ. H×nh 428. Sè liÖu t¹i cäc XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc Víi chøc n¨ng nµy sÏ cã b¶ng to¹ ®é tim cäc trong HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh hoÆc UCS cña AutoCAD nh­ H×nh 429. H×nh 429. To¹ ®é cäc VÏ mÆt b»ng tuyÕn MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn Sö dông chøc n¨ng nµy sÏ cã mÆt b»ng tuyÕn bao gåm c¸c ®­êng mÐp cña d¶i ph©n c¸ch, mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y, mÐp lÒ theo c¸c yÕu tè cong vµ kÝch th­íc cña tr¾c ngang chuÈn. NÕu sau nµy trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn ph¶i dùa vµo mÆt b»ng tuyÕn (nh­ lµ thiÕt kÕ ®o¹n dõng xe) th× cã thÓ thÓ hiÖn l¹i vïng ®ã b»ng c¸ch thiÕt kÕ mÆt b»ng tuyÕn, cÇn thiÕt cã thÓ sö dông §Þnh nghÜa c¸c ®­êng mÆt b»ng tuyÕn ®Ó ®Þnh nghÜa. Sau nµy khi thiÕt kÕ tr¾c ngang cã thÓ dùa vµo mÆt b»ng tuyÕn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc nh­ lµ bÒ réng mÆt ®­êng, lÒ ®­êng hoÆc d¶i ph©n c¸ch. Trong qu¸ tr×nh vÏ MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn cÇn ph¶i chän c¸c ®o¹n tuyÕn rêi r¹c. NÕu muèn cho toµn bé tuyÕn th× t¹i dßng nh¾c Selest Objects: chän All. KÕt qu¶ ®­îc h×nh vÏ nh­ H×nh 430 H×nh 430.ThiÕt kÕ l¹i mÆt b»ng tuyÕn MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang Sau khi ®· cã tr¾c ngang thiÕt kÕ cã thÓ thÓ hiÖn l¹i nã trªn mÆt b»ng tuyÕn b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo nh÷ng môc cÇn thiÕt trong hép héi tho¹i H×nh 431 H×nh 431. C¸c ®­êng thÓ hiÖn mÆt b»ng §iÒn yÕu tè cong Chøc n¨ng nµy dïng ®Ó ®iÒn c¸c yÕu tè cong cña c¸c ®o¹n cong trªn tuyÕn nh­ lµ gãc chuyÓn h­íng, b¸n kÝnh, kho¶ng ph©n.... Cöa sæ hép héi tho¹i nh­ trªn H×nh 433. H×nh 432. ®iÒn yÕu tè cong §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn cã thÓ ®iÒn tªn cäc vÒ mét bªn hoÆc so le theo tim tuyÕn vµ c¸ch tuyÕn 1 kho¶ng nµo ®ã b»ng c¸ch chän vµo c¸c môc cña hép héi tho¹i H×nh 433 . H×nh 433 . Chän kiÓu ®iÒn tªn cäc §iÒn cao ®é cäc Khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh­ H×nh 434. Cho phÐp ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é t¹i cäc vµ chÌn vßng trßn ký hiÖu cäc. L­u ý: V¹ch ®o¹n th¼ng ký hiÖu cäc trªn tuyÕn kh«ng ®­îc xo¸ mµ cho kÝch th­íc cña nã nhá l¹i (xem phÇn Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ). H×nh 434. §iÒn cao ®é cäc XuÊt b¶ng c¾m cong Chøc n¨ng nµy cho phÐp lËp ®­îc c¸c b¶ng to¹ ®é c¸c ®iÓm trªn ®o¹n cong theo 2 ph­¬ng ph¸p: H×nh 435. Chän kiÓu c¾m cong Theo to¹ ®é vu«ng gãc Theo to¹ ®é cùc C¸c gi¸ trÞ trong b¶ng ®­îc x¸c ®Þnh tõ 2 ®Çu cña ®o¹n cong tiÕn dÇn vµo gi÷a tuyÕn víi b­íc kho¶ng c¸ch mµ nhËp vµo trong « víi tr­êng hîp nÕu kh«ng c¾m theo cäc. NÕu chän th× c¸c gi¸ trÞ sÏ øng víi tõng cäc trong ®o¹n cong mµ chän ë dßng nh¾c Select Objects:. H×nh 436 Sè liÖu c¾m cong theo 2 ph­¬ng ph¸p cña cïng 1 ®o¹n cong víi 2 ph­¬ng ¸n c¾m theo cäc vµ kho¶ng c¸ch. Trªn H×nh 437 vÝ dô sè liÖu c¾m cong cña cïng 1 ®o¹n cong theo 2 ph­¬ng ph¸p. H×nh 436 lµ thÓ hiÖn c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng theo c¸c ph­¬ng ph¸p c¾m cong. H×nh 437. C¸c ph­¬ng ph¸p c¾m cong B¶ng yÕu tè cong Chøc n¨ng nµy cho phÐp lËp b¶ng c¸c yÕu tè cong cña c¸c ®o¹n cong trong tuyÕn nh­ trªn H×nh 439 . H×nh 438. B¶ng yÕu tè cong XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong Víi chøc n¨ng nµy cÇn ph¶i chän c¸c ®o¹n cong vµ cho tªn tÖp xuÊt ra. øng víi mçi ®o¹n cong sÏ cã c¸c th«ng sè ®­îc xuÊt ra n­ sau: Lý tr×nh ®Çu:0.010093 Lý tr×nh cuèi:0.197987 Gãc chuyÓn h­íng: 15d48'5'' B¸n kÝnh:500.0000 ChiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp:50.0000 To¹ ®é ®Ønh: X=183.3666 Y=63.4440 To¹ ®é ®iÓm ®Çu: X=276.7388 Y=77.4307 To¹ ®é ®iÓm cuèi: X=89.7142 Y=75.4116 Tra vµ §iÒn ký hiÖu lý tr×nh Tr­íc khi tra vµ ®iÒn lý tr×nh cÇn ph¶i nhËp kho¶ng chªnh lÖch gi÷a lý tr×nh míi so víi lý tr×nh cò (nÕu cã) chän menu b×nh ®å > Chªnh lý tr×nh cò vµ míi H×nh 439. Trong hép héi tho¹i nh­ trªn H×nh 440 cho phÐp ®iÒn ký hiÖu lý tr×nh theo lý tr×nh t¹i tÊt c¶ c¸c cäc hoÆc chØ t¹i c¸c cäc H hoÆc c¸c cäc ND, TD, P, TC, NC trong ®o¹n cong n»m. H×nh 439. NhËp chªnh lý tr×nh Còng cã thÓ ®iÒn t¹i mét cäc nµo ®ã – chän theo cäc hoÆc theo kho¶ng c¸ch céng dån – chän K/C dån. lµ gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch tõ dÊu mòi tªn ký hiÖu lý tr×nh tíi tim tuyÕn. chän ®iÒn ký hiÖu Km: thÞ tr­íc gi¸ trÞ lý tr×nh cã thªm ký hiÖu Km Vd: Km 2+300, nÕu kh«ng sÏ chØ ghi gi¸ trÞ lý tr×nh vd: 2+300 Muèn lý tr×nh ®ã xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh th× ®¸nh dÊu vµo môc . H×nh 440. .§iÒn lý tr×nh Tra lý tr×nh Chøc n¨ng nµy cho phÐp tra cøu lý tr×nh t¹i bÊt cø 1 ®iÓm nµo ®ã trªn tuyÕn. NÕu ®iÓm chØ kh«ng n»m trªn tuyÕn th× lý tr×nh lµ t¹i ®iÓm ch©n ®­êng vu«ng gãc tõ ®iÓm chØ tíi tuyÕn. Phèi c¶nh tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ Dùng phèi c¶ch H×nh 441. Dùng phèi c¶nh tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ Víi chøc n¨ng Phèi c¶nh tuyÕn ®­êng thiÕt kÕ cã thÓ dùng phèi c¶nh bÒ mÆt cña tuyÕn thiÕt kÕ mµ c¾t ngang cña nã x¸c ®Þnh theo mÆt c¾t chuÈn hoÆc lµ lÊy tõ tr¾c ngang. H×nh 441 Trong tr­êng hîp nªn ®¸nh dÊu vµo ®Ó t¹o thªm mét sè cäc trong ®o¹n cong n»m vµ cong ®øng ®Ó cho tuyÕn ®­îc tr¬n. Trong qu¸ tr×nh dùng phèi c¶nh cã thÓ t¹o ®­êng hµnh tr×nh cña ho¹t c¶nh b»ng c¸ch cho cao ®é cña m¾t so víi mÆt ®­êng thiÕt kÕ vµ kho¶ng lÖch cña tim phÇn ®­êng xe ch¹y so víi tim cäc nh»m môc ®Ých dùng ho¹t c¶nh sau nµy. §ång thêi sÏ t¹o ®­êng mÐp ch©n luy trªn mÆt b»ng sau nµy. Tr­íc khi vÏ l­íi bÒ mÆt tù nhiªn cÇn ph¶i ®Þnh nghÜa ®­êng ch©n ta luy trªn lµ ®­êng mÐp ( menu ®Þnh nghÜa ®­êng ®ång møc hoÆc ®­êng mÐp - H×nh 442 ) vµ lµ lç thñng nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn. H×nh 442. ®Þnh nghÜa ®­êng mÐp Sau khi t¹o xong ®­êng mÐp tiÕn hµnh x©y dùng l¹i m« h×nh l­íi bÔ mÆt tù nhiªn råi chän ®­êng mÐp (bao kÝn) lµ lç thñng. H×nh 443 H×nh 443. Dùng phèi c¶nh tuyÕn VÏ l­íi bÒ mÆt tù nhiªn Chøc n¨ng VÏ l­íi bÒ mÆt tù nhiªn nh»m t¹o l­íi bÒ mÆt tù nhiªn tõ tËp hîp §iÓm cao tr×nh ®­îc chän trong qu¸ tr×nh X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt. KÕt qu¶ cã nh­ trªn H×nh 444Error! Reference source not found.NÕu trªn tuyÕn cã phÇn ®µo cã thÓ khoÐt bá phÇn tù nhiªn b»ng c¸ch ®Þnh nghÜa ®­êng ch©n luy ®­îc t¹o khi dùng phèi c¶nh lµ ®­êng mÐp. Sau ®ã khi X©y dùng m« h×nh l­íi bÒ mÆt chän nã lµ lç thñng, b­íc tiÕp theo thùc hiÖn chøc n¨ng nµy th× sÏ ®­îc bÒ mÆt tù nhiªn nh­ ý. H×nh 444. Phèi c¶nh tuyÕn Ho¹t c¶nh 3D Nova-TDN sö dông c«ng nghÖ OpenGL ®Ó m« t¶ thùc t¹i ¶o cña toµn bé khu vùc thiÕt kÕ bao gåm : bÒ mÆt tù nhiªn vµ toµn bé con ®­êng thiÕt kÕ vµ c¸c ®Þa vËt 3 chiÒu kh¸c còng nh­ t¹o ra sù chuyÓn ®éng trªn tuyÕn ®­êng ®ã. H×nh 445. Phèi c¶nh tuyÕn Trªn H×nh 435 lµ hép tho¹i khi t¹o ho¹t c¶nh 3D, ch¸n phÝm ph¶i chuét vµo dßng M« h×nh sau ®ã chän Khëi t¹o > chän toµn bé tuyÕn thiÕt kÕ vµ l­íi tù nhiªn. Lóc ®ã Nova_TDN b¾t ®Çu thùc hiÖn viÖc t¹o mÆt 3D cho toµn bé l­íi tam gi¸c vµ mÆt ®­êng thiÕt kÕ. Sau khi t¹o xong trªn hép tho¹i hiÖn toµn bé tuyÕn trong « bªn ph¶i hép tho¹i. Cã thÓ sö dông c¸c menu biÓu t­îng ®Ó thÓ hiÖn toµn c¶nh tuyÕn thiÕt kÕ theo c¸c gãc ®é , h­íng nh×n kh¸c nhau.. Ch¹y theo hµnh tr×nh Khi chän B×nh ®å \ T¹o ho¹t c¶nh \ Ch¹y theo hµnh tr×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 446 trªn cöa sæ lÖnh xuÊt hiÖn dßng nh¾c chän ®­êng 3DPOLYLINE ®Ó ch¹y theo hµnh tr×nh. Lóc ®ã dïng chuét chän vµo ®Çu ®­êng 3D Polyline. Sau ®ã sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ tr×nh diÔn, cöa sæ cho h×nh ¶nh ®éng gièng nh­ ®ang ®i däc theo tuyÕn ®­êng. Cã thÓ quan s¸t toµn bé ®Þa h×nh hai bªn ®­êng cïng víi c¸c ®Þa vËt ®· ®­îc chÌn vµo xem H×nh 447. Muèn dõng hoÆc tiÕp tôc ch¹y ho¹t c¶nh dïng bÊm phÝm Space. Muèn tèc ®é dÞch chuyÓn nhanh hay chËm dïng c¸c phÝm mòi tªn lªn, xuèng trªn bµn phÝm. Muèn thªm c¸c ®èi t­îng ®Þa vËt 3D nh­ c©y, ®Ìn, ... trªn tuyÕn th× më th­ viÖn ®Þa vËt råi chÌn ®èi t­¬ng 3D vµo tuyÕn råi chän nót thªm vµo m« h×nh . khi t¹o ho¹t c¶nh trªn tuyÕn sÏ cã thªm c¸c ®èi t­îng 3D. H×nh 446. hép tho¹i tuú chän H×nh 447. ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh NÕu cÇn tr×nh duyÖt ho¹t c¶nh 3D chän ghi Ra file AVI (*.avi)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNovatdn1.doc
  • pdfGIÁO TRÌNH NOVA 2.pdf
  • pdfGIÁO TRÌNH NOVA 1.pdf
  • pdfHDSD NovaTDN Version 2_4_1.pdf
  • pdfHDSD NovaTDN.pdf
  • docNovatdn2.doc